Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono dominujący udział przewozów realizowanych europejskim transportem drogowym (pasażerskim i towarowym). Szkodliwy jego wpływ na środowisko naturalne i człowieka oraz znaczny udział w ogólnych kosztach zewnętrznych transportu. Zaprezentowano Europejski Program Badawczy Transpo[...]
EN A dominating contribution of the carriages performed with European road transport (both passenger and freight one) was presented in this article. It was presented there also the harmful influence of these carriages on the environment and people and its considerable share in general external costs of[...]
2
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2002 nr 1/2 23-37
3
100%
Przegląd Kolejowy
1998 Nr 3 12-17
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 52 11-24
PL Artykuł stanowi próbę wskazania kierunków promowania w Europie i Polsce alternatywnych gałęzi transportu w celu ograniczenia dynamicznego wzrostu przewozów drogowych. Składa się z pięciu części. W części pierwszej omówiono rekomendacje Komisji Europejskiej w stosunku do rozwoju transportu intermodal[...]
EN This artic1e forms an attempt to indicate the directions to promote in Poland and Europe the alternative branches of transport, in order to limit the dynamic growth of road conveyances.
5
100%
Logistics and Transport
EN From the early 90s combined transportation (based on standardized transportation and transshipment technologies) hasn't exceeded 3,5%2 of overall weight of loads transferred by railway in Poland. During the same period the share of that type of transport in overall railway transfers in European Unio[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 13 289--307
PL Przewozy kombinowane (oparte na zunifikowanych technologiach przewozowo- ładunkowych) w Polsce od początku lat 90. nie przekraczają 3,5% ogólnej masy przewiezionych ładunków transportem kolejowym. W tym samym okresie w krajach Unii Europejskiej udział tej formy transportu w przewozach kolejowych ogó[...]
EN When the transport system in Poland has to be developed in accordance with the principles of the sustainable development and the principles of the sustainable moving, it is necessary to implement the complex means to promote the combine transport in Poland. The creation of the complex and coherent p[...]
7
100%
Logistyka
2014 nr 4 3053--3065
PL Rozwój niemieckiego kolejnictwa począwszy od budowy pierwszej linii aż do czasów współczesnych. Próba analizy kształtowania się infrastruktury transportowej oraz transportu kolejowego w układzie przewozów pasażerskich i ładunków na podstawie sytuacji gospodarczej Niemiec. Potrzeba poniesienia nakład[...]
EN The development of German rail, starting from the first railways up to the present days. An attempt to analyse the process of shaping transport infrastructure and rail transport for passenger and cargo carriages, on the basis of the economic situation in Germany. The need to bear costs of maintenanc[...]
8
100%
Logistyka
2014 nr 3 4416--4424
PL Artykuł stanowi próbę wskazania kierunków promowania w Europie i Polsce alternatywnych gałęzi transportu w celu ograniczenia dynamicznego wzrostu przewozów drogowych. Omówiono rekomendacje Komisji Europejskiej w stosunku do rozwoju transportu intermodalnego. Przedstawiono strukturę i wielkość przewo[...]
EN This article forms an attempt to indicate the directions to promote in Poland and Europe the alternative branches of transport, in order to limit the dinamic growth of road conveyances.
9
100%
Logistyka
2016 nr 1 8--12
PL W artykule omówiono działania operatorów transportu kombinowanego/intermodalnego kolej - droga, zmierzające do wzrostu przewozów i udziału przedsiębiorstw kolejowych na europejskim rynku transportowym w badanym okresie. Przeprowadzone badania wskazują na rosnącą dynamikę przewozów w technologii inte[...]
EN The article discusses the actions of combined/intermodal road-rail transport operators aimed at increasing freight and share of railway undertakings and on the European transport market in the period considered. The study indicates a growing dynamics in the intermodal freight technology. The size an[...]
10
100%
Logistyka
2016 nr 6 7--9
PL Artykuł poświęcono analizie i ocenie zasadniczych regulacji w Polsce dotyczących promowania rozwoju inteligentnych, zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych. Szczegółowa analiza zapisów w dokumentach wskazała, że większość z nich ma charakter ogólny i nie określa źródeł, sposobów i termi[...]
EN This article was intended to make an analysis and estimation of a basic regulation existing in Poland and relating to promotion of the development for intelligent, balanced and effective transportation systems. The detailed analysis of records in the documents has shown that the majority of them is [...]
11
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 110 29--37
PL W artykule przedstawiono: istotę transportu bimodalnego, stosowane środki techniczne, technologie zestawiania pociągu bimodalnego oraz systemy transportu bimodalnego. Podsumowanie artykułu stanowi analiza zalet i wad przewozów drogowo-szynowych ładunków w technologii bimodalnej.
