Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metodę „z cyklu na cykl” wyznaczania dawki i wtrysku paliwa zastosowaną do zasilania silnika GDI. Polega ona na pomiarze masy zassanego do cylindra powietrza w każdym cyklu pracy i wtryśnięciu właściwej, ze względu na skład mieszanki, dawki paliwa. Paliwo wtryskiwane jest w [...]
EN The paper presents the „cycle-by- cycle” method of fuel injected dose determination that is used for feeding the GDI engine. It relies on measurement of the air mass sucked to cylinder in each work cycle and injection of the proper, due to the composition, fuel dose. The fuel is injected in two part[...]
2
100%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 187--192
EN The article presents the technique of the usage of mass flow meter to the fill survey of a cylinder in the multi cylinder engine, in each working cycles. The result of correctness of the survey was grounded on the comparison of air masses: the one registered with the usage of the flow meter and the [...]
3
100%
Silniki Spalinowe
PL Referat jest kontynuacją prezentacji badań własnych w ramach projektu badawczego MNiSW nr N N 504 340636 systemu sterowania silnikiem GDI. Przedstawia charakterystyki robocze i regulacyjne silnika (δ w , δ z , Tw), które są szczególnie ciekawe w obszarze pracy silnika na mieszankach uwarstwionych. W[...]
EN The paper is a continuation of the presentation of research within the research project MNiSW No. N N 504 340636 on GDI engine control system. There are presented operating and regulatory characteristics of the engine (δ w , δ z , Tw), that are particularly interesting in the working area of stratif[...]
4
100%
Journal of KONES
EN In 1995 as a first in the world Mitsubishi introduced SI engine with the direct fuel injection to combustion chamber GDI (Gasoline Direct Injection). Currently such a way of providing of gasoline is applied and introduced to mass production by other companies. This solution permits to burn stratifie[...]
5
63%
Silniki Spalinowe
PL Badania silnika wolnossącego z wtryskiem pośrednim benzyny z dwustanową sondą lambda wykazały szczególnie wysoką fluktuację składu mieszanki w stanach przejściowych w silniku, reprezentowanych przez rozbieg i wybieg silnikabez obciążenia i ze stałym obciążeniem. Rozrzuty maksymalny i średni cykloweg[...]
EN The investigations on an indirect injection unsupercharged engine fitted with a two state oxygen sensor have shown a particularly high fluctuation of mixture composition in transient states of the engine, represented by the rev up and rev down of the engine without a load and with a steady load. The[...]
6
63%
Silniki Spalinowe
PL W referacie przedstawiono algorytm generowania czasu wtrysku wg metody "z cyklu na cykl", zapewniającej żądany skład mieszanki paliwowo-powietrznej w każdym cyklu pracy silnika. Opisano przykładową realizację sprzętową algorytmu. Przedstawiono także wyniki badań poprawności działania algorytmu, prze[...]
EN The paper presents the algorithm of determination of injection time basing on "from cycle to cycle" method ensuring right mixture of air and fuel has also been presented. Hardware implementation of algorithm have been given. The algorithm was tested in real operation environment - engine GDI of Mits[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1225-1227
PL W artykule omówiono metodykę pomiaru napięcia i prądu zasilającego wtryskiwacz benzyny w systemie wtrysku bezpośredniego GDI. Przedstawiono także przykładowe wyniki pomiarów wykonanych przy różnych czasach wysterowania wtryskiwacza. Duże wartości chwilowe napięcia i prądu zasilającego tego typu wtry[...]
EN The article discusses the methodology of voltage measurement and current powering gasoline injector in direct injection system GDI. There are also shown exemplary results of measurements that were made with different driving times of injection. Large momentary values of voltage and current powering [...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1362--1365
PL W artykule omówiony został sposób pomiaru i rejestracji chwilowego położenia zaworu EGR napędzanego silnikiem krokowym. Sposób ten może być wykorzystany zarówno w badaniach naukowych nad rozwojem systemów sterowania silnikiem spalinowym jak i w procesie dydaktycznym. Polega on na stałej obserwacji n[...]
EN The article shows the technique of measurement and registration of temporary position of EGR valve powered by stepper motor. This method can be used in both scientific research on the development of systems of internal combustion engine control and in didactical process. It consists in constant obse[...]
9
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 1002--1010
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań nad fluktuacją wysterowanego składu mieszanki paliwowo-powietrznej w wolnossącym silniku o zapłonie iskrowym z wtryskiem pośrednim wielopunktowym benzyny. Skład mieszanki wysterowano według opracowanego we własnym zakresie algorytmu. Jego znamienną cechą jest [...]
EN The paper presents results of investigation on cycle-to-cycle variations of the air-fuel ratio in a naturally-aspirated spark ignition engine with an indirect multipoint fuel injection. The air-fuel ratio was controlled with the application of an algorithm developed by the authors. Its characteristi[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 729--733
PL W artykule omówiony został tranzystor jako element elektroniczny coraz częściej wykorzystywany w motoryzacji. Zaprezentowano rodzaje, typy oraz sposoby doboru i diagnozowania tranzystorów w ujęciu dla zastosowań motoryzacyjnych. Wskazano najważniejsze cechy tranzystora w zastosowaniach motoryzacyjny[...]
