Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 126
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 362--365
PL Porównanie procedur zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów budowlanych z procedurami zapewnienia jakości robót budowlanych. Słabe punkty w procedurach kontroli jakości robót.
EN A comparison of the quality assurance procedures for the production of building components and construction processes to ensure the proper quality. Weaknesses of the construction works quality control.
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 355--362
Cases of defectively constructed and operated objects with a metal support structure. Objects in the presented state indicate a low awareness of the responsibility of safety and quality by the people associated with objects execution and maintenance.
PL Przypadki wadliwie wykonanych i eksploatowanych obiektów o metalowej konstrukcji nośnej. Stan techniczny opisanych obiektów to efekt niskiego poziomu poczucia odpowiedzialności osób decyzyjnych oraz kadry technicznej za bezpieczeństwo i jakość realizowanych obiektów.
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Artykuł przedstawia wyniki badań drgań silnika o zapłonie samoczynnym stosowanym w ciągniku rolniczym, wykorzystującym zmodyfikowaną klasyczną rzędową pompę wtryskową. Celem przeprowadzonych pomiarów było wyznaczenie wartości przyspieszeń drgań silnika oraz określenie wpływu sterowania procesem wtry[...]
EN The article presents research results of a compression ignition engine used in a farm tractor using a modified classic row injection pump. The purpose of the measurements, which were carried out was to determine the value of acceleration of engine vibrations as well as to assess the influence of con[...]
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 3 29-33
PL W pracy przedstawiono problem opisu sieci wodociągowej jako złożonej struktury geometrycznej. Zwrócono też uwagę, że szereg problemów związanych z projektowaniem i różnymi aspektami eksploatacji wodociągów może wynikać z braku uniwersalnego języka ich opisu. Jako rozwiązanie autor proponuje wykorzys[...]
EN The paper presents a problem of description of water supply network as a complex geometrical structure. The author suggests that many problems connected with water supply networks designing and various aspects of their exploitation can result from the lack of universal language of their description.[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 12 643-646
PL Omówiono elementy konstrukcyjne oraz elementy poszycia z poliwęglanu, wraz z jego konstrukcją nośną i układem odwodnienia. Podano informacje o badaniach przed wykonaniem obiektu, które zadecydowały o przyjętych rozwiązaniach oraz jego obecnym i przyszłym stanie technicznym.
EN The article presents information about structural elements of covering of the canopy above the stadium in Gdańsk. The paper discusses elements of polycarbonate covering, bearing structure and drainage system and also gives information about tests and research performed before delivery of the facilit[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 39-40
EN The article describes the usage of an electronic in-line injection pump to power the diesel engines. It acquaints the reader with the preliminaries and a way of implementing electronically controlled in-line injection pump when using innovative solenoid valves.
7
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 45-46
EN Toxic contents emissions to the atmosphere is the main problem nowadays. E.U. restrictions force vehicles producers to introduce construction changes and fumes clearance systems. The present paper discusses results fumes recirculation level on fumes toxicity and fuel consumption in a self-ignition e[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2001 nr 56 149-156
PL Przedstawiono wyniki analizy statystycznej i wytrzymałościowej konstrukcji zbiornikowych o dużych pojemnościach ze wstępnymi imperfekcjami.
EN The paper concerns the strength behaviour of large capacity steel cylindrical tanks made in recent years in Poland. The measurements of geometrical imperfections tank shells are the basis for the statistical description of these imperfections and for the analysis of strength effects. The results hav[...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 6 351-353
PL Określono deformacje płaszcza zbiornika na paliwa płynne, mającego pojemność 12 000 m3. Podano wyniki tensometrycznych pomiarów odkształceń płaszcza podczas napełniania i opróżniania zbiornika. Oceniono wpływ deformacji na stan naprężenia w płaszczu.
EN Cylindrical shell deformation of a fuel tank with capacity of 12 000 m3 has been determined. Tensometric measurement of stresses in the shell when emptying and filling the tank are given. Influence of the deformation on stressing state of the shell is evaluated.
10
100%
Ochrona Środowiska
PL Przedsiębiorstwo wodociągowe może być traktowane jako zakład produkcyjny, którego głównym umownym produktem jest woda, zaś podstawowym elementem produkcji jest dostarczanie wody o odpowiedniej jakości do odbiorców. Ujmowanie, oczyszczanie i dostarczanie wody poddawane są procesom planowania, kontrol[...]
