Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 123
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 4 3095--3100
PL Materiały amorficzne w postaci taśm pomimo, że zostały odkryte już ponad pól wieku temu cały czas są obiektem zainteresowania inżynierów materiałowych i przemysłu elektrotechnicznego. Posiadają one ogromny potencjał aplikacyjny i stale poszukiwane są nowe ich odmiany. Ze względu na odmienną struktur[...]
EN Amorphous materials in the form of tapes, despite being discovered more than half a century ago, are still the object of interest for materials engineers and electro-technical industry. They possess a great application potential, and are constantly studied for new variations. Due to the different st[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper presents the research results for the Fe78Co2Si9B11 amorphous alloy, and after the process of annealing resulting only in the relaxation of the material. The structure relaxations occurring in the volume of test samples lead to the changes in the[...]
3
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The paper presents the comparison of selected properties of surface layer between samples produced from Ti6Al4V titanium alloy by using injection casting with two options: injection with suction, injection without suction. Design/methodology/approach: Produced elements have been made of Ti6[...]
4
100%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 2 211--214
PL Struktury wielowarstwowe, których grubość warstw jest tego samego rzędu co długość elektromagnetycznej fali padającej, mają charakterystyczne własności transmisyjne. Cechą szczególną tych materiałów jest występowanie w nich fotonicznej przerwy wzbronionej – co oznacza, że fale elektromagnetyczne o d[...]
EN Multilayer structure, whose thickness of the layers is of the same order as the length of the electromagnetic wave incident, have characteristic properties of a transmission. A special feature of these materials is the presence in them of the photonic band gap – which means that the electromagnetic [...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 2 215--218
PL Grubość warstw rzędu setek nanometrów w strukturze wielowarstwowej powoduje, że fala światła o danej częstotliwości nie propaguje się w materiale. Zakres częstotliwości wzbronionych dla danej struktury nazywany jest fotonicznym pasmem wzbronionym. Obecne technologie pozwalają na budowę supersieci o [...]
EN The thickness of the layers order of hundreds of nanometers in the multilayer structure causes that light of a given frequency does not propagate in the material. Forbidden frequency range for a given structure is called a photonic band gap. Current technologies allows for the construction of a give[...]
6
100%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 548--551
PL W pracy przedstawiono metody symulacji transmisji układów wielowarstwowych oraz zbadano wpływ zmiany typu oraz grubości warstwy materiału rozdzielającego dwie struktury wielowarstwowe. Do analizy wykorzystano metodę macierzową. Wykazano znaczący wpływ niejednorodności wykonania warstwy rozdzielające[...]
EN The paper presents a simulation method of multilayers transmission and examines the impact of changes in the type and thickness of the material separating the two multilayer structures. For the analysis, the matrix method were used. It has been shown significantly influence the implementation of the[...]
7
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2014 nr 3 23--26
PL W pracy przedstawiono metody symulacji transmisji układów wielowarstwowych oraz zbadano wpływ zmiany typu oraz grubości warstwy materiału rozdzielającego dwie struktury wielowarstwowe. Do analizy wykorzystano metodę macierzową. Wykazano znaczący wpływ niejednorodności wykonania warstwy rozdzielające[...]
EN The paper presents a simulation method of multilayers transmission and examines the impact of changes in the type and thickness of the material separating the two multilayer structures. For the analysis, the matrix method were used. It has been shown significantly influence the implementation of the[...]
8
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 1 15-17
PL W pracy zaprezentowano zaprojektowany i zbudowany w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej układ pomiarowy do wyznaczania charakterystykę prądowo-napięciowych cienkowarstwowych wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących najnowszej generacji w temperaturze ciekłego azotu. Uk[...]
EN In this paper in order to measure current parameters, a measuring system was designed to investigate sections of the tapes at the temperature of liquid nitrogen. The system is powered with direct current with parameters I= 0 ÷ 580A and U= 0 ÷ 8V. Measurements of critical current were taken by means [...]
9
63%
Materiały Budowlane
2010 nr 5 26-29
10
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca to prezentuje możliwości zastosowania modelu na bazie sztucznej sieci neuronowej do modelowania nawęglania w złożu fluidalnym. Proces ten jest skomplikowany i wielo-parametryczny, a zmiany poszczególnych jego parametrów są nieliniowe. Fakt ten oraz brak algorytmów matematycznych opisujących wp[...]
