Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Generalne wymogi dla logistyki informacji obejmują zapewnienie dostarczenia właściwego "produktu" informacji, we właściwym formacie, w odpowiednim czasie, i do właściwego odbiorcy. W niniejszej pracy przedyskutowane różne modele logistyki informacji. Przetwarzanie informacji jest dyskutowane dla hie[...]
EN The general requirements of information logistics are to provide the right information 'product', in the right format, at the right place, at the right time, and for the right people. In this paper we discuss two information logistics models: (a) hierarchical collaborative knowledge processing and ([...]
2
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W pracy opisano złożony system pojazdu który może automatycznie zareagować na stwierdzenia niewydolności kierującego pojazdem. Przeanalizowano rozwiazania oparte na integracji modu autonomicznego i użycia zdalnej kontroli. Nasze prace skoncentrowane sa na złożonym systemie pojazdu dla niesprawnych. [...]
EN The paper describes a complex transportation system which can automatically respond to the situation when the driver becomes incapacitated. We have analyzed the solutions based on integration of two techniques: remote control and autonomous mode. We have concentrated our efforts on a handicapped veh[...]
3
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono proces projektowania dla tablicowego systemu czujnika zbliżeniowego, który może być użyty do sterowania lub prowadzenia pojazdu niedowidzącego pacjenta (PNP), aby uzyskać ultradźwiękowe monitorowanie pobliskich obiektów prowadzącego do ich rozpoznawania oraz lokalizowania. Cele[...]
EN The paper discusses a design process for proximity sensors that can be used to steering or guide the Blind Patient Vehicle (BPV,) to obtain ultrasonic monitoring of the nearby object leading to their recognition and localization. The objective of this paper was to develop an iterative process of eng[...]
4
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W pracy przeanalizowano podstawowe możliwości jakie stwarza użycie modyfikacji znanego algorytmu mrówkowego przy rozwiązywaniu zagadnień poszukiwania optymalnych połączeń. Wykonano implementacje programistyczne oraz przeprowadzono symulacje z użyciem tego oprogramowania. Wnioski z symulacji mogą być[...]
EN In the paper ant class algoriths modifications were analyzed from application point of view for logistics problems. Software implementations were been done, and various simulations were executed with the software. The results could be usefull for detailing of the algorithms from point of view of spe[...]
5
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2011 nr 3 109-113
EN In the paper it has been presented the possibility of using the least squares support vector machine to the initial diagnosis of patients. In order to find some optimal parameters making the work of the algorithm more detailed, the following techniques have been used: K-fold Cross Validation, Grid-S[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 107--111
EN Due to new technological advances, it is now possible to design and implement remote monitoring systems for operators of transportation equipment. In this presentation we concentrate on monitoring and processing of data described by various medical input parameters such as real time signal from elec[...]
7
100%
Hydroacoustics
1997 Vol. 1 293--294
EN The paper analyzes the geometrical problems in optimization of multidetector ultrasonic propagation sensors designed to object recognitions in air. The details of the designed system will be presented.
8
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Badanie przewodnictwa bardzo cienkich warstw przewodzących (nanowarstw), niezbędne dla określenia zarówno ich właściwości aplikacyjnych, jak i dla poznania mechanizmów fizycznych decydujących o tej przewodności, wymaga podejścia odmiennego od metodyki badania konduktywności materiałów litych. Przeds[...]
EN Investigation of the conductivity of very thin conductive layers (nanolayers), crucial for their applications and for analyzing the physical phenomena of their conductivity calls for quite a different approach than in the case of bulk materials. The main difficulties associated with these investigat[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The paper describes properties of polyphase codes. These codes can be used instead of commonly used linear chirp waveforms. By using these codes, the compressed signal sidelobes level can be significantly reduced. The polyphase codes can be digitally generated and compressed using very simple digita[...]