EN In this paper a water company is considered to be a production plant, where water is the main product, and the problem of supplying the user with water of the quality desired constitutes an important part of the production process. The processes of water intake, treatment and supply are made subject[...]
11
100%
Builder
2017 R.21, nr 8 80--83
PL Metale kolorowe, nieoparte w swej budowie chemicznej na pierwiastku żelaza, jakimi są aluminium, cynk oraz miedź, stanowią dobrą, choć zdecydowanie droższą, alternatywę materiałową powszechnie stosowaną w pracach zarówno okładzinowych, jak i konstrukcyjnych wielu współczesnych budynków. Materiały te[...]
12
100%
Izolacje
2016 R. 21, nr 9 61--68
PL W artykule przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały metalowe i kształtowane z nich wyroby. Omówiono charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów. Przedstawiono ocenę odporności korozyjnej materiałów.
EN Metal materials and products used in lightweight claddings are presented in the paper. The author discuss-es the characteristic parameters and technological differences in manufacturing. The article presents an assessment of corrosion resistance properties of materials.
13
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 43--44
PL Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do p[...]
EN The execution of investment enterprises due to existing building structures requires a reliable verification of structural technical conditions, the materials, implemented, updates, and any damage concerning prior operation. Appropriately acquired information makes it possible to make both technical[...]
14
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 54--55
PL W artykule przedstawiono warunki i sposób podejścia do naprawy stalowej konstrukcji nośnej kilkukondygnacyjnego obiektu przemysłowego, który uległ uszkodzeniu w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury pożaru. Omówiono rodzaje badań i sprawdzeń oraz sposób przeprowadzenia kontroli konstrukcji, któr[...]
EN The paper presents conditions and the renovation of a load-carrying steel multi-storey industrial structure, damaged by a high temperature of a fire. The paper covers test and check types together with the inspection procedure, aimed at the technical opinion on structural renovation without a signif[...]
15
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 137--139
PL Eksploatacja istniejących metalowych konstrukcji budowlanych często związana jest z zagadnieniem koniecznej szczegółowej identyfikacji rodzaju materiału stalowego pod kątem jego cech wytrzymałościowych i składu chemicznego. Dostępne standardowe metody laboratoryjne zazwyczaj wymagają pobrania z kons[...]
EN Exploitation of the existing building metal structures is often associated with the issue of the necessity of the steel grade detailed identification with respect to strength parameters and the chemical composition. Due to available standard laboratory methods very often samples of the construction [...]
16
100%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 5 32--34
PL W opracowaniu przedstawiono spotykany na obiektach budowlanych problem rozwoju korozji na wewnętrznych powierzchniach kształtowników zamkniętych eksploatowanych w środowisku zewnętrznym. Zachodzące wewnętrzne procesy korozyjne oraz towarzyszące im siły niszczące w związku z zamarzającą wewnątrz prof[...]
EN Problem of corrosion development on the inner surfaces of hollow sections exploited in the external environment is presented in the paper. Internal corrosive processes and destructive forces that sometimes accompany them as the result of the water freezing inside the profile, cause the loss of their[...]
17
100%
Builder
2017 R.21, nr 4 86--89
PL W artykule przedstawiono możliwości kształtowania przegród ściennych, dachowych i osłonowych wykorzystujących technologię lekkiej obudowy, w której głównym elementem są materiały metalowe i kształtowane z nich wyroby.
18
100%
Builder
2017 R.21, nr 6 86--89
19
100%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 3 65--68
PL Przedstawiono problem wadliwości zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie malarskich powłok ochronno-dekoracyjnych wykonywanych na stalowych elementach barier zabezpieczonych uprzednio poprzez ocynkowanie metodą zanurzeniową na gorąco. Wykorzystując przykłady pochodzące z różnych obiektów przedstaw[...]
EN The problem of defective corrosion protection concerning paint, protective and decorative coatings of steel barriers elements, made on hot dip galvanized coating, is presented in the paper. Examples taken from various objects represent a recurring problem of the coating system delamination, regardle[...]
20
100%
Builder
2017 R.21, nr 1 62--65
PL Dzisiejsze szkło budowlane posiada wiele cech i funkcji specjalistycznych, które pozwalają tworzyć z niego przegrody zewnętrzne i wewnętrzne spełniające różne wymagania techniczne czy funkcjonalne współczesnych budynków. W cyklu kolejnych artykułów poświęconych rozpoczętej tematyce szkła zostaną prz[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last