Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 115
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 5 18--21
2
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2005 nr 1 27--28
3
88%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2004 nr 8 24--26
4
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono badania dwóch stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al o różnej zawartości cyrkonu, boru i chromu. Długotrwałe wygrzewanie w czasie do 100 godzin w temperaturze 1000°C i 1200°C w atmosferze powietrza lub argonu prowadzi do stopniowego ujednorodnienia składu fazowego badan[...]
EN This study iiwestigates two Ni3Al - based intermetallic alloys containing differing amounts of zirconium, boron and chromium. Gradual homogenisation was accomplished through long-lasting annealing, up to 100 hours, at 1000°C or 1200°C in air or argon atmospheres. A higher level of homogeneity of the[...]
5
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wielkości ziarna na parametry wytrzymałościowe taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al mierzone w próbie statycznego rozciągania, w temperaturze pokojowej, w atmosferze powietrza. Po szczegółowej analizie morfologii budowy ziarnowej materiału w[...]
EN The results of investigation of grain size effect on mechanical properties of Ni3Al – based intermetallic strips measured in a tensile test at room temperature in air have been shown in the paper. Thin intermetallic strips with average grain size of 1, 5, 7, 26, 43 and 83 micrometers prepared by col[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 75 191-196
PL W pracy przedstawiono ocenę mozliwości zastosowania faz międzymetalicznych typu FeAL jako powłok ochronnych natryskiwanych gazodetonacyjnie na podłoże ze stali 45, przy optymalnie dobranych warunkach nanoszenia. Na podstawie badań mikrostruktury, składu chemicznego, składu fazowego i stipnia umocnie[...]
EN Powders of iron-aluminium intermetallic compounds were tested as practicable materials of protective coatings gas-detonation sprayed on 0.45% C structural steel substrate. The results of microstructure, chemical compositon and microhardness investigations for coating after spraying as well results o[...]
7
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Gas detonation sprayed (GDS) intermetallic coatings made of Fe-Al phases are expected to be resistant to abrasive wear and may find tribological use in aggressive environments and / or at elevated temperature. Powder mixtures of Fe-Al type intermetallic phases were gas detonation sprayed on a plain [...]
8
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Abrasive wear tests of Fe-Al based in sinter/steel couples were conducted using pin-on disc method. Abrasive wear resistance was determined by two ways: by continuous measurement of pin length change and by sample loss weight measurement. Measurement points were approximated by linear function for e[...]
9
63%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 323-327
PL W pracy zaproponowano autorski dwuetapowy proces otrzymywania spieków na bazie fazy międzymetalicznej FeAl. Etap pierwszy obejmuje przygotowanie wypraski wstępnej z mieszaniny proszków składników elementarnych, o składzie stechiometrycznym 60% Fe i 40% Al atomowo, w podwyższonej temperaturze. Zastos[...]
EN Nowadays Fe-AI - based intermetallics are one of the most interesting new materials for high temperature application. Excellent oxidation and carburization resistance, very good corrosion and wear resistance and low cost of production are their most important advantages in comparison to another grou[...]
10
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 159--166
PL Przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej i analizy składu chemicznego w mikroobszarach badano zmiany morfologii i składu chemicznego węglików w stopie typu vitalium, o różnej zawartości niklu, w stanie lanym. Wykazano, że w stanie lanym cząstki węglików wykazują dwoistą budowę - występują w [...]
EN Changes of morphology and chemical compositions of carbides in vitalium type cobalt alloy in dependence of nickel's capacity were investigated on the base of SEM and EDX results. It was found that alredy in cast condition particles of carbides occured in massive or in lamelar form. The fractions of [...]
11
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 167--174
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu środowiska i czasu homogenizacji na mikrostrukturę oraz wzrost porowatości stopu na bazie fazy międzymetalicznej Ni3Al, z dodatkami chromu, molibdenu, cyrkonu i boru. Stosując badania mikrostruktury i porowatości tego stopu w stanie lanym oraz po [...]
12
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej na zużycie tribologiczne stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni₃Al z dodatkami stopowymi chromu cyrkonu i boru w stanie po odlewaniu i po 100-godzinnym wygrzewaniu w temperaturze 1200°C w atmosferze argonu lub powietrza. Wykorzystując me[...]
EN The experimental results of heat treatment influence of alloys with Ni₃Al matrix with additions chromium, zirconium and boron on tribological wear are presented in this paper. Investigated materials were the samples in as cast conditions and 100-hours heat treatment at 1200°C temperature in the argo[...]
13
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czasu i temperatury homogenizacji na strukturę stopów na bazie fazy międzymetalicznej Ni3Al, z dodatkami stopowymi boru, cyrkonu, chromu i molibdenu. Rejestrowano zmiany strukturalne pod wpływem procesu homogenizacji w temperaturze 1000°C lub 1200°C, w czasi[...]
