Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
1999 Nr 1 23-28
PL W artykule dokonano przeglądu możliwości zastosowań nieniszczącej metody prądów wirowych w badaniach korozyjnych. Omówiono zasadę działania. Przedstawiono zależności amplitudy prądów wirowych w funkcji grubości wzorca stalowego nad wadą oraz obecności defektów pod powierzchnią płyty aluminiowej. Na [...]
EN In this article the review of possibilities of eddy current non-destructive method for corrosion evaluation was done. Principle of operation is described. Eddy current amplitude vs. thickness of steel master above defects and existance of defects under the surface of aluminium plate are presented. T[...]
2
75%
Nowoczesne Gazownictwo
1999 nr 1 41-42
3
63%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 211-216
EN The paper presents experimental verification of experimental tests methodology on the testing machine in the range of thermal and thermo-mechanical fatigue . Test samples were made of martensitic cast steel. Control parameter of the tests was temperature of the sample whereas there were recorded par[...]
4
63%
Inżynieria Powierzchni
2001 Nr 3 45-51
PL Omówiono możliwości zastosowania metody prądów wirowych do pomiaru naprężeń w połączeniach spawanych. Metoda ta jest używana do pomiaru naprężeń w strefie spoiny i oceny stopnia odprężenia tej strefy po różnych zabiegach technologicznych. Zestawy pomiarowe, składające się z przyrządu Wirotestu i spe[...]
EN The possibilities of eddy current technique application to the measurement of stresses in welded joints have been discussed. This method is useful for measurements of stresses in weld zone and estimation of relaxation degree of this zone after different technological treatment steps. Measurement set[...]
5
63%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 3 67-74
PL Metoda prądów wirowych jest szeroko stosowana do wykrywania i oceny wad geometrycznych i zmian strukturalnych. Jest także przydatna do pomiarów warstw metalowych na podłożu niemagnetycznym. W artykule przedstawiono także przykład zastosowania metody do ilościowego oznaczania przewodności elektryczne[...]
EN The eddy current method is widely used to detection and estimation of geometrical defects and structural changes evaluation of metals and alloys. It is used also for thickness measurement of non-conductive coatings on non-magnetic basis metal. In this paper an example of application the eddy current[...]
6
63%
Inżynieria Powierzchni
2018 nr 4 48--54
PL Celem pracy była ocena zróżnicowania twardości próbek nawęglanych w tym samym procesie - teoretycznie w tych samych warunkach. Zakładano uzyskanie stałej grubości warstwy 1,2 mm i trzech nominalnych twardości 700 HV0,5, 740 HV0,5, 780 HV0,5. Wykonano pomiary twardości od HV0,1 do HV10 i badania meto[...]
EN The aim of the paper was to evaluate the hardness differentiation of the samples carburized in the same process - theoretically under the same conditions. It was assumed to obtain a constant layer thickness of 1.2 mm and three nominal hardness values: 700 HV0.5, 740 HV0.5, 780 HV0.5. Hardness measur[...]
7
51%
Inżynieria Powierzchni
2013 nr 4 59--65
PL Wnikanie wodoru powoduje występowanie naprężeń w badanym materiale. W Instytucie Mechaniki Precy­zyjnej opracowano metodę i aparaturę wiroprądową do badania naprężeń własnych. Metoda jest stosowana do badań nieniszczących w przemyśle, zwłaszcza kontroli naprężeń i zmian struktury kół zębatych w prze[...]
EN Entry of hydrogen causes occurrence of stresses in tested material. In Institute of Precision Mechanics there was worked out the original methodology and equipment for the measurements of internal stresses with the eddy current method. The method was applied to the nondestructive testing in industry[...]
8
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 403--404
PL W pracy przeanalizowano wpływ kształtu otworu wylotowego na wartość współczynnika wypływu oraz przedstawiono zależność współczynnika wypływu od liczby Reynoldsa. Największe wartości współczynnika wypływu otrzymano dla profilowanego otworu wylotowego. Wykazano, że stosunek długości otworu wylotowego [...]
EN Experimental studies dealing with the effect of outlet shape on discharge coefficient and relation of discharge coefficient vs. Reynolds number are presented in the paper. The largest values of discharge coefficient were obtained for a profiled outlet of the atomizer. It was shown that the orifice l[...]
9
51%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 11 633-636
PL Metoda jest przydatna do oceny naprężeń własnych oraz eksploatacyjnych, zarówno w elementach konstrukcyjnych, jak i ich częściach. Może być zastosowana do pomiaru naprężeń w strefie przyspoinowej i oceny stopnia odprężenia. Zestawy pomiarowe umożliwiają oznaczenie kierunku i wartości naprężeń na róż[...]
EN The method is useful for estimation of the state of own stresses and stresses in exploitation conditions, both in constructional elements and in their parts. It can be used to measure stresses in weld zone and estimation of relaxation degree. The measurement sets make possible determination of direc[...]
10
51%
Inżynieria Powierzchni
2003 Nr 3 19-22
PL Przedstawiono wyniki pomiarów naprężeń metodą tensometryczną, przy użyciu maszyny wytrzymałościowej i metodą prądów wirowych. W ramach badań międzylaboratoryjnych, wykonanych przez zespoły z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Politechniki Warszawskiej zweryfikowano Procedurę Badawczą, dotyczącą oceny[...]
