Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono ogólny podział deserów mlecznych, stosowane dodatki i możliwości wykorzystania różnych rozwiązań technologicznych w celu poprawy atrakcyjności produktu dla konsumenta. Opisano stosowane surowce i omówiono wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą. Poruszono aspekty[...]
EN This paper describes the overall classification of dairy desserts, additives employed and the possible use of different technological advantages to improve the attractiveness to the consumer. The application of raw materials and influence of technological processes on the nutritive value were descri[...]
2
100%
Logistyka
PL Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw jest ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, jest poziom ich innowacyjności. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw zależy [...]
EN The factor which determines the functioning and development of businesses is their competitiveness, both in the domestic and the international market. One of the fundamental factors which influence the competitiveness of companies is the level of their innovation. The innovative activity of companie[...]
3
100%
Logistyka
PL Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw jest ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, jest poziom ich innowacyjności. Poszukiwania innowacji, innowacyjnych rozwiąz[...]
EN The factor which determines the functioning and development of businesses is their competitiveness, both in the domestic and the international market. One of the fundamental factors which influence the competitiveness of companies is the level of their innovation. A lot of companies, of which logist[...]
4
100%
Logistyka
PL Transport jest ważną gałęzią gospodarki, która rączy ze sobą wszystkie pozostałe sektory gospodarki i umożliwia ich sprawne i efektywne funkcjonowanie. W Polsce podstawową gałęzi transportu jest transport drogowy z ponad 80% udziałem w przewozie ładunków ogółem. Mimo ważnej roli jaką transport odgry[...]
EN Transport is an important sector of the economy, that connects all the other sectors of the economy and makes possible them effective and efficient functioning. Road transport with over 80% share of the total freight transport is the primary mode of transport. Despite the important role in the econo[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 97 169--180
PL Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw jest poziom ich innowacyjności. Zdolność kreowania i wykorzystania innowacji staje się istotnym elementem, determinującym sprawność działania przedsiębiorstwa oraz jego rozwój na konkurencyjnym rynku. Aktywność innowac[...]
EN The factor that is decisive for the functioning and development of enterprises is their competitive abilities in the domestic and international markets. The level of innovation is a key factor affecting the competitive abilities. Activity of enterprises to undertake innovation projects is determined[...]
6
100%
Logistyka
2015 nr 6 202--206, CD
PL Działalność badawczo-rozwojową uważa się za istotny czynniki wzrostu gospodarczego kraju, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w Strategii Lizbońskiej. Dlatego też uzasadnionym wydaje się analiza potencjału sektora B+R w krajach Unii Europejskiej oraz efektów jego działalności wyrażonych aktywnością p[...]
EN Research and development activity is the important factors of economic growth of the country, which was reflected, among others, in the Lisbon Strategy. Therefore the analysis of the potential of R&D sector in the European Union countries and the results of its operations expressed by patent activit[...]
7
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2018 Nr 5 133--135
PL Przedstawiono wyniki badań powłok stopowych Zn-Ni otrzymanych z dwóch kąpieli galwanicznych. Badano wpływ warunków prądowych współosadzania na morfologię powierzchni oraz na mikrotwardość otrzymanych powłok. Otrzymano powłoki stopowe o różnorodnej budowie krystalicznej i mikrotwardości. Wraz ze wzro[...]
EN The results of tests of Zn-Ni alloy coatings obtained in two galvanic baths are presented. The influence of co-current spreading conditions on surface morphology and microhardness of coatings was investigated. The alloyed coatings of various crystalline and microhardness properties were obtained. Th[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
2007 Z. 3 218--226
PL Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw jest ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, jest poziom ich innowacyjności. Zdolność kreowania i wykorzystania innowacji [...]
EN One of the basic factor having a focus on the corporation's competition is the level of their innovation. The ability to create and use the innovations becomes a very essential factor which determines both the corporation's ability of activity and its growth in the competitive market. The innovative[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 268-270
PL Przebadano powłoki z wodorozcieńczalnych kompozycji akrylowych zawierających żywicę akrylową, niejonowy środek powierzchniowo czynny, zagęszczacz poliuretanowy, ciecz jonową. Otrzymane kompozycje powłokowe aplikowano na płytki stalowe i szklane, utwardzano w temperaturze 80°C. Usieciowane powłoki pr[...]
EN Water-thinnable acrylic paints and coatings containing non-ionic surfactant, polyurethane thickening agent and ionic liquid were tested. The obtained coating compositions were applied by brush on steel, glass and were cured at temperature of 80°C. The thickness, relative hardness, scratch resistance[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 4 620-627
11
63%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 7 295-301
12
63%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 4 291-298
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL badano wodne dyspersje kopolimeru MMA/BA/MAA i MBA/AMAA stabilizowane niejonowymi i anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi takimi jak: addukt tlenku etylenu do nonylofenolu, oksyetylenowane alkohole tłuszczowe, oksyetylenowane aminy tłuszczowe i sól sodowa monoestru kwasu sulfobursztynowego oks[...]
