Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 9 508-513
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z problemem tworzyw sztucznych, spotykanych w złomach ZSEE. Wskazano, że materiały te stanowią masowo ok. 30 % całości złomu. Scharakteryzowano najczęściej występujące zastosowania różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Omówiono zachowanie się niektórych materi[...]
EN The article discusses issues related to the problem of plastic found in WEEE scrap. It was pointed out that these materials are about 30 % of the total waste mass. Most commonly applications of different types of plastics were characterized. Also the behaviour of some materials in metallurgical proc[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 391-400
PL Przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem biomasy do spalania oraz transportu biomasy do kotłów przy użyciu nowego typu przenośników. Omówiono podstawowe rodzaje biomasy oraz ich parametry fizyczne i opałowe jak również rozwiązania konstrukcyjne przenośników oraz ich ustrojów wsporczych. Szcz[...]
EN The paper presents the problems of applying and transportation a biomass to power boilers by using the tubular pneumatic band conveyors in the "green" energy production process. Discussed are different brands of a biomass and their thermo-physical parameters. Moreover the different kinds of conveyor[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 4 1367--1372
PL W artykule przedstawiono wyniki badań kinetycznych utleniania koncentratów siarczkowych cynku z dodatkiem materiałów obojętnych, zawierających ZnO. Stwierdzono, że dodatek około 15% tlenku cynku, otrzymanego z recyklingu pyłów stalowniczych, zwiększa szybkość i maksymalny stopień utlenienia koncentr[...]
EN This paper presents the results of the kinetic studies of the zinc sulfide concentrate oxidation with the addition of inert, ZnO-containing materials. It was observed that about 15% of zinc oxide addition, obtained from steelmaking dust, improves the rate and maximum degree of oxidation of the conce[...]
4
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania koncentratów cynku zawierających różne związki żelaza. Wykorzystując metody termograwimetrii i analizy termicznej wykazano wpływ formy występowania żelaza na efekty cieplne utleniania. Rzutują one na szybkość utleniania siarczku cynku i związaną z tym sz[...]
EN This paper presents the results of oxidation of zinc concentrates containing various iron compounds. Using the thermogravimetry and thermal analysis methods it was shown that the influence of the iron form affects the thermal oxidation process. They influence the rate of, oxidation of zinc sulphide [...]
5
81%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 2 313--319
PL Celem prezentowanej pracy jest próba zaprojektowania systemu sterowania przemysłowego, który w trakcie bieżącego cyklu produkcyjnego wykorzystuje zarejestrowane w przeszłości dane produkcyjne. Głównym założeniem systemu jest przetwarzanie danych produkcyjnych w celu znalezienia zarejestrowanych prze[...]
EN The goal of presented work is an attempt to design an industrial control system that uses the production data registered in the past during the regular production cycle. The main idea of the system is processing of the production data in order to find some registered past cases of production that ar[...]
6
81%
Computer Methods in Materials Science
PL W ramach niniejszej pracy podjęto próbę opracowania regułowego systemu ekspertowego (SE) pozwalającego na przewidywanie kluczowych parametrów wyjściowych procesu zawiesinowego. Baza wiedzy systemu ekspertowego została opracowana na podstawie drzew klasyfikacyjnych (algorytm C4.5). Drugim zadaniem ni[...]
EN The main goal of the paper is an attempt to develop a rule-based expert system (ES) allowing prediction of the key output parameters of a flash smelting process. The expert system knowledge base was built with classification trees (C4.5 algorithm). The second task of the present study was to develop[...]
7
81%
Computer Methods in Materials Science
PL W ramach niniejszej pracy przeprowadzono eksplorację danych, pochodzących z procesu otrzymywania miedzi w piecu zawiesinowym. Celem pracy było odszukanie reguł asocjacyjnych występujących pomiędzy wybranymi parametrami wyjściowymi procesu - stężeniem miedzi w żużlu i stężeniem ołowiu w miedzi - a pa[...]
