Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł podejmuje dyskusję nad celowością unormowania stosowanych pojęć, bazy danych i wyników kompleksowych badań ruchu (KBR), aby uzyskać przystawalność i porównywalność ich założeń oraz wyników. Uporządkowania i ujednolicenia wymaga terminologia KBR, zakres i forma informacji opisujących struktur[...]
EN This paper undertakes a discussion on usefulness of standardising for comprehensive travel surveys concerning applied notions, data base and their results to gain compatibility and comparability of assumptions and results. Used terminology requires unified and well-ordered data and results. General [...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł bazuje na doświadczeniach z przeprowadzonych w Krakowie kordowych badań ruchu na drogach. Określono cele, szczegółowe zadania badania ankietowego oraz zakres jego wykorzystania. Dokonano fizycznej oraz matematycznej identyfikacji systemów obsługi masowej (w tym ich elementów) w procesie anki[...]
EN The paper founds on the experiences of road interviews which were performed at the road gates in Krakow. Aims, detailed tasks and range of applications for road interviews have been determined. For the interview process of drivers, the physical and mathematical identification of queuing system and i[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 7 64--67
PL Brak ustawowego wymogu koordynowania planowania przestrzennego z planowaniem transportu powoduje narastanie stanów zatłoczenia motoryzacyjnego, zwłaszcza w tych obszarach miast, gdzie lokalizowane są duże generatory ruchu. Osoby bądź instytucje sporządzające dokumenty planistyczne, ale przede wszyst[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono pojmowanie logicznej formy urbanistycznej w aspektach zrównoważonego rozwoju transportu, w tym ogólne relacje pomiędzy strukturą przestrzenną miasta a układem transportowych wielkości ruchu. Wskazano na trwałość kształtu sieci ulic w strukturach urbanistycznych. Opisano rolę[...]
EN Understanding of logical urban form in question of sustainable transport development was outlined. It is involved with general relations between space and transport structure of a city and traffic amounts. Durability of a shape street network in urban structure was shown. The role of urban form and [...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 4 66-67
PL W artykule "Rozwój sieci ulic w polityce transportowej zrównoważonego rozwoju" (PK 02/03) przedstawione zostały ramy procesu planowania rozwoju sieci ulic. Jest to ważny problem zarówno dla urbanisty (przede wszystkim planisty transportu), jak również dla polityków samorządowych, którzy rekomendują [...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 8 64-65
PL Przyjęta polityka transportowa państwa (Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej: Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju. Warszawa 2001) czy miasta (np. Uchwała nr XXIII/269/III/99 Rady Miejskiej Poznania z 18 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia i wdr[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 6 66-67
PL W artykule "Ogólne zasady planowania zrównoważonego rozwoju sieci ulic" (PK 04/03) przedstawiona została ocena stanu sieci ulic, generalne zalecenia polityki rozwoju, charakterystyka struktury sieci ulic oraz rola prognoz ruchu w jej wymiarowaniu. Planowanie racjonalnego rozwoju sieci ulic wymaga ws[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 10 94-94
PL Jednym z podstawowych celów polityki transportowej jest przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska naturalnego i cywilizacyjnego, w tym o znaczeniu kulturowym. Choć każdy pojazd samochodowy (zwłaszcza poruszający się) powoduje obciążenie środowiska, to jednak bardzo ważne jest postrzeganie komunikacji [...]
9
100%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 6 2-7
PL Zrównoważony transport w ramowych programach ramowych Unii Europejskiej. Ogólna informacja o projekcie Caravel w ramach programu Civitas II. Zadania projektu Caravel realizowane w Krakowie. Powiązanie projektu Caravel z polityką transportową Krakowa.
EN Sustainable transport in frame programmes of European Union. The general information on Caravel project within the framework of Civitas II programme. Tasks of Caravel project realised in Cracow. Connections of Caravel project and transport policy of Cracow.
10
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 7 36-39
PL Źródłem polityki w ogólności jest sprzeczność i rozbieżność interesów oraz aspiracji grupowych wynikających ze zróżnicowania społeczeństwa. Polityka ma bowiem harmonizować interesy partykularno-grupowe z interesem ogólnospołecznym w warunkach współdziałania, współzawodnictwa, a nawet walki różnych g[...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 2 70-71
PL Sprawny transport jest jednym z ważniejszych składników jakości życia. Umożliwia spełnianie różnych aktywności człowieka, w tym produkcję. Niesprawna komunikacja obniża atrakcyjność miasta i może doprowadzić do degradacji jego wartościowych obszarów.
