Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2
100%
Polish Journal of Chemistry
2000 Vol. 74, nr 12 1723-1730
EN An anomalous temperature behaviour of the hydrogen evolution reaction on Pt electrode in molten ethylammonium tetrafluoroborate has been observed. The influence of a small amount of tetraethylammonium tetrafluoroborate on hydrogen evolution from molten EtNH3BF4 has been investigated, using a.c. impe[...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 4 6547--6555, CD2
PL Powszechnie dostępne rozwiązania w zakresie prognozowania zapotrzebowania na towary ze względu na wzrastającą dynamikę rynku, rosnące wymagania klientów okazują się być niewystarczająco efektywne. Artykuł przedstawia koncepcję połączonego wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji a w szczególnoś[...]
EN Available classic solutions in terms of demand forecasting in the field of logistics are not sufficient enough because of the growing market dynamics and customers expectations. Therefore it is highly recommended to propose the advanced approach to demand forecasting based on hybrid method. The arti[...]
4
63%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 219--222
EN In this paper, a novel methodology and a software tool for advanced image processing of thermal image sequences are presented. The software implements 1-D Fourier, short-time Fourier and wavelet transforms. The tool uses temperature variation in time for each pixel in the sequence of IR images. It i[...]
5
63%
Logistyka
2014 nr 4 3908--3913
PL Dostępne rozwiązania w zakresie prognozowania przyszłych wielkości popytu są niewystarczające i należy poszukiwać innych metod, umożliwiających bardziej precyzyjne ich oszacowanie. Artykuł prezentuje oryginalne rozwiązanie, wykorzystujące model autoregresji, który na podstawie kształtowania się doty[...]
EN Available classic solutions in terms of demand forecasting are not sufficient enough . Therefore it is highly recommended to use more advanced methods enabling better accuracy in predictions. This article presents the solution (methodology) to make demand forecasting, using autoregression model. On [...]
6
63%
Logistyka
2014 nr 3 3471--3481
PL Celem niniejszego artykułu jest propozycja wielokryterialnego podejścia do optymalizacji sieci logistycznej z uwzględnieniem aspektów logistyki zwrotnej. Podstawą omawianej problematyki w pracy jest próba dokonania integracji zadań logistyki typu forward oraz logistyki zwrotnej. Problem optymalizacj[...]
EN The purpose of this article is to propose multi – criteria wide approach to optimization of supply in logistics network, taking into account issues of reverse logistics. The basis of the considered in the work topic is extension of that problem respecting the need for the integration of forward and [...]
7
63%
Logistyka
2014 nr 6 1379--1389
PL W artykule przedstawiono problem sterowania poziomem zapasów w magazynie. Kluczową specyfikacją dla tego problemu jest reprezentatywna predykcja stochastycznego popytu na towary stanowiąca punkt odniesienia dla sformułowania adekwatnego problemu sterowania. W problemie tym minimalizowane kryterium r[...]
EN In the paper the inventory level optimal control problem was presented and solved. The crucial control specification is created by representative prediction of stochastic demand of the goods buyers which creates the reference for adequate control problem formulation. The minimized control performanc[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykuleł poruszono zagadnienie wyboru optymalnej – ze względu na czas, koszty i bezpieczeństwo – trasy drogowego przewozu ładunków w relacji Polska‒Rosja. Analizie poddano 12 tras przebiegających przez Litwę i Łotwę, Białoruś oraz Ukrainę, w której dokonano kalkulacji kosztów, czasu ja[...]
EN This article raises the question of the optimal choice based on time, cost and safety, of road cargo routes between Poland and Russia. The analysis includes twelve routes running through Lithuania, Latvia, Belarus and Ukraine depending on the estimated costs and travel time. To choose the optimal ro[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2014 R. 111, z. 1-M 115--128
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji zintegrowanego podejścia systemowego do zarządzania transportem towarów w obszarach miejskich. W szczególności poruszono problematykę niekorzystnych oddziaływań środowiskowych i społecznych, pochodzących od transportu drogowego towarów i dokon[...]
EN The purpose of this article is to propose the concept of an integrated system-wide approach to the management of urban freight transport. This work also addresses the aspects of environmental and social impacts from the road freight transport in a confrontation with modern and eco-efficient solution[...]
10
63%
Measurement Automation Monitoring
EN In this paper we present a simplified performance analysis of wide-band microbolometer cameras for gas detection. The spectral characteristics of camera’s elements such as detector, lens and filter were considered in this analysis. The parasitic radiation of IR filter that diminishes the contrast wa[...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 120 231--240
PL W artykule zaprezentowano autorskie podejście do planowania tras pojazdów w warunkach niepewności, które bazuje na krótkookresowych prognozach czasu przejazdu w sieci drogowej miasta. Model predykcyjny został stworzony z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Niepewność wartości czasu przejazd[...]
EN The article presents the author's approach to planning vehicle routes in conditions of uncertainty, which is based on short-term forecasts of the travel time in the city's road network. The prediction model was created on the basis of the artificial neural networks. The uncertainty of the time value[...]
