Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było ustalenie, czy w przemysłowych wlewkach ciągłych o przekrojach 100 i 120 mm występują nonowtrącenia (o wielkości poniżej 1 um). Stwierdzono, że zmniejszenie przekroju wlewka powoduje rozdrobnienie wtrąceń w zakresie średnie powyżej 1um. Wygrzewanie wlewka w temperaturze 1300 stopni [...]
EN The purpose of this paper was to determine whether there were any nanoinclusions (below 1um) in industrial continuous casting, which cross-sections were 100 and 120 mm. It was found that the reduction in cross-section of a casting caused size reduction of inclusions with diameters above 1 um. Holdin[...]
2
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2016 T. 68, nr 1 12--18
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy zmian właściwości mechanicznych i mikrostruktury stali maraging MS350 po nagrzewaniu impulsowym. Nagrzewanie impulsowe (chwilowe) do temperatury w zakresie 500÷950°C realizowano metodą oporową i indukcyjną. W wyniku nagrzewania chwilowego materiału po starzeni[...]
EN Results of analysis of mechanical properties and microstructure changes of MS350 maraging steel after impulse heating were presented in the article. Impulse (momentary) heating to the temperature between 500÷950°C was realised by resistance and induction methods. As a results of short-time heating o[...]
3
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było określenie parametrów obróbki cieplnoplastycznej odlanych w warunkach laboratoryjnych miniwlewków symulujących strukturę BOT ze stali niskowęglowych dla otrzymania struktury ultradrobnoziarnistego ferrytu na całym przekroju poprzecznym. Zmiennymi parametrami podczas prób ściskania b[...]
EN The purpose of this paper was to define parameters of thermo-mechanical treatment of low-carbon steel mini ingots, cast under laboratory conditions, simulated structure of direct strip casting of low carbon steels to obtain ultrafine grained ferrite structure over the whole cross-section. The variab[...]
4
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule omówiono program ochrony przyrody na obszarze górniczej gminy Suszec. Dokonano analizy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec jako opracowania strategicznego, niestanowiącego prawa miejscowego lecz dokumentu o charakterze aktu kierownictwa wew[...]
EN The programme of protection of nature on the area of Suszec mining district was discussed in the article. The analysis was performed of the results of studies on conditions and trends of spatial management of Suszec district as a strategic study not constituting a local law but a document of a chara[...]
5
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu wydzieleniowego oraz badań mechanicznych i mikrostrukturalnych stali MS350 po starzeniu. Celem badań była analiza możliwości uzyskania wymaganych wysokich właściwości mechanicznych w wyniku zastosowania krótkich czasów starzenia w dobrane[...]
EN This article presents the results of numerical simulation of precipitation process as well as mechanical and microstructural investigations of MS350 steel after aging. The purpose of the investigations was the analysis of possibility to obtain high mechanical properties due to use of short-time agin[...]
6
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy przeprowadzono obróbkę cieplną stali maraging MS350 w celu uzyskania informacji o możliwości uzyskania wymaganych pożądanych wysokich właściwości mechanicznych w wyniku zastosowania krótkich czasów starzenia w szerokim zakresie temperatury. Wykonano również ilościową analizę nanowydzieleń w [...]
EN In this work, heat treatment of MS350 maraging steel was carried out to receive the Information on possibility to obtain the required high mechanical properties as a result of using short ageing times in wide range of temperatures. The quantitative analysis of nano-precipitations in maraging steel u[...]
7
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono próby laboratoryjne chłodzenia natryskowego, które dla wybranych parametrów spełniały cechy podobieństwa w odniesieniu do chłodzenia w strefie wtórnej podczas ciągłego odlewania stali. W doświadczeniach zastosowano dysze wodne i wodno-powietrzne standardowo stosowane w instalacjach pr[...]
EN The laboratory tests of spray cooling, which for selected parameters provided similar features with reference to secondary cooling zone during continuous casting of steel, were carried out. In the experiments, the water and water-air nozzles, utilised in industrial installations as a standard, were [...]
8
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było określenie wpływu składu chemicznego stali na podatność do tworzenia struktury martenzytycznej w warunkach krótkotrwałego intensywnego chłodzenia. Wykonano laboratoryjne próby impulsowego chłodzenia stali z wykorzystaniem stanowiska badawczego dostosowanego do tych prób, próby harto[...]
EN The objective of this paper was to determine the influence of chemical constitution of steel on susceptibility to forming martensitic structure under the short-term intensive cooling conditions. Laboratory tests of impulse cooling of steel using the test stand adapted for carrying out such tests, en[...]
9
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedstawiono wyniki prób laboratoryjnych odkształcania na gorąco oraz przemysłowych prób walcowania wyrobów ze stali ferrytyczno-perlitycznyeh. Określono przyczyny powstawania pasmowości mikrostruktury oraz metody jej ograniczania. Analizie poddano stan strukturalny materiału po odlaniu we wlewki c[...]
EN Results of laboratory hot deformation tests and industrial hot rolling trials offerrite-pearlite steel products are presented. The causes of banded microstructure formation and methods for reducing of this type of microstructure inhomogeneity are determined. The correlation between solidification st[...]
10
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy była analiza nowoczesnych badań właściwości fizycznych i technologicznych powłok oraz powlekanych wyrobów stalowych. W pracy wykonano przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie powłok ochronnych na blachach stalowych przeznaczonych dla budownictwa, motoryzacji i sprzętu AGD oraz zestand[...]
EN The study was aimed at analysis of the advanced tests of physical and technological properties of coatings as well as coated steel products. Review was conducted of the latest achievements in scope of protective coatings on steel sheet for construction, automotive and white goods industry, as well a[...]
