Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 113
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 4 22-29
PL W artykule przedstawiono metodę oceny walorów przyrodniczych terenów poeksploatacyjnych surowców skalnych, dla potrzeb ochrony ich georóżnorodności. Wskazano kryteria i wskaźniki, jakie można stosować w trakcie dokonywania takiej oceny oraz przy porównywaniu wartości wyrobisk, dokonując wyboru sposo[...]
EN In this article presented is a method of assessing the natural qualities of the post-mining rock quarry sites for the purpose of protecting their natural geodiversity. Indicated have been the criteria and indices that can be applied in the procedure of such making an assessment and in comparing the [...]
2
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2006 nr 7 217-220
PL Przetwarzanie cyfrowe {Digital Signal Processing) jest bardzo dynamiczną dziedziną telekomunikacji. Możliwe stało się jego wprowadzenie do innych dziedzin. W diagnostyce samochodowej szczególnie ważna wydaje się możliwość filtracji dźwięków oraz rozpoznawanie obrazów. Szczegółowo omawia się wtasną k[...]
EN Digital signal processing has been rapidly growing area of telecommunication. An implementation ofthistype signal processing in other areas became real. In the car diagnostic it seems to be of primary importance a possibility of the sound filtration and the image recognition. In details the authors [...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Stwierdzono, że najbardziej wysublimowaną formą organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa jest organizacja ucząca się. Dokonano próby wskazania drogi rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku przekształcenia go w organizację uczącą się. Zaprezentowano autorski model rozwoju przedsiębiorstwa oparty na [...]
EN In the paper the firm's development model is presented. The model is based on four contemporary management concepts: TQM, reengineering, lean management and the learning organisation. The respective implementation of the mentioned management concepts is presented as the next steps in the firm's deve[...]
4
100%
Polish Journal of Chemistry
5
100%
Polish Journal of Chemistry
2001 Vol. 75, nr 9 1341-1350
EN Acid dissociation constants of protonated substituted pyridine N-oxides and cationic homoconjugation constants of these acids with conjugate N-oxides have been determined by potentiometric titration in mixed polar non-aqueous solvents (acetonitrile - acetone and acetonitrile - dimethyl sulfoxide) wi[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Działalność każdego przedsiębiorstwa budowlanego jest narażona na dodatkowe ryzyko operacyjne wynikające ze specyficznych cech procesu budowlanego, które zależą od przyjętych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych oraz sposobu kierowania i zarządzania poszczególnymi składowymi tego procesu. W celu[...]
EN The activity of every building company is subject on the additional operating-consequential risk from oddities of the builder's process, which are relative to accepted solutions technological-organizational and the manner of the control and the management with each components of this process. For th[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 137-144
PL Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji metody analizy statystycznej zmienności sprzedaży i marży brutto na sprzedaży jako narzędzia do wyboru strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym. W przedsiębiorstwie budowlanym. W zależności od wielkości współczynnika zmienności sprzedaży i marży brutto,[...]
EN On purpose of the paper is a presentation conception of methods a statistical analysis of the changeability of the sale and the gross profit margin on the sale as tools for choice of the strategy of the operational-risk management in a building company. Depending on the size of the coefficient of th[...]
8
100%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 2 641--652
PL Dokonano oceny zagrożeń obszarów Natura 2000 ustanowionych na obszarze województwa opolskiego. Analizie poddano struktury użytkowania gruntów i pokrycia terenu 23 znajdujących się tam obszarów. Określono także potencjalny wpływ otoczenia, wyznaczając buforowe strefy oddziaływania, dla których także [...]
EN The article evaluates the threats to Natura 2000 sites established in the Opolskie Voivodeship. The structure of land use and land cover 23 of the areas located there were analyzed. The potential impact of the environment was also determined by determining the buffer impact zones, for which the stru[...]
9
100%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 7-8 51-54
PL Artykuł przedstawia jedno z działań projektu CIVITAS CARAVEL mające na celu wprowadzenie do transportu zbiorowego autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Historia autobusów zasilanych gazem w MPK Kraków. Zakres i wyniki badań eksploatacyjnych autobusów zasilanych gazem ziemnym.
EN One of the Civitas-Caravel project measures aiming to introduce CNG buses to public transport fleets has been presented in the article. The history of CNG buses in Public Transport Company in Krakow. The range and the results of research on CNG buses maintenance.
10
100%
Journal of KONES
PL Artykuł zawiera omówienie standardu magistrali CAN, która od 2008 roku jest obligatoryjnym standardem w każdym nowo wyprodukowanym pojeździe samochodowym. Omówiona została historia standardu jego rozwój i możliwości dalszej ewolucji. Zwrócono szczególną uwagę na elektryczne i sieciowe parametry stan[...]
