Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 415-426
PL W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie architekturą okresu międzywojennego w Polsce. Jednakże daje się zaobserwować powszechne niszczenie charakterystycznych, identyfikujących ją elementów wystroju i kształtu architektonicznego.Spowodowane jest to głównie brakiem wiedzy na temat jej kul[...]
EN In last years in Poland we may observe a great interest in the architecture of the interwar era. However, there may be noticed a widespread destruction of typical architectural elements and details that identify this architecture. It is mostly caused by lack of knowledge of its cultural importance i[...]
2
100%
Architectus
2010 Nr 2(28) 159--169
PL W artykule przybliżono niektóre wybrane realizacje z obszaru Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) i pokazano charakterystyczne cechy zarówno ich form architektonicznych, techniki wznoszenia, jak i układów urbanistycznych. Do analizy wybrano reprezentatywne przykłady z miast obszarów A, B, C, tj. z[...]
EN The process of building the Central Industrial Region (COP) was preceded by a period of intensive investments aimed at improving the living conditions of the citizens of the reborn state. The period from November 1918 until 1922 can be described as the time of building the economic basis of new Pola[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2012 Z. 25 77-87
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowania tożsamości architektoniczno-urbanistycznej małych miast Polski południowo-wschodniej w kontekście ich rewitalizacji. Przeanalizowano kilkanaście miast, w których powstały nowe przestrzenie publiczne i zrewitalizowano istniejące. Na tej pod[...]
EN The article presents the results of research on the conservation status of architectural and urban identity of small towns in South East Poland, in the context of revitalisation activities. There have been more than a dozen cities analyzed in which public spaces, new and revitalized existing ones. T[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł przedstawia problematykę związaną ze współczesnymi tendencjami w projektowaniu budynków energooszczędnych. Oszczędne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego, a przede wszystkim energią pochodzącą z nieodnawialnych źródeł staje się dziś paradygmatem projektowania zrównoważonego. Rada E[...]
EN Paper presents problems related to modern tendencies in designing of energy efficient buildings. Economical management of environmental resources in particular energy from non-renewable sources has become a paradigm of sustainable designing. The European Council draws attention to rational use of en[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 131-142
PL Artykuł przedstawia pierwsze realizacje modernistyczne w mieście Lublinie po odrodzeniu Rzeczypospolitej. Lublin jako miasto położone w samym centrum Polski, był miejscem gdzie powstało wiele nowych obiektów architektonicznych w tym użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych (oficerskich, budow[...]
EN The article presents first modernist projects implemented in the city of Lublin after the rebirth of the Republic of Poland. Lublin, as a city located in the very centre of Poland, was a place where numerous new architectural objects were constructed, including public buildings and housing estates ([...]
6
100%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 1 44-53
EN The problems of landscaping of Poland become in recenttimes significant. On a level with the protection of the natural environment they become the determinant of national culture, its environmental and aesthetic awareness. The article presents the role of the alley in shaping the identity of the Pol[...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The term "culture of architecture (building)" denotes a manner in which architectural and engineering structures are shaped to become an inherent part of the idea of city's long-term sustained development. In the period of revitalisation of city space, it may be said that the "culture of architectur[...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W ostatnich latach obserwujemy nowe spojrzenie na miasto i jego wartość dla człowieka. Różne zjawiska degradacji przestrzeni miejskich obligują do ich regeneracji zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Rewitalizacja nie ogranicza się do zachowania istniejących czy tradycyjnych form kompozycji ur[...]
EN In recent years, the city and its value for the human being have been looked at from a new perspective. Degradation of the urban space creates the obligation to regenerate it in accordance with the principles of sustainable development. Revitalisation is not limited to the maintenance of the existin[...]
9
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Współczesne miasto jest czymś innym niż to, które było kiedyś. Dawniej "sercem miasta", rozumianym jako miejsce, w którym koncentrowało się życie publiczne jego mieszkańców, był rynek. Początkowo dominowała tu głównie funkcja handlowa, zaś w otaczających go ulicach lokowano karczmy, zajazdy i zakład[...]
EN A contemporary city is something different than what it used to be. In the past, the Market Square constituted "the heart of the city", understood as the place where the public life of its inhabitants concentrated. Originally, the commercial function dominated this space, while the surrounding stree[...]
10
100%
Architektura Krajobrazu
2009 nr 2 48-56
EN The article presents the landscape transformations of chosen small towns of south-eastern Poland. The appearance of their main pointsmarket squares - yesterday and today has been shown. Old market places with traditional fairs have changed their functions within latter years and have been changing t[...]