EN The water dispersions of MMA/BA/MAA and MBA/AMAA copolymer were stabilised by nonanionic and anionic surfactants e.g.: the ethylene oxide adduct to nonyl phenol, oxyethylene fatty alcohol oxy-ethylene fatty amine, sodium salt of sulfosucinic acid monoester of oxyethylened nonylphenol monoester. The [...]
14
63%
Chemik
2000 Nr 5 119-123
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu budowy kopolimerów akrylowo-metakrylowych z karboksylowymi lub aminowymi grupami funkcyjnymi, rozpuszczonych w ksylenie na trwałość ich wodnych emulsji. Do emulgowania zastosowano niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne o różnym stopniu oksyetyleno[...]
EN This research work shows the tests results of te structure effact of acrylic-metacrylic copolymers with ammo and carbox-ylic functional groups, dissolved in xylene, on their aqueous emulsions stability. Applied emulsifying agent were ionic and non-ionic surfactants oxyetyenated to varying degrees. O[...]
15
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 7 1125-1129
PL Zbadano wpływ azotanu didecylodimetyloamoniowego na fizykochemiczne i fizykomechaniczne właściwości błon ochronnych otrzymanych z wodnych dyspersji akrylowych. Zbadano właściwości układów dyspersyjnych o różnej zawartości środka powierzchniowo czynnego, cieczy jonowej i zagęszczacza. Stwierdzono, że[...]
EN Didecyldimethylammonium nitrate was added to aq. dispersions of an acrylic polymer to study the phys.-mech. and phys.-chem. properties of the surfactant and thickener-contg coats. Addn. of the ionic liq. resulted in increasing the chem. resistance of the coatings.
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 5 261--262
PL Przedstawiono wyniki badań termomechanicznych powłok akrylowych z dodatkiem cieczy jonowej azotanu didecylodimetylo-amoniowego. Wyznaczono temperaturę mięknienia i stopień deformacji otrzymanych błon. Stwierdzono, że wzrost zawartości cieczy jonowej w dyspersji spowodował obniżenie temperatury miękn[...]
EN The study results dealing with thermomechanical acrylic coatings with the addition of ionic liquid of didecyldimethylammonium nitrate are presented. The softening temperature and protective coating deformation were determined. It was found that the increase of ionic liquid amount in the dispersion c[...]
17
63%
Chemik
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości powłok akrylowych z kompozycji lakierowych na powierzchnie drewniane. Stosowano zagęszczacze poliuretanowe, nieorganiczne zagęszczacze: kaolin i montmorylonit. Oceniano lepkość otrzymanych kompozycji. Powłoki nakładane za pomocą aplikatora na płytki sta[...]
EN The paper presents the results of properties of acrylic coatings from the composition of paint on wooden surfaces. The polyurethane thickeners, inorganic thickeners, kaolin and montmoryllonit have been tested. The viscosity of the lacquer composition was obtained. Resulting of the compositions were [...]
18
63%
Chemik
PL Przebadano wodorozcieńczalne farby oraz powłoki zawierające niejonowy środek powierzchniowo czynny (produkt Zakładów Chemicznych Rokita S.A. w Brzegu Dolnym) i organiczny zagęszczacz produkt firmy Brenntag Polska Sp. z o.o.). Podstawą do określenia stabilności wodnych dyspersji były badania sedyment[...]
EN Water-thinnable paints and coatings containing non-ionic surfactant (a product of Chemical Manufactures in Brzeg Dolny) and organic thickening agent (product of Brenntag Poland) were tested. The sedimentation experiment was a basic test used to determine the stability of water dispersion. The obtain[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2000 T. 79, nr 11 382-386
PL Przedstawiono wyniki badań nad stabilnością wodnych emulsji ksylenu zawierających niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne (SPC), tj. etoksylowe pochodne alkoholi, kwasów i glicerydów kwasów tłuszczowych oraz amin tłuszczowych. Stwierdzono, że w wielu wypadkach micele ksylenu w wodzie tworz[...]
20
63%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule przedstawiono schemat algorytmu i omówiono podstawowe właściwości programu PRODAN, wersja 2.1. Program ten służy do komputerowej analizy pomiarów geofizycznych typu Production Log. Omówiono podstawowe modyfikacje i zmiany jakim uległ program w stosunku do wersji 1.1. Ważniejsze formuły al[...]
EN Flowchart of version 2.1 of PRODAN algorithm is presented and main features of the program are discussed in the article. PRODAN 2.1 is a computer program which allows analysis of Production Logging Survey. Basic modifications and changes introduced to the program are shown in relation to version 1.1[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last