EN The paper presents an attempt of the exploration of data sets collected in the copper flash smelting process. The goal of the research was to find the association rules occurring between selected output parameters of the process – copper concentration in the slag and lead concentration in blister co[...]
8
81%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Wsad miedzionośny topiony w piecach szybowych zawiera pewne ilości arsenu. Pierwiastek ten przechodzi do kamienia miedziowego, będącego jednym z produktów. Jednym ze sposobów zmniejszenia zawartości arsenu w kamieniu Cu jest zastosowanie dodatków zawierających CaO. Rośnie wówczas strumień As w pyłac[...]
EN Shaft furnace copper charge contains specified amount of arsenic. This element comes to copper matte during melting process. An application of CaO addiction is one of procedure for As reduction in copper matte. Then, arsenic stream to slag and dust grows, and As concentration in copper matte decreas[...]
9
81%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawione zostały wyniki analizy zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi uzyskane przy użyciu wybranych metod eksploracji danych. Analiza przeprowadzona została jedynie dla wybranych parametrów. Wyniki analizy posłużyły do utworzenia odpowiednich reguł asocjacyjnych z wybranych paramet[...]
EN The paper present the results of the data mining analysis of the copper flash smelting process. Only chosen process parameters were considered. The obtained results formed the appropriate association rules between chosen input and the temperatures of the process output parameters. The data mining an[...]
10
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 10 679-685
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wprowadzaniem molibdenu do żeliwa w postaci trójtlenku molibdenu. Zbadano wpływ różnych rodzajów lepiszcza stosowanego do sporządzania granul MoO3 oraz różnej jego ilości na końcowy efekt procesu stopowania. Określono stopień przejścia molibdenu z tlenku do [...]
EN In the article, the results of alloying MoO3 to the cast iron were presented. The influence of the different kinds of binders and its addition on final effect of alloying were examined. The degree of molybdenum transition and the participation of reducers in cast iron for the process of MoO3 reducti[...]
11
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 10 686-689
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wprowadzaniem molibdenu do stopów na osnowie żelaza. Molibden wprowadzano w postaci granul zawierających tlenek molibdenu i reduktor. W charakterze reduktorów stosowano żelazokrzem FeSi75 oraz silumin AlSi11. Uzyskano wysokie stopnie przechodzenia molibdenu[...]
EN In this work, the results of alloying molybdenum to iron based alloys were presented. Molybdenum was alloyed as MoO3 granules with reducer. As reducers, ferrosilicon FeSi75 and silumin AlSi11 were used. High transition degrees of molybdenum without considerable changes of chemical composition of iro[...]
12
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 10 666-674
PL W artykule poddano analizie proces granulacji MoO3 z zastosowaniem różnych lepiszczy oraz z dodatkiem fazy metalicznej jako reduktora. Granulacja jest niezbędnym, wstępnym etapem przygotowania związków molibdenu do ich wprowadzenia do ciekłych stopów na osnowie żelaza. Dla wytworzonych w szybkoobrot[...]
EN In the presented work a process of MoO3 granulation with a different kinds of binders and with an addition of a metallic phase as a reducer, was analysed. The granulation is an essential part of preparing molybdenum compounds before alloysing an iron based materials. Various measurements leading to [...]
13
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 10 675-679
PL W artykule przeanalizowano termodynamiczne aspekty stopowania żeliw, staliw i stali molibdenem wprowadzanym w postaci granul MoO3. Z uwagi na silną tendencję trójtlenku molibdenu do sublimacji analizie poddano proces jego odparowania z ciekłej kąpieli metalicznej. Stwierdzono możliwość niewielkich s[...]
EN Thermodynamic analysis of iron base alloy with molybdenum oxide alloying was made. According to the strong sublimation tendency of MoO3, the process of evaporating from the liquid metallic bath was analysed. Because of easiness of reduction of gaseous forms of MoO3 by condensed components of metalli[...]
