Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2011 nr 80 93-102
PL Przedstawiono numeryczną dwuwymiarową symulację pola naprężenia wytworzonego w wyniku wielopokładowej eksploatacji węgla kamiennego, prowadzonej w trudnych warunkach zagrożenia sejsmicznego, w jednej z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Obliczono wpływ projektowanej eksploatacji w dwóch waria[...]
EN Numerical simulation of stress field influenced by multi-seam hard coal mining, in difficult geological and mining conditions, in one of the coal mine of Upper Silesian Basin has been presented. The changes of stress field in rock mass, as a result of up to date mining and planned mining in differen[...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2009 T. 25, z. 3 319-331
PL Przedstawiono metodykę uzdatnienia podłoża autostrady A-1 z zastosowaniem metod geofizycznych na terenie pogórniczym, historycznej, płytkiej eksploatacji rud cynku i ołowiu oraz żelaza zagrożonych wystąpieniem zapadlisk w rejonie niecki bytomskiej na Górnym Śląsku. Omówiony sposób polega na przeprow[...]
EN The methodology for A-1 motorway basement treatment, using geophysical methods in the area of former historical shallow mining of zinc and lead as well as iron ores threatened with the occurrence of sinkhole within the Bytom basin in the Upper Silesia, has been presented. The method discussed consis[...]
3
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metodologii rozpoznawania procesów destrukcyjnych wywołanych przez pustki poeksploatacyjne za pomocą metod geofizycznych. Wiedza ta ma szczególne znaczenie przy szacowaniu zagrożeń powstawania zapadlisk na byłych obszarach wydobycia różnego rodz[...]
EN The main aim of the paper is to present a methodology for recognition of destructive processes induced by voids and loosening zone in rock mass by geophysical methods. That recognition has a particular meaning in the estimation of sinkhole threat in the areas of post-mining exploitation of different[...]
4
100%
Przegląd Geologiczny
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd klasyfikacji geotechnicznych opartych na parametrach geofizycznych dla rozpoznania właściwości górotworu. Szerzej omówiono podstawowe zależności tych klasyfikacji oraz nomogramy do wyznaczania parametrów górotworu. W drugiej części podano przykład o[...]
EN First, a review of ucolcchnical classifications based on geophysical parameters for rock mass recognition has been presented. The basic interrelations of these classifications as well as graphs for determination of rock mass parameters have been described in some detail. Then, an example of rock mas[...]
5
100%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Przedstawiono istotne kierunki rozwoju badań geofizycznych w górnictwie węgla kamiennego na przykładzie kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. Podkreślono potrzebę dalszej realizacji zagadnień związanych ze zwiększeniem efektywności eksploatacji, poprawą bezpieczeństwa pracy i ochroną środowiska na te[...]
EN On a basis of geophysical investigations in hard coal mines in Rybnik Coal Basin, the most important development directions of that methods are presented. The need of further research activity is underlined directed on mining effectiveness, work safety and environmental protection in mining sites. A[...]
6
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W Polsce na terenach płytkiej eksploatacji rud Zn-Pb/Fe i węgla kamiennego występuje zagrożenie deformacjami nieciągłymi. Złożone warunki geologiczne i górnicze powodują trudności w opisie mechanizmu tworzenia się i propagacji deformacji. W takich warunkach wykorzystuje się metody geofizyczne do roz[...]
EN In Poland, in some sites of mining Zn-Pb/Fe ore and hard coal, the shallow exploitation caused discontinous deformations on the surface. The complicated geological and mining conditions create difficulties in describing the mechanisms of forming and propagating the deformations. In such conditions t[...]
7
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2002 nr 2 46-53
PL Tunel Laerdal w Norwegii został wykonany w korzystnych warunkach geomechanicznych, lecz ze względu na swoją długość (24,5 km - rekord światowy) i konstrukcję wymagał specjalnych zabezpieczeń warunków jazdy. Projektanci tunelu zwrócili szczególną uwagę na psychologiczne aspekty podróżowania. Na uwagę[...]