EN The results of stress measurements by tensometric method, by using strength testing machine and by the eddy current method are presented. The interlaboratory studies realized by teams from the Institute of Precision Mechanics and Warsaw University of Technology were used to verify the Research Proce[...]
11
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 5 230--232
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wpływu prędkości przepływu cieczy oraz konstrukcji rozpylacza wirowego na wartość kąta rozpylania. Wykazano, że kąt rozpylania wzrasta wraz ze wzrostem prędkości przepływu wody. Kąt rozpylania zależy od konstrukcji i wymiarów geometrycznych rozp[...]
EN The results of experimental study dealing with the effect of liquid flow rate and construction of pressure-swirl atomizer on a value of spray angle are presented in the paper. It was shown that the spray angle increased with the increase of water flow rate. The spray angle depends on the constructio[...]
12
51%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 2 52--58
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wiroprądowych i oznaczeń mikrotwardości warstw azotowanych na stalach 38HMJ(EN 41CrAlMo7) i 40H(EN 41Cr4). Stwierdzono, że układem pomiarowym: Wirotest + sondy specjalistyczne można w sposób jednoznaczny określać grubość warstwy azotowanej. Zastosowano sondy spe[...]
EN The paper presents the results of measurements of eddy current and microhardness indications of the nitrided layers on 38HMJ(EN 41CrAlMo7) and 40H(EN 41Cr4) steel. It has been found that the measurement system: Wirotest + specialized probes can clearly determine the thickness of the nitrided layer. [...]
13
51%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2013 nr 125 29--38
EN Paper presents the rheological characteristics of glycerol aqueous solutions and spray structures, droplets diameters, drop size histograms for effervescent atomizers. The study shows a nonlinear relation between the Sauter mean diameter and the gas to liquid mass flow ratio. By increasing the conce[...]
14
51%
Inżynieria Powierzchni
2016 nr 1 18--23
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów metodą prądów wirowych w korelacji z rozkładem twardości HV5 w odniesieniu do wyrobów mosiężnych. Celem badań był dobór techniki nieniszczącej kontroli jakości produkcji weryfikującej we wszystkich wyrobach żądaną wartość twardości powyżej określonej granicy, a [...]
EN This paper presents the results of the measurements taken by means of the eddy current method in relation to the HV5 hardness distribution with reference to brass products. The aim of these test s was the selection of a non-destructive quality control technique of production which enables the verifi[...]
15
51%
Nowoczesne Gazownictwo
1999 nr 3 5-9
16
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL Celem badań było określenie możliwości wykrywania lokalnych różnic we właściwościach części wykonanych ze stali 40HNMA, spowodowanych obróbką cieplną, obróbką powierzchniową oraz miejscowymi przypaleniami szlifierskimi. Zmiany te mają istotny wpływ na trwałość wyrobów, zwłaszcza kół zębatych. Zastos[...]
EN Numerical simulations play an increasingly important role in nondestructive testing. They are widely used for the development of testing methods to confirm their effectiveness. Their main purpose is to support the analysis and interpretation of the research results. The paper shows the possibilities[...]
17
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2018 Nr 1 12--13
PL Przedstawiono wpływ modyfikacji elementów konstrukcyjnych separatora wirowego na sprawność oczyszczania strumienia cieczy z zanieczyszczeń cząstek ciała stałego. Konstrukcja urządzenia charakteryzowała się obecnością przegrody wzdłużnej położonej w bliskiej odległości do wylotu z aparatu. Zmianie po[...]
EN An influence of modification of swirl separation tank’s construction elements on the efficiency of liquid stream purification from heavy fraction impurities is shown in the paper. The separator design was characterized by the presence of longitudinal baffle located close to the tank outlet. The heig[...]
18
51%
Inżynieria Powierzchni
2004 Nr 3 38-43
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki oznaczeń przewodności elektrycznej stopowych powłok galwanicznych Sn-Ni na podłożu stalowym oraz cienkich folii Ag o grubości od 5.6 mikro m do 38 mikro m i powierzchni okolo 1-1,5 cm2, otrzymanych z kąpieli galwanicznych Ag-c i Ag-b. Dokonano ilościowej ocen[...]
EN The results of determination of electric self-conductance of the electroplated Sn-Ni alloy coatings on a steel base and thin silver foils with thickness of 5.6 J.micro m to 38 micro m and area of 1- to 1,5 cm2 obtained from cyanide plating baths Ag-c and Ag-b, are presented. The quantitative estimat[...]
19
45%
Przegląd Spawalnictwa
PL W kontroli jakości wyrobów po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej stosowane są oznaczenia twardości powierzchniowej. W przypadku warstw nawęglanych pomiary twardości mogą być niewystarczające. Istnieje bowiem ryzyko niewykrycia istotnych zmian struktury warstwy. Celem pracy było zbadanie korelacji[...]
EN In the quality control of products after heat treatment and thermo-chemical treatment indications of surface hardness are used. In the case of carburized layers, hardness measurements may be insufficient. There is a risk that significant changes in the structure of the layer will not be detected. Th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last