Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 2 168-171
PL Artykuł przedstawia wyniki badań związanych z możliwością wykorzystania modeli stochastycznych do szacowania czasu do powstania uszkodzeń obiektów technicznych. Na podstawie obserwacji początkowego procesu degradacji szacowane są parametry modelu, a następnie przy ich pomocy symuluje się jego kontyn[...]
EN Use of technical devices always leads to degradation of their operating properties. Crossing a threshold level by the progressive degradation process is regarded as the so called 'soft failure' of a device (Fig. 1). When achieving such a state, there is need of repair or replacement of the device [7[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 65 13-29
PL Promieniowanie optyczne użytkowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem może stać się źródłem zapalenia otaczającej je atmosfery wybuchowej. Intensywne źródła światła mogą emitować promieniowanie optyczne o parametrach zdolnych do nagrzania niewielkich elementów do temperatury pozwalającej zainicjo[...]
EN Optical radiation used in potentially explosive atmospheres may become a source of theirs ignition. Intense light sources are able emit optical radiation with parameters capable to heating small components to a temperature that allows to initiating a process of explosion. The paper describes the mec[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 313-316
PL Coraz częściej półprzewodnikowe źródła światła zastępują tradycyjne żarówki. Ich bardzo duża żywotność wynika z własności emisji światła ze struktury półprzewodnika. To praktycznie eliminuje uszkodzenia związane z całkowitym zanikiem świecenia. Jednak zachodzące w takiej strukturze procesy degradacj[...]
EN Semiconductor light sources replace traditional incandescent lamp. Their very long durability is a consequence of performance of light emission from semiconductor structure. This almost completely eliminates hard failures results. But degradation processes existing in such structure seriously reduce[...]
4
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
1999 nr 8-9 128-132
PL Opracowany w 1993 roku przez kilka organizacji międzynarodowych, w tym przez ISO, "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" porządkuje i ujednolica reguły postępowania przy ocenie niepewności pomiarów. Nie jest to jednak dokument, który pozwala stosować określone reguły we wszystkich s[...]
EN Worked out by several international organizations in 1993, among yhem ISO, the "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" sets in order and unifies the procedures of uncertainty assessment. But this is not a document which permits to apply the definite rules to all measurement cases. Th[...]
5
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2003 nr 12 28-32
PL Przez prawie dwadzieścia lat naukowcy próbują określić warunki, w jakich użytkowanie intensywnych źródeł światła można uznać za bezpieczne pod względem wybuchowym. Przeprowadzone doświadczenia pokazały bardzo skomplikowaną naturę tego typu źródła wybuchu. Badania objęły zarówno promieniowanie ciągłe[...]
EN Over nearly 20 years the scientists have been trying to determine the conditions under which the use of intensive light sources can be recognised safe considering explosion. The experiments have shown a very complicated nature of this type of explosion source. The investigations comprised both the c[...]
6
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
1998 nr 9 20-23
PL Właściwości światła oraz ogromny postęp w optoelektronice powodują gwałtowny rozwój systemów optycznych. Układy pomiarowe oraz systemy transmisji pozbawione energii elek-trycznej mogą stanowić obiecujące rozwiązanie dla niebezpiecznych środowisk panujących w kopalniach. Okazuje się jednak, że wykorz[...]
EN Light features and enormous progress in optoelectronics result in a rapid development of optical systems. The measuring and transmission systems without electric energy can make a promising solution of dangerous environment conditions in mines. Yet it appears that by using intensive light sources th[...]
7
63%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 4 581--590
EN In this paper a measurement system for determination of supercapacitor equivalent parameters is proposed. Specific properties of materials used for supercapacitor construction require some advanced tools and measurement procedures to be applied during tests. The measurement system allows to measure[...]
8
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 10 166--171
PL W artykule przedstawiono przykład warstwowego systemu zarządzania i kontroli procesu produkcyjnego zaimplementowanego w zakładzie produkującym wyroby metalowe. System łączy nowoczesne rozwiązania branży informatycznej, automatyki i metrologii. Procedury pomiarowe, wymagane na poszczególnych stanowis[...]
EN The paper presents the layered system management and control of the production process implemented in manufactory manufactory. It combines modern information technology, control and metrology solutions. Measurement procedures, required for each production stages, are performed in accordance with the[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule opisano układ przeznaczony do zbierania danych pomiarowych na stanowiskach produkcyjnych zakładu produkującego wyroby metalowe metodą obróbki skrawaniem. System składa się ze stanowisk pomiarowych rozmieszczonych przy każdym stanowisku produkcyjnym, sieci teleinformatycznej, przełącznika [...]