EN Laerdal tunnel in Norway was constructed in favourable geomechanical conditions but, because of its length (24,5 km - world record) and its structure it requires special precautionary measures for driving. Designers of the tunnel paid special attention to psychological aspects of travelling. A minim[...]
8
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 5 37-39
PL W pracy przedstawiono sposób rozpoznania stanu i struktury obwałowań przeciwpowodziowych za pomocą metody sejsmicznej. Podstawowymi wyznaczanymi parametrami sejsmicznymi są prędkość refrakcyjnej fali typu P oraz współczynnik tłumienia refrakcyjnej fali typu P i fali bezpośredniej wyznaczony w strefi[...]
EN In the paper technique of seismic investigations on recognition of state and structure of embankment soil basement have been described. The basic determined seismic parameters are refraction P-wave velocity and attenuation coefficient. A scale of attenuation coefficient has been worked out on the ba[...]
9
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metod geofizycznych w budownictwie tunelowym. Zastosowanie to obejmuje fazy projektowania, budowy i eksploatacji tuneli. Podstawowe zadania badań geofizycznych dotyczą rozpoznania budowy geologicznej i właściwości mechanicznych górotworu na etapie projektowania [...]
EN Application of geophysical methods in tunneling is presented in the paper. These methods are applied in the planning, construction and post-construction phases. The basic tasks of them apply to recognition of the rock mass geological structure and its mechanical properties in the designing stage and[...]
10
100%
Przegląd Górniczy
PL W pracy omówiono geomechaniczne przyczyny powstawania deformacji nieciągłych na terenach pogórniczych. Przedstawiono zagadnienie przepływu ciepła w górotworze spękanym i zawierającym pustki. Omówiono wyniki eksperymentu polegającego na pomiarze temperatury za pomocą specjalnego układu czujników na t[...]
EN Geo-mechanical causes of discontinuous deformations occuring on the mined areas are discussed. The problem of heat flow in the cracked rock mass with cavities is presented. Results of the experiment consisting in the temperature measurement by means of a special sensor system on the area with discon[...]
11
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W pracy przedstawiono sposób symulacji numerycznej procesu zapadliskowego w warunkach geologicznych i górniczych niecki bytomskiej na obszarze Górnego Śląska. Teren ten był przedmiotem intensywnej płytkiej eksploatacji złóż rud metali do lat osiemdziesiątych XX w. oraz nadal podlega wpływom głębokie[...]
EN This work presents the methodology of a numerical simulation of the sinkhole-forming process under geological and mining conditions of the Bytom syncline in the Upper Silesian Coal Basin. Intensive, shallow mining of metal ore deposits was carried out until the 1980s in that area, which is still inf[...]
12
63%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 7 25--31
PL W pracy analizuje się wpływ trzech wariantów zawodnienia ośrodka porowatego na wyniki obliczeń ciśnienia porowego i naprężenia efektywnego. Obliczenia zostały przeprowadzone dla sprzężonych procesów hydraulicznego i mechanicznego w tzw. podstawowym schemacie przepływu (basic flow scheme-single phase[...]
EN In the work the influence of three variants of watering of the porous medium on the calculation results of pore pressure and effective stress have been analyzed. The numerical calculations have been carried out for coupled hydromechanical processes in the so-called basic flow scheme-single phase of [...]
13
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2010 nr 6 34-39
PL W artykule przedstawiono problematykę zastosowania metod geofizycznych i geodezyjnych do oceny zagrożenia zapadliskowego wynikającą z dotychczasowego doświadczenia autorów w prowadzeniu tego rodzaju badań na terenach pogórniczych. Omówiono specyfikę badań geofizycznych i geodezyjnych z punktu widzen[...]
EN The subject of this article is the issues of application of the geodetic and geophysical methods for mining subsidence hazard assessment resulting from previous experience of the authors of study in a conducting of that kind of research on the post-mining land. There is included a discussion of spec[...]