EN The article includes discuss of CAN bus's standard, that since 2008 has been obligatory standard in every new car. The history, evolution and develop of standard is been discuss. Pay particular attention to electrical and network parameters of the standard, that was frequent avoid in articles. Autho[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2018 Nr 68 (tom 4) 225--244
PL W artykule przedstawiono formułę wykorzystania stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej (stopni alarmowych CRP) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, z jednej strony respektującej przepisy prawa obowiązującego jednostki nadzorowane przez Ministra[...]
EN The article presents the formula for the use of alert levels and alert levels for threats in the Republic of Poland cyberspace (CRP alert level) at the Main School of Fire Service, on one hand respecting the legal provisions of the unit supervised by the Minister of Internal Affairs and Administrati[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2015 Nr 54 (2) 25--42
PL W artykule przedstawiono projekt kryteriów i mierników oceny efektywności podsystemu bezpieczeństwa wewnętrznego obszaru działania Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowiły one głos w dyskusji nad opracowaniem metodologii i metodyki oc[...]
EN This paper presents the design criteria and metrics evaluation of the effectiveness of internal security subsystem area of operation of the State Fire Service in the National Safety System of the Republic of Poland. They were carried out in the discussion on the development of methodologies and meth[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2016 Nr 57 (1) 7--28
PL W artykule zaprezentowano koncepcję ochrony infrastruktury krytycznej na lata 2015-2017 wynikającą z aktualizacji Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, jak również zakres zmian prawnych mających bezpośredni wpływ na problematykę infrastruktury krytycznej. Prezentowana dyskusja stano[...]
EN The article presents the concept of critical infrastructure protection for the years 2015-2017 resulting from the updating of the National Program for Critical Infrastructure Protection, as well as a range of legal solutions that have a direct impact on critical infrastructure. Discussed solutions a[...]
14
75%
Materiały Budowlane
1998 nr 11 57-59
15
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2012 nr 10 1605-1607
PL Przedmiotem artykułu jest wirtualizacja serwera Omówiono różne typy wirtualizacji. Przeprowadzono testy wydajnościowe wybranych usług w sieciach komputerowych opartych na wirtualnych serwerach Windows Server 2008 i Debian GNU/Linux.
EN This paper is devoted to server virtualization services. Different types of virtualizations are presented. Efficiency tests of selected services in computer networks based on virtual servers Windows Server 2008 iDebian GNU/Linux were made.
16
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2011 nr 10 1542-1544
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania ruterów w małych sieciach lokalnych. Przeprowadzono testy wydajnościowe wybranych ruterów i omówiono uzyskane wyniki.
EN This paper presents issues relating to use routers in small local area networks. Efficiency tests of selected routers were made and results were discussed.
17
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 10 85-86
PL Zadanie krakowskiej komunikacji miejskiej to przewiezienie jak największej ilości pasażerów zgodnie z ich oczekiwaniami. Szybki rozwój komunikacji indywidualnej powodował wzrost zagrożeń dla środowiska ze strony samochodów osobowych. Dlatego podstawowym zadaniem transportu zbiorowego stało się odcią[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2000 z. 50 79-89
PL W pracy przedstawiono porównanie rpzwiązań numerycznych za pomocą metody różnic skończonych oraz metody elementów skończonych na przykłądzie jednowymiarowego równania przewodzenia ciepła. Za kryterium oceny przyjęto rozwiązanie analityczne. Zwrócono uwagę na praktyczne aspekty stosowania wymie[...]
EN In the papaer the comparision of the numerical solutions of the one - dimensional temperature equations is presented.The numerical solutions carried out using the finite difference and the finite element method.The analytical solution was assumed as a criterion of the assessment.The practically asp[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2000 z. 50 105-116
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania pola magnetycznego bezszczotkowych silników prądu stałego o polu radialnym, wzbudzanych magnesami trwałymi. Do obliczeń wykorzystano pakiet programowy PC-Opera 2d implementujący metodę elementów skończonych.Przeprowadzone obliczenia stanowią wstępne doświad[...]
EN In the paper primary results of the magnetic field calculation in the permanent-magnet dc motors with radial field are presented.Calculations were carried out using the PC-Opera 2d package which based on the finite element method.The simulation results are in good areement with experimental data.
20
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2000 z. 50 45-58
PL W pracy przedstawiono przegląd metod obliczeniowych reaktancji zwarcia transformatorów w oparciu o model transformatora jednofazowego. Dokonano porównania dostępnych metod analitycznych z dwu- oraz trójwymiarową metodą numeryczną. Obliczenia wykonano dla najczęściej występujących przypadków asymetr[...]
EN A survey of the analytical and numerical methods for the calculation of the short-circuit reactance of transformers is presented in the paper.The comparison has made for available analytical methods as well as two-and tree-dimensional finite element methods (FEM).Calculation have carried out for s[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last