12
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W pracy przedstawiono analizę dyspozycyjności ciągu technologicznego ściana-zbiornik szybowy oraz poszczególnych maszyn i urządzeń tworzących podstawowe wyposażenie techniczne tego ciągu na przykładzie dwu ścian w KWK Staszic. Wyznaczono wskaźniki dyspozycyjności całego ciągu traktowanego jako syste[...]
EN The availability analysis of a technological line: longwallshaft bunker and individual machines and devices forming a basic technical equipment of this line with an example of two longwalls at the Coal Mine Staszic has been presented in the paper. The availability factors of the whole line considere[...]
13
63%
Measurement Automation Monitoring
2018 Vol. 64, No. 4 108--111
EN In this paper authors present application of deep neural networks for super-resolution interpolation of infrared images. A residual neural network with reduced number of layers was used. The transfer learning using RGB visual images was applied in this research. The validation of the network was per[...]
14
51%
Karbo
2012 Nr 4 238-248
PL Wykorzystując I zasadę termodynamiki, w pracy przedstawiono jednolitą metodologię obliczeń bilansowych opartą na entalpii tworzenia substancji oraz na uwzględnieniu entalpii fizycznej produktów w odpowiednich stanach skupienia. Do analizy wybrano trzy węgle różnego typu, tzn. węgiel brunatny z kopal[...]
EN Using the first law of thermodynamics the paper presents a unified methodology for the balance calculations based on the enthalpy of formation of substances and on the inclusion of physical enthalpy of products in the respective states of the matter. Three coals of different types were selected f[...]
15
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 1 (109) 61--67
PL W pracy przedstawiono stereowizyjny system do pomiaru właściwości geometrycznych tkanin. Głównym zastosowaniem proponowanego systemu jest pomiar parametrów prześwitów międzynitkowych. Praca zawiera szczegółowy opis wykorzystanych algorytmów przetwarzania geometrycznego, który wyjaśnia zasadę pomiaru[...]
EN In this paper, a stereovision system for measuring the geometrical properties of fabrics is presented. Measurement of the parameter of spacings between the yarns is the main application of the system proposed. The algorithms implemented are described in detail which explain how one can measure the a[...]
16
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 2 (110) 33--39
PL Opracowano program komputerowy do badania struktury i identyfikacji kanałów międzynitkowych w tkaninie w układzie 3D, wykonano adaptację stanowiska komputerowej analizy obrazu oraz opracowano nie destrukcyjną metodę badania kanałów międzynitkowych dla tkanin o małej grubości i małej masie powierzchn[...]
EN A computer program - Textile3D to study the structure and identify the channels in woven fabrics in a 3D system was developed. Adaptation of a stand for computer image analysis was performed and a not-destructive method of testing channels between threads for woven fabrics (clothing) of low value of[...]
17
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 3 (123) 129--138
PL Dokładniejsze poznanie struktury wewnętrznej płaskich wyrobów włókienniczych otwiera nowe możliwości badawcze w zakresie aplikacyjnego wykorzystania wolnych przestrzeni w strukturze płaskiego wyrobu włókienniczego tj. rozkładu i budowy kanałów międzynitkowych oraz przestrzeni międzywłókienkowych. Za[...]
EN A more detailed understanding of flat textile products’ internal structure opens up new possibilities for research on the application use of voids in the structure of flat textile products, i.e. the arrangement and structure of the channels between threads and voids between fibres. The work presente[...]
18
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 6 (120) 88--93
PL W artykule przedstawiono nową metodę oceny średnic kanałów międzynitkowych w materiałach tekstylnych, w szczególności w tkaninach. W metodzie tej zastosowano trójwymiarowe skanowanie obiektu przy użyciu światła strukturalnego. Po rekonstrukcji trójwymiarowej powierzchni tkaniny, przeprowadza się ana[...]
EN In this paper, a novel method of estimation of the diameter of inter-yarn channel inlets in textile materials, in particular fabrics, is described. This method is based on 3D micro-scanning with structured light. After 3D reconstruction of the fabric surface, one uses the so called “cutting” plane p[...]
19
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 5 (125) 79--86
PL Zaprezentowane prace są kontynuacją badań nad kanałami międzynitkowymi tkaniny pojedynczej z uwzględnieniem parametrów struktury tkaniny. Do identyfikacji kanałów międzynitkowych wprowadzono stereowizyjną metodę trójwymiarowej analizy struktury tkaniny pojedynczej, metodą mikroskanowania 3D fragment[...]
EN The work presented is a continuation of research on the interthread channels of single fabric taking into account the parameters of fabric structure. The stereographic method of threedimensional structure analysis of a single fabric, the method of 3D microscopy of fabric fragments in structural ligh[...]
20
33%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN VoGE application for visualizing gene structure elements in nucleotide sequences is presented in the paper. Genomic analyzing of genome sequences was continuation of proteomic efforts in the EuChinaGrid project that was oriented on the structure prediction of never born proteins, but probably with p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last