Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Przedmiotem badań były wybrane siarczki miedzi, takie jak : chalkozyn, bornit i chalkopiryt oraz galena. W wyniku doświadczeń flotacyjnych stwierdzono, że w obecności siarczanu miedzi wszystkie badane minerały ulegały depresji, jednak w stopniu zróżnicowanym w zależności od czasu flotacji, ilości Cu[...]
EN Subject of investigations was of copper sulfides such as chalcocite, bornite and chalcopiryte as well as galena. As result of flotation investigations it has been noted that in the presence of copper sulfate all the tested minerals underwent depression though to a different degree depending on the t[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 4 225-228
PL Praca dotyczy sposobu organizacji cyfrowych pomiarów położenia kątowego za pomocą enkoderów i sterowników PLC. Analizuje się stosowane w praktyce zastosowania enkoderów i sposoby przetwarzania ich sygnałów wyjściowych w sterownikach programowalnych. Szczególną uwagę poświęcono tanim rozwiązaniom pom[...]
EN The paper deals with the way of taking digital measurements of angular position by means of encoders and PLC controllers. The measurement systems used in practice and the ways of transforming their output signals in programmable PLC controllers are analysed. A special attention is paid to cheap desi[...]
3
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca dotyczy sekwencyjnego reaktora biologicznego (szarżowego) SBR, stosowanego w oczyszczalniach ścieków. Autorzy skupili się na potrójnym reaktorze SBR i opracowali jego model symulacyjny. Opracowano także modele sterowań sekwencyjnych takimi reaktorami. Modele symulacyjne pozwalają analizować p[...]
EN The project concerns of SBR reactor control system used in biological treatment plant. The authors developed the simulation model of triple SBR reactor as well as and the models of sequence control system. The simulation models allow to analyze work of the control system and the current level of sew[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 98 389-396
PL W referacie przedstawiono projekt sterownika mikroprocesorowego przygotowanego do czytania danych pomiarowych z impulsowych liczników wody i energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym. Sterowniki przygotowane są do pracy w sieci pomiarowej z wykorzystaniem standardu RS-485 half duplex zarządzanej[...]
EN In this paper project of programming controller for acquiring data from water and electricity meters is present. The controlling system was applicated in industry. Controllers are designed to work in computer measuring nets based on RS-485 half duplex communication standard. The measuring net is sup[...]
5
63%
Inżynieria Mineralna
2002 nr S. 2 104-111
PL W artykule omówiono ważniejsze prace z zakresu wzbogacania rud Zn-Pb oraz Cu wykonane w ZPKOŚiUO. Szczególną uwagę zwrócono na flotację mieszanych i nisko procentowych rud Zn-Pb, z których można uzyskać koncentraty nadające się do przeróbki metalurgicznej. Podano także rezultaty wzbogacania odpadów [...]
EN In the paper these are discussed important works on Zn-Pb and Cu metals enrichment that were done in Department of Mineral Processing, Environmental Protection and Waste Utilisation. We have paid special attention to the flotation of mixed and low- percent Zn-Pb ores from which can be received conce[...]
6
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych wykonane dla próbki koncentratu miedzi zawierającego około 30% Cu i około 1,55% Pb. Celem badań było wykazanie, że połączone metody obróbki chemicznej i flotacji mogą dać w wyniku produkt o obniżonej zawartości ołowiu w koncentracie. Wstępna obróbka c[...]
EN This paper presents the results of laboratory studies performed on copper concentrate sample containing about 30 percent Cu and about 1.55 percent Pb. The objective of the study was to demonstrate that by combining chemical treatment and flotation one can obtain a concentrate with reduced lead conte[...]
7
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W pracy przedstawiono rezultaty modelowych badań nad wpływem kształtu ziarn na proces rozdziału w osadzarce. Do badań wykorzystano wąską klasę ziarnową materiału o zbliżonej gęstości ziarn i wyraźnym zróżnicowaniu ich pod względem kształtu. Przyjęto, że dla takiego materiału czynnikami decydującymi[...]
EN The course of processes of hydraulic classification and also processes of separation (enrichment) depends on the differences in the velocity of falling of grains. The falling velocity is conditioned, among others, by dimensions, density and grain shape. In the case of separation of materials in whic[...]
8
63%
Szkło i Ceramika
9
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 27 179-188
PL W pracy przedstawiono rezultaty modelowych badań nad wpływem kształtu ziaren na proces rozdziału w osadzarce. Do badań wykorzystano wąską klasę ziarnową materiału o zbliżonej gęstości ziaren i wyraźnym zróżnicowaniu ich pod względem kształtu. Przyjęto, że dla takiego materiału czynnikami decydującym[...]
EN Results of model investigations influenced by the shape of grains in the separation process in the jig have been given in the paper. A narrow grain class of the material of approximate density of grains and distinct variation of its shape has been used in the investigations. It has been assumed that[...]
10
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Celem pracy było zbadanie możliwości wzbogacania częściowo zwietrzałego leukogranitu, występującego jako kopalina towarzysząca w kamieniołomie wapieni krystalicznych w Sławniowicach, oraz wskazanie asortymentu wyrobów ceramicznych, do których wytwarzania mógłby być on przydatny po zabiegach uszlache[...]
EN The subject of the research was partly weathered leucogranite occurring as an accompanying rock in the marble quarry of Sławniowice. The paper presents the results of the raw material processing through magnetic separation and froth flotation, as well as possible branches of ceramics, in which the p[...]
11
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1999 T. 15, z. 1 149-165
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad flotowalnością diamentu syntetycznego oraz grafitu naturalnego i grafitu pozostałego po syntezie diamentów. Badania te uzupełniono pomiarami potencjału "dzeta", wykonanymi dla tych materiałów w zależności od pH roztworu. Badania wykazały, że stan energetyczny p[...]
EN The paper presents results of investigations on floatability of synthetic diamond, natural graphite and the graphite remainings from the diamond synthesis. These investigations were broadened by measurements of zeta potentials of these materials as a function of the solution pH. Results of the studi[...]
12
51%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Przedstawiono genezę i budowę złoża polimetalicznej rudy rejonu Myszkowa. Omówiono stosowane technologie wzbogacania rud molibdenowych i zestawiono wybrane wyniki wzbogacania próbki rudy pochodzącej z rdzeni. Na podstawie analizy mineralogicznej wybranych produktów flotacji laboratoryjnych oraz rezu[...]
EN Formation and structure of molybdenum-wolfram-copper deposit in the Myszków area are presented. The beneficiation technology of such ores is discussed. The results of laboratory beneficiation test are shown. Taking into consideration results of mineralogical analysis of selected flotation products a[...]
13
39%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 8 430-435
PL W procesie flotacji ołów towarzyszący rudom miedzi przechodzi do koncentratów miedziowych. Jego obecność jest przyczyną trudności w dalszej przeróbce metalurgicznej. Badania prowadzone przez różne ośrodki naukowe w kraju zmierzają do opracowania sposobu obniżenia zawartości ołowiu we wspomnianych pr[...]
EN Lead, accompanying copper ores, passes to copper concentrate during flotation of the ores. Its presence makes further metallurgical processing difficult. Research, done in various scientific centres in Poland, is aimed at developing a method to lower the content of lead in these products. This paper[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last