Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie scharakteryzowano kopalniane dołowe sieci kablowe o napięciu 6KV. Omówiono stosowane kryteria doboru przekroju przewodów. Wskazano możliwości wprowadzenia kompensacji mocy biernej. omówiono wyniki prowadzenia kompensacji mocy biernej za pomocą zautomatyzowanego dwusekcyjnego zespołu komp[...]
2
100%
Komunikacja Publiczna
2018 nr 3 8--9
PL 20 lipca 2018 roku polscy pasażerowie doświadczyli, jak sam zainteresowany to określa: „nowej jakości na polskich torach”. Mianowicie był to dzień, w którym pierwszy prywatny przewoźnik – Leo Express – wjechał do Polski, realizując pierwsze komercyjne połączenie. Autor analizuje, w jaki sposób dział[...]
EN On 20 July 2018 Polish passengers experienced, as the interested entity defines itself, ‘a new quality on Polish tracks’. That was namely the day on which the first private carrier – Leo Express – entered Poland establishing the first commercial connection. The author analyses, how private carriers [...]
3
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
1999 nr 4-5 45-47
PL Głównym zadaniem restrukturyzacji górnictwa jest dodstosowanie zdolności wydobywczych kopalń do zapotrzebowania rynku przy znacznym obniżeniu kosztów wydobycia tak, aby węgiel kamienny był konkurencyjnym źródłem energii w stosunku do innych paliw. Dekompozycja tych zadań w odniesieniu do układów ele[...]
EN A main task of mining restructuring program is accommodation of mine efficiency to market demand at remarkable reduction of mine production costs in order that hard coal might be competative energy source in relation to other fuels. Decomposition of these tasks regarding power systems requires, amon[...]
4
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2001 nr 8 11-13
PL W referacie przedstawiono opracowane w Centrum EMAG rozwiązania zespołów kompensacyjnych, służące do kompensacji mocy biernej w podziemnych górniczych sieciach kablowych o napięciu 6 kV, dopuszczonych do stosowania przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Omówiono charakterystyczne cechy zespołów, [...]
EN The article presents the solutions of compensating sets, developed by the EMAG Centre, used for wattless power compensation in 6kV underground mine cables network, approved for use by the Chairman of the High Mining Authority. The characteristic qualities of the sets, their construction, control met[...]
5
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2000 nr 9-10 26-28
PL W referacie przedstawiono opracowane w Centrum EMAG rozwiązania zespołów kompensacyjnych, służące do kompensacji mocy biernej w podziemnych górniczych sieciach kablowych o napięciu 6 kV, dopuszczonych do stosowania przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Omówiono charakterystyczne cechy zespołów, [...]
EN The article presents the solutions of compensating sets, developed by the EMAG Centre, used for wattless power compensation in 6kV underground mine cables network, approved for use by the Chairman of the High Mining Authority. The characteristic qualities of the sets, their construction, control met[...]
6
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
1998 nr 6 112-117
PL W artykule omówiono aktualne tendencje w budowie rozdzielni SN. Wskazano na potrzebę zmian konstrukcji ze względu na postęp techniczny w technologii materiałów, technice łączeniowej i mikroelektronice. Omówiono szczegółowo konstrukcję rozdzielnicy typu PREM-G1 przeznaczone[...]
EN The article refers to the present trends in construction of medium voltage switching stations. A call for changes in construction due to technological progress in production engineering of materials, connection technique and microelectronics is pointed out. Construction of the PREM[...]
7
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono przydatność symulacji komputerowej na przykładzie oddziaływania przekształtników mocy na sieć zasilającą. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla idealnego i rzeczywistego źródła zasilania przy zmiennym kącie wysterowania mostka tyrystorowego dla obciążenia rezystancyjnego i[...]
EN The article features practical application of computer simulation on the basis of power converters impact on a power supply network. The results of simulation tests were presented for an ideal and a real power supply source at a changing angle of a thyristor bridge set-up, for resistance load and in[...]
8
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2009 R. 47, nr 7 125-132
PL W referacie scharakteryzowano kopalniane układy elektroenergetyczne wraz ze stosowanymi dotychczas układami kompensacyjnymi w sieciach dołowych. Wskazano na zagrożenia, jakie wprowadzają przekształtniki mocy w tego typu sieciach dla pracy klasycznych układów kompensacyjnych i transformatorów. Przeds[...]
EN Mining electrical power engineering systems including until now used compensation systems in the underground networks have been characterized in the paper. There have been shown the risks for operation of classic compensation systems and transformers caused by use of power converters in such network[...]
9
63%
Elektro Info
2018 nr 9 46--48
PL W artykule omówiono problemy związane z zapewnieniem łukochronności rozdzielnic niskiego napięcia. Przedstawiono wybrane wyniki badań modelowych wykonanych w czasie wewnętrznego zwarcia łukowego z zarejestrowanymi wynikami przebiegów napięć, prądów zwarciowych oraz przyrostu ciśnienia w osłonie rozd[...]
EN The article discusses the problems related to ensuring the arcing faults resistivity of LV switchgear. Selected results of model tests performed during internal arc fault with recorded voltage waveforms, short-circuit currents and pressure increase inside the normal structure switchgear volume have [...]
10
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono wyniki badań nad gospodarką mocą bierną w sieciach powierzchniowych jak i dołowych górniczych zakładów węgla kamiennego. Zaprezentowano wyniki prac nad wprowadzeniem quasi-nadążnej kompensacji mocy biernej z wykorzystaniem regulatorów mocy biernej. Scharakteryzowano problemy zwią[...]
