Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 4 37--41
PL W artykule zamieszczono analizę wpływu wybranych rozwiązań organizacyjnych na czas i koszt realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Opisano przedsięwzięcie, które było przedmiotem analizy, zaproponowano metodykę badań oraz zamieszczono wyniki obliczeń i ich analizę. W analizie kosztów ograniczono się[...]
EN The article presents an analysis of the influence of selected organizational solutions on time and implementation cost of a construction project. It describes the project, which was the subject of analysis, proposes a research methodology and presents the results of calculations and analysis. The co[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2018 nr 10 107--109
PL W artykule przedstawiono wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie. Analizie poddano 485 wypadków przy pracy, które miały miejsce w latach 2008 – 2014 w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano ścież[...]
EN The paper presents influence of selected types of works on accident phenomenon in the polish construction industry. 485 occupational accidents were analysed. The results obtained from the analysis of occupational accidents, which took place in five Polish voivodships: Kujawsko-Pomorskie, Śląskie, Lu[...]
3
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 1-B 239--246
PL Budownictwo charakteryzuje się wysokim poziomem zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz wysoką wypadkowością. W ocenie bezpieczeństwa pracy oraz prewencji wypadkowej istotną rolę odgrywa wiedza dotycząca przebiegu procesu wypadkowego. Na podstawie analizy opracowań GUS oraz modelu wypadku zapr[...]
EN The construction industry is characterized by a high level of hazards to the life and health of employees and by a high accident rate. Knowledge relating to the course of the accident process plays a major role in work safety assessment and in accident prevention. On the basis of GUS reports and the[...]
4
63%
Archives of Civil Engineering
PL Dane statystyczne publikowane przez Urząd statystyczny Unii Europejskiej, a także informacje zawarte w licznych publikacjach są podstawą stwierdzenia, że budownictwo w porównaniu do pozostałych sekcji gospodarki narodowej charakteryzuje się wysokim poziomem zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka ora[...]
EN The article presents an analysis and evaluation of the accident rate in selected European Union countries. On the basis of available statistical data, the analysis of accidents in various sectors of the European Union economy was carried out. Afterwards, a ranking of countries regarding accidents in[...]
5
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 105--106, 111
PL W artykule przedstawiono metodę analizy i oceny wypadkowości w budownictwie. Składa się ona z pięciu etapów i obejmuje: identyfikację źródeł danych o wypadkach przy pracy; klasyfikację pozyskanego materiału badawczego; budowę informatycznej bazy danych; budowę modelu symulującego przebieg złożonego [...]
EN The article presents the methodology of analysis and assessment of accident rate in the construction industry. It consists of five phases and includes: the identification of data sources on accidents at work, classification of collected research material, construction of computer database, building [...]
6
63%
Technical Transactions
2017 Vol. 4(114) 81--90
PL Wypadki przy pracy stanowią bardzo duże obciążenie psychiczne i ekonomiczne dla przedsiębiorstw i społeczeństw. Zdecydowanej większości wypadków można zapobiec poprzez odpowiednie i skuteczne działania prewencyjne. Aby takie działania prowadzić, należy mieć wiedzę o przebiegu wypadków, ich przyczyna[...]
EN Accidents at work constitute a heavy psychological and economic burden for companies and societies. The vast majority of cases can be prevented by appropriate and effective preventive measures. Knowledge about the course of events, their causes and consequences is required in order to carry out such[...]
7
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 152--154
PL W artykule podjęto próbę analizy wypadkowości w budownictwie pod kątem wybranych czynników generujących koszty. Korzystając z danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, przeanalizowano wpływ na wielkość kosztów wypadków przy pracy czynników takich, jak tzw. czas stracony os[...]
EN The article presents an attempt of analysing the accident rate in the construction industry with regards to agents that generate costs. The impact of factors such as the time lost by an injured person and other people and also material losses on the size of costs of accidents at work was analysed us[...]
8
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 69--71
PL W artykule omówiono najważniejsze działania podjęte przez Unię Europejską oraz Polskę w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Przeanalizowano wypadkowość w polskim budownictwie w latach 1992 – 2014. Oceniano, czy podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt. Do oceny zastosowano następu[...]
EN The article discusses the most important actions taken by the European Union and Poland to improve occupational safety in the construction industry. In order to assess whether the taken actions bring the desired effect, the accident rate in the Polish construction industry in the years 1992 – 2014 w[...]
9
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 109--112
PL Upadki pracowników z wysokości w budownictwie bardzo często mają związek z pracą na rusztowaniach budowlanych. Kontrole prowadzone na polskich budowach wskazały wiele nieprawidłowości dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy na tych konstrukcjach. Celem przeprowadzonych badań było zidentyfikowan[...]
EN Falls from a height in the construction industry are very often associated with construction work on scaffolding. Controls carried out on Polish construction sites indicate irregularities in the area of ensuring safety while working on scaffolding. The aim of the research was to identify the most co[...]
10
51%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1152--1155
PL Przeprowadzono badania ekstrakcji reaktywnej 1,3-propanodiolu (1,3-PD) z 3-proc. roztworów wodnych z udziałem aldehydu octowego (aldehyd C2) i izomasłowego (aldehyd izo-C4). Największą efektywność ekstrakcji (97%) uzyskano dla aldehydu izo-C4 zastosowanego w nadmiarze molowym 2:1 w temperaturze poko[...]
EN 1,3-Propanediol (1,3-PD) was extd. from 3% aq. soln. with hexane after acetalization with MeCHO or EtMeCHO. The highest extn. efficiency (97%) was achieved for EtMeCHO in a molar excess of 2:1 at room temp., and for strongly acidic solns. with pH 0.5. The efficiency of MeCHO was twice smaller. The r[...]
11
45%
Builder
2018 R.22, nr 8 82--85
12
39%
Builder
2017 R.21, nr 8 116--119
13
39%
Builder
2016 R.20, nr 12 80--83
PL Realizacja robót budowlanych jest działalnością obarczoną wysokim poziomem ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych, takich jak: katastrofy budowlane, wypadki przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe (near misses). Szczególnie duży wydźwięk w społeczeństwie wywołują wypadki śmiertelne i ciężk[...]
EN Implementation of construction works is an activity burdened with a high risk of the occurrence of adverse events, such as: construction catastrophes, accidents at work or near misses. Fatal and severe accidents cause particularly strong overtones in society. They are very often a result of a fall f[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last