14
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 10 689-692
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy zmienności zawartości molibdenu, krzemu, węgla i aluminium w wybranych wyrobach z żeliwa po wprowadzeniu molibdenu w postaci trójtlenku. Analiza dotyczy prób przemysłowych. Wybór pierwiastków i analiza są ukierunkowane na opracowanie wytycznych do sterowania p[...]
EN In the article there have been presented the results of analysis of changeability in the content of molybdenum, silicon, carbon and aluminum in the chosen cast iron products after alloying molybdenum in the form of trioxide. This analysis was made for industrial process. The choice of elements and a[...]
15
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 3 129-135
PL Przedstawiono problem przewidywania emisji NOx w zawiesinowym procesie wytwarzania miedzi. Algorytm drzew regresyjnych CART został wykorzystany do przewidywania poziomu NOx w gazach. W modelowaniu tego zjawiska wykorzystano przemysłowe dane pomiarowe. Opracowany model na bazie drzew decyzyjnych pozw[...]
EN The problem of prediction of NOx emission in the copper flash smelting process is presented. The CART algorithm was applied to prediction of the NOx content in exhausts. The industrial data were used to modelling of this phenomenon. The model developed on the base of the decision trees allows to ide[...]
16
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 8 461-466
PL W artykule przeprowadzono analizę wpływu niektórych parametrów pracy pieca szybowego na czas odstawania topu w odstojniku, a co za tym idzie także na zawartość miedzi w odpadowym żużlu szybowym. Wykonane w Hucie Miedzi LEGNICA próby przemysłowe jednoznacznie wykazały bardzo istotny wpływ niektórych [...]
EN In this paper, the authors made the analysis of influence of shaft furnace work parameters on melt separation in sedimentation tank and copper losses to slag wastes. The tests which were made in copper plant LEGNICA confirmed that some of analized parameters have an effect on copper contents in shaf[...]
17
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 7 396-403
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy istniejących powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy wybranymi parametrami procesu zawiesinowego przetopu koncentratu miedzi. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem metod eksploracji danych pozwalających na poszukiwanie reguł asocjacyjnych. Znaleziono technol[...]
EN The paper presents the results of the analysis of the cause-effect relationships between chosen parameters of the copper flash smelting process. The analysis was performed using the data mining methods, resulting in the formulation of existing association rules. The technological relationships betwe[...]
18
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 6 333-337
PL W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy procesu zawiesinowego przetopu koncentratów miedzi. Celem było podjęcie próby oceny możliwości poprawy jakości sterowania procesem opartym na analizie powiązań pomiędzy wybranymi parametrami wejściowymi i wyjściowymi procesu. Opierając się na prz[...]
EN The paper presents the results of the statistical analysis of the copper flash smelting process. The aim of the research was an attempt of the evaluation of possibilities of improving the quality of the process control on the basis of the analysis of relationships between the chosen input and output[...]
19
81%
Computer Methods in Materials Science
PL W pracy przedstawiono przykłady wykorzystania dynamicznych SSN do modelowania złożonych procesów przemysłowych, w których obserwuje się opóźnienie sygnałów wyjściowych w stosunku do zmiany sygnałów wejściowych. Uzyskane wyniki przewidywania wielkości wyjściowych opóźnionych w stosunku do sygnałów we[...]
EN The main objective of the work is evaluation of effectiveness of the dynamic neural networks in modelling of the copper flash smelting process. The fundamentals of the dynamic neural networks were presented in the paper. This type of neural networks was tested in solving the theoretical problem with[...]
20
81%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 8 461-465
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości wyprowadzenia arsenu ze wsadu miedzionośnego na etapie jego topienia w piecach szybowych. Dodatek związków wapnia do wsadu skutkuje m.in. reakcją tworzenia się arsenianów wapnia i usunięciem arsenu do fazy żużla. Stwierdza się również przechodzenie arsenu [...]
EN In this paper the analysis of arsenic removal from copper matte during shaft furnace process is presented. The addition of calcium compounds produces the result of calcium arsenates creation reactions and arsenic elimination to the slag. The arsenic passes to the dust phase in the case of the achiev[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last