Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 1 51--56
PL W artykule przedstawiono wpływ temperatury oraz ciśnienia hydratacji zaczynu uszczelniającego na kształtowanie się struktury porowej powstałego kamienia cementowego. Badane próbki kamieni cementowych sporządzono z zaczynów uszczelniających wytypowanych do stosowania na złożach gazowych. W celu popra[...]
EN The paper presents the effect of temperature and hydration pressure of cement slurry on the formation of the pore structure of the cement stone formed. Tested cement stone samples were made form cement slurries selected for use in gas wells. In order to improve the integrity of cement matrix and thu[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 3 165-170
PL W artykule przedstawiono możliwości badania porowatości kamieni cementowych powstałych z zaczynów uszczelniających oraz wpływ porowatości stwardniałego zaczynu uszczelniającego na zapobieganie ekshalacjom gazu. Badane kamienie cementowe otrzymano z zaczynów lekkich z dodatkiem 20% mikrosfer, zawiera[...]
EN The article presents various techniques of research on the porosity of cement pastes created from packing slurry and the influence of the hardened packing slurry porosity on prevention of gas migration. The tested cement pastes were made of light slurries with microspheres and microcement in order t[...]
3
100%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 3 175-181
PL Artykuł przedstawia wyniki badań procesu migracji gazu w trakcie wiązania zaczynu cementowego. Badane zaczyny charakteryzowały się różnymi ciężarami właściwymi. Zakres temperatur wynosił 25-80[stopni]C, a ciśnienie - odpowiednio dla danych warunków - od 3 do 42 MPa. Badania prowadzono na specjalnie [...]
EN The article presents the research results of the process of gas migration during the bonding of the cement slurry. The cement slurries had different specific gravities and the temperature range was 25-80[degrees]C, while the pressure range was 3-42 MPa respectively. The research was carried out on t[...]
4
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 6 477-480
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytypowanych lekkich zaczynów cementowych do uszczelniania technicznych kolumn rur okładzinowych. Badane zaczyny były zarabiane dziesięcioprocentową lub dwudziestoprocentową solanką NaCl. Gęstość zaczynów zmniejszono za pomocą dodatku 5%, 10%, 15% oraz 20% mikro[...]
EN The article presents the research results of the light cement slurries used for sealing technical facing pipes. The mentioned slurries were mixed with 10% and 20% brine NaCl. The slurries density was reduced by adding 5%, 10%, 15% and 20% microspheres. The process included the usage of GHSR cement t[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2014 nr 196 1--155
PL W części ogólnej pracy dotyczącej oceny przepuszczalności kamieni cementowych pod kątem ograniczenia migracji gazu przedstawiono studium literaturowe dotyczące zagadnienia przepuszczalności ciał stałych, a w szczególności kamieni cementowych. Przeprowadzona została również krótka charakterystyka dod[...]
EN The theoretical part of work aimed at evaluation of permeability of cement stones for limited gas migration shows bibliography on the subject of permeability of solids, in particular cement stones. It also contains short characteristics of admixtures and additives for cement slurries, with particula[...]
6
100%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 3 170--175
PL W artykule zaprezentowano modyfikacje receptur zaczynów uszczelniających, które miały na celu zminimalizowanie przepuszczalności powstałego kamienia cementowego. Badane próbki kamieni cementowych sporządzone zostały z zaczynów uszczelniających stosowanych dotychczas w warunkach otworowych, a następn[...]
EN The paper presents a modification of cement slurries recipes, which were designed to minimize the permeability of the cement stone. Cement stone test samples were prepared from cement slurries used to date in borehole conditions and then modified for the purpose of sealing of the structure in order [...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W zależności od budowy geologicznej przewiercanych warstw wymagane jest stosowanie zaczynów o właściwościach odpowiadających konkretnym warunkom cementowania. Do zaczynów takich należą m.in. zaczyny o obniżonej gęstości, które otrzymuje się po- przez wprowadzenie do mieszaniny lekkich dodatków miner[...]
