Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems Science
EN The paper is concerned with a class of knowledge-based pattern recognition systems with logical representation. In this case the knowledge representation has the form of the facts - the logical formulae and for the generation of the solution we can use the logic-algebraic method. The purpose is to p[...]
2
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badania morfologii stałych produktów spalania mieszanin węglika wapnia oraz azydku sodu z perhalogenowanymi związkami węglowymi takimi jak: fluorowany grafit, politetrafluoroeten, heksachloroetan i heksachlorobenzen. Wykazano, że produkty spalania obecne w tyglu, w który[...]
EN Mixtures of calcium carbide with different oxidizers, such as C₂Cl₆, C₆Cl₆, (C₂F₄)n and (CF)n were investigated. Reactions between these substrates in the presence of sodium azide are exothermic enough to proceed at a high temperature, self sustaining regime. Combustion of the tested mixtures was pe[...]
3
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych dotyczących mechanizmu reakcji oraz składu skondensowanych produktów powstających podczas mieszanin perchlorowanych węglowodorów z azydkiem sodu. Analiza teoretyczna obejmowała obliczenia zmian parametrów termodynamicznych, takich [...]
EN Combustion reactions of perchlorated hydrocarbons with sodium azide mixtures were theoretically and experimentally investigated. Standard thermodynamic parameters like enthalpy, entropy and free enthalpy of assumed reactions were calculated. Reactions between these substrates are fast and exothermic[...]
4
63%
Systems Science
EN The paper is concerned with recognition problems based on relational knowledge representations with two kinds of unknown parameters: uncertain parameters characterized by certainty distributions given by an expert and random parameters described by probability distributions. After a short presentati[...]
5
63%
Wiadomości Chemiczne
EN Combustion synthesis or self-propagating high-temperature synthesis (SHS) is a well established method for preparation of many valuable compounds such as: refractory compounds (borides, carbides, nitrides, silicides), oxides (tanthalates, niobates, ferrites, cuprates), intermetallics (aluminides, ge[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 129 201-210
PL W pracy jest rozważany problem sterowania jazdą grupy pojazdów autonomicznych. Zaproponowano hierarchiczną strukturę systemu sterowania z lokalnymi algorytmami sterowania jazdą pojedynczych pojazdów oraz z nadrzędnym algorytmem koordynacji jazdy, która jest realizowana z wykorzystaniem rozpoznawania[...]
EN The motion control problem of a group of AGVs is investigated. The hierarchical structure of the control system with motion control algorithms for local vehicles and with an upper movement co-ordinator is proposed. The movement coordinator is derived using knowledge based pattern recognition, with t[...]
7
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem prezentowanych badań było oznaczenie wpływu azotetrazolanu diamonu (AAZ), azotetrazolanu di(guanidyny) (GAZ), azotetrazolanu di(triaminoguanidyny) (TAGAZ) oraz chlorowodorku triaminoguanidyny (TAG⋅HCl) na wzrost bakterii glebowej Bacillus halodurans oraz na aktywność mikrobiologiczną w glebie.[...]
EN The aim of this study was to determine how the azotetrazole salts affect the growth of soil bacteria Bacillus halodurans and microbial activity in soil. Diammonium azotetrazolate (AAZ) guanidinium azotetrazolate (GAz), triaminoguanidine azotetrazolate (TAGAZ) and triaminoguanidine hydrochloride (TAG[...]
8
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Wykonano przegląd metod nitrowania 2,2'-biimidazolu od jego odkrycia do roku 2012. Zaproponowano dwie nowe ścieżki nitrowania 2,2'-biimidazolu do 4,4',5,5'-tetranitro-2,2'-bi-1H-imidazolu (TNBI). Strukturę produktu pośredniego i TNBI określono na podstawie wyników badań spektroskopowych (¹H, ¹³C NMR[...]
EN The known synthesis methods of 4,4',5,5'-tetranitro-2,2'-bi-1H-imidazole (TNBI) are reviewed. Two novel nitration methods of 2,2'-biimidazole to TNBI were presented. Solid products of reactions were analyzed using ¹H, ¹³C NMR and IR spectroscopy. Thermal stability has been studied by DTA. Friction s[...]
