Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Environmental Protection
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem węglowodorów alifatycznych (C7 do C30) przez złoże hydrofitowe. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oczyszczalni hydrofitowej obsadzonej trzciną pospolitą Phragmites Australis. Oczyszczalnia w półtechnicznej skali została zbudowana w ok[...]
EN In the paper, the research results on the removal of aliphatic hydrocarbons (C7 to C30) on constructed wetlands have been presented. The research has been realized on the semi-technical scale constructed wetlands. planted with reed Phragmites australis. The experimental installation is located on th[...]
2
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2003 T. 8, z. 2 237-249
PL Artykuł zawiera przegląd literatury dotyczący mechanizmów usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przepływających przez oczyszczalnie hydrobotaniczne. Zostały omówione zasady budowy i działania oczyszczalni tego typu oraz ich specyficzne cechy. Szczegółowo zaprezentowano procesy usuwania zanieczyszczeń, [...]
EN The article is a literature review on the mechanisms of removal of contaminants from wastewater flowing through constructed wetlands. The construction and functioning principles of constructed wetlands have been presented, as well as their specific features. The article also presents basic processes[...]
3
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad skutecznością usuwania zanieczyszczeń w przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych firmy Enko, zainstalowanej przy Urzędzie Gminy w Zawoi. Badaniom poddano ścieki surowe, ścieki po wstępnym oczyszczeniu i ścieki oczyszczone. Próbki pobierano co miesiąc, w [...]
EN The paper presents results of a study on the efficiency of a household hybrid wastewater treatment plant (WWTP) made by the Enko company, installed for the Town Hall in Zawoja. Samples of raw, pre-treated and treated sewage were analysed. The samples were taken every month, since November 2010 till [...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Podstawą opracowania testów badawczych toksyczności spalin jest widmo obciążeń silnika. Tradycyjne sposoby wyznaczania widma obciążeń okrętowych silników głównych są bardzo pracochłonne oraz nie uwzględniają ewentualnych zmian w planowanym procesie eksploatacji okrętu. Zaproponowana metoda zapewnia [...]
EN To develop the tests for exhaust gas toxicity the engine load spectrum is used. Traditional methods used for determining marine engine load spectrum are very time-consuming and they do not include possible changes in the planned process of ships operation. Owing to the method proposed it is possible[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę problemu emisji związków toksycznych w spalinach silników okrętowych. Określono ogólny zakres badania toksyczności spalin tłokowych silników spalinowych w tym również silników okrętowych na stanowisku zainstalowania. Przedstawiono również problematykę [...]
EN The paper deals with problems involved in emission of toxic compounds in marine engines. It describes the general scope of investigations into toxic contents of gases produced by engines, including marine engines at the place where they have been installed. It also presents problems and procedures u[...]
6
63%
Archives of Environmental Protection
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem jakości materii organicznej na potencjał tworzenia się produktów ubocznych chlorowania wody z grupy trihalometanów, haloacetonitryli, haloketonów oraz wodzianu chloralu i chloropikryny. Badania przeprowadzono na próbkach wody rzecznej, pobranej w oko[...]
EN The paper presents the results of experiments on the influence of the organic matter’s characteristics on the formation potential of water chlorination by-products – representatives of the following groups: trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloral hydrate and chloropicrin. The produc[...]
7
63%
Archives of Environmental Protection
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wody pochodzącej z krakowskich wodociągów, na zawartość kwasów halogenooctowych - kwasu monochlorooctowego, kwasu monobromooctowego, kwasu dichlorooctowego, kwasu trichlorooctowego, kwasu bromochlorooctowego i kwasu dibromooctowego. Wodę pobierano w końcówkach s[...]
EN The article presents the results of the research on the water samples taken from the Krakow water distribution system and their pollution by haloacetic acids: monochloroacetic acid, monobromoacetic acid, dichloroacetic acid, trichloroacetic acid, bromochloroacetic acid and dibromoacetic acid. The wa[...]
8
63%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2001 T. 6, z. 1 195-207
PL W artykule omówiono możliwość zastosowania modelu komputerowego HELP3 do wykonania bilansu wodnego dla polskich składowisk odpadów komunalnych. Część pierwsza zawiera charakterystykę programu, omówiono tam również dane wejściowe niezbędne do wykonania symulacji, krótko zaprezentowano przebieg oblicz[...]
EN A possibility of application of an American HELP3 program for water balance on Polish landfill has been discussed. First part contains a description and characteristic of the program, and required data for simulation as well as calculations run by program. Second part of the paper presents the resul[...]
9
63%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2003 T. 8, z. 2 173-186
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością usuwania zanieczyszczeń toksycznych z odcieków wysypiskowych, z wykorzystaniem oczyszczalni hydrobotanicznych. Przedstawione badania mają charakter badań modelowych, przeprowadzonych na eksperymentalnych poletkach imitujących oczyszczalnie hydrob[...]
EN The paper presents results of field researches on the removal of toxic substances from landfill leachate with constructed wetlands. These model researches have been done on experimental constructed wetlands located on the real municipally landfills (in Skawina and Myślenice) and supplied with leacha[...]
10
63%
Ochrona Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jakości substancji organicznych obecnych w ujmowanych wodach na potencjał tworzenia ubocznych produktów chlorowania. Przeanalizowano zawartość związków z grupy trójhalometanów (trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan), halogenoacet[...]
