Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zbadano wpływ wyposażenia ogrzewanego tunelu foliowego oraz różnicy temperatury między czynnikiem grzejnym a powietrzem wewnątrz obiektu na intensywność wymiany ciepła. Do analizy wykorzystano dane monitorowane przez system pomiarowy z tunelu zlokalizowanego na Akademii Rolniczej w Krakowie.[...]
EN The work includes a study of the effect of the outfit of the heated foil tunnel and difference in temperature between heating medium and air inside the object on heat exchange intensity. For the analysis the data monitored by the measuring system in the tunnel located at the Academy of Agriculture i[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaprezentowano narzędzie umożliwiające pełną automatyzację obliczeń parametrów pracy systemu ogrzewania tunelu foliowego za pomocą pompy ciepła. Dane były monitorowane i archiwizowane przez Komputerowy System Pomiarowy zainstalowany w obiekcie doświadczalnym mieszczącym się na terenie Wydzia[...]
EN The paper presents the tool allowing to fully automate computing of work parameters for foil tunnel heating system using heat pump. The data was monitored and archived by the Computer Measuring System installed in an experimental facility at the Faculty of Agricultural Engineering, University of Agr[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zaprezentowano narzędzie umożliwiające pełną automatyzację obliczeń parametrów pracy systemu ogrzewania tunelu foliowego za pomocą pompy ciepła. Dane były monitorowane i archiwizowane przez Komputerowy System Pomiarowy zainstalowany w obiekcie doświadczalnym mieszczącym się na terenie Wydzia[...]
EN The paper presents a tool allowing to fully automate computing of operation parameters for foil tunnel heating system using heat pump. The data was monitored and archived by Computer Measuring System installed in an experimental facility located at the Faculty of Agroengineering, the University of A[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyposażenie stanowiska, które będzie służyło do przeanalizowania pracy pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania tuneli foliowych. Obiekt ten jest zlokalizowany na terenie Wydziału Agroinżynierii Akademii Rolniczej w Krakowie. Obiekt wyposażony jest w zarówno w wymienniki pozi[...]
EN The paper presents equipment of the stand, which will be used to analyse operation of heat pumps used to heat plastic tunnels. This facility is located at the Faculty of Agricultural Engineering, Agricultural University in Krakow. The system is equipped with horizontal and vertical exchangers (lower[...]
5
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 69--75
PL W pracy przedstawiono metodę odtwarzania ciągłego przebiegu temperatury za pomocą wielomianu. Wykorzystano dane pomiarowe uzyskane z rejestracji temperatury otoczenia za pomocą automatycznego systemu pomiarowego. Na podstawie analizy stwierdzono, że wielomian stopnia szóstego najkorzystniej odtwarza[...]
EN The paper presents the method of continuous reproduction of temperature run using a multinomial. Measuring data obtained during recording ambient temperature with an automatic measuring circuit. Based on the analysis, it has been found that the multinomial of sixth degree serves best for reproductio[...]
6
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 10 235--243
PL Celem pracy było porównanie różnych metod interpolujących bądź aproksymujących dobowy przebieg mierzonych wielkości. Analizie poddano zarówno wolno (temperatura powietrza) jak i szybko zmienne (prędkość wiatru, natężenie promieniowania słonecznego) parametry klimatu. Do odtwarzania przebiegów ciągły[...]
EN The purpose of this study was to compare different methods, which interpolate or approximate daily course of measured values. Both slowly (air temperature) and quickly changing climate parameters (wind velocity, solar radiation intensity) were subject to analysis. The polynomial approximation and in[...]
7
80%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 117-124
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością sprężarkowej pompy ciepła współpracującej z dolnym źródłem ciepła, który stanowiły dwa odwierty z wymiennikami (typu 1xU oraz 2xU) wykonane na głębokość 100 m każdy. Podczas eksperymentów mierzono niezbędne parametry do wyznaczania efektywności pr[...]
EN The study presents results of the research on efficiency of a compression heat pump, which cooperates with a lower heat source, that is two boreholes with exchangers (type 1xU and 2xU) 100 m deep each. Necessary parameters for determining efficiency of a heat pump operation were measured during the [...]
8
80%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 197-205
PL W pracy przedstawiono metodyczne aspekty określania postępu naukowo-technicznego w badaniach makro i mikroekonomicznych. Na tle postawionego problemu badawczego scharakteryzowano poszczególne etapy badań kładąc szczególny nacisk na stronę metodologiczną. Określono podstawowe wskaźniki ekonomiczno-ro[...]
EN The work presents methodical aspects of determination of scientific and technical progress in macro- and microeconomic tests Particular stages of tests were characterised in the context of the research problem being discussed, with particular focus on methodological aspects. Primary economic and agr[...]
9
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością pompy grzewczej współpracującej z systemem odbioru ciepła wykorzystywanej do ogrzewania tunelu foliowego. Energia z górnego źródła ciepła przekazywana była do ogrzewania obiektu poprzez system ogrzewania powietrznego. System ten stanowiły wymienni[...]
EN In the paper the results of studies on the effectiveness of a heat pump cooperating with a heat receiving system, used to heat a foil tunnel, are presented. Energy from the upper heat source was transmitted through the air heating system and used for heating the object. The system included liquid-ai[...]
10
71%
Inżynieria Rolnicza
PL Współczesny świat stoi przed wyzwaniem zaspokojenia z jednej strony stale rosnących potrzeb energetycznych, a z drugiej również rosnących potrzeb żywnościowych. Stale poszukuje się nowych, alternatywnych w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii. W ostatnim okresie bardzo popularne stały się pom[...]
EN Modern world faces the challenge of satisfying constantly growing energy demand on one hand and increasing food demands on the other. New ways, alternative to conventional energy sources have been searched for. Heat pumps obtaining energy from the interior of the Earth have become very popular recen[...]
11
71%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/2 1473--1482
EN The objective of the paper was to learn about behavioural consumer preferences with regard to organic products distribution on the area of Małopolskie Voivodeship. The research studies covered purposefully selected a 100-person group of respondents. On account of the growing awareness of consumers c[...]
12
71%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 4 221--231
PL W pracy sprawdzono przydatność modelu szybkiego kupna i sprzedaży (High Frequency Trading) Marco Avellanedy i Sashy Stoikov'a, użytego w symulacji obrotu walorami kontraktu terminowego na towar pochodzenia rolniczego na wybranej giełdzie towarowej. Zbadano trafność podawanych sygnałów transakcji kup[...]
EN The paper verifies usefulness of the high frequency trading model developed by Marco Avellaneda and Sasha Stoikov, used in simulation of turnover with futures contract securities of one of agricultural commodities on the selected commodity stock exchange. Accuracy of provided signals of purchase and[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last