9
63%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 3 129--135
PL Poli(3-metylo-3-nitroksymetylooksetan) (poliNIMMO) sieciowano w masie za pomocą difunkcyjnego izocyjanianu stosując różne modyfikatory (poliole), katalizator cynoorganiczny, prowadząc reakcję w temperaturze 60 ºC i 80ºC. Otrzymane produkty sieciowania badano technikami: magnetycznego rezonansu jądro[...]
EN Poly(3-methyl-3-nitroxymethyloxetane) (polyNIMMO) are readily cured by means of uretane chemistry in presence of additives like polyols, catalyst (dibutyltin dilaurate). Reactions were carried out in nitrogen atmosphere at 60°C and 80°C. Cured products were investigated by using nuclear magnetic res[...]
10
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy opisano otrzymywanie sześciu wysokoenergetycznych soli azotetrazolu, w tym dwóch całkowicie nowych pochodnych, o których informacje nie były dotychczas publikowane. Otrzymano dipodstawione sole anionu tetrazolanowego, w których kationami były: jon amonowy, hydrazynowy, guanidynowy, aminoguan[...]
EN The known methods of azotetrazolate salts synthesis are reviewed. The reaction path starting from easily available substrates and giving the highest yield of sodium azotetrazolate pentahydrate was chosen to produce this compound at a laboratory scale. High nitrogen derivatives of azotetrazole were p[...]
11
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL 1,1,2,2-tetranitroaminoetan (TNAE) o wysokiej czystości otrzymano w wyniku zasadowej hydrolizy tetranitroglikolurylu z wydajnością wynoszącą 61% wydajności teoretycznej. Strukturę produktu określono na podstawie wyników badań spektroskopowych (1H, 13C NMR, IR). Tetranitroaminoetan rozkłada się egzot[...]
EN The known methods of tetranitroaminoethane (TNAE) synthesis are reviewed. The reaction path starting from easily available substrates and giving the highest yield of TNAE was chosen to produce this compound at a laboratory scale. Solid product of base promoted hydrolysis of tetranitroglycoluril was [...]
12
63%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 2 159--165
EN The literature does not provide a systematic analysis of the effect of electrostatic powder coating repainting of structural and constructional aluminum elements on their technological parameters. It is industrial practice that worn or damaged coatings be repainted. It is crucial to determine the ef[...]
13
63%
Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering
PL Kawitacja w układach pompowych jest zjawiskiem powszechnym, oddziaływującym negatywnie na parametry pracy oraz podzespoły pomp np. wirniki, przyczyniając się do dużych strat finansowych. W pracy wyjaśniono pojęcie kawitacji i erozji kawitacyjnej. Przedstawiono przyczyny występowania kawitacji w ukła[...]
EN Cavitation is a common phenomenon in pump systems, negatively influencing their operating parameters and components such as impellers and, thus, causing considerable financial losses. This paper explains the problem of cavitation and cavitation erosion. The causes of cavitation in pump systems are a[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Stopy na osnowie niklu i kobaltu wykazują wysoką odporność na korozję i zużycie cierne i dlatego są rozważane do zastosowania na przylgniach zaworów wylotowych silników spalinowych. W pracy przedstawiono wyniki badań powłok na osnowie Ni-Co, napawanych plazmowo przy pomocy urządzenia NP1-250. Stwier[...]
EN Ni-Co based alloys reveal high corrosion and sliding wear resistance and thus can be considered to perform coatings on seal faces of exhaust valves of internal combustion engines. The paper presents the results of investigations of the Ni-Co based coatings deposited by means of the NP1 250 plasma un[...]
15
63%
Przegląd Spawalnictwa
2015 R. 87, nr 9 56--60
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów odporności na zużycie kawitacyjne powłok NiCrBSi oraz powłoki stellitowej. Powłoki na osnowie niklu wykonano metodą napawania płomieniowo-proszkowego, na osnowie kobaltu metodą TIG. Badania kawitacyjne wykonano na stanowisku wibracyjnym zgodnie z normą ASTM G-32[...]
