Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2008 R. 37, z. 108 103--118
PL W artykule przedstawiono zakres i wyniki badań miejsc przegrzanych komory spalania rakietowego silnika na paliwo stałe, po jego próbie na hamowni. W wyniku badań dynamicznych jednego z silników rakiet plot. zaobserwowano dwa, wyraźne obszary przegrzania płaszcza komory spalania. W celu określenia wp[...]
EN Some results of tests and analysis of overheated spots of the solid propellant rocket motor burning chamber after its trial on a test bed are presented in the paper. In the result of dynamic trials two distinctly visible areas of overheating were spotted in a motor burning chamber cover. In order to[...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2008 R. 37, z. 108 119--123
PL W artykule przedstawiono wyniki badań materiałowych w miejscu ujawnionej, na połączeniu spawanym komory spalania silnika rakietowego, anomalii magnetycznej. Metoda nieniszczących badań, zwaną Metodą Pamięci Magnetycznej Metalu, pozwala na wykrycie (bez dodatkowego magnesowania badanego elementu) róż[...]
EN Materials science tests were carried out on a spot of detected magnetic anomaly in the welded joint of the rocket motor burning chamber. The non-destructive method called the Metal Magnetic Memory Method is a tool for detecting (without additional magnetisation of tested material) defects of differe[...]
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono ogólne podstawy fizyczne metody pamięci magnetycznej metalu, kryteria określania obszarów z anomalią magnetyczną i przykłady jej zastosowań. Metoda Pamięci Magnetycznej Metalu (MPMM) jest szybkim, nieniszczącym narzędziem diagnozowania obszarów wewnętrznych naprężeń i odkszt[...]
EN The physical backgrounds of the method of metal magnetic memory and some examples of its application are presented in the paper. The method is a non-destructive testing method to test internal stresses and deformations of material structures and detect existing defects. The method uses a phenomena o[...]
4
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono zakres i wyniki badań przydatności użytkowej kulistych zbiorników na sprężone powietrze, długotrwale eksploatowanych, w tym ultradźwiękowych, endoskopowych oraz hydraulicznych badań wytrzymałościowych z pomiarem sygnałów emisji akustycznej oraz sposobem lokalizacji i identyf[...]
EN Experimental tests with results on evaluation of possibilities for further use of spherical containers for suppressed air which were subjected to long term use are presented in the paper. There were carried out ultrasound and endoscope tests and also hydraulic strength tests with the measurement of [...]
5
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2007 R. 36, z. 104 115--120
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę metody nieniszczącej polegającej na pomiarze sygnałów emisji akustycznej w trakcie obciążania badanego elementu i jej zastosowania do badań zbiorników na sprężone powietrze w czasie próby wytrzymałościowej.
EN The general description of a non-destructive testing method based on the measurement of acoustic emission signals at the same time when a tested device is under the working burden and its application for testing pressed air containers in the strength tests is presented in the paper. These waves are [...]
6
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów wytrzymałościowych materiału zbiorników powietrza rakiet 3M9ME. W pierwszej części zamieszczono wyniki analizy składu chemicznego materiału zbiorników oraz pomiarów sygnałów emisji akustycznej w czasie wytrzymałościowych prób hydraulicznych, przy zmia[...]
EN The results of testing strength characteristics on material of air reservoirs of 3M9ME rockets were introduced in the paper. The first part consists of the results of chemical analyses of the material of reservoirs and the measurements of acoustic emission signals at the hydraulic strength tests whe[...]
7
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2007 R. 36, z. 101 117--125
PL W artykule przedstawiono możliwość wykrywania wad materiałowych w połączeniach spawanych metodą pamięci magnetycznej metalu.
EN The possibility of detection of material flaws inside the welded joints by the metal magnetic memory method is presented in the paper.
8
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2007 R. 36, z. 101 127--141
PL W artykule przedstawiono wpływ wodorowania na mikrostrukturę materiałów konstrukcyjnych oraz wykorzystanie tego procesu podczas określania przydatności eksploatacyjnej tych materiałów.
EN The influence of the hydrogenation process into the microstructure of technological materials and their further usefulness in the final article functionality is presented in the paper.
9
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 99 129--142
PL W artykule przedstawiono rezultaty badania metodą Emisji Akustycznej normalizowanych i hartowanych próbek stalowych z karbem oraz badanie efektu Kaisera.