12
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 5 104
PL „Geolodzy byli na każdy sygnał, w pełnej gotowości, w dzień i w nocy. Dziękuję wam za to” – mówił wojewoda małopolski Jerzy Miller podczas otwarcia ogólnopolskiej konferencji O!suwisko w Wieliczce (19–22 maja 2015 r.), wspominając katastrofę osuwiskową, która dotknęła Małopolskę w 2010 r.
13
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2005 R. 102, z. 2-A 117--125
EN Context of European national, regional and urban level for transport policy are outlined. Set of instruments for physical planning policy, supporting of transport policy for sustainable development has been listed. Described instruments are involved with: modification of settlement structure, compac[...]
14
100%
Drogownictwo
2005 nr 12 383-388
PL Dokładność badań ankietowych na drogach zależy od doboru liczby stanowisk i ich personelu. Do określenia właściwej liczby stanowisk ankietowania zastosowano dwa systemy obsługi masowej: pierwszy z kolejką, kiedy stanowiska ankietowania są zajęte i zatrzymywane pojazdy tworzą kolejkę i drugi bez kole[...]
EN Precision of driver interview on roads depends on proper number of interviewing posts and their personnel. In order to determine proper numbers two systems of mass service have been applied, the first with queues when interviewing posts are busy and stopped vehicles created queues and the second wit[...]
15
100%
Archives of Transport
PL Ankietowe badania ruchu przeprowadzone na wlotach drogowych do Krakowa w 1994 r. i w 2001 r. oprócz zasadniczego zadania, tj. wyznaczenia więźby ruchu zewnęlrznego, stanowiły podstawę dla przedsięwziętych analiz teoretycznych jako zagadnienie teorii kolejek. Dokonano fizycznej oraz matematycznej ide[...]
EN Road inquiry were performed at road gates in Krakow in 1994 and 2001. Their main task was to estimate the trip distribution for extemal traffic. Moreover, inquiry studies were a base for undertaken theoretical analysis as an issue of queuing theory. For the inquiry process of drivers, the physical a[...]
16
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 329--349
PL Na podstawie przeprowadzonych w ostatnich kilkunastu latach kompleksowych badań ruchu opracowane zostały modele odwzorowujące zachowania komunikacyjne mieszkańców miast. Dokonano porównania uzyskanych modeli dla miast: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin. Analizowano modele odnoszące się do nastę[...]
EN On the basis of comprehensive travel surveys that had been carried out in the last several years, the travel models have been worked out. These models express transport behaviour of inhabitants. The comparisons of models for the cities: Gdansk, Krakow, Lodz, Poznan, Szczecin were made. The models w[...]
17
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 2(98) 195--210
PL W artykule podjęto próbę dokonano identyfikacji i klasyfikacji atrybutów dotyczących pojedynczej podróży osób w transporcie miejskim. Klasyfikacja obejmuje grupy atrybutów dotyczących aspektów przestrzeni i czasu oraz uwarunkowań odbywanej podróży, jej struktury oraz warunków w jakich dokonuje się p[...]
EN In this paper an attempt has been made to identify and classify attributes of urban transport. Classification includes groups of attributes concerning aspects of space and time and travel conditions, as well as structure of travel. Some of attributes are consequence of the conditions in which travel[...]
18
100%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 12 34-40
PL Charakterystyka mierników regularności. Wpływ regularności ruchu na komfort przewozu w pojeździe komunikacji zbiorowej. Zawodność obsługi wskutek braku regularności.
EN Characteristic of regularity measures. Impact of traffic regularity on comfort in public transport vehicles. Lack of service reliability through lack of regularity.
19
100%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 9 6--12
PL Celem artykułu jest przypomnienie – z perspektywy ponad ćwierćwiecza – pionierskich w skali Polski działań podejmowanych w Krakowie, wpisujących się w powszechnie obowiązujący obecnie postulat zrównoważonego rozwoju systemu transportowego miasta. Zarysowano genezę idei modelu sektorowego uspokojenia[...]
EN The aim of the article is to remind - from the perspective of over a quarter-century - pioneer in the scale of Poland actions undertaken in Cracow, in line with the current general demand for sustainable development of the city's transport system. The genesis of the idea of a sectoral model of traff[...]
20
100%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 11 4-10
PL Referat przedstawia "przeciętny ekwiwalentny czas podróży pasażera" jako propozycję syntetycznego miernika oceny jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w zastosowaniu do miast średnich. Zarysowano znaczenie jakości usług w komunikacji zbiorowej w nawiązaniu do dokumentów i projektów Unii Europ[...]
EN The paper presents the so-called "Equivalent average passenger travel time" as a proposal for a synthetic measure of quality assesment of public transport operation as applied to medium-sized towns. The importance of quality public transport services in relation to the documents and projects of the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last