Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 4 196-200
PL Aluminium i jego stopy znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle transportowym ze względu na wysoki stosunek wytrzymałości do gęstości. Z punktu widzenia maksymalizacji własności mechanicznych oraz plastyczności krytyczne jest uzyskanie ziarna o rozmiarach submikronowych. Jedną z możliwych do zasto[...]
EN Aluminium alloys are widely used in industry due to their high specific strength. In order to improve their mechanical strength novel production processes are widely used. Among several techniques, the rapid solidification processes (RS) have been received considerable attention as an effective way [...]
2
80%
Archives of Metallurgy and Materials
2012 Vol. 57, iss. 4 1253-1259
PL Celem niniejszej pracy było zbadanie własności mechanicznych oraz stabilności termicznej szybkokrystalizowanego a następnie wyciskanego stopu aluminium 5083. Testy ściskania przeprowadzone w zakresie temperatur od 20°C do 450°C przy dwóch różnych prędkościach odkształcenia pozwoliły na wyzna[...]
EN The objective of the present study is to analyze the mechanical properties and thermal stability for rapidly solidified and extruded 5083 aluminum alloy (RS). Compression tests were performed in order to estimate flow stress and strain rate sensitivity relation for 5083 alloy in the temperature rang[...]
3
80%
Mechanik
2017 R. 90, nr 1 70--71
PL W aktualnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją pozycję na rynku, korzystają z różnych metod usprawniania procesów produkcyjnych, artykuł prezentuje kilka z nich np. systemy zarządzania, normalizację i automatyzację.
EN In the current economic situation, enterprises which want increase your position on market, use some methods of improving production processes, the paper presents some of them for example management systems, normalization and automatization.
4
80%
Mechanik
2017 R. 90, nr 7 565--567
PL Przeanalizowano ceny na światowym rynku aluminium w XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem pięciu ostatnich lat. Zidentyfikowano czynniki mające wpływ na kształtowanie się tych cen, a także na krótko- i długoterminowe prognozy cen aluminium na światowych rynkach, w tym na giełdzie London Metal Ex[...]
EN The article analyzes world prices on the aluminum market in the 20th and 21st centuries, with particular attention to the last five years. The factors influencing the price of this metal have been identified, as well as the factors that influence the short and long term aluminum price forecasts in t[...]
5
71%
Mechanik
2017 R. 90, nr 1 80--81
PL Przeanalizowano krajowy rynek wyrobów aluminiowych i kierunki ich eksportu. Skupiono się również na tym, w jaki sposób kształtuje się wymiana półproduktów i produktów aluminiowych na linii Polska–reszta świata (głównie kraje UE), a także zidentyfikowano problemy, z którymi zmaga się obecnie ten sekt[...]
EN The article analyzes the domestic market of aluminum products and directions of their exports. The focus was also on that, how to shape the exchange of semi-finished aluminum and aluminum products on the line Poland - the rest of the world (mainly EU countries) and identified the problems that curre[...]
6
71%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 4 580--585
EN The reciprocating extrusion (cyclic extrusion compression – CEC) process was applied to the consolidation of silver powder AgSnBi leading to the bulk material formation. Continue process of deformation by hydrostatic extrusion and then by forging the electrical contacts were produced. Microstructure[...]
7
61%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The authors own computer software, based on the Ueshima mathematical model with taking into account the back diffusion, determined from the Wołczyński equation, was developed for simulation calculations. The applied calculation procedure allowed to determine the chemical composition of the non-metal[...]
8
61%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The aim of this publication is to present practical application of the R. Kolman’s quality rating method used in the evaluation of aluminium alloys. The results of studies of the mechanical and physical properties of the three selected test materials are discussed. To find the best material, the qua[...]
