Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 103
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2002 nr 4 17-31
PL Wprowadzenie nowych, drastycznych norm emisji, zgodnych z wymogami UE, może w niedalekiej przyszłości spowodować zamykanie elektrowni opalanych węglem kamiennym, obciążających środowisko naturalne. Aby elektrownie te nie musiały być zamykane możliwe jest przystosowanie ich instalacji do obowiązujący[...]
EN The introduction of new, drastic, consistent with EU requirements, emission standards may cause in near future the closure of hard coal-fired power plants, affecting the natural environment. In order to avoid the closure of these power plants, possible is the adaptation of their installation to bein[...]
2
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 3 27-38
PL Problemem cywilizacji przemysłowej jest nadprodukcja odpadów. W Polsce dotyczy to szczególnie Górnego Śląska, gdzie nakładają się problemy związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym powęglowych. Oszacowano, że ilość odpadów komunalnych wytworzonych na Górnym Śląsku wynos[...]
EN An overproduction of waste is problem of industrial civilisation in Poland it concerns particularly Upper Silesia, where problems related are imposed with developing municipal waste and industrial, including mine waste. It estimated, that amount of municipal waste fabricated in Upper Silesia in 2001[...]
3
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 4 5-15
PL Jedną z perspektywicznych metod wykorzystania węgla, a głównie jego zasobów nie nadających się do eksploatacji metodami tradycyjnymi, jest podziemne zgazowanie. Pozwala ono na uzyskanie energii zawartej w węglu in situ, a tym samym uniknięcie ryzyka zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa człowieka - ni[...]
EN One of perspective methods of coal utilisation, and mainly its resources useless for mining with traditional methods, is an underground gasification. It enables to get energy contained in coal in situ and avoid in this way health and safety risk for a man, inseparable from traditional mining. In Pol[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, implementacja prawa Unii Europejskiej oraz rozwój gospodarki rynkowej spowodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania odpadami, mogącymi stanowić surowce energetyczne w postaci paliw alternatywnych. Wzrost ten jest jednak ograniczony wieloma czynni[...]
EN The growing ecological awareness of the society, implementation of European Union's law and development of the market economy caused in the last years an increase in the interest in wastes that could constitute energy raw materials in the form of alternative fuels. This growth, however, is limited b[...]
5
100%
Problemy Ekologii
PL Omówiono powstawanie odpadów z produkcji podstawowej przemysłów: utylizacyjnego, wocowo-warzywnego, cukrowniczego, napojów i mleczarskiego. Najwięcej problemów dotyczyło zagospodarowania odpadów z przetwórstwa mięsnego i drobiarskiego. Podkreślono, że w gospodarce odpadami należy ograniczyć i zapobi[...]
EN Waste generation from the basic production of such industries as: utilization, fruit and vegetable, sugar, beverage and dairy was characterised. Most of the identified issues referred to handling the waste from meat and poultry processing. The need to reduce and prevent waste generation through anal[...]
6
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy podjęto aktualne i ważne zagadnienie obejmujące swym zasięgiem ekologię, gospodarkę oraz racjonalne wykorzystywanie pierwotnych nośnikow energii. W publikacji przedstawiono w ogólnym zarysie opracowany własny model redukcji tlenków azotu w procesie strefowego spalania węgla i gazu z odmetano[...]
EN The work concerns an important in our times problem related to different areas as ecology, economy and proper use of energy resources: reducton of NO(2) by reburning process. The main goal of the work was to develop the technology of NO(2) reduction during zone combustion of coal and mine gas with p[...]
7
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 4 18-21
PL Przedstawiono zakres i wyniki prac modernizacyjnych kotła OCG-64 umożliwiających wprowadzenie metody reburningu w kotłach pyłowych oraz ocenę efektywności ekonomicznej dwóch wariantów modernizacji elektrociepłowni, które w zależności od dostępnej bazy technicznej, pozwalają na realizację strefowego [...]
EN The scope of the OCG-64 boiler modernization using the reburning method is described. The economic analysis of the two alternative solutions of the method is evaluated giving three possibility of the realization of multi-zone cole and mine-gas combustion.
8
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 3 20-24
PL Artykuł dotyczy aplikacji metody strefowego spalania węgla i gazu z odmetanowania kopalń w kotle energetycznym w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu do atmosfery. W ogólnym zarysie przedstawiono opracowane zasady proekologicznej optymalizacji procesu spalania wybranej instalacji kotłów, zapewniaj[...]
EN The application of the multi-zone combustion of cole and mine-gas is discussed in order to diminish the nitrogen oxides emission. The principles of proecological optimization of the choisen boiler installation from the point of view airborne emissions are described.
9
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 4 160-166
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych dla określenia ilosci biogazu odprowadzanego z bryły składowiska przy samoczynnym wypływie do atmosfery. Wyniki badań posłużyły do oceny wpływu niekontrolowanej emisji biogazu na stan powietrza atmosferycznego.
EN The article presents results of experimental studies conducted to define the volume of biogas self-released from a landfill site into the atmosphere. Data from the studies were used to assess the impact of uncontrolled biogas emission on the condition of atmospheric air.
10
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad separacją biogazu na membranach z poli(4-metylopentanu-1). Opisano wpływ parametrów procesu na przebieg i efektywność procesu separacji. Proces prowadzono w układzie przeciwprądowym, stosując gazy wysypiskowe średniometanowe. Otrzymane wyniki przeanaliz[...]
EN The results of experimental investigations on landfill gas separation on hollow fibres membranes made of poly (4 methylpentene-1) are presented. The effect of operating parameters on the performance and effectiveness of separation process has been described. Permeation process has been caried out in[...]
