Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 35--42
PL W artykule zdefiniowano i opisano dwa wybrane systemy portu lotniczego (System Informacji Lotniczej oraz Dźwiękowy System Ostrzegawczy), a następnie stworzono z nich jednostkę zintegrowaną, przedstawiając jej sposób funkcjonowania oraz rysunek poglądowy. Ponadto zaprezentowano główne cele procesu in[...]
EN In this paper two selected airport’s systems (Flight Information System and Public Address Voice Annunciation) are defined and described. Then they are used to create an integrated unit, with the presentation of its way of functioning and a schematic picture. The author names main purposes of the in[...]
2
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper pays attention to the increasing number of systems working on transport objects, as well as to the results of their implementation. System integration is proposed as one of the ways to increase functionality and safety of transport telematic systems. The paper defines and describes integra[...]
3
100%
Diagnostyka
PL Artykuł stanowi kontynuację prac Autorki nad zagadnieniem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych w całym procesie ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. Tym razem jednak skoncentrowano się na możliwości wykorzystania metodyki DMAIC do diagnostyki potencj[...]
EN The article is a continuation of the Author’s study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process of those data and information creation, collection, processing and publication. This time, however, the emphasis was placed on the possibility t[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 414--418
PL W artykule omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i jakości informacji w oparciu o standardy systemów zarządzania przedstawione w normach ISO. Zdefiniowano atrybuty bezpieczeństwa danych, a następnie opisano System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – SZBI oparty na modelu PDCA. W dalszej części pu[...]
EN This article discusses the issues of information safety and quality, based on ISO standards for management systems. In its contents attributes of data safety were defined and then the Information Safety Management System based on the PDCA model was described. In the following part of the paper the p[...]
5
63%
Journal of KONBiN
2016 No. 1 (37) 319--340
PL Tematem publikacji jest koncepcja metody zapewnienia jakości danych lotniczych. Wspólnotowe (m.in. UE 73/2010) i międzynarodowe (m.in. Aneks 15 ICAO) przepisy prawne wprowadzają szereg wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa danych lotniczych. Przepisy te, tworzą wzajemnie komplementarny system[...]
EN The paper presents the concept of a method ensuring quality of aeronautical data. European Union (among others UE 73/2010) as well as international (among others ICAO Annex 15) regulations introduce a number of requirements regarding the quality and safety of aeronautical data. Those directives set [...]
6
63%
Logistyka
2015 nr 4 183--192
PL W artykule zaprezentowano i omówiono atrybuty bezpieczeństwa informacji, bazując na standardach zawartych w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz standardach ISO. Następnie opisano System wspólnego podejmowania decyzji w porcie lotniczym (A-CDM), opierający swe działan[...]
EN The article presents and discusses the attributes of information security, based on standards contained in the Annexes to the Convention on International Civil Aviation and ISO standards. Subsequently it describes Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) System, basing on information exchange a[...]
7
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 107 17-30
PL W artykule zaprezentowano i omówiono ogólne podejście do zagadnienia bezpieczeństwa danych i informacji. Ponadto szczególną uwagę zwrócono na atrybuty jakościowe danych i innfurmacji lotniczych, których opis bazuje na standardach zawartych w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cyw[...]
EN The article presents and describes the general approach to data and information safety. Moreover, special attention was paid to the quality attributes of aeronautical data and information, that are described based on the standards contained in the Annexes to the Convention on International Civil A v[...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 235--246
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z analizą otoczenia telekomunikacyjnego transportu lotniczego. Opisano istotę danych i informacji lotniczych oraz scharakteryzowano rozwiązania telekomunikacyjne realizujące ich transmisję. Przedstawiono podstawowe kwestie związane z migracją sieci wyko[...]
EN The article presents issues related to the analysis of the environment of telecommunications by air transport. The essence of aeronautical data and information has been described and telecommunications solutions for their transmission have been characterized. The basic issues related to network migr[...]
9
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Współczesne kierunki rozwoju metrologii postulują odejęcie od tradycyjnych materialnych wzorców jednostek miar i zastąpienie ich wzorcami opartymi na zjawiskach kwantowych. Referat przedstawia fizyczne podstawy najnowocześniejszych wzorców napięcia elektrycznego (opartego na zjawisku Josephsona) i r[...]
EN Modern metrology postulates replacing material standards with quantum standards. Article describes physical phenomenas and working principles of voltage (Josephson effect) and resistance (quantum Hall effect) standards, measurement systems and advantages of using them in polish units system.
10
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2017 R. 21, nr 3 69--74
PL Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad sposobem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych oraz informacji lotniczych w całym procesie ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. W jego treści krótko scharakteryzowano dane geoprzestrzenne i podkreślono potrzebę ich regularnego pom[...]