9
61%
Metallurgy and Foundry Engineering
2017 Vol. 43, no. 2 117--124
PL Konsolidacja plastyczna silnie rozdrobnionych form materiałów jest ekonomicznie opłacalnym sposobem odzysku stopów aluminium. W procesie tym pomija się etap topienia, który jest integralną częścią recyklingu konwencjonalnego złomów metali takich jak wióry, proszki i taśmy. Umożliwia to znaczącą redu[...]
EN Plastic consolidation of highly fragmented materials is a cost-effective way to recover aluminum alloys. In this process, metal in the form of chips, powders, or ribbons omits the melting step that is typical for conventional scrap recycling; by that, it significantly reduces both energy expenses an[...]
10
61%
Mechanik
2017 R. 90, nr 11 1063--1065
PL W procesie wyciskania współbieżnego wytworzono 2 prasówki ze stopu AlSi11: z litego wlewka oraz z wiórów z procesu toczenia. Przeprowadzono obserwację mikrostruktury, określono własności mechaniczne na podstawie próby 1-osiowego rozciągania oraz wykonano badania zmęczeniowe, dzięki którym wyznaczono[...]
EN Two extrudates made of AlSi11 alloy have been produced in the co-extrusion process: solid billet and machining chips from the rolling process. The microstructure was observed, mechanical properties were determined on the basis of the 1-axial stretch test, and the fatigue tests were performed to dete[...]
11
51%
Metallurgy and Foundry Engineering
2016 Vol. 42, no. 3 179--186
PL W wyniku szybkiej krystalizacji możliwe jest otrzymanie struktury drobnoziarnistej stopów aluminium o podwyższonych własnościach mechanicznych. Znaczna szybkość chłodzenia na poziomie 106 K/s umożliwia otrzymanie wielkości ziarna na poziomie 100 nm. W prezentowanych w pracy badaniach szybkiej krysta[...]
EN Rapid solidification is a relatively new and effective way of producing ultrafine-grained UFG aluminum alloys with enhanced mechanical properties. Due to a significant cooling rate close to nearly 106 K/s, it is possible to obtain a material with grain size far below 100[...]
12
51%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2017 R. 62, nr 2 10--14
PL W artykule podjęto próbę wytworzenia włóknistego kompozytu metal-metal w procesie wyciskania współbieżnego. Materiałem wyjściowym syn¬tezy były spakietowane, naprzemiennie krążki aluminium 107O o wysokości 10 mm i miedzi czystej technicznie o wysokości 7 mm. W wyniku tego procesu uzyskano lity pręt [...]
EN An article was made to produce a fibrous metal-metal composite materiał in the process of direct extrusion. The starting materiał for the synthesis was composed of 10 mm high billets of 1070 aluminium and 1 mm high billets of technically pure copper packed in an alternating arrangement. As a result [...]
13
51%
Metallurgy and Foundry Engineering
2016 Vol. 42, no. 2 117--125
PL W niniejszej pracy określono optymalne parametry procesu konsolidacji plastycznej drobnych form aluminium. Badaniu poddano wióry ze stopu AlSi11 (AK11 TM) otrzymane w procesie toczenia. Doboru optymalnych warunków konsolidacji plastycznej dokonano na podstawie własności mechanicznych oraz [...]
EN In the present work, the optimal conditions for solid bonding of fragmented aluminum alloy were determined. The research was conducted on metal chips from the AlSi11 TM aluminum alloy after the turning process. The selection of proper bonding conditions was based on the results of tensile tests and [...]
14
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Duża wytrzymałość właściwa w połączeniu z dobrą odpornością korozyjną oraz formowalnością są głównymi czynnikami decydującymi o szerokim stosowaniu stopów Al–Mg–Si w procesach przeróbki plastycznej. Podatność tych materiałów do obróbki cieplnej umożliwia znaczące zwiększenie właściwości wytrzymałośc[...]
EN In these studies, the effect of heat treatment on solid bonded AA6061 aluminium alloy has been investigated. The examined material in the form of powder and rapidly solidified ribbons was subjected to pre-compacting and extrusion carried out at elevated temperature. As a reference material, a billet[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last