EN In the work results of cavitation erosion test of NiCrBSi and stellite coatings were presented. Nickel based coatings were pad welded with the oxy-acetylene powder torch, cobalt based with TIG method. Cavitation tests were conducted on vibratory test rig according do ASTM G-32 standard. The cavitati[...]
16
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów odporności na zużycie kawitacyjne powłok na osnowie Ni. Powłoki wykonano metodą napawania płomieniowo-proszkowego. Badania kawitacyjne wykonano na stanowisku wibracyjnym zgodnie z normą ASTM G-32. Określono wpływ mikrostruktury, twardości i mikrotwardości wytwor[...]
EN In the work results of cavitation erosion test of nickel based coatings were presented. Coatings were pad welded with the oxy-acetylene powder torch. Cavitation tests were conducted on vibratory test rig according do ASTM G-32 standard. The influence of microstructure, hardness and microhardness on [...]
17
63%
Chemik
PL Wykonano przegląd metod syntezy 1,3-diamino-2,4,6-trinitrobenzenu (DATB) w okresie 1884 r. do 2002 r. Opracowano nową metodę syntezy 1,3-dietoksy-2,4,6-trinitrobenzenu (DEtTNB) z trinitrorezorcyny oraz ortomrówczanu trietylu. Następnie związek ten przeprowadzono w 1,3-diamino-2,4,6-trinitrobenzen za[...]
EN The review of synthesis methods for 1,3-diamino-2,4,6-trinitrobenzene (DATB) since 1884 to 2002 was performed. A novel method synthesis method of 1,3-diethoxy-2,4,6-trinitrobenzene (DEtTNB) with trinitroresorcinol and diethyl orthoformate was described. Next DEtTNB was transformed to the 1,3-diamino[...]
18
63%
Welding Technology Review
PL Celem pracy było zbadanie odporności na zużycie kawitacyjne i ścierne powłok natryskiwanych metodą HVOF. Powłoki typu M(Ni,Co)CrAIY oraz Cr3CrNiCr wytworzono na podłożu ze stali odpornej na korozję gatunku AISI 304. Morfologię powłok w stanie po natryskiwaniu scharakteryzowano metodą SEM-EDS (skanin[...]
EN The aim of the work was to investigate the resistance to cavitation erosion and sliding wear of as-sprayed HVOF coatings. M(Ni,Co)CrAlY and Cr3C2-NiCr based coatings were deposited using HVOF method onto stainless steel substrate grade AISI 304. As-sprayed coatings’ surface morphology was examined b[...]
19
63%
Materiały Wysokoenergetyczne
2011 T. 3 10--16
PL Przedyskutowano literaturowe opisy metod otrzymywania heksanitroheksaazatricyklododekanodionu. Do badań eksperymentalnych wytypowano metodę najkorzystniejszą z punktu widzenia otrzymywania związku w skali laboratoryjnej. Wykonano pełną analizę strukturalną i jakościową produktu finalnego. Kalorymetr[...]
EN The known methods of hexanitrohexaazatricyclododecanedione HHTDD synthesis are reviewed. The reaction path starting from easily available substrates and giving the highest yield of HHTDD was chosen to produce this compound at a laboratory scale. Main product was analyzed using elemental analysis and[...]
20
63%
Materiały Wysokoenergetyczne
2015 T. 7 125--143
PL Omówiono wybrane, mające właściwości wybuchowe lub będące potencjalnie związkami energetycznymi, produkty reakcji w których 2,4,6-trinitrotoluen jest substratem. Opisano między innymi: trinitrobenzen, cyjanotrinitrobenzen, trinitroksylen, amino-trinitrotolueny, trinitro-nitrometylo-benzen, metylenob[...]
EN The review concentrates on some energetic compounds or compounds with potentially energetic properties which can be obtained as products of reactions with 2,4,6-trinitrotoluene. Synthesis and main properties were presented for: trinitrobenzene, cyanotrinitrobenzene, trinitroxylene, aminotrinitrotolu[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last