Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2011 Vol. 22 423--436
EN Reconstruction of three dimensional models of objects from images has been a long lasting research topic in photogrammetry and computer vision. The demand for 3D models is continuously increasing in such fields as cultural heritage, computer graphics, robotics and many others. The number and types o[...]
2
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 481--491
PL Rekonstrukcja trójwymiarowych realistycznych modeli obiektów z obrazów cyfrowych jest od długiego czasu tematem badań w fotogrametrii i widzeniu komputerowym. Uzyskanie w praktyce, realistycznego 3D modelu jest niezmiernie trudne, biorąc pod uwagę dostępne technologie. Operatory detekcji stanowią pi[...]
EN The reconstruction of realistic 3D models from digital images is one of the main issues of photogrammetry and computer vision. In practice, it is exquisitely hard to generate a realistic model with available technologies. Detection operators are the first step in a measure process, which allows find[...]
3
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 509--519
PL Celem niniejszego referatu jest przeanalizowanie działania wybranych algorytmów, które automatycznie obliczą elementy orientacji zewnętrznej sieci zdjęć a następnie wyznaczą współrzędne chmury punktów 3D, opisujących model badanego obiektu. Do obliczeń wykorzystano autorski program, realizujący kole[...]
EN The objective of this paper is to analyse operations of selected algorithms, which will automatically compute elements of external orientation of a network of photographs and then, they will determine co-ordinates of a 3D cloud of points, which describe a model of the analysed object. The author’s s[...]
4
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18b 717--726
PL W ramach niniejszego referatu zostaną zaprezentowane wyniki pracy, gdzie wykorzystano zdjęcia archiwalne obiektu sakralnego, którym był ołtarz Najświętszego Sakramentu w kościele Św. Krzyża w Warszawie. Podstawowym źródłem, wykorzystanym przy rekonstrukcji detali ołtarza Najświętszego Sakramentu, po[...]
EN This paper is aimed at presenting results of reconstructing, based on archival photos taken in 1926 and 1939, selected details of a sacral object - the Holy Sacrament altar in the St. Cross church in Warsaw. Another, twin altar (devoted to St. Felicissima), built by the same artist (Tilman van Gamer[...]
5
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2013 Vol. 25 295--302
PL Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników automatycznego modelowania wybranych obiektów bliskiego zasięgu (głowa manekina, kamień) z wykorzystaniem obrazów cyfrowych z aparatu Hasselblad H4D50. Do obliczeń wykorzystano autorski program, realizujący kolejne etapy tworzenia modelu 3D. Proces[...]
EN Reconstruction of three-dimensional, realistic models of objects from digital images has been the topic of research in many areas of science for many years. This development is stimulated by new technologies and tools, which appeared recently, such as digital photography, laser scanners, increase in[...]
6
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--9
PL Niniejszy referat zawiera opis parametrów opisujących sylwetkę badanego pacjenta w pozycji stojącej na podstawie obrazów uzyskanych z kamerki internetowej. Rejestracja sylwetki wykonana jest z widokiem z przodu i z tyłu pacjenta. Kamera jest umieszczona w urządzeniu projekcyjno-odbiorczym prążków mo[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja
2013 z. 50 5--96
PL Modelowanie obiektu, wykorzystujące obrazy cyfrowe, zostało zdefiniowane jako kompletny proces rozpoczynający się pozyskaniem obrazów, a kończący utworzeniem interaktywnego, wirtualnego modelu 3D. Teza, jaką przyjęto w niniejszej rozprawie, opiera się na założeniu, że przez dobór odpowiednich algory[...]
EN Modelling objects using digital images has been defined as a complete process which starts from image acquisition and is completed by creation of a virtual 3D model. The thesis which has been assumed for the present work is based on the assumption that by using specially selected algorithms applied [...]
8
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 493--502
PL Celem niniejszego referatu jest porównanie dokładności odtworzenia kształtu elementu łopaty wirnika nośnego śmigłowca pozyskanego ze zdjęć cyfrowych i skaningu naziemnego. Zdjęcia wykonano aparatem cyfrowym CANON EOS20D. Automatyczne dopasowanie zdjęć (matching), wykonano przy wykorzystaniu programu[...]
EN The purpose of this paper is to compare the accuracy of shape of an element of the main rotor of a helicopter reconstructed from digital photographs and terrestrial scanner. The purpose of the main rotor is to generate the thrust necessary for the flight (forward, backward, sideward), as well as the[...]
9
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 503--512
PL Pomnik Wielkiego Buddy z miejscowości Bamyan w Afganistanie został wybudowany między III, a VII w. n. e. Dzięki swym monumentalnym rozmiarom był dziełem unikatowym na skalę światową. Stanowił największy starożytny pomnik, przedstawiający stojącą postać Wielkiego Buddy, który w 2001 roku został doszc[...]
EN The Great Buddha statue of Bamyan in Afghanistan was 53 meters high and therefore was considered to be the largest ancient depiction of a standing person. On the basis of the sculpture’s structure, stylistics and historical information, the date of the Great Buddha was estimated to be between the 3r[...]
