Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 4 7-17
PL W pomiarach odporności na zmęczenie elemtnów konstrukcyjnych, które w warunkach eksploatacyjnych poddane zostały stochastycznym obciążeniom, występują widma pod postacią cykli sinusoidalnych o różnej asymetrii. Asymetria cyklu różni się współczynnikiem naprężenia definiowanym jako R = Smin/Smax. W p[...]
EN In the calculation of fatigue life of structural components that have been subjected in service conditions to stochastic load, load spectra in the form of sinusoidal cycles of different asymmetry can be observed. Cycle asymmetry is distinguished by the stress ratio R = Smin /Smax. In case of the loa[...]
2
100%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 3 305-312
EN Cyclic properties of metals are obtained in conditions of sinusoidal loading at stress constant temperature or at constant amplitude of total strain. In the first case fatigue is characterized by the S-N Wohler curve applied in calculations in the range of high cycle fatigue. In the second case fati[...]
3
100%
Logistyka
PL W obliczeniach trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych powszechnie stosuje się metody oparte na hipotezach sumowania uszkodzeń zmęczeniowych. Poza doborem odpowiedniej hipotezy w metodach tych konieczna jest znajomość widma obciążenia, zwykle stanowiącego zbiór cykli sinusoidalnych o zmienn[...]
EN Methods based on fatigue damage accumulation hypotheses are commonly applied in fatigue life calculations of constructional elements. Knowledge of the loading spectrum is essential apart from the selection of a proper hypothesis. The spectrum usually is a set of sinusoidal cycles with variable param[...]
4
100%
Logistyka
PL W pracy omówione zostały podstawowe założenia programowanych badań elementów konstrukcyjnych, których celem jest ocena eksploatacyjnej trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych w tym mechanicznych pojazdów jednośladowych. Zakres pracy obejmuje opis zagadnień modelowania: obiektu badań, obciąż[...]
EN The paper presents the basic assumptions of programmed tests of constructional elements. Their goal is to evaluate operating fatigue life of contructional elements including mechanical one-track vehicles. The scope of the paper includes the description of modeling issues: test object, operating load[...]
5
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Weryfikacja doświadczalna uogólnionych dwuparametrycznych charakterystyk zmęczeniowych wykazała dobrą zgodność wyników obliczeń z wynikami badań trwałości zmęczeniowej w warunkach obciążenia stałoamplitudowego i zmiennych współczynników asymetrii według modelu opartego na koncepcji wykresu zmęczenio[...]
EN The experimental verification of the generalised two-parametric fatigue characteristics has shown good compatibility between the calculation and the fatigue life examination results with use of constant amplitude load and variable asymmetry coefficients, according to the model based on the Haigh dia[...]
6
100%
Journal of Polish CIMAC
2010 Vol. 5, no 3 207-214
EN In the calculations of the fatigue life of structural components subjected in service load conditions to stochastic loads the load spectra being a set of sinusoidal cycles of different asymmetry occur. The cycle asymmetry is characterized by the asymmetry coefficient R=Smin/Smax In the case of load [...]
7
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 127-128
PL W pracy przedstawiono metodykę badań technologicznego ścinania materiałów ziarnistych oraz metodykę badań elektronooptycznych na przykładzie ziarna pszenicy odmiany Izolda. Opisano także oryginalne oprzyrządowanie badawcze zastosowane w w/w badaniach. Wykazano przydatność tego oprzyrządowania do bad[...]
EN The paper presents methodology of technological shear of grains on the example of Izolda variety wheat grain. The original testing equipment applied in mentioned experiments is described. The eąuipment usefulness for testing different grain materials is shown.
8
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 129-130
PL W pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań mikrofraktogra-ficznych powierzchni przełomów ziarniaków pszenicy oraz przeprowadzono analizę wyników z uzyskanych fotografii elektronooptycznych pod kątem mechanizmu technologicznego ścinania oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas w/w procesu [...]
EN The paper presents the results of microfactographic tests of wheat grain surfaces fracture and the analysis of electron optical photos obtain-ed. The analysis was carried out paying special attention to the technological shear mechanism and failures occurring during shear process.
9
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 3 22-24
PL W pracy przedstawiono metodykę badań doświadczalnych modułu technologicznego ścinania materiałów ziarnistych na przykładzie ziarniaka pszenicy. Przedstawiono instrumentarium badawcze (część I) i przykładowe wyniki badań (część II). Słowa kluczowe: ziarno, technologiczne ścinanie, energia technologic[...]
EN Methodology of experimental tests of a modulus for technological shear of gram materials on the example of a wheat gram is presented in the paper. The testing eąuipment is also described.
10
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 3 24-25
PL W pracy przedstawiono metodykę badań doświadczalnych modułu technologicznego ścinania materiałów ziarnistych na przykładzie ziarniaka pszenicy. Przedstawiono instrumentarium badawcze (część I) i przykładowe wyniki badań (część II).
