Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono analizę dotyczącą przekazywania sygnałów dwustanowych w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w rozległych obwodach prądu stałego z uwzględnieniem aspektów historycznych, praktycznych i teoretycznych.
EN The paper presents analysis concerning transmission of bistable signals in extensive circuits of electrical power protection automatics, historical, practical and theoretical aspects are considered.
2
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2003 Nr 3 (40) 74-78
PL Wpływ techniki cyfrowej na konstrukcję urzadzeń do testowania zabezpieczeń jest znacznie większy niż wpływ tej techniki na automatykę zabezpieczeniową. charakterystyki cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych różnią się w niewielkim stopniu od charakterystyk odpowiednich zabezpieczeń analogowych, natom[...]
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
4
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, czy zastosowanie elektroniki analogowej i cyfrowej w dziedzinie zabezpieczeń cieplnych silników elektrycznych spełnia oczekiwania użytkowników. Przedstawiono zabezpieczenie silnika zrealizowane w technice mikroprocesorowej.
EN The paper attempts to answer the question whether application of analogue and digital electronics in the field of thennal protection of electric motors fulfills user expectations. Example microprocessor protections of motors are presented.
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 6 38--41
PL Przedstawiono problemy techniczne, z jakimi spotkamy się na stacji elektroenergetycznej, wprowadzając nową technologię na ten obiekt w zakresie obwodów pierwotnych oraz wtórnych.
EN The paper presents technical problems we meet at electric power station introducing new technology in the scope of primary and secondary circuits.
6
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 3 26--31
PL Przedstawiono sposób badania zabezpieczeń różnicowych transformatorów mocy różnych producentów w zakresie wyznaczenia prądu hamującego oraz sprawdzenia współczynnika czułości zabezpieczenia.
EN The paper presents a method of testing of differential protections of transformers of various manufacturers in the scope of determination of braking current and checking sensitivity factor of the protection unit.
7
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 6 43--46
PL Przedstawiono innowacyjny sposób odcinkowej lokalizacji zwarcia doziemnego w sieci SN, wykorzystując rozproszone lokalne pomiary zsynchronizowane czasowo prądu Io.
EN The paper presents innovative method of sectional location of earth fault in MV network that uses synchronized in time distributed local measurements of current Io.
8
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Zabezpieczenia różnicowe transformatorów wykorzystują indukcyjne przekładniki prądowe. Zalety takiego rozwiązania są oczywiste, ale jednocześnie występują liczne problemy wynikające ze zmian parametrów technicznych nowoczesnych przekładników. Wskazano na decydującą rolę błędów przekładnika w poprawn[...]
EN Differential protections of the transformers utilize current transformers. The advantages of that system are obvious, but at the same time, there are numerous problems resulting from changes in technical specifications of that modern current transformers. It is pointed to the decisive role of the cu[...]
9
63%
Elektro Info
2002 nr 6 15--19
PL Technika mikroprocesorowa znajduje szerokie zastosowanie w urządzeniach zabezpieczeniowych niskich napięć do 1000 V. Coraz częściej konieczny jest zdalny dozór i diagnostyka silników stosowanych w przemyśle.
10
63%
Elektro Info
2002 nr 7 32--34
PL Potrzeba zbudowania rejestratora kryterialnego dostrzeżona została przez pracowników Instytutu Energetyki już dwadzieścia lat temu w okresie, gdy wdrażano do eksploatacji analogowe zabezpieczenia dużych bloków energetycznych. Najwięcej kłopotów sprawiały wtedy zabezpieczenia różnicowe, ponieważ zdar[...]
11
63%
Elektro Info
2002 nr 7 6--11
PL Od wielu lat Zakład Automatyki Zabezpieczeniowej Instytutu Energetyki wyposażał swoją bazę laboratoryjną. A to wszystko po to, aby skutecznie badać urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Pomimo takiego laboratorium, wielu badań nie można było wykonać. Cały ten sprzęt jes[...]
12
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono problematykę prawidłowego doboru przekładników prądowych do współpracy z zabezpieczeniami różnicowymi transformatorów energetycznych.
EN The paper presents issues of selection of current transformers for interaction with differential protections of power transformers.
13
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
2011 nr 3 (72) 29-35
PL Rozwój odnawialnych źródeł energii zmienia warunki pracy systemu elektroenergetycznego. Wzrasta zagrożenie możliwością rozpadu systemu. Zmienia się rola automatyki zabezpieczeniowej, przy czym bardzo trudne jest sformułowanie nowych wymagań, co do zasad działania zabezpieczeń, jak również co do ich [...]
EN Development of renewable energy sources brings about modifying conditions of operation of power engineering system. A risk of the system disintegration is growing. The function of protection automatics is changing and it is extremely difficult to set out new requirements with respect to the rules of[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 215-220
PL Przedstawiono najważniejsze prace z dziedziny EAZ zrealizowane w Instytucie Energetyki. Omówiono krótko prace koncepcyjno-konstrukcyjne w wyniku, których powstały urządzenia automatyki zabezpieczeniowej stosowane zastosowano w krajowej i zagranicznej elektroenergetyce. Omówiono prace naukowo-badawcz[...]
EN There are presented most important tasks solved by the Institute of Power Engineering. There are short described solutions of generator and transformer protection devises constructed by Institute of Power Engineering and used in the power stations and utilities in Poland and in the other countries. [...]
15
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono wymagania techniczne współpracy odnawialnych źródeł energii elektrycznej z systemem elektroenergetycznym w świetle polskich i czeskich doświadczeń eksploatacyjnych.
EN The paper discusses technical reąuirements concerning connecting renewable power sources to power system in light of Polish and Czech operating experience.
16
63%
Energetyka
2010 nr 5 302-308
PL Omówiono ważniejsze prace koncepcyjno-konstrukcyjne zrealizowane przez Instytut Energetyki: Elektroniczne Zespoły Automatyki Zabezpieczeniowej (ZAZ), Cyfrowe Zespoły Automatyki Zabezpieczeniowej (CZAZ). Scharakteryzowano również zabezpieczenia różnicowe transformatora z funkcją zapisu wielkości kryt[...]
EN Presented are more important conceptional designs and construction projects realized by Institute of Power Engineering: electronic multifunction protection relays (ZAZ) and digital multifunction protection relays (CZAZ). Characterized are differential protections of transformers provided with criter[...]
17
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono urządzenie testujące do badania zabezpieczeń pól średniego napięcia oraz omówiono podstawowe układy pracy tego urządzenia.
EN Presents test equipment for testing protection of medium voltage panels. Basic operation systems of this equipment are discussed.
18
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2002 R. LXX, nr 9 380-381
PL Opisano zasadę działania i korzyści wynikające z wykorzystania rejestratora kryterialnego zastosowanego w zabezpieczeniu różnicowym RRTC-1.
EN Operation principle and profits resulting from using the criterion recorder employed in the differential protection RRTC-1.
19
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
PL Prawidłową pracę zabezpieczeń w czasie załączania transformatora pod napięciem, jak również w czasie działania automatyki SPZ zaliczamy do zasadniczych uwarunkowań bezawaryjnego przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Fakt ten stanowi podstawę do [...]
20
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
2002 Nr 3 (36) 28-30
PL Producenci zabezpieczeń ziemnozwarciowych podejmują szereg wyzwań majacych na celu m.in. doskonalenie selektywności, czułości i szybkości ich działania. Przykładem skutecznego działania w kierunku osiagnięcia tych właściwości w odniesieniu do zabezpieczeń admitancyjnych i odległościowych jest rejest[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last