10
63%
Przegląd Geodezyjny
PL Stosowanie metod fotogrametrii bliskiego zasięgu, zwanej wcześniej nietopograficzną ma swój początek w połowie XIX w. Jednakże dopiero metody fotogrametrii analitycznej zapoczątkowane w latach 60-tych XX wieku umożliwiły rozwój bardziej zaawansowanych podejść dla rozwiązywania różnych zadań fotogram[...]
EN Methods of close range photogrammetry, called earlier non-topographic, have been applied since the middle of 19th century. However, only since the sixties of 20th century, when methods of analytical photogrammetry have been initiated, more advanced approaches for solution of various tasks in close r[...]
11
63%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2016 Vol. 100 221--234
EN The Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Geographic Information Systems at the Warsaw University of Technology is one of six organizational units of the Faculty of Geodesy and Cartography. The photogrammetry has been under interest of scientists in Faculty for over 90 years. The last dec[...]
12
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2002 Vol. 12 376--387
PL W referacie przestawiono doświadczenia autorów związane z odtwarzaniem kształtu powierzchni na podstawie analizy obrazów prążków mory dla metody czterech intensywności. Do tych analiz zostało wykorzystane komputerowe stanowisko pomiarowe zaprojektowane dla potrzeb diagnostyki medycznej. Wyznaczenie [...]
13
63%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2015 Vol. 98 28--38
EN Projection of a complicated geometry of industrial objects is the complex issue, which requires properly planned and prepared measurements. Such objects must be accurately inventoried, but their complicated nature often makes the access and the visibility of their entire surface very difficult. Docu[...]
14
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2000 Vol. 10 66-1--66-10
PL W referacie przestawiono doświadczenia autorów związane z odtwarzaniem kształtu powierzchni na podstawie analizy obrazów prążków mory. Do tych analiz zostało wykorzystane komputerowe stanowisko pomiarowe zaprojektowane dla potrzeb diagnostyki medycznej. Przeanalizowano dobór parametrów systemu optyc[...]
15
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2003 Vol. 13b 507--517
PL System mory projekcyjnej jest metodą optyczną, gdzie zasada tworzenia prążków realizowana jest na zasadzie wykorzystania interferencji struktury dwóch rastrów. Przedstawiony system mory projekcyjnej prezentuje analityczna analizę obrazu prążkowego. Kodowanie i modyfikacja informacji fazowej realizow[...]
EN The moiré projection is a powerful tool in displaying and measuring the shape or deformation of objects in three dimensions. The presentated moiré system is used in orthopedical diagnosis. On the basis of computer aided moiré fringe analysis it is possible to determine the metric values of the spina[...]
16
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2011 Vol. 22 91--104
EN The paper presents some general approaches for indirect georeferencing of close range photogrammetric data being acquired for various applications by the imaging systems of different types either independently or in integration. Various digital metric or non-metric cameras and terrestrial laser scan[...]
17
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17a 115--126
PL W niniejszym artykule zostaną przedstawione badania, będące ostatnia częścią zrealizowanego projektu KBN nr 4T12E03326. Badania te obejmują propozycje dopasowywania przystających fragmentów wybranych rzeźb wspomagające hipotezy archeologów, które dotyczą ich przynależności do tych samych rzeźb. Nini[...]
EN The present paper presents results of the research which is a final part of the KBN 4T 12E03326 project. The aim of this research was to propose a reliable method for matching of 3D contact surfaces for parts of archeological broken sculptures. To establish more accurate origin of the sculpture, ana[...]
18
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 521--529
PL Celem niniejszego artykułu jest analiza deformacji powierzchni elementów budowlanych (fragmentów blachy) poddawanych różnym obciążeniom, opracowanych na podstawie zdjęć cyfrowych. Badaniom podlegało 32 fragmenty blach, do rekonstrukcji których wykorzystano zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem niemetry[...]
EN The aim of this paper is the analysis of surface disfigurement for construction elements such as fragment of end-plates, which were subjected to various, deforming loads, with a usage of image-based matching. 32 pieces of end-plates were a subject of experiment where digital images from non-metric c[...]
19
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 39--48
PL W artykule zostaną przedstawione wyniki pracy badawczej, dotyczącej wykorzystania bloku zdjęć bliskiego zasięgu, metrycznych i niemetrycznych, o znacznie zróżnicowanej skali, dla pomiaru 3D obiektu, typu ołtarz. Orientacja zewnętrzna wszystkich zdjęć została wyznaczona jednocześnie, poprzez odpowied[...]
EN The paper presents results of a research project tackling the use of a set of close range images at very different scales, taken with metric and non-metric cameras, in measuring a three-dimensional object, exemplified by an altar. The exterior orientation of all the photographs was determined by sim[...]
20
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2013 Vol. 25 303--314
PL Z uwagi na burzliwą historię, na obszarze Polski znajduje się niezwykle bogaty i unikatowy w swojej różnorodności zbiór obiektów architektury militarnej (zespołów fortyfikacji nowszej). Artykuł prezentuje wyniki analiz wykorzystania danych z lotniczego skaningu laserowego do identyfikacji i wizualiz[...]
EN Due to the turbulent history extremely reach and unique resources of military architectural objects (modern fortification complexes) are located in Poland. The paper presents results of analysis of utilization of aerial laser scanning data for identification and visualization of forts in Poland. A c[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last