Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Poprawna implementacji urządzeń EAZ jest istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność i niezawodność ich działania. W artykule opisano rozwiązanie zaproponowane w urządzeniach rodziny MUPASZ 7.XX, które realizują zabezpieczenia, automatyki i pomiary w rozdzielni elektroenergetycznej.
EN Correct implementation of protection relays and controllers is a crucial factor influencing effectiveness and reliability of their operation. In the article there is described the solution implemented in the MUPASZ 7.XX family of protection relays. These are protecting, controlling and measuring uni[...]
2
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 9 118--120
PL Przedstawiono problem organizacji struktury programu na mikroprocesorze dwurdzeniowym pod kątem spełnienia wymagań czasowych dla krytycznych modułów programowych oraz problem konkurencji o zasoby mikroprocesora.
EN The paper presents problems connected with organization of software structure on two-core microprocessor paying special attention to timing requirements for essential software modules and competition for microprocessor resources.
3
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono trzy algorytmy całkowania sygnału wyjściowego cewki Rogowskiego: algorytm trapezów z usuwanie składowej stałej, algorytm wykorzystujący opadające zbocze filtra dolnoprzepustowego z usuwaniem składowej stałej oraz algorytm wykorzystujący charakterystykę filtra pasmowo-przepus[...]
EN In the paper three algorithms for integration of Rogowski coil output signal have been presented: the trapezoid algorithm with the removal of DC term, an algorithm based on falling edge of a low pass filter with DC term removal and an algorithm using band-pass Bessel filter. All filters realize with[...]
4
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono metodę oraz układ do pomiaru rezystancji izolacji uzwojenia wirnika generatora synchronicznego. Metoda ta polega na analizie odpowiedzi na pobudzenie przebiegiem sinusoidalnym. Rezystancja izolacji jest monitorowana w czasie pracy generatora i w obecności silnych zakłóceń im[...]
EN In the paper the method and the circuit for the measurements of the insulation resistance of the synchronous generator rotor winding have been presented. The method consists in an analysis of the response to the reference sine-wave excitation. The resistance is monitored during operation of the gene[...]
5
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono koncepcję testowania on-line wejść urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej obejmującą kompletne tory wejściowe, analogowe i cyfrowe łącznie z zaciskami.
EN The paper presents an idea of on-line testing of inputs of automatic protection equipment for electrical power engineering, including complete input circuits, analog and digital, along with terminals.
6
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono koncepcję układu bezprzerwowego, automatycznego przełączania zasilań z wykorzystaniem zasobników energii w postaci baterii superkondensatorów.
EN In the article the concept of uninterruptible, automatic switching of feeders with the use of energy containers in the form of supercapacitors has been presented.
7
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Synchroniczne przełączanie jest ważnym elementem w automatyce przełączania rezerwy zasilania. W artykule opisano rozwiązanie na podstawie urządzenia AUTOMAT SZR. Urządzenie to wykonuje synchroniczne przełączanie w cyklu planowego przełączania zasilań oraz samopowrotu.
EN Synchronic switching is an important feature in the automatic change over of electrical supplies. In article there is described the AUTOMAT SZR a device which allows for synchronous switching. It can also execute planned power supply switching and automatic switching to the basic feeder.
8
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 9 12--14
PL Omówiono metodę oraz urządzenia do dostarczania precyzyjnego sygnału w celu wyznaczania synchrofazorów.
EN The paper discusses a method and devices for precision signal delivery for synchrophasor measurement.
9
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono problem krótkiego czasu załączania systemu wbudowanego Linux, opisano metody pomiaru oraz możliwe drogi skrócenia czasu uruchamiania systemu.
EN In the paper fast boot time of Linux embedded system has been presented. Boot measurement methods has been described and possibile ways of shortening that time has been proposed.
10
51%
Elektro Info
2016 nr 10 57--59
PL W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia kontrolno-pomiarowego dla energetyki, opartego na modelu architektury rozproszonej, wyposażonego w jednostkę centralną i moduły wewnętrzne o określonej funkcjonalności. Autorzy skupili się na problematyce identyfikacji, wymiany danych oraz automatycznej [...]
EN In the paper the conception of measurement and control device for power industry with distributed architecture has been presented. The device consists of a central unit and internal modules with specified functionality. The authors concentrated on the problem of modules identification, data exchange[...]
11
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano architekturę urządzenia kontrolno-pomiarowo-zabezpieczeniowego z wbudowanym systemem operacyjnym LINUX, przeznaczonego do współpracy z sieciami Smart Grid. Przedstawiono zalety i wady zaproponowanego rozwiązania.
EN In the article the architecture of the control, measurement and protection unit with built-in operating system LINUX, designed to work with the Smart Grid networks, has been presented. The advantages and disadvantages of the proposed solution have been pointed out.
12
45%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono konstrukcję oraz podstawowe metody obróbki danych w urządzeniu pod nazwą Koncentrator Danych, będącym w części odpowiednikiem urządzenia typu Merging Unit używanego przy automatyzacji rozdzielni zgodnie z normą IEC 61850. W porównaniu z typowym urządzeniem Merging Unit Konce[...]
EN In the paper the construction and data processing methods in a device called Data Concentrator, which has the functionality of the Merging Unit device used in the substation automation according to the IEC 61850 standard, has been presented. In addition to Merging Unit functionality the Data Concent[...]
13
45%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono sposób formatowania danych pomiarowych będących próbkami cyfrowymi sygnałów analogowych prądów i napięć fazowych w celu wysłania ich na szynę procesową rozdzielni automatyzowanej zgodnie z norma IEC 61850. Opisano procedury wykonujące formatowanie oraz oprogramowanie będące [...]
EN In the paper the methods of data formatting, where the data are sampled values of current and voltage signals, for the purpose of publishing them on the process bus of a substation automated according to IEC 61850 have been presented. The data are sampled values of current and voltage signals. The p[...]
14
39%
Elektro Info
2017 nr 4 96--97
PL W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.
EN The article presents the requirements for systems power, and the most frequent system solutions. It also presents the features of a modern ATC machine on the example device developed at the Tele & Radio Research Institute.
15
39%
Elektro Info
2018 nr 7-8 90--91
PL W artykule przedstawiono mobilne stanowisko pomiarowe TS12 z transmisją GSM produkcji ITR w Warszawie. Zestaw TS12 składa się z przenośnej walizki pomiarowej, adapterów oraz kompletu sensorów pomiarowych. Główną funkcją urządzenia jest pomiar prądów fazowych w 15 niezależnych kanałach, zapisywanie w[...]
16
39%
Acta Energetica
2018 nr 4 41--46
EN Power supply continuity improvement is one of the most important challenges of electricity distribution operators. Indices need improvement at all voltage levels. However, special attention must be paid to MV/LV substations, which until now have been covered by remote management systems to a small e[...]
17
39%
Acta Energetica
2018 nr 4 47--52
PL Poprawa ciągłości zasilania jest jednym z najważniejszych wyzwań operatorów dystrybucyjnych energii elektrycznej. Poprawa wskaźników dotyczy wszystkich poziomów napięć. Jednak szczególnej uwagi wymagają stacje SN/nN, które do tej pory w małym stopniu były objęte systemami zdalnego nadzoru. Liczba te[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last