11
100%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 1 34--42
PL Kluczowym czynnikiem, w zakresie rozwoju terenów miejskich, zawsze była lokalizacja obszarów przemysłowych. Budynki wznoszone w okresie międzywojennym mają cechy nowoczesnej architektury użytkowej i stały się częścią miejskiego dziedzictwa kulturowego. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować zwięks[...]
EN The key factor in the future development of the city was the localization of the industrial areas. The buildings that were raised during that time have features of a modern functional architecture and became a cultural heritage of the city. In the recent years, we can observe an increased interest i[...]
12
100%
Architectus
2002 Nr 2(12) 79--87
PL Na obecny kształt i obraz zabudowy miast wpłynęło wiele czynników stymulujących i ograniczających swobodę budowania. Do podstawowych należy zaliczyć obowiązujące w danym okresie prawo budowlane oraz możliwości finansowe inwestorów. Na przestrzeni XVIII, XIX i XX wieku prawo to na ziemiach Królestwa [...]
EN The present shape of the Polish urban structures has been influenced by a number of factors, which stimulated or limited its development. In the 18lh century, the first police directives were introduced in order to improve the state of the architectural order, public safety, and other aesthetic and [...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2014 Z. 30 267--278
PL Stalowa Wola jest jednym z głównych ośrodków miejskich projektowanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej miasto chwilowo straciło na znaczeniu jako miasto przemysłowe, ale rozbudowywało się tak jak inne miasta w okresie PRL-u. Obecnie, po upadk[...]
EN Stalowa Wola is one of the main urban centers planned in the Central Industrial District in the interwar period. After 2nd World War the city temporarily lost its importance as an industrial city, but was extended like other cities during the communist regime. Currently, after the collapse of the ex[...]
14
63%
Architectus
2010 Nr 2(28) 171--178
PL W artykule poruszono problematykę kultury architektury wybranych osiedli mieszkaniowych Lublina. Opisywane osiedla powstały w okresie od końca lat 50. do początku lat 80. ubiegłego stulecia. Już na etapie projektów lub krótko po ich powstaniu w osiedlach prowadzono działania mające na celu poprawę e[...]
EN The first housing estates in Lublin after the Second World War were created as part of ZOR (Working Estates Factories - Tatary, Bronowice) and as the first postwar Housing Cooperatives. The greatest cooperative was the Lublin Housing Cooperative (LSM) which was created in 19571. In the years 1954-19[...]
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Nowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze Polski w latach dziewięćdziesiątych spowodowały wystąpienie zjawiska upadku nierentownych gałęzi przemysłu, szczególnie ciężkiego, co doprowadziło do przyspieszonego procesu "opuszczania" przez przemysł dotychczasowo zajętych obszarów. W chwili obecnej tereny[...]
EN Social and economical changes whid had started after 1989 year in Poland caused that many unprofitable factories had become a bankrupts also the URSUS foundry in Lublin. Modernize of industrial buldings shows many architectural and renovation problems. Every modernization results from many external [...]
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Budynki Politechniki Lubelskiej znajdują się na terenie dawnego folwarku Rury Jezuickie. Większość zabytkowych budynków nie przetrwało do naszych czasów, pozostał jedynie dziewiętnastowieczny dworek, a z zabudowań folwarcznych - spichlerz. Obiekty te, mimo iż pochodzą prawdopodobnie z przełomu XVIII[...]
EN Solving problems with modernize monumental buildings with reference to contemporary requirements. Report presents sphere of main requirements witch should be take into consideration in modernize ancient buildings for contemporary using.
17
63%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 3 61-68
EN Article raises issues of changes in the landscape of residential areas Lublin created between the late 40s to early 60s: Housing estates Racławicka Dzielnica Mieszkaniowa (RDM), housing estates of Zakłady Osiedli Robotniczych (ZOR): Zachód, Bronowice, Tatary and the first settlements of Lublin Housi[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Osiedle Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza jest jednym z pierwszych, wybudowanych w powojennym Lublinie. Od samego początku jego atrybutem stała się idealnie zaprojektowana zieleń, sadzona natychmiast po zakończeniu robót budowlanych. Referat przedstawia obecny stan osiedla or[...]
EN The Adam Mickiewicz Housing Estate of Lublin Housing Cooperative is one of the first housing estates built in the postwar Lublin. The perfectly designed greenery, planted immediately after final building works, has been its attribute since the beginning. The paper presents the actual condition of th[...]
19
63%
Przegląd Budowlany
20
63%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last