Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 5 58-60
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 77-86
PL W referacie przedstawiono wyniki badań odkształcalności i wytrzymałości na ściskanie w zależności od zawartości jonów siarczanowych w betonach i zaprawach poddanych ekspozycji korozyjnej w warunkach przemiennego nasycania, suszenia i mrożenia elementów próbnych. Stwierdzono, że: - istotny wzrost od[...]
EN This paper presents the results of laboratory tests, which examined the deformation and compression strength of concrete samples, varying according to the content of sulphate ions in the concrete exposed to corrosion in the conditions of alternate saturation, drying and freezing. One can conclude th[...]
3
100%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 4 124--128
PL Kruszywa węglanowe eksponowane w środowisku ciekłym mogą ulegać zniszczeniu z wytworzeniem pęczniejących form wodorotlenku wapnia i magnezu. Obecność jonów Ca2+, Mg2+ i SO42- w środowisku korozyjnym oraz podwyższona temperatura t = +60ºC mogą mieć wpływ na stopień de[...]
EN Carbonate aggregates exposed to a liquid environment may decompose and produce bulking of calcium and magnesium hydroxides. The presence of Ca2+, Mg2+ and SO42- – ions in the corrosive environment and temperature +60ºC may influence the rate of aggregate decompositio[...]
4
100%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 5 152--156
PL Wiadomo, że beton cementowy może być podatny na wnikanie chlorków. Opis tego zjawiska dla betonu cementowego wykonanego z niereaktywnego kruszywa żwirowego był już przedmiotem licznych prac. Głównymi ich tematami były: opis wywołanej przez chlorki korozji zbrojenia w betonie, wyznaczenie bezpiecznej[...]
EN It is well known, that concrete can be prone to the chloride ingress. The processes of chloride destruction of concrete made with non reactive gravel aggregate are the subject of many labours. The main topics of these investigations are: the concrete rebar corrosion induced by chlorides, the safe co[...]
5
100%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 4 134--143
PL Kruszywa dolomitowe poddane działaniu środowiska wilgotnego mogą ulegać rozkładowi z wytworzeniem pęczniejących wodorotlenków wapnia i magnezu. Zwiększenie wydajności reakcji dedolomityzacji wywołuje obecność w środowisku agresywnym jonów Ca2+, Mg2+ i SO4 2– oraz podwyższona temperatura. W artykule [...]
EN Dolomite aggregates exposed to a wet environment may decompose and produce bulking of calcium and magnesium hydroxides. The presence of Ca2+, Mg2+ and SO42–ions in the corrosive environment and the higher temperature increase the rate of dedolomitisation. The paper presents the results of a study on[...]
6
100%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 4 132--135
PL W artykule omówiono przyczyny, mechanizm oraz skutki zniszczenia powłoki cynkowej na stalowych rurach stosowanych w systemach rozprowadzania i magazynowania ciepłej wody. Odniesiono się do zagadnienia wpływu zmiany temperatury na właściwości układu: woda-substancje w niej rozpuszczone, a tym samym m[...]
EN The article presents the causes, mechanisms and consequences of the destruction of the zinc coatings on the steel pipes used in the distribution and hot water storage systems. References are made to the question of the influence of temperature variation on the properties of the system: water-the sub[...]
7
100%
Przegląd Budowlany
2016 R. 87, nr 5 22--24
PL Współczesne tynki cementowo-wapienne, ze względu na swoje właściwości, są popularnym materiałem wykończeniowym stosowanym na różne podłoża. Warunki prawidłowego przygotowania podłoża i wykonania robót tynkarskich zwykle są szczegółowo opisane przez wytwórców. W artykule przedstawiono „case study” do[...]
EN The modern cement-lime plasters, due to their characteristics, are popular finishing material applied on a variety of substrates. The requirements for the proper surface preparation and their execution in plaster workmanship are usually described in details by the manufacturers. The “case study” on [...]
8
100%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 5 14--17
PL Spośród kruszyw węglanowych, jedynie kruszywa dolomitowe poddane działaniu środowiska ciekłego mogą ulegać rozkładowi z wytworzeniem pęczniejących wodorotlenków wapnia i magnezu. Na przebieg procesów rozkładu kruszyw dolomitowych może znacząco wpływać obecność jonów Na+, Mg2+ i SO4 2– w środowisku a[...]
