Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 48 229-237
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy związane ze stosowaniem kolejowych klocków hamulcowych wykonanych z żeliwa P10 i propozycję metodyki obliczeń wytrzymałościowych nowych konstrukcji klocków wykonanych z materiałów kompozytowych. Metodykę obliczeń numerycznych oparto na superpozycji wyników o[...]
EN The paper present chosen problem with using railway brake shoe made from cast iron PIO and proposition of methodology of strength calculation in railway break shoe made from composite material. Methodology of numerical calculation based on results superposition from thermal and mechanical model of p[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 231-238
PL W artykule opisano sposób i możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji do sterowania ruchem grupy pojazdów w środowisku z dynamicznie zmieniającą się konfiguracją przeszkód oraz możliwości optymalizacji drogi. Opisano również przykład wykorzystania algorytmu ewolucyjnego połączonego z pro[...]
EN This paper describes method and possibility of utilization artificial intelligence method for group of vehicle traffic control in dynamical changeable environment with possibility of path optimization. As a example was described possibility utilization of genetic algorithm connected to simulation co[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 7058--7067
PL W artykule przedstawiono podstawy prawne w zakresie konieczności stosowania analizy ryzyka i dowody na konieczność stosowania podejścia procesowego w zarządzaniu bezpieczeństwem w tym SMS i MMS jako systemów dodatkowych do systemów typowo kolejowych tj. sterowania ruchem kolejowym, procesem przewozo[...]
EN The article presents the legal basis in terms of the need for risk analysis and proof of the need for a process approach in safety management including SMS and MMS systems as additional systems to typical rail traffic control, transport process and the process of maintenance. The article discusses i[...]
4
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Many of the problems in the projects are due to bad communication. We should keep in mind that working in a team, a distinctive design for your organization, you can briefly be described as TEAM work, which in the context of the phenomenon of synergy, as a consequence, work in a team can be explaine[...]
5
100%
Komunikacja Publiczna
2018 nr 2 16--25
PL W artykule przedstawiono podstawowe wymagania stawiane kandydatom na pilotów, maszynistów, motorniczych i kierowców autobusów, czyli osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w transporcie publicznym. W zestawieniu tym wskazano na różnice w wymaganiach zdrowotnych oraz predyspozycjach do[...]
EN The article presents the basic requirements for candidates for pilots, locomotive drivers, tram drivers and bus drivers – people directly responsible for the safety of public transport. This juxtaposition indicates differences in health requirements and predispositions for individual occupations. Al[...]
6
63%
Journal of KONBiN
PL Pierwszym oficjalnym dokumentem odnoszącym się do oceny ryzyka technicznego w transporcie kolejowym była wydana w 2004 roku Dyrektywa 49 WE. Znalazła ona swoje uszczegółowienie w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej w sprawie wspólnych metod oceny ryzyka (352/2009). Faktyczny wymóg oceny ryzyka środk[...]
EN The first official document concerning technical risk assessment in railway transport was "Safety Directive" #49 released in 2004 by European Commission. It was particularized in commission regulation number 352 from 2009 on the adoption of a common safety method on risk evaluation and assessment. T[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 165-170
PL W artykule przedstawiono kolejny etap prac poświęcony problemowi wyznaczania wartości sił mięśniowych kręgosłupa człowieka. Układ mięśniowo-szkieletowy zamodelowano jako układ mechaniczny, zbudowany z 24 podukładów połączonych przegubami. Każdy podukład to model kręgu z działającymi na niego siłami.[...]
EN The paper presents the next stage of work with result for indeterminate system with muscular forces in human spine. The muscular - skeleton system was modelled as 24 subsystem with joint, 6 muscles, body mass and external loads. For solving this problem used evolutionary algorithm with 10 individual[...]
8
63%
Transport Problems
2006 T. 1, z. 1 167-172
PL W artykule przedstawiono problemy związane z eksploatacją wstawek hamulcowych wykonanych z różnych materiałów pod kątem wpływu na ich trwałość. Omówiono niekorzystne zjawiska i ewentualne ich przyczyny występujące w trakcie eksploatacji wstawek hamulcowych oraz zasugerowano sposoby i rozwiązania zmi[...]
EN The paper present problems connected with exploitation of brake shoe made of different composites materials and cast iron. Showed also adverse phenomena and then-reason occurring normal
9
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Omówiono metodę sterowania jednostkami mobilnymi, korzystającą z metod sztucznej inteligencji, pozwalających na generowanie ścieżek umożliwiających omijanie przeszkód o złożonej konfiguracji. W celu zweryfikowania poprawności działania zaprojektowanego systemu sterowania, zamodelowano go w formie pr[...]
EN The article comprised description of control mobile units system that move on the work space where barriers are placed. The structure of the system are based on coupling evolutionary algorithm with neuronal network. In the order to confirm correctness of the projected system, programme which simulat[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 81 101--108
PL W artykule przedstawiono przykład wykorzystania algorytmu ewolucyjnego, który w połączeniu z autorskim oprogramowaniem oraz programem wykorzystującym metodę elementów skończonych pozwala na w pełni automatyczne i niezależne od człowieka projektowanie i optymalizację konstrukcji kół kolejowych.
EN The article presents an example of using an evolutionary algorithm, which in combination with authorship software and software using the FEM allows for a automatic and independent of human designing and construction optimization of railway wheels.
