Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL W artykule omówiono usługi związane z e-learningiem dostępne w Polsce i na świecie, m.in. outsourcing platform LMS i udostępniania e-kursów, tworzenie kursów na zamówienie, obsługa procesów szkoleniowych - telementorstwo, teletutoring, hosting platformy szkoleniowej i kursów. Wymieniono standardy sy[...]
EN The paper discusses services relating to e-learning available in Poland and all around the world, e.g. outsourcing LMS platform and e-courses availability platform, creating courses on commissions, operation of training processes - teletutoring, hosting of a training platform and courses. The arti[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 34-36
PL Zima to trudny czas zarówno dla ludzi i zwierząt, jak i dla roślinności, zwłaszcza tej przyulicznej. Powodem do obaw jest nie tylko niebezpieczeństwo wystąpienia niskich temperatur i silnych wiatrów lecz również, a zdaniem niektórych przede wszystkim, groźba nadmiernego używania substancji chemiczny[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 10 37-39
PL Któż z nas nie zna słów wypowiedzianych przez Hipokratesa: Primo non nocere ("Po pierwsze nie szkodzić")? Pomimo upływu ponad 2400 lat od ich sformułowania, ciągle chcemy, by były aktualne, i to nie tylko w dziedzinie medycyny.
4
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 3 92-94
PL Pozimowe straty w roślinności przyulicznej, powstałe na skutek nadmiernego stosowania substancji chemicznych, wykorzystywanych do odśnieżania dróg, z roku na rok są zdecydowanie większe. Należy podkreślić, że nie ma roślin odpornych na solankę i sól, tak jak nie ma odpornego na to skórzanego obuwia,[...]
5
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 5 40-42
PL Szata roślinna towarzysząca szlakom komunikacyjnym miast należy do tych terenów zieleni, które narażone są na największą ilość szkodliwych zjawisk. Te wyeksponowane, pozbawione osłony i zacisza obszary są całkowicie bezbronne wobec ludzi oraz skutków intensywnego rozwoju miast.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
2001 z. 127(35) 313-319
PL Wpływ mapy Polski Bernarda Wapowskiego z roku 1526 na przedstawienie obrazu kartograficznego tej części Europy był niewątpliwie znaczący. Późniejsi autorzy map przedstawiając ziemie polskie, bezpośrednio lub pośrednio, szli śladami Wapowskiego. Wczesne zaginięcie dzieła Wapowskiego spowodowało, że w[...]
EN The most important Bernard Wapowski's map was map of Poland and western part of the Grand Duchy of Lithuania (Polonia) in the scale of 1: 1 000 000. The map was edited in 1526 or in first months of later year and was very detailed. Only five facsimile fragments of "Polonia" edited by Karol Buczek in[...]
7
100%
Zieleń Miejska
2014 Nr 7-8 33--37
PL Czy możliwe jest wypracowywanie kompromisu pomiędzy pozostawianiem miejsca dla drzew a parkingami w przestrzeni publicznej ulic?
8
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 10 597-601
PL W artykule omówiono technikę syntezy warstw diamentowych metodą HF CVD (Hot Filament Chemical Vapour Deposition - Chemiczne Osadzanie z Fazy Gazowej przy użyciu Gorącego Włókna). W celu zwiększenia gęstości nukleacji zarodzi diamentowych wykorzystano tzw. biasing. Przedstawiono zależność jakości war[...]
EN Diamond layer synthesis by means of the HF CVD method (Hot Filament Chemical Vapour Deposition) has been discussed. Biasing was used as a means to enhance diamond nucleation. The relation between the quality of the layers and their growth process parameters has been presented. The impact of changes [...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2004 nr 131(12) 347-352
PL Badania prowadzono na obszarach leśnych i łąkowych brzegowej części pradoliny Odry w okolicy wsi Przedmoście na Dolnym Śląsku. Celem badań była charakterystyka właściwości fizycznych gleb siedlisk w różnym stopniu uwilgotnionych oraz określenie wpływu procesu murszowego na zdolności retencyjne pozio[...]
EN The study was conducted on forest and meedow areas located on the border parts of Odra marginal valley in Przedmoście locality of Lower Silesia region. The aim of reasearch was comparative analysis of physical properties of soil and estimating the impact of muck process on organic horizon retention.[...]
