Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
2012 Vol. 66, nr 12 1340--1345
PL Obserwowane w ostatnich latach zwiększenie natężenia ruchu drogowego oraz przewożonych ładunków spowodowało wzrost wymagań stawianych lepiszczom asfaltowym. Poprawę właściwości asfaltów, pociągająca za sobą zwiększenie trwałości nawierzchni drogowej, można osiągnąć poprzez ich modyfikację – w tym ce[...]
EN Recently increasing traffic volume and loads are the reason for the increase of requirements for road surfaces. Longer lifetime of pavements can be achieved by modification of asphalt binder by modifiers, mostly polymers. Polyphosphoric acid (PPA), alone or in a conjunction with a polymer, can signi[...]
2
63%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 7 1336-1340
3
63%
Architecture Civil Engineering Environment
2016 Vol. 9, no. 4 115--121
PL Przedstawiono wyniki transportu bezprądowego roztworów wybranych soli w szerokim zakresie stężeń przez wybrane membrany homo- i heterogeniczne, stanowiące część badań nad modelowaniem transportu masy w procesie elektrodializy z podwójną wymianą. Membrany heterogeniczne charakteryzowały się większym [...]
EN The experimental results of the chosen salts permeation with selected heterogeneous and homogenous membranes were analysed as a part of modelling of mass transport in electrodialysis metathesis process (ED-M) for synthesis of KNO3. Heterogeneous membranes swelled more in aqueous solutions and they h[...]
4
51%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 10 1011--1018
PL Przedstawiono koncepcję przerobu ścieku przemysłowego zawierającego zanieczyszczenia organiczne (ChZT = 34 g O2/l) oraz siarczan sodu i kwas siarkowy. Koncepcja polega na poddaniu ścieku elektro-elektrodializie (EED) w trójkomorowym elektrodializerze wyposażonym w membranę anionoi kationowymienną. P[...]
EN This study presents method of treatment of industrial wastewater containing organic compounds (COD = 34 g/l), sodium sulfate and sulfuric acid. Treatment comprises electro-electrodialysis (EED) in a three-chamber electrolyzer equipped with anion- and cation exchange membranes. Ideally, products of E[...]
5
51%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 10 837--842
PL Kadm jest kancerogenny i mutagenny, dlatego dążenie do ograniczania jego oddziaływania na środowisko i organizm człowieka jest jak najbardziej zrozumiałe. W UE trwają obecnie prace nad ograniczeniem zawartości Cd nawozach fosforowych, wskazywanych jako istotne źródło tego metalu ciężkiego w glebie. [...]
EN Cadmium is a carcinogenic and mutagenic element, thus efforts to limit its effect on environment and human organism are perfectly understandable. The EU is currently working on the reduction of Cd content in phosphate fertilizers, which are pointed at as an important source of this heavy metal in so[...]
6
51%
Chemik
2012 Vol. 66, nr 11 1196-1202
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych oczyszczania odpadowego kwasu akumulatorowego z zanieczyszczających go jonów metali. W przeprowadzonych testach osiągnięto poziom oczyszczenia kwasu pozwalający na otrzymanie produktu o jakości nawozowej - siarczanu magnezu MgSO4ź7H2O.
EN The present paper describes the results of laboratory scale study on heavy metal removal from lead-acid battery waste. The obtained level of purification allowed obtaining magnesium sulphate MgSO4ź7H2O for fertilizers.
7
51%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 6 1167--1170
PL Roztwór siarczanu sodu poddawano procesowi elektro-elektrodializy (EED) w trójkomorowym aparacie, wyposażonym w membrany anionitową Ultrex AMI 7001S i kationitową Nafion N-423, celem otrzymywania kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu. Proces ten prowadzono w warunkach cyrkulacji roztworów pomiędzy ko[...]
EN Na₂SO₄ was electrochem. converted to NaOH and H₂SO₄ in an aq. soln. by electro-electrodialysis. A three-compartment electro-electrodialyser equipped with a pair of membranes was used for the study in closed cycles. Current yields of NaOH and H₂SO₄ decreased and their concns. increased with increasin[...]
8
45%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 7 1322--1324
PL W trójkomorowym aparacie wyposażonym w anodę Ti/Pt, katodę Ni, membranę kationitową Nafion N-423 i różne membrany anionitowe badano wpływ warunków przerobu roztworów siarczanu sodu metodą elektro-elektrodializy na wydajności prądowe wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego. Stwierdzono, że na wydajności[...]
EN Current efficiency of electro-electrodialysis was detd. for 3 com. anion exchange membranes by measuring NaOH and H2SO4 concns. The tests showed an increase in product yield with increasing temp. of the process.
9
39%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 3 639--643
PL Przedstawiono wyniki badań przerobu siarczanu(VI) sodu metodą elektro-elektrodializy (EED). Określono stopień przereagowania siarczanu(VI) sodu w procesie EED (obniżenie stężenia SO₄²⁻ do ok. 20 g/dm³), po przekroczeniu którego następuje znaczne pogorszenie wskaźników (napięcia zaciskowego, jednostk[...]
EN The waste aq. solns. of Na₂SO₄ were processed by electro-electrodialysis under constant current d. of 7.5 A/dm². The SO₄²⁻ ions concns. in chambers of the apparatus were detd. by conductometry on the samples. The decreasing of the SO₄²⁻ concn. in the dialyzate down to below 20 g/dm³ resulted in an a[...]
10
39%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In a batch electro-electrodialysis (EED), sodium sulphate solution with an initial concentration of 80.90 g/dm3  was converted to obtain solutions of sodium hydroxide (13.96%) and sulphuric acid (10.15%) and a dialysate (3.23 g/dm3 of sulphate ions). Changes in the EE[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last