Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 4 24-27
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zasadami funkcjonowania pochłaniaczy par substancji organicznych i gazów organicznych w aspekcie warunków ich rzeczywistego użytkowania. Scharakteryzowano wpływ na czas ochronnego działania pochłaniaczy jaki mają temperatura i wilgotność powietrza, stę[...]
EN This article presents issues related to the principles of functioning of organic vapor gas filters in real conditions of use. It discusses the influence of temperature and humidity of the air, organic vapor concentration and the kind of organic substance on the service life of gas filters. Moreover [...]
2
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2000 T. 3, nr 3/4 491-500
PL Doświadczalnie badano depozycję adsorbatu w złożu sorpcyjnym pochłaniacza par i gazów organicznych, które stanowił węgiel aktywny NORIT RB. Cykl badań obejmował: nasycenie pochłaniacza mieszaniną powietrzno-parową w laboratorium i w warunkach przemysłowych, wykonanie przekrojów poprzecznych nasycone[...]
EN Deposition of adsorbate in organic gas filter bed with activated carbon NORIT RB has been examined experimentally. Tests cycle consisted of: loading gas filter with organic vapour-air mixture in laboratory and in industry, sectioning loaded carbon bed into a number of layers, quantitative analysing [...]
3
100%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 9 1612-1615
PL Właściwości fizyczne i chemiczne materiałów o strukturze nano stwarzają niemal nieograniczone możliwości opracowania z ich udziałem nowych struktur materiałów, a nawet urządzeń o ściśle określonych funkcjach i różnorodnych obszarach zastosowań. Do jednych z najbardziej obiecujących nanomateriałów na[...]
EN A review, with 34 refs., of processes for surface modification of C nanotubes and their properties and use for detection of chem. compds. in the air.
4
100%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 4 594-597
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 10 21-25
6
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 6 27-29
PL W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji barwnej zmodyfikowanego sorbentu węglowego oraz sorpcji dynamicznej, które polegały na impregnacji sorbentu węglowego R1Ex katalizatorami tlenku metali: pięciotlenkiem jodu oraz dwutlenkiem selenu. Wobec zmodyfikowanych powierzchni przeprowadzono badania[...]
EN The article presents results of the studies on the color reaction of a modified carbon adsorption as a result of impregnation the R1Ex carbon sorbent with metal oxides: iodine pentoxide selenium dioxide. Studies were conducted in order to determine the reaction of modified surfaces to the presence o[...]
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 5 28-32
PL W artykule przedstawiono zagadnienie monitorowania parametrów środowiskowych podczas prowadzenia akcji ratunkowych przez służby ratownictwa górniczego, a także ratowników chemicznych oraz straż pożarną. Na podstawie analizy warunków występujących podczas prowadzenia akcji oraz przepisów regulujących[...]
EN The paper presents the problem of monitoring environmental parameters while conducting rescue operations in particular by the mine rescue service, but also by chemical rescuers and fire service. Based on the analysis of the conditions while conducting the actions, and of the rules governing the proc[...]
8
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 1 10-13
PL Sprzęt ochrony układu oddechowego należy do najpopularniejszych środków ochrony indywidualnej, stosowanych głównie w przemyśle spożywczym, budowlanym, chemicznym, a przede wszystkim wydobywczym. Użytkownicy masek, filtrów i półmasek filtrujących zwracają szczególną uwagę na ich parametry ochronne w [...]
EN Respiratory protective devices are the most common personal protective equipment in food industry, architecture, chemical industry and, most of all, in miming. Users of full face masks, particle filters and filtering half-masks are especially concerned about their safety parameters under real condit[...]
9
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 5 7-9
PL Rozwój technologii produkcji środków ochrony indywidualnej jest związany z zaangażowaniem nowych technologii i materiałów, stosowanych w celu poprawy parametrów ochronnych i użytkowych tych środków. Nowe lub "starsze" zaadaptowane technologie, np. enkapsulacja, elektroprzędzenie lub modyfikacja tech[...]
EN The increasing development in manufacturing personal protective equipment (PPE) is connected with the use of new technologies and new materials. They are used for improving PPE safety parameters and comfort of use. After some adjustments, newly developed or "older" adopted technologies, e.g., encaps[...]
10
51%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 1 35--42
PL Istotne zagrożenie dla trwałości zbiorów archiwalnych i bibliotecznych mających postać papierową stanowią mikroorganizmy, szczególnie grzyby strzępkowe. W artykule przedstawiono stan zanieczyszczenia mikrobiologicznego w archiwach i bibliotekach. Dokonano oceny skuteczności dezynfekcji przeprowadzon[...]
EN The significant threat to the durability of archival and library paper collection are microorganisms, especially filamentous fungi. This paper presents the state of microbial contamination in archives and libraries. The evaluation of the effectiveness of disinfection methods: chemical misting with q[...]
11
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2008 nr 6 14-16
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu określenia wpływu środowiska ograniczonej przestrzeni wokół głowy pod kaskiem integralnym, na funkcje fizjologicznie i poznawcze motocyklisty. Określono, iż używanie kasku prowadziło do obniżenia dopuszczalnej normy stężenia tlenu (20%), chwi[...]
EN This paper presents the results of a study the influence of the limited-space environment around the head, appeared during wearing integral helmet, on human physiological and cognitive functions. It was defined that utilizing the helmet conducted to decrease admissible value of oxygen (20%), tempora[...]
12
51%
Maszyny Górnicze
2014 R. 32, nr 1 45--51
PL Akcje ratownicze powinny być prowadzone w sposób skuteczny, ale również w sposób minimalizujący zagrożenie dla samych ratowników. Opracowanie nowoczesnego systemu służącego wspomaganiu uczestników akcji ratowniczej stało się przedmiotem zainteresowania w ramach projektu badawczego i-Protect. W artyk[...]
EN Rescue actions should be conducted in a effective way and with respect to rescuers safety. Development of modern system to aid participants of rescue actions was a subject of research in i-Protect project. A prototype of the system as well as testing by its prospective users is presented in the arti[...]
13
45%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 3 329--342
EN This article proposes a method for a comprehensive assessment of the effect of integral motorcycle helmets on physiological and cognitive responses of motorcyclists. To verify the reliability of commonly used tests, we conducted experiments with 5 motorcyclists. We recorded changes in physiological [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last