Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2002 nr 110 103-114
EN The paper presents contemporary development in the field of deterministic description of turbulence with a special reference to Large Eddy Simulation (LES) methods. The limitations of conventional turbulence modelling based on stochastic methodology have been discussed and reasons for the developmen[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W pracy przedstawiono współczesny stan badań zarówno eksperymentalnych jak i teoretycznych poświęconych przejściu laminarno-turbulentnemu w warstwie przyściennej na powierzchniach profili łopatkowych. Problematyka ta ma szczególnie istotne znaczenie w aerodynamice osiowych sprężarek i turbin, w któr[...]
EN The paper presents a contemporary research performed in the field of unsteady laminar-turbulent transition in boundary layers developing on the surface of turbomachinery profiles. This subject has a particular importance for aerodynamic efficiency of turbomachinery blading because the location of 1-[...]
3
63%
Turbulence : international journal
1999 Vol. 5 7-76
EN Janusz Witold EIsner was born on 29th of October 1928 in Warsaw. A graduate of the Technical University of Częstochowa (1958), he obtained his PhD and habilitation diplomas at the Technical University of Łódź in 1967 and 1977. In the period 1984-1990 he was Rector of the Technical University of Częs[...]
4
63%
Turbulence : international journal
1998 Vol. 4 55-66
EN The paper presents a brief introduction to the problem of absolute instability both from theoretical and experimental point of view. Then the experimental set-up prepared at the Institute of Thermal Machinery to study hot air jet stability is described together with a preliminary program of the expe[...]
5
63%
Turbulence : international journal
1998 Vol. 4 67-81
EN The paper presents the overview of the approaches to the problem of mathematical turbulence modelling, which were developed up to now. The achievements and limitations of classical turbulence models, starting from the Bousinesq's concept of eddy viscosity, through algebraic prescriptions of mixing l[...]
6
63%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 2 41-50
PL Właściwa eksploatacja turbogeneratorów wymaga szczegółowej wiedzy na temat aktualnego stanu technicznego maszyny, jak również wiarygodnego oszacowania zmian tego stanu w najbliższej przyszłości. Tego typu informacje mogą być uzyskane za pomocą komputerowego systemu nadzoru wyposażonego w oprogramowa[...]
EN The proper maintenance of turbogenerator requires a detailed knowledge of the actual machine mechanical condition as well as reliable forecast of its possible changes in the nearest future. Such an information may be obtained with the use of computer - based monitoring systems, which assist addition[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Artykuł opisuje, czym jest diagnostyka zintegrowana i jakie są jej główne cele. Omówiono również, jakie są niezbędne rozwiązania organizacyjne związane ze stosowaniem zintegrowanej diagnostyki. Oprócz tego przedstawiono doświadczenia eksploatacyjne związane z jej wdrażaniem i perspektywy dalszego r[...]
EN The work explains a notion o integrated diagnostic and presents its main goals. There are also discussed indispensable organizational solutions connected with integrated diagnostic application. Moreover, the paper contains description of operating experience connected with its implementation and fut[...]
8
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
1999 nr 105 17-32
PL Przedmiotem pracy jest analiza oddziaływania śladu za poruszającym się cylindrem na pole prędkości na wlocie kaskady kierowniczej. Pomiary prowadzone były przy wykorzystaniu aparatury termoanemometrycznej oraz techniki uśredniania fazowego, w której sygnał odniesienia wyzwalany był przez stałe położ[...]
EN The paper presents a consecutive stage research devoted to modelling of nonstationery rotor-stator interaction in plane cascade flows. Measurements performed with the help of a hot-wire and supplemented by phase-averaged technique allowed to reconstruct the velocity field in the wake behind the movi[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 53-58
PL W pracy przedstawiono systematykę modeli turbulencji wykorzystywanych we współczesnych kodach CFD. Przedmiotem zainteresowania są zarówno modele typu lepkościowego jak i modele transportu naprężeń nazywane powszechnie modelami RANS. W artykule scharakteryzowano również kryteria oceny wiarygodności m[...]
EN The paper presents the systematics of the turbulence modelling. The both eddy-viscosity and second-order turbulence modells are discussed. Finnaly the remarks about the validation of the turbulence modeling have been formulated.
10
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 14 17-26
PL W pracy przedstawiono współczesny stan badań w zakresie deterministycznego opisu turbulencji z zastosowaniem metody LES (arge Eddy Simulation). Omówiono ograniczenia tradycyjnego modelowania turbulencji opartego na ujęciu stochastycznym, które stały się powodem podjęcia prac zmierzających do rozwoju[...]