EN This paper presents the possibility of using neural networks model for designing a carbonizing process in a fluidized bed. This process is complex and difficult as multi-parameter changes are non-linear and a car drive cross structure is non-homogeneous. This fact and lack of mathematical algorithms[...]
11
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: In the given paper the analysis of the Ti6Al4V alloy has been carried out, methods for manufacturing of components for use in dentistry as well as the impact on the human body have been described. Then the controversy over the possibility of modifying the properties of a final product - an [...]
12
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2014 R. 7, nr 19 82--92
PL W artykule przedstawiono wyniki badań aktywności hydraulicznej popiołów lotnych wapniowych oraz aktywności pucolanowej popiołów lotnych krzemionkowych, stosowanych do spoiw drogowych i mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, określonych w normie PN-EN 14227-4. Badaniom poddane były wybrane popio[...]
EN Article describes research result of hydraulic activity of calcareous fly ash and pozzolanic activity of siliceous fly ash used for hydraulically bound mixtures specified in norm PN-EN 14227-4. The conventional fly ashes from the combustion of coal and lignite were tested. The impact of the methods [...]
13
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The paper presents the results of phycisochemical and mechanical properites of titanium alloy VT 22. Samples - input material and after injection casting were carried out. Design/methodology/approach: The samples were made of VT 22 titanium alloy. The aim of the study was a comparison of co[...]
14
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Praca prezentuje model neuronowy zastosowany do projektowania oczekiwanych rozkładów twardości stali po nawęglaniu w złożu fluidalnym. Proces ten jest bardzo skomplikowany, jednoczesne zmiany wielu jego parametrów mają charakter nieliniowy, a struktura stali, z której są wykonane obrabiane elementy,[...]
EN This paper presents neural network model used for designing the assumed curve of hardness after carbonizing steel in fluidized bed. This process is very complicated and difficult as multi-parameters changes are non linear and car drive cross structure is non homogeneous [1÷2]. This fact and lack of [...]
15
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedmiotem badań było modelowanie procesów nasycania dyfuzyjnego stali niskowęglowych w złożu fluidalnym za pomocą sztucznych sieci neuronowych. Nieliniowy charakter zmian parametrów procesu nawęglania oraz brak algorytmów matematycznych opisujących wpływ parametrów procesu na finalne właściwości n[...]
EN The subject of investigation was neural network modeling of diffusional saturation of steel In fluidized bed. The reason of difficulty of carbonizing process modeling are: non linear changes of parameters of this process and lack of mathematical algorithms complex describing this process. Using of n[...]
16
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono metodę wytwarzania materiałów amorficznych, w których głównym składnikiem jest Fe, cechujących się znaczną mikrotwardością, znacznie większą niż dla stopów krystalicznych o takim samym składzie chemicznym. Metoda produkcyjna użyta do otrzymania masywnych próbek amorficznych pol[...]
EN The paper presents a manufacture method of amorphous materials, with Fe as its main component, which are characterized by large microhardness, much greater than obtained for the crystalline alloys with the same chemical composition. The production method used for the fabrication of bulk amorphous sa[...]
17
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i właściwości magnetycznych wieloskładnikowych stopów amorficznych o składach Fe61Co10Y8Me1B20 (Me = W, Zr, Nb) w postaci taśm o szerokości 3 mm i grubości około 30 µm. Badane materiały otrzymano metodą szybkiego chłodzenia ciekłego stopu na [...]
EN The microstructure and the soft magnetic properties of the multi-component Fe61Co10Y8Me1B20 amorphous alloys (where Me = W, Zr or Nb) have been investigated; the samples were in the form of ribbons of 3 mm width and 30 µm thickness. The samples were produced using a single-roller melt-spinning[...]
18
51%
Optica Applicata
EN This paper presents the possibility of using neural networks model for designing a thin carbon layer obtained after carbonizing process in fluidized bed. The carbonizing process in fluidized bed is very complicated and difficult. Very often the structure of the materials is non-homogeneous. This fac[...]
19
51%
Archives of Foundry Engineering
EN In this article, one of the production method of Fe based amorphous metallic materials, exhibiting excellent soft magnetic properties was described. The presented method consists in the unidirectional casting of the liquid alloy on to rotating, at high frequency, copper wheel. The produced samples h[...]
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN This paper presents the results of investigations of a state-of-the art hightemperature ceramic superconducting tape of the SF 12050 series. The study focuses on the current and voltage characteristics, examination of the microstructure and analysis of the chemical composition in superconducting tap[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last