EN In article the system for collection of measurement data on production position of metal detail are described. The system consist of measurement positions which are arrange at the each production position, communication network, network switch and two central computers. The measurement position cons[...]
10
63%
Computer Applications in Electrical Engineering
2015 Vol. 13 245--254
EN The paper presents the test set up and the measurement procedure of the relative value of the shielding effectiveness coefficient of the Y adapters. Such elements are widely used in IT networks in industrial automation systems. They are used for transmitting analogue and digital signals between the [...]
11
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 3 49--54
PL W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z pomiarami pojemności i szeregowej rezystancji zastępczej superkondensatorów w zależności od wartości natężenia prądu ładowania i rozładowywania. W tym celu przygotowano specjalny układ pomiarowy oraz algorytm prowadzenia badań tak, aby procedura bad[...]
EN This paper presents the results of tests connected with measurements of capacitance and equivalent series resistance of supercapacitors, depending on value of charge/discharge current. Special circuit and algorithm for carrying out measurement procedure, to determine dependency of value of designate[...]
12
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 191--199
PL Przedmiotem referatu jest układ i sposób do pomiaru wartości względnej współczynnika skuteczności ekranowania złącz teleinformatycznych stosowanych w układach automatyki do przesyłu sygnałów analogowych i dwustanowych między systemami automatyki a różnego rodzaju czujnikami pomiarowymi. Opisano spos[...]
EN In this paper a system and method for measuring of shielding efficiency for ICT systems is proposed in the context of their application to automation systems used for transmission analog and binary signals between automation systems and various kind of sensors. Method for measuring of wires and link[...]
13
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 591--594, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań mających na celu ocenę jakości sygnału OFDM transmitowanego analogowym łączem Radio over Fiber o długości 10 km. Zbadano własności dwóch komercyjnych rozwiązań układów RoF. Jako przedmiot badań weryfikacyjnych wybrano transmisję sygnałów OFDM ge[...]
EN The article presents the results of studies designed to assess the quality of the OFDM signal which is transmitted through the analog Radio over Fiber link of 10 km length. There are investigated properties of two commercial solutions of RoF systems. There are used selected broadband OFDM signals wh[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiona jest analiza oddziaływania impulsów przemieszczających się w przewodach linii wieloprzewodowych. Zwrócono uwagę na powstawanie impulsów w przewodach, do których nie jest podawany sygnał impulsowy. Oddziaływanie impulsów występuje w miejscach linii, w których jest zmiana impe[...]
EN The article presents the analysis of the influence of the pulses propagating in the wires of a multi-wire cables. Special attention was drawn to the process of pulses inducing in the wires to which no pulse signal was provided. The pulses interaction occur in those sections of a cable where a change[...]
15
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 86 229--240
PL W artykule przedstawiono sposób szacowania rozkładu funkcji niezawodności superkondensatorów z zastosowaniem przyśpieszonych testów starzeniowych. Przyśpieszenie procesu starzenia zrealizowano poprzez przyjęcie wyższego napięcia pracy kondensatora, a jego niezawodność określono na podstawie pomiaru [...]
EN Paper presents the procedure of estimating the reliability distribution of supercapacitors based on accelerated aging tests. Acceleration of the aging process was implemented through the higher operating voltage of the capacitor, and their reliability was determined by measuring changes in capacitan[...]
16
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 35--47
PL Coraz częściej podstawowym elementem w zakresie gromadzenia energii współczesnych systemów zasilania rezerwowego, pojazdach elektrycznych czy systemów odzyskiwania energii są superkondensatory. Dla potrzeb ich właściwej eksploatacji, diagnostyki czy sterowania wymagana jest znajomość parametrów ich [...]
EN The most important element of today modern energy systems, backup power, electric vehicles and energy recovery systems are supercapacitors. For the purpose of their proper operation, diagnostics and control are required to know the parameters of their mathematical models. The specific properties of [...]
17
63%
Computer Applications in Electrical Engineering
2016 Vol. 14 77-88
EN The paper presents the results of the comparison of the lifetime estimation of two supercapacitors on the basis of the accelerated degradation tests by means of stochastic differential models. The acceleration of degradation processes was fulfilled by the increase of the operating voltage of the cap[...]
18
51%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN The paper presents results related to assessment of the repeatability and reproducibility of the measurement test setup for determination the relative value of the shielding effectiveness coefficient of the industrial connectors. The construction of the proposed test setup, the measurement method an[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last