EN The article discusses the transistor as an electronic element increasingly used in the automotive industry. The types, types and ways of selecting and diagnosing transistors in terms of automotive applications are presented. The most important features of the transistor in automotive applications ar[...]
11
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 2379--2381, CD
PL W artykule określono wymagania techniczne dotyczące migaczy do zasilania migających świateł ostrzegawczych. Opisano rozwiązania migaczy elektronicznych do ledowych i żarówkowych źródeł światła, umożliwiających sterowanie światłami włączanymi jednocześnie lub na przemian. Przedstawiono także wyniki b[...]
EN In the article there were defined the technical requirements for the blinkers to power of blinking warning lights. There were described the solutions of electronic lights to LED and bulb sources of light enabling light control simultaneously or alternately. There were also showed the results of func[...]
12
63%
Journal of KONES
PL Praca zawiera wyniki badań wstępnych nad konstytuowaniem składu mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku benzynowym z wtryskiem wielopunktowym i skutkami ekologicznymi "odchylenia" tego składu od składu stechiometrycznego. Zastosowanie czujnika składu mieszanki (tzw. sondy lambda) o dużej szybkości [...]
13
63%
Journal of KONES
EN Within the framework of the project No. 1785/T12/2001/20 entitled "New approach to air-fuel mixture composition control in the spark ignition engine, in transient conditions" sponsored by Polish Committee for Scientific Research, a new approach for cycle-to-cycle air-fuel mixture composition control[...]
14
63%
Journal of KONES
PL Skład mieszanki w silniku benzynowym zmienia się z cyklu na cykl i nie jest taki sam w poszczególnych cylindrach. Jest to wynikiem niepowtarzalności napełniania poszczególnych cylindrów powietrzem będącej skutkiem złożonych zjawisk gazodynamicznych w układzie dolotowym i opóźnienia w dozowaniu paliw[...]
EN The composition of air-fuel mixture in the spark ignition engine changes from cycle to cycle and differs in individual cylinders due to unrepeatability of filling with air resulting from complex gasodynamic phenomena in the engine inlet system as well as retardation in fuel injection. Fluctuation of[...]
15
63%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono algorytm sterowania wtryskiem benzyny w silniku GDI-Mitsubishi. Opisano przykładową realizację sprzętową algorytmu opartą na mikrokontrolerze rodziny 51. Przedstawiono także wyniki badań sprawdzających przeprowadzonych na silniku samochodu Mitsubishi Carisma.
EN In this paper algorithm of gasoline injection control of the GDI-Mitsubishi engine has been presented. The example of the hardware realization of this algorithm based on microcontroller of 51 family is described. Results of investigated verification test of the GDI-Mitsubishi engine of the Mitsubish[...]
16
63%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono weryfikację sprzętowej realizacji algorytmu generowania wtrysku benzyny w silniku GDI w sterowaniu z cyklu na cykl. Przedstawiono także wyniki badań sprawdzających przeprowadzonych na silniku samochodu Mitsubishi Carisma.
EN In this paper verification of hardware realization and algorithm of generation of gasoline injection in „from cycle to cycle” control GDI engine has been presented. The results of investigated verification test of the GDI-Mitsubishi engine of the Mitsubishi Carisma car are given too.
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1487--1490
PL W pracy zasymulowano uszkodzenia w układzie dolotowym powietrza silnika o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem paliwa, które nie są wykrywalne przez system diagnostyki pokładowej samochodu, ale wyczuwalne przez użytkownika jako spadek mocy silnika lub jego nierównomierną pracę. Artykuł omawia [...]
EN The work is devoted to simulation of defects of the air intake system of spark ignition engine with gasoline direct injection (GDI), that are not recognized by on-board system diagnostics. The car user can feel them as loss of engine power or jerking. The article discusses the impact of the investig[...]
18
51%
Diagnostyka
PL W artykule zaproponowano metodę diagnozowania usterek w układzie dolotowym powietrza silnika benzynowego, nie wykrywanych przez system diagnostyki pokładowej samochodu. Celem jest detekcja i identyfikacja takich błędów jak zmiana charakterystyk czujników, błędy pomiaru przepływu powietrza lub nieszc[...]
EN The method for the fault diagnosing of the air intake system of a gasoline engine, not detected by the onboard diagnostics system in a car, is described in this article. The aim is to detect and identify such faults like changes in sensor characteristic, faults of mass airflow measurement in the int[...]
19
51%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 146--151
EN The article focuses on the fault not diagnosed by the OBD system. Apart from mechanical damages sensor faults are a serious group. Although the sensor values are constantly monitored, some errors are not detected. The article presents a diagnostic model of the air intake system of SI engine, which g[...]
20
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 724--728
PL W artykule omówiony został sposób pomiaru mocy nowoczesnych źródeł światła takich jak świetlówki kompaktowe i lampy oparte na diodach LED. Odbiorniki zasilane prądem przemiennym (sinusoidalnie zmiennym) pobierają z sieci moc pozorną. Składa się na nią moc czynna i bierna. Nowoczesne źródła światła p[...]
EN The article discusses the method of measuring the power of modern light sources such as compact fluorescent lamps and lamps based on LED diodes. Receivers supplied with alternating current (sinusoidially variable) draw apparent power from the network. It consists of active and passive power. Modern [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last