EN The paper presents contemporary developments in the field of deterministic description of turbulence with special reference to Large Eddy Simulation (LES) methods. The limitations of conventional turbulence modelling based on stochastic methodology have been discussed and the reasons for development[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN Nowadays, the research interest in the modeling near wall region in turbomachinery flows is directed towards boundary layers which are not fully turbulent but laminar and transitional, especially under the condition of wake unsteadiness. The paper presents the review of recent achievements in inter[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 95--102
EN The paper presents a review of the current knowledge concerning the modelling of laminar – turbulent transition on turbomachinery blading. The most important physical features of laminar – turbulent transition are reviewed and their consequences for CFD modelling are discussed. The main features and[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 91--98
EN The bladerow interactions contain variety of forms related to potential and viscous mechanisms which affect the behaviour of flowfield. All these phenomena exert a distinct influence upon the efficiency and energy losses of flowpath through the blading. Therefore this subject has been a matter of in[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Artykuł dotyczy eksperymentalnej analizy rozwoju warstwy przyściennej na powierzchni turbinowej łopatki kierowniczej Na wlocie do palisady zainstalowany został wieniec prętów cylindrycznych mający za zadanie symulację warunków przepływowych panujących w rzeczywistym stopniu turbinowym. Zasadniczym z[...]
EN The paper presents an experimental analysis of the boundary layer developing on the surface of blade profile of a stator cascade. At the inlet to the cascade the conditions existing in real stage have been simulated by means of rotating wheel of cylindrical bars. The main aim of this work was to ana[...]
15
63%
Metrologia i Systemy Pomiarowe
PL W pracy przedstawiono metodę redukcji obciążenia estymat widmowych uzyskiwanych w wyniku przetwarzania sygnałów wyjściowych anometrów laserowych (LDA) z procesorem typu counter przy użyciu algorytmu slotted correlation. Zaproponowano dwie modyfikacje oryginalnej procedury obliczeniowej, z których je[...]
EN The paper presents the method for reducing spectral variability of the estimates obtained by slotted correlation algorithm applied to discrete signals of LDA processors. Twomodifications were considered and the proporsal of the so-called variable tolerance range turned to yield the improvementof the[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Sektor energetyczny oczekuje w najbliższej przyszłości istotna transformacja i przejście od scentralizowanej struktury zorientowanej na proces wytwarzania, do struktury rozproszonej zorientowanej na odbiorców energii. Powstały w ten sposób układ rozproszonej generacji energii zawierający wiele zróżn[...]
EN The energy sector of the world economy is currently being subjected to a shift from generation-oriented centralised structure to a consumer-oriented, economically and environmentally optimised decentralised network of small regeneration and trigeneration units. The structure of the decentralised gen[...]
17
51%
Energetyka
2013 nr 11 803--807
PL Artykuł przedstawia analizę termoekonomiczną nowatorskiej koncepcji dla bloków realizujących cykl parowy o parametrach supernadkrytycznych i opalanych węglem kamiennym. Głównym celem tego artykułu jest pokazanie podstawowych założeń metody RRM, która została wykorzystana dla trzech różnych konfigura[...]
EN The paper presents the thermoeconomic analysis for a novel concept of an ultra-supercritical coal-fired steam cycle. The main purpose of this paper was to show basic assumption of RRM method which was used for three different structural configurations of a power unit. The calculations were performed[...]
18
51%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem niniejszej pracy są procesy transportu ciepła zachodzące w bliskim obszarze osiowosymetrycznej strugi swobodnej w obecności występujących w niej zorganizowanych form ruchu, zwanych strukturami koherentnymi. Za miarę szybko zmiennych procesów transportu ciepła przyjęto wariancję temperatu[...]
19
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Artykuł przedstawia wyniki eksperymentalnej analizy pola prędkości izotermicznych strug przeciwbieżnych. Eksperyment przeprowadzony został z wykorzystaniem pionowego tunelu aerodynamicznego wyposażonego w układ dwóch dysz do generacji osiowosymetrycznych, koncentrycznych strug przeciwbieżnych. Pomia[...]
EN The paper presents results of experimental analysis of the flowfield in isothermal countercurrent round jets. The velocity measurements were carried out by means of a hot-wire anemometry. The instantaneous signals collected during the experiment were digitally processed and used to determine the sta[...]
20
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 2 243-256
PL Praca przedstawia współczesny stan wiedzy w dziedzinie numerycznego modelowania turbulencji ze szczególnym uwzględnieniem metody LES (ang. Large Eddy Simulation). Przedstawiono ograniczenia modeli turbulencji typu RANS, opartych o uśrednione w czasie równania Reynoldsa oraz wskazano perspektywy dete[...]
EN The paper presents contemporary developments in the field of deterministic description of turbulence with special reference to Large Eddy Simulation (LES) methods. The limitations of conventional turbulence modelling based on stochastic methodology have been discussed, and reasons for development of[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last