Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN This paper contains an experimental investigation of a movable wall with variable shape response to a shock wave. Here, the shock wave was generated by a pyrotechnic gas generator used in the automotive industry. The test station consists on a pyrotechnic actuator in which the movable wall is expres[...]
2
100%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 683--687
PL Artykuł stanowi porównanie parametrów pracy silnika o zapłonie iskrowym zasilanego mieszaniną gazów powstałych, jako produkty procesów zgazowania biomasy – tj. wodór, tlenek i dwutlenek węgla oraz metan. Udział poszczególnych gazów jest zależny w głównej mierze od procesu zgazowania oraz od rodzaju [...]
EN This paper constitutes a performance comparison of an engine fed with various mixture of gases which can be expected as a product of biomass gasification – i.e. hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, and methane. The share of those components is dependent mainly upon the gasification process, an[...]
3
100%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 117--123
EN Vibration measurements are now widely applied and developed field of science. The article is an example of the application of that field diagnostic using the accelerometer. The study was conducted at Honda GX630 combustion engine in a current generator system. The generator is characterized in that [...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 686--689, CD
PL W artykule omówiono najważniejsze aspekty cyfrowego przetwarzania sygnałów cyfrowych w diagnostyce silników spalinowych. Omówiono zmianę dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, a także wykorzystanie filtrowania (zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości), wspomagającego właściwą analizę [...]
EN The article discusses the most important aspects of digital signal processing in diagnostics of internal combustion engines. It discusses changing the time domain into the frequency domain, as well as the use of filtering (both time and frequency) to support proper signal analysis. The practical app[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 682--685, CD
PL W artykule omówione zostały metody pomiaru prędkości obrotowej. Zaprezentowano metody klasyczne, jak i nową metodę, wykorzystującą pomiar drgań, jako funkcję wejściową w procesie otrzymania wyniku wartości prędkości obrotowej wału korbowego. Przedstawiono klasyczny tor diagnostyczny, a także operacj[...]
EN The article discusses methods of measuring rotational speed. Classical methods as well as a new method using vibration measurement as the input function in the process of obtaining the result of the crankshaft rotational speed were presented. A classic diagnostic path, as well as digital signal proc[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 105--107
PL W artykule omówiono metody pomiaru prędkości obrotowej. Przedstawiono metody klasyczne oraz nową metodę wykorzystującą pomiar drgań jako funkcję wejściową w procesie uzyskiwania wyniku prędkości obrotowej wału korbowego. Aby uzyskać prawidłowe INFORMACJE diagnostyczne, wymagana jest klasyczna ścieżk[...]
EN The article discusses methods of measuring rotational speed. Classical methods as well as a new method using vibration measurement as the input function in the process of obtaining the result of the crankshaft rotational speed were presented. A classic diagnostic path, as well as digital signal proc[...]
7
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 393--398
EN The new passenger car, BMW 225 XE was tested. The results of measurements of concentration of VOCs carried out inside the car cabin depending on the temperature were presented. The investigation was carried out in a special climatic chamber isolated from external factors such as outside air pollutan[...]
8
88%
Journal of KONES
EN The paper contains the description and classification of pyrotechnic actuators focusing on the automotive industry applications. This paper also explains the compatibility issues during frontal impact of a passenger car with a large truck. The construction of the pyrotechnic actuators for the "activ[...]
9
88%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 439--444
EN In the automotive industry in the world continuously being sought universal driving cycle. The test should closely match the fuel consumption and emissions of toxins in the fumes of the test vehicle in its real operating conditions [4]. However, in the previously developed solid driving tests establ[...]
10
88%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1683--1686
PL Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu oceny możliwości zastosowania syngazu do napędzania silnika spalinowego oraz ocenę wpływu jego spalania w silniku na emisję toksycznych składników spalin. W badaniach zastosowano gazy techniczne, z których tworzono mieszanki metanu, tlenku węgla(II)[...]
EN Three MeH, H2, CO2 and CO-contg. syngas mixts. were prepd. and used for supplying the engine to study the toxicity of exhaust gases. The combustion of the studied mixts. resulted in substantially lower contents of CO and hydrocarbons than the combustion of a com. gasoline (comp[...]
11
88%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 587--592
PL Artykuł porusza obecne problemy z zakresu sterowania silnikiem spalinowym. W algorytmach sterowników silnika spalinowego nie uwzględnia się w sposób bezpośredni przebiegu ciśnienia procesu spalania. Wykorzystywane obecnie metody pomiarowe opierają się głównie o pomiary ciśnienia z użyciem czujników [...]
EN The paper discusses current problems in the field of internal combustion engine control. The algorithms of the combustion engine control does not include directly the course of the pressure resulting from the combustion process. Currently used measurement methods are mainly based on pressure measure[...]
12
88%
Journal of KONES
EN Vibrations have become an important factor of vehicles. Vibration tests help identify, and then tune the automotive vehicle to improve the structural strength. Due to the increasing development of vehicles and machines and their widespread use. Increased research-using vibrations due to their low or[...]
13
88%
Archives of Acoustics
2016 Vol. 41, No. 2 345--350
EN The paper presents the possible applications of using acoustic diagnostics in inspecting the technical condition of an internal combustion engine with autoignition on the example of the Fiat drive unit with common rail system. As a result of measuring the sound pressure level for specific faults and[...]
14
76%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania rozwojowych modułów jednostek centralnych z elementami DSP/FPGA do sterowania silnikami pojazdów samochodowych. Omówiono standard pokładowego systemu diagnostycznego EOBD oraz magistralę komunikacyjną CAN, występujące we współczesnych pojazdach samo[...]
EN In article the possibility of a new module of central unit with DSP/FPGA elements to car vehicle engines control is described. Elaborated European On Board Diagnosis (EOBD) standard presented in nowadays cars' vehicles. Presented abilities that changes of engine's parameter by the newest digital sig[...]
15
76%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 816--820
PL W wyniku procesów zgazowania biomasy powstaje mieszanina gazów składająca się między innymi z wodoru, tlenu węgla, ditlenku węgla i metanu, tzw. syngaz, który może zostać wykorzystany jako paliwo alternatywne do silnika spalinowego. Powstały syngaz, ze względu na swój skład (występowanie zanieczyszc[...]
EN The consequence of biomass gasification is generation of a gas mixture composed mainly of hydrogen, carbon mono and dioxide, and methane, called SNG (Substitute Natural Gas) which can be utilized as an alternative fuel for internal combustion engines. However, the product gas mixture cannot be direc[...]
16
76%
Journal of KONES
EN Currently, the environment protection challenges the designers and manufacturers of combustion engines due to the fact that the engine emits toxic compounds, which are hazardous to the life organisms. Increasingly strict regulations concerning emission of the exhaust gases forces application of the [...]
17
76%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 109--116
EN Ecology problems are addressed in all areas of engineering. Gasification is widely used methodology, which allows to power vehicles and fuel generators via alternative fuel. The more it seems important to address the issues of gasification in the group of scientists dealing with machines. In article[...]
18
76%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 125--131
EN Synthetic gas (syngas) produced form waste organic matter may be used as a fuel for internal combustion engines. Possibilities of syngas application as an independent IC engine energy carrier are limited. Designed system of energy conversion from waste to electricity is expected to produce gas consi[...]
19
64%
Journal of Polish CIMEEAC
EN In large cities the number of inhabitants constantly increases. It is caused by economic issues. The evergrowing populations causes more intense traffic and in consequence increase of air pollutions. Topology and roads configuration is conducive to the accumulation of toxic substances. Harmful subst[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last