EN Among carbonate aggregates, dolomite aggregates the only exposed to the liquid medium may decompose and produce swelling form of calcium and magnesium hydroxides. The decomposition processes of dolomite aggregates can be significantly affected with presence of Na+, Mg2+ cations and SO4 2– anions in [...]
9
100%
Przegląd Budowlany
PL Powłoki cynkowe są często stosowane do zabezpieczania elementów stalowych poddanych działaniu środowiska zewnętrznego. Ze względów estetycznych, a także w celu wydłużenia trwałości, powlekane są dodatkowo pokryciem malarskim. W artykule przedstawiono wyniki obserwacji zachowania się powłok cynkowych[...]
EN Metal coats made of zinc are often used as a protection of steel materials exposed to atmospheric medium. In case aesthetics and longitude protection time, they are covered by paint coat. The results of examinations of zinc coated steel samples covered by added paint layer to a corrosive medium such[...]
10
100%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 5 185--189
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zdefiniowanych warunków ekspozycji korozyjnej, takich jak H2O, MgSO4, Na2SO4 i zróżnicowanej temperatury, na podatność na procesy związane z dedolomityzacją betonu cementowego z kruszywem dolomitowym. Jako cechy diagnostyczne przyjęto zmiany wytrzymałości[...]
EN The results of a study on the impact of defined environmental exposition such as H2O, MgSO4, Na2SO4 in different temperature condition on the susceptibility to dedolomitisation processes of cement concrete with selected dolomite aggregate with specific regard to changes in long-term strength propert[...]
11
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 1 137-139
12
63%
Przegląd Budowlany
PL W pracy przedstawiono przyczyny i skutki zniszczenia ocynkowanych rur stalowych stosowanych w systemach rozprowadzania i magazynowania ciepłej i zimnej wody. Stwierdzono, że zaobserwowana korozja rur jest wynikiem zarówno sposobu nakładania powłoki cynkowej, technologii montażu rur, jak i jakości wo[...]
EN This article describes the causes and effects of damage to galvanized steel pipes used in systems for the distribution and storage of hot and cold water. It is concluded that the causes of observed pipe corrosion may include the method of galvanization, the technology used for pipe installation, the[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu długoterminowego oddziaływania siarczanów na rozszerzalność termiczną betonu cementowego z kruszywem wapiennym. Opisano laboratoryjne badania chemiczne oraz termiczne. Zagadnienie to ma istotne znaczenie dla opisu pracy betonu w środowisku agresywnym w szerok[...]
EN An analysis of the impact of long-term sulphate examination conditions on the thermal expansion of ordinary cement concrete made with the use of various limestone aggregates is presented in the paper. The article contains the results of selected chemical and temperature laboratory testing. This issu[...]
14
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2015 Nr 1 45--55
PL Cel: W artykule omówiono rodzaje powłok ochronnych stosowanych do zabezpieczenia budowlanych konstrukcji stalowych oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, których celem była ocena efektywności i sposobu działania powłok silikonowych stanowiących zabezpieczenia żaroodporne stopów żelaza. Me[...]
EN Aim: The article describes different types of coverings utilized in the protection of steel building constructions and reveals results from research, designed to assess the effectiveness and behaviour of silicone coatings intended to provide heat resistant protection for steel alloys. Methods: Resea[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 12 3-8
16
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł jest poświęcony zagadnieniu trwałości konstrukcji. Opisano przyczyny i procesy degradacji obiektów, mechanizmy karbonatyzacji betonu i penetracji chlorkowej. Przedstawiono model teoretyczny pozwalający prognozować przebieg zmian bezpieczeństwa konstrukcji w czasie. Wyniki analizy teoretyczne[...]
EN The paper is focused on the issue of structure's durability. The causes and degradation processes of the structures, mechanisms of concrete carbonation and chloride penetration are described. Theoretical model which allows the prognosis of all changes affecting construction safety in time is present[...]
17
51%
Mosty
2013 nr 3 20--25
PL Artykuł jest poświęcony zagadnieniu trwałości konstrukcji.Opisano przyczyny i procesy degradacji obiektów, mechanizmy karbonatyzacji betonu i penetracji chlorkowej. Wyniki analizy teoretycznej porównano z rezultatami badań doświadczalnych obiektów mostowych w zaawansowanym stadium degradacji oraz po[...]
EN The paper is focused on the issue of structure's durability. The causes and degradation processes of the structures, mechanisms of concrete carbonation and chloride penetration are described. Theoretical model which allows the prognosis of all changes affecting construction safety in time is present[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last