EN Different geological structures determine the use of proper slurries which are suitable in specific cement conditions. In this group we can name: slurries with reduced density, which are created by adding light mineral supplements or waste materials. Such slurries must accomplish certain conditions [...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
The quality of the used cement largely determines the effective insulating of the permeable zones and efficient sealing of the annular space. For this purpose it is necessary to design slurries that meet a number of requirements, which include mainly the uniformity of the structure of the cement she[...]
PL Jakość zastosowanego zaczynu cementowego w dużej mierze decyduje o skutecznym zaizolowaniu stref przepuszczalnych w przestrzeni pozarurowej oraz efektywnym wypełnieniu przestrzeni międzyrurowej otworu wiertniczego. W tym celu niezbędne jest projektowanie zaczynów spełniających szereg wymagań, do któ[...]
9
100%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 3 169--176
PL W artykule zaprezentowano możliwość zwiększenia efektywności uszczelniania kolumn rur okładzinowych wskutek obniżenia parametrów reologicznych zaczynów cementowych. Zamierzony efekt został osiągnięty za pomocą obecnie stosowanych dodatków upłynniających oraz innowacyjnych superplastyfikatorów. Bazow[...]
EN This publication presents the possibility of increasing the effectiveness of sealing casings as a result of reducing the rheological parameters of cement slurries. The intended effect is achieved with the currently used plastificators and innovative superplastificators. The samples of cement slurry [...]
10
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Podczas uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach gazowych oraz przeznaczonych do sekwestracji CO2 bardzo ważnym czynnikiem jest otrzymanie jednolitego, pozbawionego mikronieszczelności płaszcza cementowego. Objętość i rozmiary porów określają przydatność zaczynu cementowego do zastosowania [...]
EN During the sealing of the casing in the gas boreholes and wellbore intended to CO2 sequestration very important factor is obtaining a uniform, devoid of micro-leaks cement coat. Volume and pore size determines the suitability of cement slurry used in the boreholes to seal the given deposit. The poro[...]
11
100%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 4 242--249
PL Prawidłowy dobór parametrów zaczynu cementowego w dużej mierze decyduje o skuteczności zaizolowania przestrzeni międzyrurowej i pozaruruowej. Należy mieć na uwadze fakt, że wymagania dotyczące parametrów zaczynów uszczelniających są zróżnicowane w zależności od wielu czynników, do których należy tak[...]
EN Appropriate selection of cement slurries properties largely determines the effectiveness of the insulate of inter-tubular and annular space. It is important to bear in mind that the requirements of cement slurries parameters vary, depending on many factors, which also include the construction and pu[...]
12
100%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 11 919--925
PL Skuteczność izolowania stref przepuszczalnych w przestrzeni pozarurowej oraz międzyrurowej zależy w głównej mierze od rodzaju zastosowanego zaczynu uszczelniającego oraz jego właściwości reologicznych. W związku z tym niezbędne jest modyfikowanie oraz projektowanie innowacyjnych receptur zaczynów, k[...]
EN The effectiveness of the isolation of permeable zones in annular space is largely dependent on the type of the applied cement slurry. Therefore, it is necessary to modify and design innovative slurries which will meet a series of requirements. An important factor is to obtain a homogeneous structure[...]
13
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2017 nr 216 1--156
PL Uszczelnienie kolumn rur okładzinowych w otworach kierunkowych i horyzontalnych stanowi swego rodzaju wyzwanie dla inżynierów z uwagi na specyficzne wymogi stawiane cieczom wiertniczym. Podczas projektowania zaczynów cementowych przeznaczonych do uszczelniania otworów horyzontalnych niezbędne jest u[...]
EN Sealing of casing strings in directional and horizontal wells is a challenge for engineers due to the specific requirements of drilling fluids. When designing cement slurries for sealing horizontal wells, it is necessary to obtain the relevant technological parameters, but above all, appropriate sed[...]
14
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2016 nr 199 1--400
PL Najważniejszym zadaniem zabiegu cementowania każdej kolumny rur okładzinowych jest uszczelnienie przestrzeni pierścieniowej pomiędzy zapuszczanymi rurami a ścianą otworu wiertniczego oraz poprzednio zacementowaną kolumną rur. W trakcie uszczelniania gazowych otworów wiertniczych często dochodzi do m[...]