14
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 6 56-57
PL W pracy przedstawiono założenia metodyczne profilowania tłumienia fali sejsmicznej w pokładzie węgla w strefie przyociosowej wyrobisk chodnikowych. Podkreślono, że tłumienie może być interesującym parametrem uzupełniającym pomiar refrakcyjnej prędkości fali w pokładzie węgla. Wskazano na przydatność[...]
EN In the paper methodology of profiling of seismic wave attenuation in hard coal seam in sidewall zone of drifts has been presented. It h been underlined, that the seismic attenuation can be interesting parameter supported the interpretation of refracted P-wave veloci Usefulness of attenuation coeffic[...]
15
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 1 3-7
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody sejsmicznej do wstępnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w projektowaniu tunelu komunikacyjnego w utworach fliszu karpackiego. Podstawowe zadania tej metody dotyczą ogólnego rozpoznania budowy geologicznej górotworu i jego właściwości dla p[...]
EN Presented in this article is the application of seismic method for preliminary exploration of geological engineering conditions in the procedure of designing a highway tunnel in the formations of Carpatian flysch. The basic tasks in this method pertain to a general examination of geological structur[...]
16
63%
Przegląd Geologiczny
PL W artykule omówiono sposób geotechnicznej oceny górotworu rozważanego dla składowania odpadów niebezpiecznych. W szczególności propozycja dotyczy odpadów promieniotwórczych i silnie toksycznych dla których warunek długotrwałej stateczności i szczelności układu masyw skalny-wyrobisko jest warunkiem p[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2009 nr 76 45-63
PL Praca omawia wyniki pomiarów terenowych modułu deformacji utworów fliszu karpackiego na trasie tunelu "Emilia" w miejscowości Laliki w Beskidzie Żywieckim. Pomiary modułu deformacji wykonano na etapie projektowania i realizacji tunelu. Pomiary te przeprowadzono różnymi metodami: dylatometryczną, pre[...]
EN The work describes the results of deformation modulus tests in Carpathian flysch in the route of Emilia tunnel in Laliki located in Beskid Żywiecki mountains. Deformation modulus tests were completed in the stage of planning and constructing of the tunnel. Tests were carried on by different methods:[...]
18
63%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 7 69--73
PL W artykule omówiono założenia metodyczne systemu LOFRES do pomiaru metodą niskoczęstotliwościowej sejsmiki pasywnej. System ten służy do badania budowy i właściwości przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego z wykorzystaniem szumu sejsmicznego. Badania są wykonywane za pomocą dwóch metod: so[...]
EN This paper presents the methodological assumptions of the system LOFRES adapted for the low frequency passive seismicity. This system is used to study the structure and properties of subsurface layers of geological medium by seismic noise. The system uses two methods: microseismic sounding and seism[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2015 nr 89 19--31
PL Otworowa metoda georadarowa BGPR należy do grupy metod falowych. Technika pomiaru BGPR jest bardzo podobna do techniki sejsmicznego profilowania refleksyjnego. Stosowane procedury przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych są również bardzo zbliżone do procedur sejsmiki refleksyjnej. Otworowa [...]
EN The Borehole Ground Penetrating Radar (BGPR) method belongs to the wave methods. The measuring technique of this method is very similar to the seismic reflection profiling technique. Processing and interpretation of the radar data are also very similar to the procedures for the seismic reflection me[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 92 131--139
PL Badanie osuwisk i terenów zagrożonych osuwiskami należy do najtrudniejszych zagadnień geofizycznych ze względu na ich wieloprzyczynowość i skomplikowany charakter przebiegu procesu osuwiskowego. Właściwe rozpoznanie geofizyczne wymaga uprzedniego, możliwie szerokiego zebrania i analizy danych geolog[...]
EN The study of landslides and terrains at risk of landslide is one of the most difficult geo-physical issues due to their multi-causality and complex nature of the landslide process. A proper geophysical recognition requires precedent, broad collection of geological-engineering data and their analysis[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last