EN The results of research on reactive power management in the networks at the surface as well as in the underground of hard coal mines have been discussed in the paper. The results of research on implementation of a follow-up reactive power compensation using reactive power regulators have been presen[...]
11
51%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 68--72
PL Prosta konstrukcja silników asynchronicznych klatkowych i związane z tym stosunkowo niskie koszty ich wytwarzania i eksploatacji były czynnikiem sprzyjającym szerokiemu ich rozpowszechnieniu w przemyśle i gospodarce komunalnej. W parze z prostotą konstrukcji tych silników nie szły jednak możliwości [...]
12
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2002 nr 9 109-112
PL W artykule omówiono niektóre aspekty bezpiecznej eksploatacji rozdzielnic górniczych objętych informatycznym systemem nadzoru i sterowania w świetle obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Przedstawiono środki techniczne do realizacji zdalnego s[...]
EN The article discusses some aspects of safe operation of mine switchgears coming within the computer supervision and control system – under the rules of industrial safety in mines. There are presented the technical means for remote con-trol applied in the newest switchgear type SN, designed for use i[...]
13
51%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 3 564-567
EN The Transmission Electron Microscopy investigations of the Cu90Co10 ribbons are presented and discussed. The ribbons obtained by melt spinning were annealed at 550 degrees centigrade for 1; 2; 4 and 16h. The structure with coherent Co precipitates is observed, and the mean size of the precipitates i[...]
14
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
1998 nr 10 103-107
PL W artykule scharakteryzowano dotychczas eksploatowane rozdzielnice górnicze oraz omówio-no oczekiwania wobec nowych konstrukcji rozdzielnic. Przedstawiono charakterystykę nowoczesnej rozdzielnicy typu PREM-G1 produkcji Elektrobudowy S.A. O/Mikołów.
EN The article describes the mine switchgears used till now and discusses the expectations towards new constructions of switchgears. There is a charac-teristic of the switchgear type PREM-G1 produced by ELEKTROBUDOWA - Joint Stock Company, Miko3ów Branch.
15
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W części pierwszej artykułu scharakteryzowano nieliniowe odbiory w postaci energoelektronicznych przekształtników mocy stosowane w górniczych układach napędowych. Przedstawiono charakterystykę odkształconych przebiegów napięć i prądów wraz z ich analizą widmową.
EN In the first part of the paper there have been characterized the power electronics converters, as non-linear receivers, designed for use in the mining drive systems. The characteristics of deformed courses of voltages and currents including their spectral analyses have been presented in the paper.
16
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono sposoby opisu zawartości wyższych harmonicznych w odkształconych przebiegach napięć i prądów. Scharakteryzowano skutki występowania wyższych harmonicznych w kablowych sieciach zasilających odbiory górnicze. Przedstawiono wnioski wynikające z analizy pracy tych układów w obecności[...]
EN The paper shows the methods how to describe a content of higher harmonics in deformed voltage and current waves. The effects of occurrence of higher harmonics in cable mining power networks supplying the mining receivers have been characterized. The conclusions relating to the analysis of operation [...]
17
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2014 R. 52, nr 3 26--36
PL We współczesnych sieciach przesyłowych coraz częściej występują odbiory nieliniowe – zarówno o małych, jak i znaczących mocach. Ilość odbiorów o stosunkowo małych mocach wzrasta lawinowo i ich wpływ na sieci nie może być pomijany. W artykule scharakteryzowano odbiory nieliniowe oraz ich wpływ na sie[...]
EN Non-linear receptions, with small or significant power input, occur more and more frequently in modern transmission grids. The number of receptions with relatively small power has increased dramatically and their influence on the grids cannot be ignored. The article gives the characteristics of non-[...]
18
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2013 R. 51, nr 7 18--29
PL W artykule omówiono główne przyczyny występowania w przemysłowych sieciach elektroenergetycznych odkształconych od sinusoidalnych przebiegów napięcia i prądu oraz przyczyny występowania przesunięcia fazowego między nimi. Przeanalizowano efekty obecności w takich sieciach baterii kondensatorów i pasy[...]
EN The article discusses major reasons why there are voltage and current distortions of non-sinusoidal nature in industrial electrical power grids, along with the phase shift. The effects of the applied condenser batteries and passive harmonic filters were analyzed. The results of laboratory tests were[...]
19
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono teoretyczne podstawy kompensacji mocy biernej według teorii mocy chwilowej p-q. Na bazie tej teorii zbudowano modele symulacyjne i przeprowadzono modelowanie (przy użyciu MATLAB'a) procesu kompensacji mocy dla różnych odbiorników liniowych i nieliniowych, przy obciążeniu symetryc[...]
EN The article describes theoretical foundations of reactive power compensation according to the momentary power theory p-q. On the basis of this theory simulation models were built and the modelling (with MATLAB) of the reactive power compensation process was carried out for different linear and non-l[...]
20
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 245--249
PL W artykule przedstawiono analizę i wyniki badań efektywności kompensacji mocy biernej za pomocą aktywnego filtra mocy(APF) sterowanego wg algorytmu opracowanego na podstawie teorii składowych fizycznych prądu (CPC).Scharakteryzowano układ AFF i przedstawiono uzyskane wybrane wyniki badań laboratoryj[...]
EN The paper analyses and examines the efficiency of operation of a newly developed active power filter (APF), based on a control algorithm using CPC theory when employed in transient under non-linear load conditions. The APF system is therefore, characterized and the selected results of its performanc[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last