10
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 12 590-594
PL Zaprezentowano autorski program STRUKTURA 1.0 do komputerowej analizy struktur metalograficznych. Na przykładzie struktury stopu Al-Si przedstawiono najistotniejsze elementy analizy komputerowej.
EN The STRUKTURA 1.0 program developed by the author, designed for performing computer-aided analysis of metallographic structures, has been presented. Taking a structure of Al-Si alloy as an example, essentials of computer-aided analysis have been described.
11
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 4-5 165-167
PL Pokrycia diamentowe otrzymywane metodami CVD, w związku z ich unikatowymi właściwościami, stały się poszukiwanym materiałem do wytwarzania odpornych na zużycie powłok ochronnych, warstw antykorozyjnych oraz zastosowań trybologicznych. W niniejszej pracy wskazano obszary zastosowania cienkich warstw [...]
EN Diamond coatings obtained by CVD methods, due to their unique combination of properties, become very important for wear, corrosion protection and tribological applications. In this work we indicated the areas of thin diamond layers applications and have discussed the problem of their anticorrosion a[...]
12
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 1 44--47
PL Pomimo iż w ostatnich latach budżety miast przewidziane na zimowe utrzymanie dróg są coraz mniejsze, nie można spodziewać się tego, że wprost proporcjonalnie maleć będzie ilość soli drogowej zużytej zimą na pasach drogowych.
13
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2018 R. 57, nr 2 185--195
PL Uzdrowiska odgrywają istotną rolę w lecznictwie opartym na naturalnych zasobach środowiska. Jednakże w uzdrowiskach coraz częściej obserwowane jest zjawisko niskiej emisji. Wyniki pochodzące ze stacji pomiarowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdzają zły stan jakości powietrza w uzdro[...]
EN The health resorts plays an important role in health care based on natural resources of the environment. However, in health resort the phenomenon of low emission is increasingly common. The results from the Chief Inspectorate for Environmental Protection monitoring station confirmed the poor air qua[...]
14
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2017 R. 56, nr 2 235--247
PL Gospodarka niskoemisyjna staje się jednym z głównych priorytetów lokalnych samorządów. Warunkują to nie tylko obowiązujące wymogi prawne, ale również mieszkańcy gmin, którzy coraz częściej odczuwają problem niskiej emisji. Przeprowadzone przez GANTS Consulting analizy wykorzystywanych nośników energ[...]
EN A low carbon economy becomes one of the main priorities of local governments. They determine not only the applicable legal requirements, but also the residents of Commons, who increasingly suffer the problem of low emission. After a thorough analysis conducted by GANTS Consulting’s about used differ[...]
15
51%
Przemysł Chemiczny
16
51%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 121-126
EN In this work the assessment of the relation between the scale of the destruction of the hip joint according to Choi et al. classification and the movement range in this joint was carried out. The material encompassed 27 patients (30 hip joints) who underwent the assessment of the movement of flexion[...]
17
51%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2016 R. 55, nr 2 79--82
PL Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów polskiej polityki energetycznej. Podejmowane w tym zakresie działania dążą do obniżenia zużycia energii pierwotnej, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz redukcji zanieczyszczeń emitowanych do[...]
EN Improving energy efficiency is one of the priorities of the Polish energy policy. Activities undertaken in this field seek to reduce primary energy consumption, while contributing to the growth of national energy security and the reduction of environmental pollution. The article contains the discuss[...]
18
51%
Engineering of Biomaterials
19
45%
Polimery
2006 T. 51, nr 2 124-132
PL Przedstawione w artykule badania dotyczą wodnych dyspersji nowych, hybrydowych polimerów zawierających fragmenty krzemoorganiczne; specyficzną budowę tych produktów dostosowano do ich zastosowania w kompozycjach powłokowych. Otrzymano je bądź w wyniku polimeryzacji mieszaniny metakrylanu metylu, akr[...]
EN The results of studies on novel aqueous silicone-containing hybrid polymer dispersions of specific architecture designed for coatings are presented. Dispersions were synthesized either via polymerization of acrylic and styrene monomers in aqueous poly(siloxaneurethaneurea) anionic dispersions prepar[...]
20
45%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 33-34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last