11
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie podstaw technologii umacniania cieplnego po odkształceniu na gorąco, umożliwiającej wytwarzanie prętów do zbrojenia betonu o właściwościach mechanicznych i technologicznych spełniających stawiane prętom o wysokiej ciągliwości klasy B500SP. W ramach pracy przeprowadzono p[...]
EN The purpose of this paper was to develop the foundations for technology of thermal hardening after hot deformation to allow making concrete reinforcement bars with mechanical and technological properties that would meeet the requirements for high-ductility bars of B500SP grade. As apart of the paper[...]
12
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2014 T. 66, nr 4 10--17
PL Technologia produkcji stali stopowych obejmuje proces ujednorodniania, który ma istotny wpływ na kształtowanie właściwości mechanicznych wyrobów finalnych. Proces ten należy zoptymalizować w zakresie temperatury i czasu wygrzewania, a zastosowanie symulacji numerycznej umożliwia znaczne skrócenie cz[...]
EN Production technology of alloy steels involves homogenisation heat treatment, which affects the mechanical properties of the final products. That process should be optimised in terms of time and temperature of annealing and application of numerical simulation allows significant reduction the time re[...]
13
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przedstawiono wyniki badań procesu starzenia stali maraging w gatunku MS350 dla próbek nieodkształconych i odkształconych bezpośrednio po starzeniu. Przeprowadzono eksperymenty starzenia krótkotrwałego (15. 30 i 60 s) w temperaturze do 600°C. Stwierdzono, że po starzeniu w zakresie temperatury 480-5[...]
EN The age hardening behaviour of MS350 maraging steel both in undeformed specimens and in specimens deformed immediately after ageing was studied. Experiments of short-time (15, 30 and 60 s) ageing at temperature up to 600°C were performed. It was found that after ageing at 480-500°C for 15-60 s witho[...]
14
63%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2018 nr 7-8 32--38
PL Parametry finalnej obróbki cieplnej stali nanobainitycznej polegającej na wygrzewaniu izotermicznym charakteryzuje niska temperatura procesu, ale i bardzo długi czas obróbki, od kilkudziesięciu do ponad stu godzin. Z tego powodu stanowią one wciąż aktualny przedmiot badań mających na celu jednoczesn[...]
EN The parameters of the final heat treatment of nanobainite steels consisting in isothermal annealing are characterized by low temperature but very long duration, from several dozens to over one hundred hours. Therefore they are still the subject of research aiming at improving the performance propert[...]
15
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Opracowano schemat obróbki cieplnoplastycznej dla stali niskowęglowej niskostopowej charakteryzującej się w stanie po odlaniu rozdrobnioną strukturą dendrytyczną typową dla bezpośrednio odlanej taśmy, w celu uzyskania superdrobnego ziarna struktury finalnej. Zastosowanie opracowanych parametrów obró[...]
EN Schedule of thermomechanical treatment of low carbon unalloyed steel characterized by fine dendritic structure in as cast condition similarly to directly cast strio, in order to obtain ultrafine grain in the final structure has been worked out. Application of the designed termomechanical treatment p[...]
16
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Stale konstrukcyjne zawierające jako pierwiastek stopowy Al charakteryzują się specjalnymi właściwościami użytkowymi, nieosiągalnymi dla stali węglowych lub standardowych niskostopowych. Inną przyczyną rozwoju stali zawierajacych Al i inne pierwiastki nieżelazne (głównie C) jest dążenie do zwiększan[...]
EN Structural Al-bearing steels offer some special service properties not attainable for carbon or standard low-alloyed steels. Another reason for development of Al and other non-ferrous (mainly Cu) metals bearing steels is to increase recycling of steel scrap containing those metals. In this paper res[...]
17
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mechanizmu powstawania, morfologii i składu chemicznego niskotopliwych faz na osnowie Cu tworzących się podczas utleniania w temperaturze powyżej 900 °C stali zawierających domieszkowe ilości Cu i innych pierwiastków metalicznych oraz wyniki badań wpływu tych fa[...]
EN Results of investigation of formation mechanism, morphology and chemical composition of low-melting temperature Cu-based phases appearing during oxidizing of steel containing Cu and other metallic impurities at temperature above 900 °C and results of influence of the phases on surface cracking have [...]
18
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 3 1151--1162
EN The article presents the results of investigation of ultra-strength nanostructured bainitic steel Fe-0.6%C-1.9%Mn-1.8%Si-1.3%Cr-0.7%Mo (in wt.%) subjected to shear and uniaxial compression under high strain rate loading. Steel of microstructure consisted of carbide-free bainite and carbon enriched r[...]
19
63%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 7-8 22--28
PL W artykule przedstawiono technologie obróbki cieplnej dwóch grup gatunkowych stali ultrawytrzymałych. Opisane etapy procesów wytwarzania wyrobów z tych stali obejmują niekonwencjonalne zabiegi cieplne, niestosowane w technologiach standardowych. W przypadku stali nanostrukturalnej bainityczno-austen[...]
EN Final heat treatment technologies for two classes of ultra-strength steels are presented in the paper. The described stages of production processes comprise thermal operations not used in standard heat treatment technologies. For the nanostructured bainite-austenite NANOS-BA® steel a process of unco[...]
20
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Na podstawie obszernego przeglądu literatury i wyników badań własnych opisano mechanizmy powstawania mikrostruktury i makrostruktury wlewków ciągłych ze stali niestopowych i niskostopowych oraz przedstawiono ilościową charakterystykę struktury końcowej wlewków ciągłych. Określono rolę obszarów międz[...]
EN Based on extensive review of literature and the results of own research, the mechanisms that govern formation of micro and macrostructure of continuously cast strand of unalloyed and low-alloy steel were described and the quantitative characteristics of the final structure of continuously cast stran[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last