Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Na podstawie przeprowadzonych własnych badań kinetyki suszenia oraz danych literaturowych można stwierdzić, że suszenie owoców i warzyw metodą mikrofalowo-podciśnieniową znacznie skraca czas suszenia w porównaniu do konwekcyjnego oraz poprawia jakość suszu. Stwierdzono, że występują znacznie mniejsz[...]
EN The paper presents generalised mathematical model of the microwave-vacuum dryling process for fruit and vegetables, which characterises heat and mass transport and changes in selected qualitative characteristics including: content of vitamin C and saccharides, and deformations defined by dehydration[...]
2
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem przedstawionej pracy był opis zmian zawartości wody podczas suszenia selera w warunkach konwekcji wymuszonej znanymi z literatury matematycznymi modelami oraz zbadanie wpływu temperatury czynnika suszącego na przebieg tego procesu. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Podczas ba[...]
EN The study aimed at describing the changes in moisture content during drying of root celery under forced convection conditions, with the use of known from literature mathematical models, as well as investigating the effect of drying agent temperature on the rate of drying. The experiment were conduct[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 10 285--293
PL W pracy podjęto próbę przeanalizowania zmian struktury wewnętrznej pietruszki suszonej konwekcyjnie poprzez określenie zmian powierzchni poprzecznej oraz wymiarów charakterystycznych komórek tkankowych w zależności od zawartości wody w materiale, a takie opracowania modelu zmian tych wielkości od za[...]
EN The study shows an attempt to analyze internal structure changes in convection-dried parsley by determining changes in cross-section area and dimensions of characteristic tissue cells depending on water content in material, and also developments of model showing changes in these values from water co[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 11 145--149
PL W pracy podjęto próbę zastosowania komputerowej analizy obrazu do wyznaczania powierzchni suszonych próbek pietruszki, w celu określenia jej skurczu suszarniczego podczas konwekcyjnego suszenia. Próbki pietruszki w kształcie sześcianów o wymiarach 10x10x10 mm suszono konwekcyjnie w temperaturze 50°C[...]
EN This study attempted applying computer image analysis for setting the area of dried parsley samples in order to determine drying shrinkage of parsley in a convection drying. Parsley samples were cubic in shape (10x10x10 mm) and were dried conventionally at 50 0 C. During the drying process, the came[...]
5
100%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 6 309--314
PL Próbki buraka ćwikłowego w kształcie cylindrów nieblanszowane i blaszowane mikrofalowo suszono w warunkach konwekcji wymuszonej w temperaturze 50, 60 i 70°C. Podczas suszenia rejestrowano co 5 min. Ubytki masy i określono objętość, gęstość i porowatość wyjmowanych próbek w zależności od zawartości w[...]
EN The effects of blanching and drying temperature on the changes in density, porosity and shrinkage during convection drying of red beet, were studied. The red beet samples of cylindrical shape, microwave blanched and non-blanched, were dried under forced convection at the temperatures of 50, 60 and 7[...]
6
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 6 141-147
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oznaczenia zawartości popiołu, ciepła spalania i wartości opałowej dla danych wilgotności materiałów. Wyniki tych pomiarów zostały przeprowadzone zgodnie z Polskimi Normami i potwierdziły, że ziarno zbóż może być surowcem energetycznym, gdyż, w porównaniu[...]
EN The study presents results of the research concerning determination of ash content, heat of combustion and a calorific value for data concerning materials moisture. The results of these measurements were obtained according to the Polish Standards and confirmed that a cereal grain may constitute an e[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 131-137
PL W pracy zostały sformułowane modele transportu ciepła i masy dla procesu uwadniania suszu cebulowego podczas "gotowania". Założono, że transport ciepła i masy odbywa się tylko za pomocą dyfuzji, dlatego modele transportu wody i suchej substancji sformułowano na podstawie drugiego prawa Ficka, a tran[...]
