Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule podjęto próbę określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane w różnych regionach kraju na przestrzeni najbliższych lat. W tym celu przeanalizowano krajowe i samorządowe dokumenty dotyczące planowanych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, gdyż prowadzone na szeroką skalę[...]
EN The paper deals with determining demand for crushed aggregates in different regions over the following years. For this purpose national and local documents concerning planned road investments were analyzed. Investments of this type, when performed on a wide scale, create a large demand for crushed[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2011 R. 52, nr 6 100-106
PL Duży popyt na kruszywa łamane na obszarze całego kraju generuje konieczność coraz większego wykorzystania kolei do ich przewozów. Regionalna zmienność prognozowanego zapotrzebowania na surowce drogowe w kolejnych horyzontach czasowych powoduje obciążenie konkretnych ciągów wywozu kruszyw. W artykule[...]
EN Large demand for crushed aggregates in the country generate a need to enhance rail usage for transportation. Regional variability of prospective demand for road aggregates in subsequent time periods may cause overloading of particular transportation routes. Transport directions of natural stone from[...]
3
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule podjęto próbę określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane, piaski oraz żwiry dla budownictwa liniowego i kubaturowego do 2030 roku w odniesieniu do trzech scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju: dynamicznego, umiarkowanego i spowolnienia gospodarczego. Zidentyfikowano kluczowe czynniki[...]
EN Demand for construction aggregates till 2030 with respect to three scenarios of the country's development (dynamic development, moderate development and economic slowdown) was estimated. Key factors influencing future demand for aggregates were identified and verified with regard to their importance[...]
4
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 5-6 160--165
PL W artykule podjęto próbę określenia zużycia kruszyw łamanych do 2020 roku w odniesieniu do trzech scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju: dynamicznego, umiarkowanego i spowolnienia gospodarczego. Za najważniejsze czynniki mogące wpłynąć na przyszły poziom zapotrzebowania na kruszywa uznano dynamikę[...]
EN A demand for crushed aggregates in Poland till 2020 with respect to three scenarios of the country’s development (dynamic development, moderate development and economic slowdown) was estimated in the paper. Dynamics in the building construction sector and progress in the construction of new roads an[...]
5
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 6 48--54
PL Intensywny rozwój przemysłu wydobywczego surowców skalnych w kraju wymusił podejmowanie spójnych działań, które prowadzą do racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych umożliwiających rozwój tej dziedziny gospodarki z zachowaniem równowagi środowiskowej. W artykule przedstawiono najważniejsze dzi[...]
EN Intensive development of rock minerals mining industry has imposed coherent actions that lead to rational use of natural resources allowing development of this economic sector while maintaining environmental sustainability. The article presents the most important strategic actions in four areas of i[...]
6
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2016 R. 57, nr 6 48--53
PL Jedną z najkorzystniejszych opcji zabezpieczenia dostaw energii i uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych jest wykorzystanie na szeroką skalę źródeł odnawialnych, w tym biomasy. W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji zasobów biomasy w województwie dolnośląskim. Przeanalizowano zasoby b[...]
EN One of the most beneficial options to supply energy and gain more independence from fossil fuels is a large-scale use of renewable sources, biomass included. The article presents the inventory of biomass resources in the Lower Silesia region. Resources of wood biomass and agricultural biomass (i.e. [...]
7
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2016 R. 57, nr 6 54--58
PL Biomasa stanowi pierwsze co do wielkości wykorzystania źródło energii odnawialnej w Polsce. Stosowana jest najczęściej jako paliwo stałe w dużych elektrociepłowniach, ale jej wykorzystanie na poziomie lokalnym jest ciągle niewielkie. Spalanie lokalnie dostępnej biomasy do celów energetycznych umożli[...]
EN Biomass is the most commonly used renewable energy source in Poland. It is mainly utilized as solid fuel in large power or CHP plants, but its use at the local level is still low. Incineration of biomass that is locally available for energy purposes allows to meet the demand of small communities for[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last