Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 232
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 4 61-81
PL W artykule przedstawiono wyniki prób mających na celu budowę klasyfikatora lokalnych uszkodzeń zębów kół przekładni, opartego na sztucznych sieciach neuronowych. W badaniach wykorzystano sieci neuronowe typu perceptron wielowarstwowy (MLP). Obiekt badań stanowiła przekładnia zębata o zębach prostyc[...]
EN The paper presents the results of an experimental application of an artificial neural network as a classifier of the degree of the cracking root and the chipping tip of the tooth in a gear wheel. The neural classifier was based on the artificial neural network of an MLP type (Multi-Layer Perceptions[...]
2
100%
Diagnostyka
2008 nr 1(45) 43-52
PL W artykule przedstawiono wyniki prób mających na celu budowę klasyfikatora lokalnych uszkodzeń zębów kół przekładni, zbudowanego w oparciu o logikę rozmytą. Obiekt badań stanowiła przekładnia zębata o zębach prostych, pracująca na stanowisku mocy krążącej FZG. Badaniami objęto przekładnie z kołami b[...]
EN This article presents the tests results showing the construction of the local damages classifier of the transmission gear teeth, built on the basis of the fuzzy logic. The tested object was the transmission gear with straight teeth, working on the circulating power FZG stand. The tests included the [...]
3
100%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 1 55-73
PL W artykule przedstawiono wyniki prób mających na celu budowę klasyfikatora lokalnych uszkodzeń zębów kół przekładni, zbudowanego w oparciu o logikę rozmytą. Obiekt badań stanowiła przekładnia zębata o zębach prostych, pracująca na stanowisku mocy krążącej FZG. Badaniami objęto przekładnie z kołami b[...]
EN The present paper presents the results of an experimental application of a fuzzy logic system as a classifier of the degree of cracking root and chipping tip of the tooth in a gear wheel. The input data for the classifier was in the form of a matrix composed of statistical measures, obtained from fa[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W artykule przedstawiono wyniki prób budowy aplikacji opartej na sieci neuronowej typu RBF, służącej do diagnozowania uszkodzenia zębów kół przekładni w postaci pęknięcia u podstawy zęba. W celu przeprowadzenia prawidłowego procesu uczenia sieci niezbędne jest pozyskanie z badanego obiektu liczn[...]
EN The paper presents results of an experiment, aimed at application of RBF (Radial Basis Function) neural network for classification of the cracking degree of a tooth root. The basic problem involved in application of an artificial neural network, is to appropriately select the input data. It was [...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 3 30-38
PL W artykule przedstawiono wyniki prób mających na celu budowę klasyfikatora lokalnych uszkodzeń zębów kół przekładni, zbudowanego z zastosowaniem logiki rozmytej. Obiekt badań stanowiła przekładnia zębata o zębach prostych, pracująca na stanowisku mocy krążącej FZG. Badaniami objęto przekładnię z koł[...]
EN There have been presented results of tests leading to development of local damage of gear teethes with the use of fuzzy logic. Subject of testing has been the straight bevel gear working on the circulating power stand FZG. Investigated have been undamaged gears as well as gears with local damage - c[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 99-106
PL W opracowaniu przedstawiono propozycję metody diagnozowania uszkodzeń występujących w układach napędowych. W metodzie tej zaproponowano wykorzystanie logiki rozmytej jako narzędzia odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji diagnostycznych o stanie technicznym elementów.
EN The work presents proposition of diagnosis method of failure in power transmission system. In this method fuzzy logic was proposed as a tool for make decision about condition monitoring in driving gear.
7
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 39--45
PL W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę określenia występującego uszkodzenia uszczelki pod głowicą silnika ZS. Za obiekt badań posłużył model samochodu Ford Mondeo, napędzany silnikiem ZS o pojemności 2,0 [dm3]. Uszkodzenie uszczelki polegało na przerwaniu mostka pomiędzy 1 i 2 cylindrem. Do diag[...]
EN Conducted tests attempted to determine the occurring damage in gasket under engine head. Test object was Ford Mondeo car powered by diesel engine with capacity of 2.0 [dm3]. Damage of the gasket was a rupture of bridge between 1 and 2 cylinder. In order to diagnose the damage the vibration signals g[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 81 25--30
PL W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę określenia występującego uszkodzenia wtryskiwaczy w silniku spalinowym samochodu. Za obiekt badań posłużył samochód Ford Mondeo, napędzany silnikiem ZS o pojemności 2,0 [dm3]. Do diagnozowania uszkodzenia wykorzystano sygnały drganiowe, generowane przez sil[...]
EN Conducted tests attempted to determine the occurring damage of fuel injectors in car combustion engine. Test object was Ford Mondeo car powered by diesel engine with capacity of 2.0 [dm3]. In order to diagnose the damage the vibration signals generated by the engine were used – initially processed w[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 82 51--58
PL Obecnie stosowane systemy diagnostyki nie zawsze są skuteczne oraz nie dają jednoznacznych wyników pozwalających ocenić stan techniczny silnika oraz wykryć jego ewentualne uszkodzenia możliwie na wczesnych etapach. Rosnące wymagania dotyczące trwałości, niezawodności, minimalizacji kosztów i niekorz[...]