EN The study results are presented on the influence of homogenization duration and temperature on the structure of Ni3Al inter-metallic phase based alloys, with alloy additions of boron, zirconium, chromium and molybdenum. The structural variation were recorded resulted by homogenization at temperature[...]
14
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań umocnionego zgniotem drobnoziarnistego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi cyrkonu i boru. W oparciu o wyniki statycznej próby wytrzymałości na rozciąganie (temp. pokojowa, atm. powietrza) wykazano istotny wpływ obróbki plastycznej n[...]
EN A significant influence of strain hardening on structure and mechanical parameters of fine-grained Ni3Al intermetallic alloy strip with addition Zr and B was shown in this paper. On the basis of tensile testing (at room temperature in air) it has been shown that plastic cold-working significantly in[...]
15
63%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1220-1223
PL Scharakteryzowano proszki samorozpadowe z układu Fe-Al w aspekcie możliwości ich zastosowania do wytwarzania metodą detonacyjną (DGS -Detonation Gas Spraying) żarowytrzymałych powłok ochronnych na bazie faz międzymetalicznych z układu Fe-Al. Porównano morfologię, mikrostrukturę oraz stopień umocnien[...]
EN The possibilities of practical application of self-decomposed Fe-Al powders I to form protective, heat resistant, intermetallic layers in the Fe-Al system by Detonation Gas Spraying (DGS) method were analyzed. The morphology, microstructure, micro hardness and phase, as well as chemical homogeneity [...]
16
63%
Inżynieria Materiałowa
1998 R. XIX, nr 4 938-941
PL Na podstawie wyników badań struktury i mikroanalizy składu chemicznego stopów na bazie faz międzymetalicznych typu Ni3Al, z dodatkami chromu, cyrkonu i boru w stanie lanym oraz po wyżarzaniu ujednorodniającym stwierdzono, że długotrwała, wysokotemperaturowa obróbka cieplna praktycznie nie wpływa n[...]
EN Structure investigations and chemical composition microanalysis of Ni3Al-based, cast or heat treated intermetallic alloys with addition of chromium, zirconium and born were carried out. On the base of the results of these investigations it has been found that lasting, high temperature heat treatmen[...]
17
63%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 6 880-884
PL W pracy przedstawiono kompleksową analizę wyników badań intermetalicznych powłok ochronnych otrzymanych poprzez gazodetonacyjne natryskiwanie (GDNP) proszków samorozpadowych na bazie faz międzymetalicznych typu Fe-Al na podłoże z ulepszonej cieplnie stali 45. Wcześniej prezentowane wyniki badań mikr[...]
EN A complex analysis of investigations of intermetallic protective coatings obtained as a result of gas detonation spraying Fe-Al type self-disintegrated powders on quenched and tempered steel substrate is presented in the paper. Earlier shown results of microstructure testing, chemical and phase anal[...]
18
63%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 430-433
PL W pracy przedstawiono ocenę stabilności cieplnej struktury i niektórych właściwości powłok ochronnych na osnowie faz międzymetalicznych typu Fe-Al, natryskiwanych gazodetonacyjnie na podłoże stali 45 przy optymalnie dobranym poziomie energii detonacji. Na podstawie badań mikrostruktury, składu chemi[...]
EN An evaluation of thermal stability of structure and selected properties of Fe-Al-type intermetallic protective coatings is shown in this paper. On the basis of results of microstructure, chemical composition and microhardness investigations for coatings after spraying and after additional heating at[...]
19
63%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 482-485
PL W pracy omówiono wyniki badań powłoki barierowej na włóknach węglowych przeznaczonych do zbrojenia kompozytów na bazie stopów aluminium. Powłokę barierową z węglika krzemu SiC otrzymywano w wyniku reakcji atomów węgla z powierzchni włókien i atomów krzemu z nośnika silikonowego, podczas obróbki w wy[...]
EN The results of investigations of barrier coating on carbon fibres for aluminium-based composite materials have been discussed in this paper. The silicon carbide barrier coating has been obtained, during high temperature treatment, as a result of reaction between carbon atoms from fibre surface and s[...]
20
51%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 243--248
PL W pracy przedstawiono wpływ obróbki plastycznej na gorąco na mikrostrukturę oraz właściwości wytrzymałościowe odlewniczego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Fe3Al. Zastosowana niekonwencjonalna obróbka plastyczna na gorąco skutecznie umożliwia kształtowanie badanych stopów na osnowi[...]
EN Used orthodox hot working enables effective shaping of tested alloys based on Fe3Al and leads to twice refinement of microstructure.The refinement of microstructure in effective way increases mechanical properties, at about 10% increases plasticity in ambient temperature and at about 200M[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last