EN The paper presents formulated models for heat and mass transport for the process involving dried onion hydration during "boiling". It has been assumed that heat and mass transport is carried out through diffusion only, therefore water and dry matter transport models have been formulated on the basis[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych do modelowania zmiany odkształceń próbek ziemniak a podczas suszenia konwekcyjnego. Do opisu zmian odkształceń w czasie suszenia zastosowano model Mamdaniego. Jako zmienne lingwistyczne przyjęto czas suszenia X (We) i odkształcenie Y (Wy )[...]
EN The paper presents the use of the fuzzy set theory for modeling a change in deformation of potato samples during convection drying. For description of deformation changes during drying process the Mamdani model was applied. As linguistical variables drying time X (In) and deformation Y (Out) were ad[...]
9
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono próbę zastosowania modelu sformułowanego na bazie sztucznych sieci neuronowych do opisu zmian twardości selera w czasie konwekcyjnego suszenia w warunkach wymuszonego przepływu powietrza. Model opracowano na podstawie badań. Próbki selera w kształcie cylindrów o wymiarach 10x10[...]
EN The paper presents an attempt of using a model created based on artificial neural networks for description of changes in celery hardness during convection drying under forced air circulation conditions. The model was developed based on the tests. Celery samples in a form of cylinders in size of 10x1[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było opracowanie modelu zmian zawartości wody w zrębkach wierzby energetycznej w czasie, w postaci sztucznej sieci neuronowej. Model został opracowany w oparciu o wyniki badań procesu konwekcyjnego suszenia zrębków wierzby o długości 2 cm, ale różnej średnicy, w suszarce laboratoryjnej z[...]
EN The purpose of the work was to develop a model of changes in time of water content in energy willow chips using artificial neural networks (ANN). The model was developed on the grounds of examination results obtained for convection process applied for drying of 20mm-long willow chips with different [...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Rozwój mikroelektroniki i technologii półprzewodników spowodował iż cena rynkowa modułów Peltiera w ciągu ostatnich lat znacznie spadła. Spowodowało to, że zakres zastosowań tego modułu uległ znacznemu rozszerzeniu, w wielu zastosowaniach wypierając konwencjonalne układy ziębnicze (sprężarkowe i abs[...]
EN Development of microelectronics and semiconductor technology caused considerable drop of Peltier module prices over the recent years. Therefore a range of the module applications was largely extended, in many instances replacing conventional cooling systems (both compressor and adsorption type). The[...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy dokonano szczegółowej analizy zmian barwy selera i jabłka suszonych metodą konwekcyjną i mikrofalowo-konwekcyjną przy różnych parametrach suszenia. Jako zmienne niezależne przyjęto temperaturę i moc mikrofal oraz temperaturę i prędkość przepływu czynnika suszącego. Na podstawie analizy wynik[...]
EN The paper analyses in detail colour changes for celery and apple dried using the convection and microwave-convection methods at various drying process parameters. Temperature and microwave power, temperature and drying medium flow velocity were taken as the independent variables. Analysis of results[...]
13
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy dokonano analizy zmian cech fizycznych jabłek przechowywanych przez okres 4 miesięcy w trzech obiektach przechowalniczych (piwnica, chłodnia zwykła i przechowalnia ULO). Mierzono po zbiorze i w cyklu miesięcznym zmiany zawartości wody, gęstość i jędrność jabłek. Wyraźne obniżenie zawartości [...]
EN In the paper the analysis of changes in physical properties of apples stored for 4 months in three storing objects (cellar, normal cold store and ULO chamber) is done. Changes in water content, apple density and firmness were determined after the harvest and in a monthly cycle. A distinct reduction [...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania obejmowały nakłady energii potrzebnej do wyprodukowania następujących gatunków pieczywa: pszenno-żytniego, pszennego, graham, drożdżówek i chleba bułkowego. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące zużycia energii potrzebnych na wyprodukowanie: jednej sztuki pieczywa, jednego kilograma pieczyw[...]