EN The main focus of the study is the influence of the organic matter quality on the potential of chlorination by-products formation. Water samples were analyzed for the content of trihalomethanes (trichloromethane, bromodichloromethane, dibromochloromethane, tribromomethane), halogenoacetonitriles (tr[...]
11
63%
Ochrona Środowiska
PL Badano zmiany potencjału tworzenia halogenowych produktów ubocznych chlorowania po dezynfekcji promieniami nadfioletowymi (UV) w czterech zakładach oczyszczania wody. Przeanalizowano potencjał tworzenia związków z grupy trójhalometanów (trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan i tribro[...]
EN Variations in halogen chlorination by-product formation potential after UV disinfection in four water treatment plants were studied. Formation potential of the following compounds has been examined: trihalomethanes (trichloromethane, bromodichloromethane, dibromochloromethane, tribromomethane), halo[...]
12
63%
Ochrona Środowiska
PL W wodzie wodociągowej zbadano zawartość związków z grupy trójhalometanów (trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan i tribromometan), halogenoacetonitryli (bromochloroacetonitryl, dibromoacetonitryl, dichloroacetonitryl i trichloroacetonitryl), halogenoketonów (1,1-dichloro-2-propanon i[...]
EN Content of the following compounds in water has been examined: trihalomethanes (trichloromethane, bromodichloromethane, dibromochloromethane, tribromomethane), haloacetonitriles (bromochloroacetonitrile, dibromoacetonitrile, dichloroacetonitrile, trichloroacetonitrile), haloketones (1,1-dichloro-2-p[...]
13
63%
Ochrona Środowiska
PL W pracy podjęto problem wpływu sekwencji procesów promieniowanie UV–chlorowanie na dynamikę powstawania produktów ubocznych dezynfekcji wody. Naświetlanie wody promieniami nadfioletowymi może znacząco wpływać na ilość i jakość związków organicznych naturalnie występujących w ujmowanej wodzie, co z k[...]
EN The article discusses an impact of the sequence UV irradiation-chlorination on dynamics of by-product formation in water. UV irradiation of raw water can significantly influence the quantity and quality of naturally occurring organic matter (NOM). Consequently, this can affect NOM reactivity with th[...]
14
63%
Ochrona Środowiska
PL Wykorzystanie promieniowania UV do dezynfekcji wody staje się coraz powszechniejsze w polskiej praktyce oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dezynfekcja wody promieniami UV często jest łączona sekwencyjnie z dezynfekcją chemiczną, aby zapobiec wtórnemu rozwojowi bakterii w system[...]
EN Application of UV radiation for water disinfection becomes more and more popular in Polish treatment plants that supply drinking water. UV disinfection is often sequentially coupled with chemical disinfection to prevent secondary growth of bacteria in water distribution systems. However, there are c[...]
15
63%
Proceedings of ECOpole
PL Oczyszczalnie hydrofitowe są efektywnym sposobem zagospodarowania wód deszczowych, w tym również spływów powierzchniowych z dróg, parkingów i innych powierzchni zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi, a także systemów biologicz[...]
EN Constructed wetlands are the effective mean of stormwater management, also in a case of runoff from highways, parking lots and other surfaces contaminated with oil-derivatives, which are potential risk for environment, human health and biological wastewater treatment units. The mechanisms of oil-der[...]
16
63%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem trihalometanów (THMs) na węglach aktywnych AG-5 i NC-I, różniących się wielkością powierzchni właściwej. W badaniach zastosowano modelowe roztwory, zawierające cztery związki THMs: trichlorometan (THM), bromodichlorometan (BDCM), dibromochlorometan[...]
EN The paper presents the results of researches on the trihalomethanes (THMs) removal on activated carbons AG-5 and NC-I, which differ in their surface areas. The model solutions containing four THMs: trichloromethane (TCM), bromodichloromethane (BDCM), dibromochloromethane (DBCM) and tribromomethane ([...]
17
63%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2001 T. 6, z. 2 229-241
PL W artykule przedstawiono sposób określania bilansu wodnego dla zamkniętego składowiska odpadów. Opisano części składowe tego bilansu wraz z metodami praktycznego ich wyznaczania w oparciu o dane meteorologiczne i dane konstrukcyjne składowiska. Przedstawiono też znaczenie bilansu oraz jego poszczegó[...]
EN The method of evaluation of water balance of a closed landfill has been discussed in the paper. The elements of the balance including practical methods of their estimation have been described on the ground of meteorological data as well as parameters of a landfill. Also importance of water balance e[...]
18
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL Na skutek intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej oraz wzrostu intensywności ruchu samochodowego, narasta problem obecności mikrozanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku człowieka. W związku z tym poszukiwanie racjonalnego sposobu oczyszczania ścieków deszczowych jest jednym z najpilniejszych[...]
EN Due to the intensive motorway infrastructure development and the car traffic increase, the problem of the oil derivatives micropollutants in the human environment is more and more important. Thus the elaboration of the rational method of motorway runoff treatment is one of the most urgent challenges[...]
19
51%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 286-287
EN The paper presents three projects combining education with the practical activities for sustainable water management, which were carried out in close cooperation with local partners. The first project was organized in Dziewin in 2006 and resulted in a decision to build a constructed wetland to treat[...]
20
51%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 284-285
EN Learning by doing is inherent in educational activities run by the Sendzimir Foundation in cooperation with business and other market institutions. The article presents the idea and examples of practice–oriented projects carried out within the ‘Challenges of Sustainable Development in Poland’ summer[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last