Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
2001 z. 127(35) 369-375
PL Artykuł podejmuje próbę matematycznego opisu rynku nieruchomości w kategoriach teorii systemów oraz kwestię wykorzystania elementów technik obliczeniowych, funkcjonujących w układzie dynamicznym, do masowej wyceny nieruchomości. Na tle rozważań teoretycznych przedstawiono w nim ramową propozycję mod[...]
EN The trial of mathematical describing of the real estate market by system theory quantities and the question of usefulness of same dynamic systems computational technique elements were touched in the article. Against a background of theoretical consideration of system theory and possibilities of use [...]
2
100%
Geodezja i Kartografia
2000 T. 49, z. 4 205-216
PL Artykuł porusza kwestię zastosowania dynamicznego modelu geodezyjnej sieci kontrolnej w monitorowaniu osiadań budowli ziemnych. Przedstawiono w nim propozycję modelu sieci kontrolnej zintegrowanego z modelem funkcjonowania ośrodka gruntowego oraz schemat organizacji prac pomiarowo-kontrolnych. Na ty[...]
EN The article deals with the problem of application of the dynamic model of the geodetic control network in monitoring the subsidence of earthen structures. A tentative model of a control network coupled with a soil environment functioning model has been presented herein alongside on organization patt[...]
3
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/1 1017--1030
EN The paper, as a part of broader studies on the practical usefulness of public registers enclosing the databases on real property, in tasks related to the property appraisal, includes results of research on the scope of data collected in the Register of Prices and Values of Real Estates and its essen[...]
4
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/3 1673--1688
EN Abstract The article constitutes the part of broader studies on the issue of practical usefulness of public registers, comprising the databases on real property, in tasks related to real estate appraisal. It includes the results of research on the scope in which geodetic public registers (Land and b[...]
5
100%
Przegląd Budowlany
6
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Artykuł zawiera podsumowanie badań na temat danych zawartych w rejestrach cen i wartości nieruchomości oraz ich praktycznej przydatności w realizacji procedur wyceny nieruchomości (z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb podejścia porównawczego. Badaniom poddano treść wypisów z rejestrów cen i war[...]
EN An issue shows a summary of research on data contained in polish ‘Estates’ Prices and Values Register’, their sorts and practical usefulness in tasks related to real estate appraisal (especially in comparative approach). The content of excerpts of Estates’ Prices and Values Register from detailed of[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2017 nr 167 (47) 47--60
PL Artykuł jest częścią szerszych badań na temat praktycznej przydatności publicznych rejestrów składających się na państwową bazę danych o nieruchomościach w poszczególnych zadaniach związanych z wyceną nieruchomości. Zawiera on wyniki, przedstawionej w tytule, analizy przydatności danych zawartych w [...]
EN The article is a part of wider research on practical usefulness of public land registers, creating governmental real estate’s database, in several tasks connected with property appraisal. It shows results of the mentioned above analysis of usefulness of data, contained in land register, property pri[...]
8
100%
Budownictwo i Architektura
PL Podobieństwo, mimo iż jest pojęciem powszechnie stosowanym, w praktyce wielu dziedzin (technicznych i nie technicznych) jest pojęciem o niesprecyzowanej definicji, bazującym na potocznym jego pojmowaniu. W praktyce oznacza to brak racjonalnych, opartych na dowodach, ocen porównywania dowolnych obiek[...]
EN Similarity, is although a notion universally practical, in effect of many spheres (technical and not technical) is a notion about the not explicit definition, basing itself on current to his apprehension. In effect it means the lack rational, leaning on proofs, marks of comparing of facultative obje[...]
9
100%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule opisano wyniki analizy lubelskiego rynku lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielkopłytowych na tle pozostałych lokali w analogicznym wieku. Analizą objęto zmienne w czasie ceny jednostkowe lokali mieszkalnych (z okresu lat 2005-2013), położonych w budynkach wielorodzinnych, któryc[...]
EN The market of flats located in buildings of prefabricated blocks in Lublin, on the background of the rest of flats, is described in presented essey. The analysis of the variables included in the unit prices of flats (from the period of the years 2005-2013), located in multi-family blocks, completion[...]
10
100%
Budownictwo i Architektura
PL Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia wartości rynkowej nieruchomości w procesie przygotowania nowej inwestycji drogowej. Wykorzystując założenia tzw. "podejścia dochodowego" przedstawiono w nim analizę specyficznych mechanizmów kreujących wartość gruntów wykorzystywanych do lokalizacji dróg.[...]
EN The present article is posing the attempt at creating the market value of the land property in the new road investment preparation process. The analysis of mechanisms creating the land property value in so called "income approach" is discussed as well as legal premises of this method.
11
100%
Budownictwo i Architektura
2010 vol. 7, nr 2 155-162
EN New way of estimating of real estate market value, based on the least squares method, was presented in the article. Testing of applying same ideas of statistical approach into the routine way of appraisal of particular immovable estate shown that the proposed way of valuation is under some circumsta[...]
12
63%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule opisano próbę zastosowania dynamicznego modelu geodezyjnej sieci pomiarowo-kontrolnej do oceny procesu osiadania powierzchni terenów wiejskich wokół KWK Bogdanka, wywołanego odwodnieniem górotworu podczas drążenia szybów wydobywczych tej kopalni. Opracowanie archiwalnych materiałów pomiar[...]
EN An attempt to apply a measuring dynamic network model into land subsidence process evaluation is described in the presented essay. The surface subsidence process, occurring on rural areas around KWK Bogdanka, is suspected to be consequent upon orogen drainage, related to drilling of mining shafts. T[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last