Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 3 26--41
PL Zagadnienie wpływu OZE na tworzenie miejsc pracy było w Europie przedmiotem wielu projektów badawczych, dotyczących UE jako całości, poszczególnych krajów, ale także regionów. Badania w tym zakresie w Polsce miały charakter fragmentaryczny (przegląd ich wyników przedstawiono w dalszej części niniejs[...]
EN In the paper results of the study of employment in renewable energy installations are presented. The study was focused on local effects due to the need of local governments and local communities to provide information about decisions on localization of new RES installations. It concerns mainly distr[...]
2
100%
Ekonomia i Środowisko
2010 nr 2 45--63
PL W początkowym etapie wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego na po. ziomie mikroekonomicznym decyzje odnoszące się do oddziaływania na środowisko dotyczyły głównie spełnienia określonych prawem standardowi eliminacji ewidentnych przejawów nieracjonalności. Wraz z rosnącym zakresem stosowania instrume[...]
EN Variety of environmental management systems and tools applied in companies, as well as a diversity of environmental policy instruments directed towards companies make decisions concerning envrronmental aspects of business activity increasingly important as well as progressively more complicated. The[...]
3
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 503-518
EN Trade with emissions is the basic instrument of the European climate policy. The instrument was created in United States, where not like in Europe, realization of the ecological policy does not use ecological taxes. Objective and unambiguous methods of defining the demand of economies for emission o[...]
4
63%
Przegląd Komunalny
2009 nr 10 54-56
PL W ramach wdrażania Narodowej Strategii Spójności 2004-2006 w Polsce realizowano ok. 3 tys. projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym ponad 2 tys. przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową i wodno-ściekową, ponad 160 - z gospodarką odpadami i blisko 550 z ochroną powietrza i klimatu.
5
63%
Przegląd Komunalny
2009 nr 3 50-54
PL Unia Europejska oczekuje od swoich krajów członkowskich minimalizowania ilości powstających odpadów i maksymalnego zagospodarowania tych już wytworzonych. Polska dostosowała swoje prawodawstwo do tych wymogów unijnych, a efekty funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Pol[...]
6
63%
Przegląd Komunalny
2009 nr 8 62-65
PL Poza Programem Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" istotne znaczenie dla realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska mają regionalne programy operacyjne (RPO). Podejmując problematykę finansowania działań proekologicznych w ich ramach, należy zwrócić uwagę na kwestię rozdziału kompetencj[...]
7
63%
Przegląd Komunalny
2009 nr 5 80-82
PL Jednym z fundamentalnych celów realizowanych przez Wspólnotę Europejską, wyrażonym w art. 158 traktatu ją ustanawiającego, jest wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty poprzez zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej u[...]
8
63%
Przegląd Komunalny
2009 nr 6 62-65
PL W latach 2007-2013 prowadzona przez Wspólnotę polityka spójności realizuje trzy cele: "Konwergencję", "Regionalną konkurencyjność i zatrudnienie" oraz "Europejską współpracę terytorialną". Do objęcia wsparciem w ich ramach kwalifikują się różne regiony wg odrębnych zasad.
9
63%
Ekonomia i Środowisko
2006 nr 2 125--139
PL W Polsce od 1 stycznia 2002 roku obowiązuje system przepisów regulujących obowiązki przedsiębiorców związane z wprowadzaniem na rynek krajowy opakowań i produktów w opakowaniach. Nowo wprowadzone akty prawne dostosowały polskie ustawodawstwo w tej dziedzinie do regulacji Unii Europejskiej, w tym prz[...]
EN A system of legal acts imposing on Polish companies obligations in the field of packaging waste recovery and recycling has been in force since January 1, 2002. The paper assesses the four-year period of functioning of this system. Assessment of the packaging waste recovery and recycling system effic[...]
10
63%
Ekonomia i Środowisko
2006 z. spec. 53--66
PL W tekście przedstawiono wybrane źródła finansowania projektów z zakresu edukacji ekonomiczno-ekologicznej, dostępne różnym grupom beneficjentów, w tym szkołom wyższym i organizacjom pozarządowym. Omówiono programy służące realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, a także Mechanizm [...]
EN External funds, including structural funds of the European Union, are becoming a more and more important source of funding for environmental education projects. The paper presents selected funding opportunities for educational projects, available to different applicant institutions, including higher[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last