Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 4 43--53
PL W artykule przedstawiono rozwój metod nawigacyjnych w kolejnych misjach marsjańskich ZSRR, UE i USA oraz opisano najważniejsze algorytmy wyznaczania względnej pozycji na podstawie analizy zdjęć panchromatycznych rejestrowanych przez współczesne łaziki i zdjęć wykonanych przez satelity znajdujące się[...]
EN The current European Space Agency space programs assume the use of autonomous, mobile, equipped with advanced scientific instruments rovers on the Moon and Mars surfaces. Precise determination of position and orientation is one of the most important skills in such programs. During succesive missions[...]
2
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 4 (245) 178--188
PL W pracy przedyskutowano wyniki globalnego modelowania heliosfery dotyczące istnienia czołowej fali uderzeniowej (BS) przed heliosferą. Wektor prędkości (VIS) i temperatura (TIS) lokalnej materii międzygwiazdowej (LISM) oryginalnie wyznaczone przez prędkość i temperaturę międzyg[...]
EN The paper discusses results of global modeling of the heliosphere regarding the existence of the interstellar bow shock (BS) in front of the heliosphere. The Local Interstellar Medium (LISM) velocity vector (VIS) and temperature (TIS) originally determined through the velocity [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2017 R. 21, nr 1 63--70
PL Ocena różnorodności gatunkowej ekosystemów jest jednym z fundamentalnych działań mających na celu ochronę naturalnych siedlisk, ich zdrowotności i użyteczności dla człowieka. W artykule zaproponowany został algorytm oszacowania wskaźnika Shannona-Wienera różnorodności drzewostanów za pomocą analizy [...]
EN Global measurement of ecosystems species diversity is one of the fundamental postulates in natural habitats healthiness and usefulness protection. In the article an algorithm to estimate the Shannon-Wiener forest stands biodiversity indicator has been proposed. The algorithm includes statistical ana[...]
4
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Analiza zdjęć wielospektralnych sprowadza się często do modelowania matematycznego opartego o wielowymiarowe przestrzenie metryczne, w których umieszcza się pozyskane za pomocą sensorów dane. Tego typu bardzo intuicyjne, łatwe do zaaplikowania w algorytmice analizy obrazu postępowanie może skutkować[...]
EN Mostly, analysis of multispectral images employs mathematical modeling based on multidimensional metric spaces that includes collected by the sensors data. Such an intuitive approach easily applicable to image analysis applications can result in unnecessary computing power increase required by this [...]
5
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2017 R. 21, nr 3 35--44
PL W publikacji podjęto się próby odpowiedzi na pytanie o możliwość analizy składu chemicznego pióropuszy, wykorzystując ich wielospektralne zobrazowania wykonane za pomocą projektowanych dla nowej misji układów optycznych. Stosując teoretyczną analizę transmitancji warstw gazowych złożonych z H2<[...]
EN The cause of the cryovolcanic activity on the Enceladus south hemisphere and related to this activity gas plumes are one of the biggest mysteries of the outer solar system moons. The possibility of the existence of the ocean under Enceladus icy outer layer was confirmed through direct chemical plume[...]
6
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Jednym z objawów zamierania drzewostanów dębowych w Europie jest wysoka defoliacja obserwowana u drzew o słabej zdrowotności. Na potrzeby corocznego monitoringu dotkniętych patogenem Phytophtora powierzchni badawczych projektu HESOFF w Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa podjęto próbę wytworz[...]
EN One of the symptoms of dieback of oak stands in Europe is high defoliation, observed in trees with poor health. For the purposes of annual monitoring (in research project HESOFF) of the research area affected by the pathogen Phytophthora, in the Remote Sensing Department of Institute of Aviation was[...]
7
41%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Publikacja stanowi przegląd metod zdalnego badania i detekcji obiektów, od etapu planowania misji fotolotniczej poprzez realizacje nalotu, sprawdzenie jakości wykonanych zdjęć do uzyskania teledetekcyjnych wskaźników roślinności i ich analizy. W niniejszej pracy opisano budowę platformy wielosensoro[...]
EN This paper is an overview of remote sensing methods including mission planning, flights over investigated area, quality evaluation of gathered images, and computing remote sensing indicators of investigated vegetation. In this paper description of the multisensory platform designed for the HESOFF pr[...]
8
41%
Przegląd Geodezyjny
PL W artykule przedstawione zostały główne obszary pracy Zakładu Teledetekcji, zaprezentowano wstępne wyniki prowadzonych prac. Scharakteryzowano różne systemy akwizycji danych, sposób ich późniejszego przetworzenia oraz potencjał interpretacyjny opracowań. Interdyscyplinarny zespół badawczy realizuje [...]
EN In this article the main areas of Remote Sensing activities and preliminary results of the work are presented. Many data acquisition systems along with their future processing capabilities were described and potential for further elaboration was indicated. Interdisciplinary research team is involved[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last