11
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2008 z. 64 41-46
PL W artykule przedstawiono przebieg oraz wyniki badań prowadzonych w Katedrze Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej w zakresie analizy wpływu własności aerodynamicznych układu koło kolejowe - klocek hamulcowy (KKH) na obciążenia termiczne tych elementów. Przedstawiono wyniki badań, z których wyni[...]
EN This article presents course and results of research conducted in Department of Railway Engineering within the range of railway wheel-brake shoe system (KKH) aerodynamic property and influence on thermal loads. Presented also results, which come from that air stream velocity in KKH environment is l[...]
12
63%
Pojazdy Szynowe
2013 Nr 4 22--28
PL W publikacji przedstawiono podstawy aerodynamiki pojazdów szynowych w uproszczonym, autorskim ujęciu, które w sposób ilościowy obrazuje układ obciążeń działających na skład pociągu w trakcie ruchu. W artykule wskazano na zakresy prac prowadzonych w ramach aerodynamiki pojazdów szynowych oraz omówion[...]
EN The paper presents the basics of rail vehicles aerodynamics from the simplified, copyright perspective that quantitatively shows the arrangement of loads acting on the train during movement. The article indicates the ranges of work carried out as part of rail vehicles aerodynamics and discusses its [...]
13
63%
Logistyka
2015 nr 4 3664--3668, CD 2
PL W artykule przedstawiono wymogi stawiane sieci trakcyjnej pod kątem zapewnienia właściwej współpracy ze ślizgaczem i nakładkami stykowymi odbieraków prądu. Ten temat jest aktualny w związku z wprowadzeniem do eksploatacji nowego typu ślizgaczy wraz z węglowymi nakładkami stykowymi. Stwierdzono wzros[...]
EN The article presents the requirements for overhead contact line of appropriate cooperation with slider and and carbon plates of pantograph. This topic is timely due to the introduction into service of a new type of carbon plates. Also found an increase of all kinds of events that result from poor co[...]
14
63%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 3 23--30
PL W artykule przedstawiono metodę FMEA dostosowaną do prowadzenia analizy ryzyka w transporcie zbiorowym, popartą przykładem realizacji. Wskazano cel analizy oraz najbardziej istotne grupy zagrożeń z punktu widzenia pasażera oraz organizatora przewozu pasażerów. W artykule przedstawiono również dobre [...]
EN The article presents a method FMEA adapted to risk analysis in public transport. The article consist an example of implementation of risk analysis, it indicated the purpose of the analysis and the most important group of threats from the point of view of the passenger and the organizer of passengers[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 89 19--25
PL W artykule przedstawiono zestawienie dotychczasowych metod stosowanych w transporcie lotniczym i szynowym. Zawarto również propozycję dostosowania metody FMEA do najnowszych wymagań branży lotniczej. Autorzy zaproponowali tabele wskaźników Zn, Pr i Dt niezbędnych do realizacji analizy ryzyka metodą [...]
EN The article presents a summary of current methods used in aviation and rail transport. It also contains a proposal to adjust the method of the FMEA to the latest requirements of the airline industry. The authors suggested tables of indicators Zn, Pr and Dt necessary to implement FMEA method of risk [...]
16
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 116 83--90
PL Na polskich liniach kolejowych w 2011 roku wprowadzono obowiązek stosowania odbieraków prądu wyposażonych w nakładki stykowe wykonane z materiału węglowego. Nakładki te zastąpiły stosowane od wielu lat nakładki miedziane. W przypadku pojazdów trakcyjnych wyposażonych w odbieraki prądu starszego typu[...]
EN The Polish railway lines in 2011 introduced the obligation to apply the current collector fitted with fishplates made of carbon material. These overlays replaced used for many years copper overlays. In the case of traction vehicles, equipped with the older type current collectors, there are special [...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 93 91--97
EN This article aims to characterize the authorial SimProLOGIC program, version 2.1, which enables one to conduct a cost analysis of individual links, as well as the entire logistic supply chain (LSC). This article also presents an example of the analysis of the parameters, which characterize the suppl[...]
18
63%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 2 36--43
PL W artykule przedstawiono wstępną analizę możliwości rozwoju transportu wodnego na Kanale Gliwickim, z uwzględnieniem zarówno aspektów ekonomicznych, społecznych, jak i środowiskowych. Celem artykułu nie jest jednak jednoznaczne wskazanie optymalnego wariantu inwestycji, a raczej przedstawienie metod[...]
EN The paper presents a preliminary analysis of the possibilities of development of water transport on the Gliwice Canal, taking into account both economic, social and environmental aspects. The aim of the article is not clearly indicate the optimal variant of investments but rather the presentation of[...]
19
63%
Logistyka
2014 nr 6 14431--14439, CD 6
PL W artykule przedstawiono założenia oraz sposób i ideę działania opracowanego symulatora procesów logistycznych simProLOGIC w wersji v.1.03 uwzględniającego strumień materiałów w logistycznym łańcuchu dostaw. Przedstawiono również procesy symulowane w programie i odpowiadające im moduły wraz z parame[...]
EN In the presented article the assumptions, method and the idea of logistics processes simulator operation simProLOGIC v.1.03 version which takes into account the flow of materials in the logistics supply chain. In article also shown the simulated process and the corresponding modules together with pa[...]
20
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Zalety modelowania komputerowego jako podstawowej techniki w procesie projektowania konstrukcji. Możliwości programu CATIA V5 w modelowaniu pojazdów szynowych.
EN The advantages of the computer - aided modelling as the basic technique in the construction design process. CATIA V5 program capacities in the modeling of rail-vehicles.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last