10
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 2 124-126
PL W niniejszej pracy powstały algorytmy i oprogramowanie, które stosują kolejno metodę MA oraz MMES, tak że druga metoda startuje z wartościami parametrów polowych we wszystkich węzłach sieci podziału przestrzennego obliczonymi w przybliżeniu metodą pierwszą. Uzyskano wystarczającą zgodność modelu teo[...]
EN Quartz resonator experimental design is very expensive, digital modeling based on fields distributions analysis (DAMM) gives low precision, whereas finite element method modeling (FEMM) is very time consuming. As a compromise we have worked out a theoretical method of modeling of the resonators whic[...]
11
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Powszechnie stosowane, usankcjonowane normą IEC, elektryczne sposoby wymuszania zerowej magnetyzacji oparte na pobudzanych impulsowo obwodach rezonansowych, okazują się nieskuteczne przy bardzo precyzyjnych pomiarach nowoczesnych materiałów magnetycznych, takich jak np. magnetyki amorficzne, mikrokr[...]
EN Commonly used, IEC recommended, traditional demagnetization methods based on the pulse excited power resonant circuits, are almost of no use when modern amorphous, nanocrystalline and microcrystalline magnetic materials and ferrites for microwave application are to be precisely characterized. The me[...]
12
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1294-1301
PL Zmiany w otoczeniu, awarie, kolizje czy nawet ataki terrorystyczne mogą spowodować poważne awarie w systemach transportowych. W artykule zaprezentowaliśmy nowe podejście do poprawy odporności autonomicznych platform mobilnych (AMPs). Podejście to opiera się na specyfikacji przy pomocy wielopoziomowy[...]
EN Environmental changes, failures, collisions or even terrorist attacks can cause serious malfunctions of the delivery systems. We have presented a novel approach improving resilience of Autonomous Moving Platforms AMPs. The approach is based on multi-level state diagrams describing environmental trig[...]
13
80%
Logistyka
2015 nr 4 2879--2886, CD2
PL Dokonuje się znaczący progres w rozwoju różnorodnych systemów śledzących (monitorujących) obserwujących poruszające się obiekty i uczących się wzorców aktywności w oparciu o te obserwacje. Celem niniejszej pracy jest poprawa możliwości śledzących poprzez zastosowanie mobilnej platformy. W rezultacie[...]
EN There is a lot of progress in investigating capabilities of various monitoring systems that observe moving objects and learn patterns of activities from these observations. Our goal is to improve the active observation of moving objects by using mobile platforms. As a result the logistics solutions [...]
14
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1484--1489, CD
PL W artykule omówiono nowe techniki usprawniania zautomatyzowanych sieci transportowych (ATN, wcześniej nazywanych Personal Rapid Transit - PRT), opartych na narzędziach sztucznej inteligencji. Głównym kierunkiem jest poprawa współpracy autonomicznych modułów, które używają protokołów negocjacyjnych w[...]
EN This paper discusses new techniques to enhance Automated Transit Networks (ATN, previously called Personal Rapid Transit - PRT) based on Artificial Intelligence tools. The main direction is improvement of the cooperation of autonomous modules that use negotiation protocols, following the IoT paradig[...]
15
80%
Hydroacoustics
1999 Vol. 2 331--334
EN Surface Acoustic Wave (SAW) devices are used in variety of sensing application. This paper describes the sensors operated with shear horizontal (SH) mode wave, in liquid. Liquid sensors of conductivity and viscosity are described and results of modelling of their properties are given. Parameters of [...]
16
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisano metody pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej i zespolonej przenikaIności magnetycznej metamateriałów metal-dielektryk w paśmie częstotliwości mikrofalowych przy użyciu dzielonych rezonatorów dielektrycznych i przestrajanej wnęki rezonansowej rodzaju TE01n. Przedstawiono także metodę[...]
EN Microwave complex permittivity and permeability of metalodielectric metamaterials measurement methods employing a split post dielectric resonator and tuned TE01n cavity have been described. The use of the dielectric resonator technique to measure the surface resistivity and the effective conductivit[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last