EN The most important function of the cementing operations in each casing string column, is to seal the annular space between the installed pipes and the walls of the well, as well as the previously cemented casings. What often occurs in a well during the cement job is gas migration, which causes leaks[...]
15
100%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 12 927--937
PL Projektowane zaczyny cementowe zawierają w swoim składzie szereg różnego rodzaju środków, które zgodnie z oczekiwaniami mają za zadanie zmienić parametry technologiczne opracowywanej receptury. Obecność w zaczynie cementowym drobnych frakcji, zarówno spoiwa hydraulicznego, jak również dodatków modyf[...]
EN Designed cement slurries contain a number of different types of measures that are designed to change the technological parameters of the recipe being developed as expected. The presence of fine fractions in the cement slurry, both hydraulic binder as well as additives modifying parameters, may resul[...]
16
100%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 9 676--683
PL Zapewnienie odpowiedniej szczelności otworu wiertniczego i wyeliminowanie niekontrolowanych przepływów gazu polega w głównej mierze na uszczelnieniu kolumny rur okładzinowych poprzez wypełnienie przestrzeni pierścieniowej bądź pozarurowej zaczynem cementowym. Takie działanie dodatkowo stabilizuje ko[...]
EN Ensuring proper sealing-off of the borehole and elimination of uncontrolled flows of gas, mainly consists in sealing the casing string by filling the annular space with cement slurry. Such action additionally stabilizes the casing string by binding it in the lower part of the casings with the boreho[...]
17
100%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 11 828--838
PL W artykule przedstawiono wpływ środków regulujących czas wiązania na parametry reologiczne zaczynu cementowego. Dodatek lignosulfonianów stosowany jest do wydłużenia czasu wiązania zaczynu cementowego. Środek ten wykorzystuje się przy projektowaniu zaczynów przeznaczonych do uszczelniania kolumn rur[...]
EN The article presents the impact of measures to regulate the setting time on the rheological parameters of cement slurry. The addition of lignosulfonates is used to extend the setting time of cement paste. This agent is used in the design of cement slurries intended for sealing casing pipe columns se[...]
18
100%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 8 606--612
PL Stosowanie zaczynów o obniżonej gęstości warunkowane jest występowaniem w otworze wiertniczym zróżnicowanych warunków geologiczno-technicznych. Najczęściej zaczyny lekkie stosuje się w przypadku konieczności podniesienia cementu w przestrzeni pozarurowej na wyznaczoną wysokość, podczas przewiercania[...]
EN The use of slurries with reduced density is conditioned by the occurrence of diversified geological and technical conditions in the borehole. Most often, lightweight slurries are used in the case of the need to raise the cement higher in the annular space, while drilling a geological profile in whi[...]
19
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 10 775--781
PL Artykuł przedstawia badania parametrów reologicznych dla zaczynów cementowych z dodatkiem plastyfikatora, wykonane przy pomocy wiskozymetru Ofite Model 900. Badane zaczyny zarabiane były wodą wodociągową. Przeprowadzone badania miały na celu określenie parametrów reologicznych zaczynów cementowych p[...]
EN The article presents the research on rheological parameters for the cement slurries with added plasticizers, carried out with the use of the viscometer Ofite Model 900. The mentioned slurries were mixed with water from the waterworks. The aim of the research was to measure the rheological parameters[...]
20
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 9 12-19
PL Podczas wiercenia otworów powstają tzw. odpady wiertnicze w postaci zużytej płuczki i wynoszonego przez nią urobku, charakteryzujące się zróżnicowaną szkodliwością zależną od rodzaju środków użytych do sporządzania płuczki i odzwierciedlające przewiercony profil litologiczny. Przepisy ustawy o odpad[...]
EN During drilling works, the so-called drilling-related waste is generated in the form of used drilling fluid and win-nings carried by this fluid. This waste is characterised by different levels of harmfulness, depending on the drilling fluid ingredients and reflecting the drilled lithological profile[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last