EN Currently used diagnostics systems are not always efficient and do not give straightforward results which allow for the assessment of the technological condition of the engine or for the identification of the possible damages in their early stages of development. Growing requirements concerning dura[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 83 51--57
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów mających na celu budowę klasyfikatora lokalnych uszkodzeń zębów kół przekładni opartego na sztucznych sieciach neuronowych. W badaniach wykorzystywano sieci neuronowe z radialnym jądrem. Dodatkowo podjęto próbę wykorzystania algorytmów genetycznych oraz [...]
EN The paper presents the results of an experimental application of neural network as a classifier of tooth gear faults. The neural classifiers were based on the artificial neural networks with radial nucleus. In the experiment genetic algorithm and principal component analysis were used to check influ[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 67 31-38
PL Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pomiarów prędkości poruszania się pieszych w różnym przedziale wiekowym (10-75 iat), z uwzględnieniem płci i techniki poruszania się oraz z uwzględnieniem specjalnych warunków ruchu, takich jak: prowadzenie dziecka za rękę, niesienie dziecka na ręku, niesienie wi[...]
EN This article presents the measurement results of movement speed of pedestrians. It takes into account the pedestrians in aged between 10 and 75, with reference to the sex and movement technique of the person as well as the special movement conditions, such as: leading a child hand in hand, carrying [...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 68 19-28
PL Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pomiarów prędkości poruszania się pieszych w różnym przedziale wiekowym (10-75 lat), z uwzględnieniem płci i techniki poruszania się oraz z uwzględnieniem specjalnych warunków ruchu, takich jak: prowadzenie dziecka za rękę, niesienie dziecka na ręku, niesienie wi[...]
EN This article presents the measurement results of movement speed of pedestrians. It takes into account the pedestrians in aged between 10 and 75, with reference to the sex and movement technique of the person as well as the special movement conditions, such as: leading a child hand in hand, carrying [...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 73 15-20
PL W przypadku diagnozowania silnika spalinowego metodami drganiowymi nie można zapominać o występowaniu wielu źródeł drgań, co jest przyczyna wzajemnego zakłócania symptomów uszkodzeń. Ze względu na konieczność analizy sygnałów niestacjonarnych i impulsowych w niniejszym artykule wykorzystano dyskretn[...]
EN In case of diagnosing combustion engines by vibration methods, the presence of numerous sources of vibration cannot be neglected, which are the reason for reciprocal interference of symptoms of fault. Owing to the necessity of analyzing non-stationary and impulse signals, a discrete wavelet transfor[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 103-108
PL W opracowaniu przedstawiono propozycję układu diagnozującego uszkodzenia występujące w układach napędowych wykorzystującego do tego celu metody sztucznej inteligencji. Wybrane elementy opisanego układu diagnostycznego stanowią stworzone w środowisku Matlab/Simulink aplikacje.
EN The work presents proposition of diagnosis system which was build with artificial intelligence methods. Some parts o f the automatic system was done as application in Matlab/Simulink.
15
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 91-98
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu mającego na celu wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych typu MLP do diagnozowania stopnia pęknięcia w stopie zęba koła. Do nauki sieci typu perceptron wielowarstwowy wykorzystywano deskryptory wyznaczone na podstawie rozkładów uzyskanych z dyskretn[...]
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In the experiment was used discrete wavelets analysis (DWT) and MLP neural network. This experiment was based on a simulation experiment.
16
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 107-112
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu mającego na celu wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych typu RBF do diagnozowania stopnia pęknięcia w stopie zęba koła. Do nauki sieci radialnych wykorzystywano deskryptory wyznaczone na podstawie rozkładów uzyskanych z ciągłej transformaty falkowe[...]
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In the experiment was used continuous wavelets analysis (CWT) and RBF neural network. This experiment was based on a simulation experiment
17
100%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 3 51-70
PL W artykule przedstawiono wyniki prób mających na celu budowę klasyfikatora lokalnych uszkodzeń zębów kół przekładni, opartego na sztucznych sieciach neuronowych. W badaniach wykorzystywano probabilistyczne sieci neuronowe (PNN). Dodatkowo podjęto próbę wykorzystania algorytmów genetycznych do celów [...]
EN The present paper presents the results of an experimental application of probabilistic neural network as a classifier of the degree of cracking root of the tooth in a gear wheel. The input data for the classifier was in a form of matrix composed of statistical measures, obtained from short time Fou[...]
18
100%
Przegląd Budowlany
19
100%
Logistyka
2014 nr 6 2892--2902
PL Stale rosnące wymagania dotyczące niezawodności i trwałości poszczególnych elementów układów napędowych, jak również stałe dążenie do minimalizacji kosztów użytkowania, wpłynęły na konieczność pozyskiwania informacji o ich stanie technicznym. Dlatego też niezbędne okazało się odpowiednio wczesne wyk[...]
EN Increasing demands concerning the reliability and durability of the various propulsion components, as well as continued efforts to minimize operating costs, contributed to the need for information about their condition. Therefore, it was necessary to timely detect any type of damage that they can be[...]
20
100%
Transport Problems
2007 T. 2, z. 4 99-106
PL W artykule przedstawiono wyniki z eksperymentów, których celem było wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej jako klasyfikatora stopnia pęknięcia u podstawy zębów kół przekładni. W badaniach użyto probabilistycznych sieci neuronowych (PNN). Dane wejściowe dla klasyfikatorów stanowiły miary statystyc[...]
EN This paper presents the results of an experimental application of artificial neural network as a classifier of the degree of cracking of a tooth root in a gear wheel. The neural classifier was based on the artificial neural network of Probabilistic Neural Network type (PNN). The input data for the c[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last