Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 2 67-80
PL W artykule przedstawiono sposób oceny uderzeń hydraulicznych, występujących w pionowych instalacjach pompowych, na podstawie badań modelowych. W tym celu do zbudowania modelu instalacji wykorzystano kryterium podobieństwa dla cieczy lepkich oraz przeprowadzono badania. Dodatkowo zaproponowano zastos[...]
EN In the paper, a way of assessment on the basis of model investigations was presented of water hammer occurring in vertical pumping installations. In order to achieve this aim, a criterion of similarity for viscous liquids was used and tests were conducted for building the model of installation. Addi[...]
2
63%
Wiadomości Górnicze
PL Intensywna eksploatacja szybów i niekorzystne warunki środowiskowe powodują, że systematycznie wzrasta liczba uszkodzeń obudowy szybowej. Niezwykle istotne są zatem szczegółowe badania uszkodzeń materiału obudowy. W artykule przedstawiono przykład oceny pęknięcia betonowej obudowy szybu z wykorzysta[...]
EN Intensive exploitation of shafts and adverse environmental conditions cause that number of defects in a shaft's lining steadily increases. Therefore detailed examination of the lining's material damages are extremely important. This article presents an example of the assessment of cracks in a shaft'[...]
3
51%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2014 nr 2 19--28
PL Podczas okresowej kontroli stanu technicznego obudowy szybowej ocena wytrzymałości obudowy najczęściej prowadzona jest nieniszczącymi metodami sklerometryczną i ultradźwiękową. W niektórych wypadkach badania te uzupełniane są o wyniki laboratoryjnych testów wytrzymałościowych próbek obudowy, pobrany[...]
EN During the periodic technical inspection of the shaft lining, the strength test of the lining is usually performed by non-destructive methods – sclerometric and ultrasound. In some cases, these tests are further extended by results of laboratory strength tests of samples taken directly from the lini[...]
4
51%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2001 nr 1 27-33
PL W artykule podjęto próbę dokonania analizy techniczno-ekonomicznej odwadniania likwidowanych kopalń za pomocą pomp głębinowych zapuszczanych w adaptowanych szybach. Analiza zawiera opis: sposobów odwadniania likwidowanych kopalń, możliwości retencji wody w wyrobiskach kopalnianych i górotworze, przy[...]
EN The article undertakes an attempt to perform a technical-economic analysis of water drainage at liquidated mines with the use of submersible pumps sunk in specially adapted for this purpose shafts. The analysis consists of:: a description of dewatering manner at liquidated mines, possibilities of wa[...]
5
51%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 9 428--438
PL Jednym ze sposobów naprawy uszkodzonej obudowy szybowej jest zastosowanie powłoki torkretowej. Ocena jakości naprawionej obudowy najczęściej prowadzona jest na podstawie oceny przyczepności warstwy torkretowej z wykorzystaniem metody „pull-off" lub na podstawie oceny rdzeni pobranych z obudowy. W ar[...]
EN One of the ways to repair a damaged shaft's lining consists in application of shotcrete coating. Evaluation of quality of the repaired lining is most commonly carried out on the basis of the assessment of adhesion properties of a shotcrete layer, with the use of a „pull-off" method, or on the basis [...]
6
51%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 3 39--51
PL Zbiorniki retencyjne są jednymi z kluczowych wyrobisk zapewniających ciągłość odstawy urobku i funkcjonowania kopalni. Pomimo tego są one stosunkowo rzadko kontrolowane. Wynika to między innymi z utrudnionego dostępu. W artykule zebrano przykłady typowych uszkodzeń zbiorników, sposobów oceny ich sta[...]
EN Storage bunkers are one of the essential workings that ensure continuity of output haulage and operation of mine. Nevertheless, they are relatively rarely controlled. This is due to, among others, difficult access. The authors of the paper collected examples of typical damage of bunkers, methods of [...]
7
51%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2016 nr 1 40--48
PL Stan techniczny wyrobisk pionowych, zwłaszcza szybów i szybików jest kluczowym zagadnieniem w zapewnieniu ciągłości pracy podziemnych kopalń. Wyrobiska te stanowią główne drogi odstawy, a także pełnią istotne funkcje wentylacyjne. Z tych względów prowadzi się okresowe badania tych obiektów. Zaniecha[...]
EN The technical condition of vertical workings, particularly shafts and winzes is a key issue in ensuring the continuity of the operation of underground mines. These excavations are the main haulage roads and perform important ventilation functions. For these reasons periodic surveys of these objects [...]
8
51%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 5 265--270
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie pozwalające na ograniczeniu wad i niedogodności w znanych rozwiązaniach konstrukcji obudowy, a także zwiększenie jej nośności i jej odporności na nierównomierny rozkład obciążeń. Wymagania takie spełnia obudowa nowej generacji wykonana w sposób modułowy, z zastos[...]
EN This paper presents a solution allowing reducing defects and drawbacks in the known solutions of the lining's structure and also increasing in its bearing capacity and its resistance to uneven load distribution. Such requirements are satisfied by a new generation lining, constructed in a modular man[...]
9
51%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2014 nr 8 29--34
PL Ocena stanu technicznego obudowy szybowej często ogranicza się do badań określonych w powszechnie stosowanych normach PN-G-04210:1996 i PN-G-04211:1996. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń obudowy lub na odcinkach szybu, na których spodziewane jest występowanie głębokich spękań lub pustek prowadzi s[...]
EN Technical state assessment of shaft lining is often limited to the tests specified in commonly used PNG04210: 1996 and PN-G-04211: 1996. However, for the already identified damaged lining or for the shaft sections, in which the occurrence of deep cracks or voids behind (or in) the lining is expected[...]
10
51%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono wstępne wyniki badań i ocenę przyczyn powstawania gwałtownych przyrostów ciśnienia w blokach zaworowych stojaków hydraulicznych zmechanizowanej obudowy ścianowej, podczas normalnej ich eksploatacji. Powstałe gwałtowne przyrosty ciśnienia mogą powodować skutki w postaci uszkodzeń hydrau[...]
EN Initial test results and assessment of reasons of impetuous increase of pressure in hydraulic leg's valve blocks of the powered roof support during a normal operation were given in the paper. Impetuous pressure increase can cause damages to leg control hydraulics, especially damages to valve blocks [...]
11
51%
Wiadomości Górnicze
PL Podstawą oceny stateczności obudowy podziemnych zbiorników retencyjnych są wyniki badań dołowych obudowy zbiornika i górotworu za obudową. Mając na uwadze złożoną geometrię zbiornika i sąsiadujących wyrobisk, a także ich wzajemne oddziaływanie, celowe jest zastosowanie modelowania numerycznego do oc[...]
EN The results of underground tests of a lining of reservoir and rockmass behind the lining are the basis for the assessment of the lining's stability of underground retention reservoirs are. Given the complex geometry of the reservoir and adjacent workings, as well as their interaction, it is advisabl[...]
12
39%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 7 20--25
PL W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań penetracji betonu przez ładunki kumulacyjne stosowane w przemyśle zbrojeniowym. Badania te stanowią pierwszy etap prac badawczych prowadzonych w kierunku rozpoznania możliwości stosowania ładunków kumulacyjnych do otworowania skał. Badania prowadzono [...]
EN This paper presents the course and results of concrete penetration tests conducted with shaped charges used in the arms industry. These tests are the first stage of research focused on the possible use of shaped charges for rock punching. The study was conducted at the training ground of the Militar[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last