11
100%
Energetyka
2001 nr 6 317-320
PL Na przykładzie emisji NOx określono związek emisji zanieczyszczeń z eksploatacją kotła. Próby i pomiary dowiodły, że istnieje możliwość zmniejszenia koncentracji tlenków azotu w spalinach. Zbadano emisje dla różnych wariantów przepływu powietrza, gazu kopalnianego i obciążenia kotła. Ustalono najkor[...]
EN On an example of NOx emission there is determined a connection between pollutant emission and boiler operation. Tests and measurements prove the existence of the possibility to reduce the nitrogen oxides concentration in flue gas. There are tested emissions for various variants of air flow, coal min[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 31 59-72
PL W artykule przedstawiono komputerowy program wspomagający proekologiczne zarządzania elektrownią. Program umożliwia analizę szerokiego obszaru zagadnień związanych z modernizacją zakładu energetycznego, a przede wszystkim analizę wysokości koniecznych do poniesienia nakładów w celu dostosowania się [...]
EN The work present the computer program assisting pro-ecological power station management. The program enables to investigate many problems connected with plant modernization, first of all to perform the following analysis of the value of indispensable outlays in order to adapt the power station to em[...]
13
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 1 (13) 171--177
PL Jednym ze źródeł emisji gazów takich jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metan, siarkowodór, węglowodory do atmosfery są zwałowiska odpadów pogórniczych, a największa intensywność emisyjna występuje na zapożarowanych hałdach. Pożary te są zwykle wynikiem zastosowania nieodpowiednie[...]
EN Coal mining waste dumps are responsible for the emissions to the atmosphere of gases such as: carbon monoxide, carbon dioxide, sulphur dioxide, hydrocarbons and the highest emission intensity occurs on the burning coal mining waste dumps [1, 2, 5, 6]. In the hard coal mining and processing waste dum[...]
14
63%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 4 (8) 19-24
PL W artykule przedstawiono próbę porównania bezpieczeństwa pracy w wybranych przykładowo kopalniach zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce i Republice Czeskiej oraz wskazano te dobre praktyki/działania, które z powodzeniem można wdrożyć w innych zakładach górniczych co u[...]
EN The article presents an experimental comparison of safety at work in hard coal mines located in Upper Silesia Coal Basin. The aim was to show the best practices and activities in Poland and Czech Republic which could be successfully implemented in other mines in order to improve safety of their work[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy procesu zapewnienia jakości węgla kamiennego stwierdzono, że muszą być wprowadzone nowe rozwiązania wspierające ten proces. W pracy przedstawiono system opracowany przez autorów, który został wprowadzony w kopalniach węgla kamiennego do wspierania popraw[...]
EN On the basis of the conducted investigations and analysis of the hard coal quality assurance process, it has been found that new IT tools need to be introduced to support the process. The study presents a system developed by the authors, which has been implemented in hard coal mines to support produ[...]
16
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2002 nr 2 53-68
PL Gospodarka odpadami stanowi jeden z najbardziej zaniedbanych obszarów ochrony środowiska Odpady są często składowane w sposób niezabezpieczający środowisko i ludzi przed ich negatywnym oddziaływaniem, powodują degradację powierzchni ziemi i zanieczyszczają wody podziemne, powierzchniowe i powietrze.[...]
EN Waste management constitutes one of the most neglected environmental protection areas. Wastes are frequently disposed in a manner, that does not protect the environment and people against their negative impact; they cause the degradation of the earth surface and pollute underground and surface water[...]
17
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 2 73-80
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wzbogacaniem gazów procesowych w wodór na module membranowym wyprodukowanym przez firmę UBE. Badano wpływ warunków procesowych na skład chemiczny produktów: permeatu i retentatu. Proces prowadzono w współprądzie, a ocenie poddano wpływ wielkości stosowanego [...]
EN The article presents the results of investigation into process gas upgrading with respect to hydrogen on a membrane module produced by the UBE firm. The impact of process conditions on the chemical content of the products permeate and retentate was investigated. The process was conducted in parallel[...]
18
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 3 103-115
PL W artykule przedstawiono wstępną ocenę realizacji planu gospodarki odpadami w Bytomiu, a także propozycję jego monitorowania na podstawie rozszerzonego, w stosunku do przedstawionego w planie, zestawu wskaźników. Zgodnie z planem do monitorowania realizacji planu jest wykorzystywanych 12 wskaźników [...]
EN In the paper an introductory evaluation of realisation of waste management plan for Bytom and a proposition of its monitoring on a basis of indices set, extended in comparison with the one presented in the plan, was presented. According to the plan, 12 indices is used for monitoring the plan realisa[...]
19
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 2 105-116
PL W artykule omówiono dwa autorskie programy służące do wspomagania procesów decyzyjnych związanych z PZW, a mianowicie: - Program BANK, umożliwiający dobór węgla do procesu zgazowania, a także analizę światowych rozwiązań z zakresu PZW. Zawiera on bazy danych o jakości polskich węgli kamiennych wraz [...]
EN In the paper, the following two author's programs were discussed serving to assistance in decision processes connected with UCG: - Program BANK enabling selection of coal to process of gasification, and also analysis of world solutions in the scope of UCG. It contains databases on quality of Polish[...]
20
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2012 nr 2 33-47
PL W artykule podjęto próbę omówienia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej wraz z oceną procesu wdrażania jej zapisów do ustawodawstwa polskiego. Zaprezentowano także charakterystykę wybranych technologii czystego węgla oraz ocenę ich technologicznej dojrzałości i stopnia wdrożenia w Po[...]
EN In the article, an attempt has been made in order to discuss the climate and energy policy of the European Union accompanied with an assessment of the implementation of its entries to the Polish legislation. The characteristics of the selected clean coal technologies has been presented with the asse[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last