EN The scope of tests included expenditure of energy needed to manufacture the following bakery product types: wheat-rye, wheat, graham, buns, and roll bread. The paper presents obtained results concerning energy consumption for production of single bread piece and one kilogram of bread during one hour[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy dokonano analizy zmian cech fizycznych i właściwości sensorycznych jabłek przechowywanych w okresie 4 miesięcy, w trzech obiektach (piwnica, chłodnia zwykła i przechowalnia ULO). Po zbiorze i w cyklu miesięcznym mierzono zmiany zawartości wody, wygląd (barwę) i smak jabłek. Wyraźne obniżenie[...]
EN In the paper the analysis of the changes in physical properties and sensory characteristics of apples stored for 4 months in three objects (cellar, normal cool store and ULO chamber) is done. After the harvest and in a monthly cycle changes in the water content of apples, their appearance (colour) a[...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 9 109--117
PL W pracy badano kinetykę zmian zawartości wody w pietruszce odmiany Berlińska, podczas suszenia konwekcyjnego z wymuszonym nawiewem powietrza i mikrofalowo-konwekcyjnego. Mikrofalowo-konwekcyjnemu suszeniu poddano próbki pietruszki blanszowane w wodzie i nie blanszowane. Zmiany zawartości wody w funk[...]
EN The study analyses kinetics of changes of water content in parsley, Berlińska variety, during convective drying with forced ventilation and microwave-convective drying. Samples of parsley which were blanched in water and which were the blanched were dried using microwave- convective method. Changes [...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 298-304
PL W artykule została przedstawiona analiza termodynamiczna spalania rozdrobnionych roślin energetycznych, oparta na bilansie substancji. Z pomocą obliczeń stechiometrycznych określono rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza, ilości spalin suchych oraz ich skład. Wyniki obliczeń porównano z pomiarami w[...]
EN This paper was presented thermodynamic analysis of combustion particulate feedstock, based on the balance sheet of the substance. With the help of stoichiometric calculations determined the actual air demand, the amount of dry flue gas and its composition. The calculation results were compared with [...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 9 169--175
PL W ostatnich latach do analizy zmian struktury wewnętrznej podczas procesu termicznej obróbki surowców roślinnych coraz częściej wykorzystuje się komputerową analizę obrazu. Dlatego w pracy podjęto próbę wykorzystania komputerowej analizy obrazu do określenia zmian powierzchni przekroju poprzecznego [...]
EN During last years computer analysis of a picture is more often used for analysis of changes of interior structure during heat treatment of vegetable raw materials. This is why in this work there is undertaken a test of utilization of computer analysis of a picture for determining changes of surface [...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 9 163--168
PL Podczas suszenia warzyw masa z wnętrza materiału transportowana jest poprzez dyfuzję. Do opisu matematycznego konieczna jest znajomość współczynnika dyfuzji masy. Eksperymentalne wyznaczenie tego współczynnika jest trudne i pracochłonne. Dlatego najczęściej wyznaczany jest w sposób pośredni. Stąd w [...]
EN During drying vegetables mass of the inside material is transported through diffusion. To perform mathematical description it is necessary to know the coefficient of diffusion of mass. Experimental determining of this coefficient is difficult and labour-consuming. Because of this it is determined in[...]
20
51%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 277-284
PL W pracy przedstawiono model relacyjny, opracowany metodą analizy systemowej procesu zbioru i transportu jabłek w gospodarstwie sadowniczym. W wyniku odwzorowania izomorficznego model relacyjny tworzy para składająca się z 5 elementów i zbioru 10 relacji tworzących strukturę modelu, odzwierciedlającą[...]
EN The paper presents the relation model developed using the method involving system analysis of apple harvesting and transporting process in a fruit farm. As a result of isomorphic mapping, relation model is constituted by a pair consisting of 5 elements and a set of 10 relations forming model structu[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last