EN The following was presented in this article: a substance of bimodal transport, used technical means, technologies for putting together a bimodal train and systems of the bimodal transport. The recapitulation of this article composes an analysis of advantages and disadvantages for road-railways trans[...]
12
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 391--400
PL W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po dokonanych w 1989 roku przemianach ustrojowych i przeobrażeniach gospodarczych. Przedstawiono rozbudowę sieci dróg krajowych w Polsce z uwzględnieniem autostrad. Wskazano na wiodącą rolę transportu ładunków w transporcie samoch[...]
EN An analysis for the motor-car transport development after the transformation of the political system and economy in Poland in 1989 was made in this article. The development of domestic roads in this country with taking into account the constructed highways was also presented in it. There was indicat[...]
13
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Artykuł omawiający transport kombinowany składa się z czterech części. Część pierwsza prezentuje rozwój transportu kombinowanego w Polsce w latach 1990-2000, w części drugiej określono wielkość zadań dla transportu kombinowanego do 2010 r. W części trzeciej wskazano podstawowe kierunki działań niezb[...]
14
100%
Logistics and Transport
EN The International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Poland The article presents: the essence of bimodal transport, technical measures, technologies and setting bimodal trains in bimodal transport systems. Summary of the article is the analysis of advantages and disadvantages of road-[...]
15
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1449--1452
PL W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po dokonanych w 1989 roku przemianach ustrojowych i przeobrażeniach gospodarczych. Przedstawiono rozbudowę sieci dróg krajowych w Polsce z uwzględnieniem autostrad. Wskazano na wiodącą rolę transportu ładunków w transporcie samoch[...]
EN An analysis for the motor-car transport development after the transformation of the political system and economy in Poland in 1989 was made in this article. The development of domestic roads in this country with taking into account the constructed highways was also presented in it. There was indicat[...]
16
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 63 205-220
PL W Unii Europejskiej w szybkim tempie następuje rozwój zintegrowanej intermodalnej sieci logistycznej w której fundamentalne znaczenie odgrywają; transport kombinowany i centra logistyczne. Aktualnie przewozy kombinowane w UE stanowią ponad 15 % ogólnych przewozów realizowanych transportem kolejowym,[...]
EN It takes place in the EU the rapid growth of the integrated inter-modal logistic network, in which the combined transport plays the fundamental role. The combined carriages are, at present, at the lcvel of over 15% of total amount of the carriages performed with railway transport system, and the num[...]
17
100%
Logistyka
2015 nr 3 3323--3327, CD 1
PL Artykuł poświęcono analizie i ocenie zasadniczych regulacji w Polsce dotyczących promowania rozwoju inteligentnych, zrównoważonych i efektywnych systemów transportowych. Szczegółowa analiza zapisów w dokumentach wskazała, że większość z nich ma charakter ogólny i nie określa źródeł, sposobów i termi[...]
EN This article was intended to make an analysis and estimation of a basic regulation existing in Poland and relating to promotion of the development for intelligent, balanced and effective transportation systems. The detailed analysis of records in the documents has shown that the majority of them is [...]
18
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 96 115--127
EN The article discusses the development of the Italian railways between 2002 and 2015, taking into account the investment expenditure allocated to the growth of this transport mode in the period under investigation, as well as within a time horizon extending until 2026. The research has been complemen[...]
19
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 22 9--21
PL Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej w sposób syntetyczny przedstawiona została sylwetka naukowa, działalność w praktyce gospodarczej, zainteresowania naukowo-badawcze oraz osiągnięcia naukowe (w kraju i za granicą) prof. dr. hab. Jerzego Wronki. Część druga poświęcona została osiąg[...]
EN The article consists of two parts. In the first part of the article were presented scientific interest (domestic and abroad) of Professor Jerzy Wronka. The second part is devoted to the theoretical achievements of the author. This part was based of detailed analysis and assess one of the most import[...]
20
100%
Logistyka
2015 nr 4 1427--1434, CD2
PL W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po dokonanych w 1989 roku przemianach ustrojowych i przeobrażeniach gospodarczych. Przedstawiono rozbudowę sieci dróg krajowych w Polsce z uwzględnieniem autostrad. Wskazano na wiodącą rolę transportu ładunków w transporcie samoch[...]
EN An analysis for the motor-car transport development after the transformation of the political system and economy in Poland in 1989 was made in this article. The development of domestic roads in this country with taking into account the constructed highways was also presented in it. There was indicat[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last