EN The results of the tests carried out by the acoustic emission method on the hardened steel samples with a notch and the Kaiser effect results are presented in the paper.
10
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 99 143--154
PL W artykule przedstawiono wyniki badań metodą Emisji Akustycznej rozciąganych próbek stalowych poddanych uprzednio obróbkom cieplnym i i chemicznym.
EN The results of tests carried out by the acoustic emission method against the steel samples after the thermal and chemical treatment are presented in the paper.
11
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 99 155--174
PL W artykule przedstawiono wyniki badań Metodą Pamięci Magnetycznej Metalu rozciąganych próbek stalowych, poddanych uprzednio obróbkom cieplnym i chemicznym.
EN The results of tests carried out by the metal magnetic memory method against the being stretched steel samples after the thermal and chemical treatment are presented in the paper.
12
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2006 R. 35, z. 99 175--193
PL W artykule przedstawiono Metodę Magnetycznej Pamięci Metalu w zastosowaniu do wykrywania wad materiałowych, wytworzonych metodą wodorowania, mogących mieć negatywny wpływ na przydatność eksploatacyjną urządzeń oraz wyniki badań probek stalowych poddanych różnorodnym obróbkom cieplnym.
EN A metal magnetic memory method used for the detection of material defects caused by the hydriding process with a potential negative impact on the functionality of parts is presented in the paper both with some results of tests on the steel samples after different thermal processing.
13
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 93 139--156
PL W artykule przedstawiono główne metody badań nieniszczących oraz przykłady możliwości zastosowania niektórych z nich podczas badań elementów konstrukcyjnych rakiet plot.
EN The general non-destructive testing methods and possibilites of their deployment to test antiaircraft missiles sub-units are presented in the paper.
14
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 93 157--169
PL W artykule przedstawiono metodę magnetycznej pamięci metalu w zastosowaniu do wykrywania wad materiałowych, wytworzonych metodą wodorowania, mogących mieć negatywny wpływ na przydatność eksploatacyjną urządzeń.
EN The metal magnetic memory method applied for detection of defects in defects in material, produced by the hydrogenation method, which may hava a negative affect on the service capacities of units is presented in the paper.
15
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 93 171--183
PL W artykule przedstawiono analizę wykrywalności metodą pamięci magnetycznej metalu wad materiałowych w oparciu o badania metalograficzne próbek z anomaliami magnetycznymi i ultradźwiękowymi oraz badania materiałów poddanych naprężeniom rozciągającym.
EN The analysis of defects detection effectiveness by the metal magnetic memory method on the base of metallography tests applied for samples with magnetic and ultrasound anomalies and also samples subjected to stretching tensions is presented in the paper.
16
51%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono koncepcję metodyki badań wysokociśnieniowych zbiorników powietrza z wykorzystaniem emisji akustycznej. Omówiono podstawowe czynniki wpływające destrukcyjnie na wytrzymałość materiału zbiornika. Ponadto przedstawiono zalety i zastosowania metody emisji akustycznej w badaniach[...]
17
51%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono kryteria wyróżniania stref koncentracji naprężeń, stosowane w metodzie magnetycznej pamięci metalu. Identyfikacja i ocena omawianych wielkości jest możliwa, przy wykorzystaniu do diagnostyki wyrobów specjalistycznej aparatury.
18
51%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono zakres stosowania i zalety metody magnetycznej pamięci metalu w porównaniu z innymi metodami badań nieniszczących. Podane zostały kryteria określania obszarów koncentracji naprężeń. Na zakończenie przedstawiono rozkłady składowej normalnej Hpy pola magnetyzmu szczątkowego dl[...]
19
51%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2001 R. 30, z. 77 131--141
PL W artykule przedstawiono zastosowanie w technice rakietowej badań wizyjnych. Omówiono i przedstawiono wyniki własnych badań zdobyte w trakcie prac kontrolno-prognostycznych oraz przeglądów kontrolujących jakość przeprowadzonych obsług okresowych.
20
51%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2003 R. 32, z. 88 163--167
PL W niniejszym artykule przedstawiono fizyczne podstawy badań nieniszczących metodą magnetycznej pamięci metalu. Przedstawiono również ogólne związki pomiędzy naprężeniem a przenikalnością magnetyczną materiału badanego elementu.
EN Physical backgrounds of non destructive testing by the metal magnetic memory method are presented in the paper. Moreover the dependence between the stress intensity and magnetic permeability in the testing material is considered.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last