EN Methodology of experimental tests of a modulus for technological shear of grain materials on the example of a wheat gram is presented in the paper. The exemplarv test result arę also described.
11
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 1 114-116
PL W pracy przedstawiono metodykę badań doświadczalnych energii technologicznego ścinania materiałów ziarnistych na przykładzie ziarniaka pszenicy. Przedstawiono instrumentarium badawcze i przykładowe wyniki badań.
EN The experimental methodology of testing technological shear energy for a wheat grain as an example of grain materials is presented in the paper. The rest equipment and exemplary test results are also shown.
12
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Praca obejmuje opis badań wytrzymałości ziaren pszenicy podczas próby technologicznego ścinania z wykorzystaniem przyrządu do technologicznej próby ścinania własnej konstrukcji, współpracującego z maszyną wytrzymałościową typu INSTRON. Z przeprowadzonych badań wynika, że: we wszystkich rodzajach pró[...]
EN The paper describes the methodology of wheat grain strength research with a newly-developed device combined with INSTRON tester. The results showed that in all kinds of shear strength trials the scatter was not high (R[T] = 1.97 MPa, Y[R] = 0.157). The grain cross-section analysis indicates a substa[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Praca obejmuje analizę możliwości realizacji badań wytrzymałości materiału ziarnistego na przykładzie ziaren zbóż, propozycje własnej metodyki badań wytrzymałości ziaren zbóż w próbie technologicznego ścinania, projekt przyrządu oraz weryfikację doświadczalną metody badań i funkcjonalnych cech przyr[...]
EN The present paper presents a strength research analysis for corn seeds, offers a new method of shear strength trial, a newly-developed device as well as test results and the device user-friendliness. The study verifies the applicability of the method and of the device to defining grain shear strengt[...]
14
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W trakcie badań technologicznego ścinania ziarniaków, w początkowej fazie zaobserwowano proporcjonalny przyrost siły do przemieszczenia krawędzi tnącej przyrządu na głębokość lkr, następnie kruche pęknięcie ziarniaka. Zaobserwowanie wyżej wymienionego efektu stwarza możliwość opisu technologicznego [...]
EN During technological grain shear tests, in the initial phase there was observed proportional increase of strength to the position of the cutting edge of the tool on the lkr depth, and then cracking of a grain. The observation of the above mentioned effect gives an oportunity of description of techno[...]
15
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W rozdrabniaczach wielotarczowych i wielobębnowych dominuje proces technologicznego ścinania. Rozpoznanie tego procesu umożliwia dobór założeń projektowych i dobór optymalnych warunków eksploatacji rozdrabiaczy. Z obserwacji przebiegu technologicznego ścinania ziarniaków wynika, że w procesie tym d[...]
EN Technological shear process dominates in multiplate and multicylinder mills. Recognition of the process enables selection of design assumptions and selection of optimum conditions of mill usage. From the observation of technological shear of grains appears, that fragle cracking dominates in the proc[...]
16
100%
Polish Maritime Research
2016 nr 4 138--145
EN The paper presents an original method of calculation of the fatigue persistence based on the adoption of the load spectrum in the form of a correlation table, two-parameter fatigue characteristics and the linear hypothesis of fatigue damage summation. The calculation results by the proposed method w[...]
17
100%
Polish Maritime Research
2014 nr 3 77--85
EN This paper presents a comparative analysis of results of fatigue life calculations with the use of the linear summation hypothesis of fatigue failures (LHSUZ), confronted with experimental test results. The calculations and fatigue tests were performed for variable amplitude(VA), two-step and ten-st[...]
18
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono metodę obliczeń zapotrzebowania energii na przykładzie rozdrabniaczy wielotarczowych i wielobębnowych, w których dominuje technologiczne ścinanie ziaren zbóż.
EN The paper presents the metod of calculations of energy requirements on the example of multiplate and multidrum grinders where technological shear of wheat grains is a dominant process.
19
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W obliczeniach trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych poddanych w warunkach eksploatacji obciążeniom losowym o szerokim widmie należy przyjąć odpowiednią hipotezę sumowania uszkodzeń oraz odpowiednią charakterystykę zmęczeniową materiału. W pracy przedstawiono algorytm obliczeń trwałości z[...]
EN Suitable damage accumulation hypothesis and suitable fatigue life characteristics of a material should be assumed in fatigue life calculations of constructional elements in servis conditions under random loading with a wide-band spectrum. The paper presents the algorithm of fatigue life calculations[...]
20
63%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono przykłady obciążeń elementu konstrukcyjnego samochodu osobowego, które zostały zarejestrowane w określonych warunkach ruchu pojazdu. Wymienione przebiegi obciążeń poddano analizie statystycznej oraz posłuzyły one do opracowania widm obciążeń na podstawie wyników wybranych metod[...]
EN The paper presents examples of service loadings of a passenger car that were recorded in specified movement conditions of the car. The mentioned courses of loadings were statistically analyzed and were used to elaborate loading spectra on the base of chosen methods of schematization. I the final par[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last