EN This article is a continuation of the Authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process of those data and information creation, collection, processing and publication. In its content a brief characteristic of geospatial data was pl[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 9 99--109
PL Społeczeństwo europejskie staje się coraz bardziej mobilne. Ma też wyraźnie określone wymagania dotyczące dostępności. Poziom dostępność powinien zaspokajać potrzeby, umożliwiać osiągnięcie celu, tak więc dostępność to łącznik między potrzebami a ich zaspokojeniem. Mobilność i dostępność są postrzeg[...]
DE Mobilität ist ein in der gegenwärtigen Verkehrsdebatte häufi g verwendeter, überwiegend positiv besetzter Begriff. Mobilität dient als Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen und ist ein Mediator zwischen Bedürfnissen und deren Befriedigung. Im verkehrlichen Sinne bedeutet es die Fähigkeit oder Fre[...]
12
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 131--139
PL Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad zagadnieniem zapewnienia jakości danych i informacji lotniczych. W jego treści zawarto krótki przegląd specyfikacji, rozporządzeń i norm z przedmiotowej dziedziny, zwracając uwagę na brak opisanych metod zapewnienia jakości, a następnie skoncentrowano się[...]
EN The article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information. Its contents includes a brief overview of the specifications, regulations and standards concerning examined issue and paying attention to the absence of described qu[...]
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 141--150
PL Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad zagadnieniem sposobu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych, w całym procesie (rozpatrywanym jako łańcuch dostaw) tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji danych i informacji lotniczych. Zaproponowano rozwiązania org[...]
EN The article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process (considered as the supply chain) of those data and information creation, collection, processing and publication. Organizational and system solut[...]
14
63%
Archives of Transport System Telematics
EN Aircraft operations performed in aerodrome traffic are characterized by special aerodynamic, navigational and operational conditions. According to statistical analysis of aircraft accidents and incidents, take-off and departure as well as approach and landing operations are particularly dangerous. O[...]
15
63%
Journal of KONBiN
2017 No. 41 59--82
PL Artykuł stanowi kontynuację prac Autorów nad zagadnieniem sposobu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych. W jego treści przedstawiono Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych oraz szczegółowo opisano jego podstawową część, czyli AIP Polska. Ponadto omówiono system dokow[...]
EN This article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information. In its content the Integrated Aeronautical Information Package was presented and its fundamental part AIP Poland was described. In addition, the docking guidance sy[...]
16
63%
Journal of KONBiN
2017 No. 43 69--94
PL Artykuł stanowi kontynuację prac Autorów nad zagadnieniem sposobu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych w całym procesie (rozpatrywanym jako łańcuch dostaw) ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. W jego treści zwrócono uwagę na proaktywne zarządzanie be[...]
EN This article is a continuation of the Authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process (considered as the supply chain) of those data and information creation, collection, processing and publication. In its content attention was p[...]
17
63%
Journal of KONBiN
2018 No. 46 35--50
PL Artykuł stanowi kontynuację prac Autorów nad zagadnieniem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych w całym procesie ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. Tym razem jednak krótko scharakteryzowano wymagania prawne, dotyczące danych i informacji lotniczych,[...]
EN This article is a continuation of the Authors’ study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information. This time, however, the legal requirements for aeronautical data and information were briefly described and then the concept of purpose and scope of Shewhart contro[...]
18
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Dla wielu pomiarów w dziedzinie napięcia elektrycznego i rezystancji wymagana jest spójność pomiarowa do wzorców pierwotnych. Stanowiska pomiarowe, wykorzystujące wzorce najwyższego rzędu, umiejscowione są w Narodowych Instytutach Metrologicznych. Wzorce pierwotne napięcia elektrycznego stałego i re[...]
EN Traceability to primary standards is required for many measurements in the field of electrical voltage and resistance. These measurement systems are operated in National Metrology Institutes (NMIs). Primary voltage and resistance standards are based on quantum phenomena. Reproduction of these units [...]
19
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1290-1293
PL Przedstawiono ideę systemu przekazywania jednostki rezystancji od wzorca pierwotnego QHR (Quantum Hall Resistance) do wzorców o dużych wartościach rezystancji, aż do 100 TΩ. W zakresie do 100 kΩ system ten bazuje na komparatorze kriogenicznym, a od 100 kΩ na transferach Hamona. Tra[...]
EN An idea of a system for resistance unit transfer from QHR (Quantum Hall Resistance) to high value resistance standards up to 100 TΩ is presented in the paper. Below 100 kΩ this system is based on a cryogenic current comparator, and above 100 kΩ on Hamon transfers. Hamon transfers a[...]
20
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Obecna definicja jednostki prądu, wiążąca ampera z wielkościami nieelektrycznymi, nie jest możliwa do odtworzenia w warunkach laboratoryjnych. Od wielu lat dąży się do wprowadzenia nowej, opartej na zjawiskach kwantowych definicji, zakładającej przepływ określonej ilości ładunku w czasie. Intensywne[...]
EN The definition of the electric current, which binds ampere with non-electrical quantities, can not be reproduced in the laboratory. Because of this, the new, based on quantum phenomena definition is wanted. Electric current should be defined as number of elementary charges transported in a period of[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last