Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2011 nr 1-2 11-20
PL W artykule opisano nowy reaktywny układ karboamidoetylo-sulfonylowinylowy do włókien poliamidowych. Zaprezentowano struktury barwników o handlowej nazwie ,,Eriofast" zawierających w/w element, wchodzących w skład trójki chromatycznej. Przedstawiono przegląd literatury, oraz wyniki badań własnych, do[...]
EN In this article is described novel carboamidoethylsulphonyhinyl unit reactive to polyamide fibres. Structures of dyes about the commercial name "Eriofast", containing the element mentioned above, being included in a chromatic threesome, were presented. A literature review, and findings of our own ex[...]
2
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2013 Vol. 23, no. 2 463--471
EN The Linear Discriminant Analysis (LDA) technique is an important and well-developed area of classification, and to date many linear (and also nonlinear) discrimination methods have been put forward. A complication in applying LDA to real data occurs when the number of features exceeds that of observ[...]
3
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2010 nr 4 175-181
PL W artykule przedstawiono struktury i mechanizm działania podstawowych polimerów przewodzących. Omówiono także ich zastosowania, m.in. w dziedzinie elektrochromii i antystatyki. Zaprezentowano również przegląd innych, niepolimerowych dodatków antystatycznych.
EN In this article are described structures and mode of action of basic conducting polymers. Here is also presented their applications, e.g. in the electrochromy and antistatic fields. It was also reported review of other, nonpolymeric antistatic compounds.
4
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2010 nr 2 79-87
PL Obróbka antybakteryjna ma duże znaczenie nie tylko z punktu widzenia ochrony zdrowia użytkowników, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu higieny, ale także dla zapobiegania dekoloryzacji i degradacji wyrobów. W artykule i najważniejsze grupy związków chemicznych stosowanych w tego modyfikacji w[...]
EN Antibacterial treatment has a great weight both in user's health saving, and in textiles decolourisation and degradation preventing. In this article are described main groups of chemical compounds employed in such modification of cotton fibers.
5
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2010 nr 1 40-47
PL W organizmie człowieka występują naturalne peptydy chroniące przed bakteriami. Po przebadaniu ich budowy i sposobu działania rozpoczęto badania prowadzące do syntezy związków, które mają naśladować te cząsteczki, tj. budową i działanie tych peptydów. W artykule opisano główne grupy tych substancji o[...]
EN In human body there are natural peptids which role is to protect against bacteria. After testing their structure and mode of action the researches was made to synthesis compound which can mimic natural peptids - their constitution and mode of action. In this article was depicted main group of this c[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Fizyka / Politechnika Opolska
1998 z. 21 59-72
PL Wychodząc z podstawowych założeń zaproponowanego przez autorów wakansowego modelu procesu topnienia obliczono zmianę entropii halogenków metali alkalicznych w wyniku przejścia z fazy stałej do ciekłej. Entropię topnienia [delta]Sm wyliczono jako sumę składowych związanych ze zmianą konfiguracji jonó[...]
EN The vacancy model of the melting process was used as a starting point for calculating the entropy of alkali halides. The entropy of melting, [delta]Sm, is separated into three parts connected with the effect of vacancies on the configuration, phonon spectrum, and with possible oscillation and rotat[...]
7
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2010 nr 4 182-188
PL W artykule przedstawiono opis prac laboratoryjnych poświęconych syntezie barwnika fluorescencyjnego z grupy tzw. ,,Dapoxyli". W opracowaniu zaprezentowano ponadto otrzymywanie niezbędnych do tego celu półproduktów, wraz z analizami międzyoperacyjnymi.
EN In this article are presented laboratory tests on the synthesis of fluorescent dye from the ,,Dapoxyl" group. Synthesis ofnecessary intermediates, together with interoperation analysis was described too.
8
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2010 nr 3 101-116
PL W artykule omówiono podstawy teoretyczne dotyczące otrzymywania barwników fluorescencyjnych typu ,,Dapoxyl", wraz z syntezą półproduktów. Przedstawiono ich właściwości fizykochemiczne, a także opisano potencjalne zastosowania tych barwników.
EN In this article are presented literature discuss relative to obtaining fluorescent dyes type ,,Dapoxyl", including synthesis of semiproducts. Here is also described physicochemical properties and potentialł applications of this dyes.
9
51%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2011 nr 3-4 3--18
PL W artykule przedstawiono przegląd polimerycznych środków, które sposobem działania naśladują naturalnie występujące w żywych organizmach białka antybakteryjne. Szczegółowo omówiono należącą do tej grupy poliheksametylenoguanidynę (PHMG): jej właściwości, syntezę, oraz sposoby otrzymywania różnych fo[...]
EN In the paper a review of antibacterial polymeric compounds was deseribed. With mode of action they imitate proteins naturally being found in living organisms. In detail we discussed belonging to this group polyhexamethyleneguanidine (PHMG): its properties, the synthesis, and ways of receiving differ[...]
10
51%
Analityka : nauka i praktyka
2011 nr 4 4-8
PL Kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa staje się obecnie skutecznym i wszechstronnym narzędziem analitycznym ze względu na swoje niewątpliwe zalety w analizie próbek o bardzo złożonym składzie.
11
51%
Przegląd Komunalny
2012 nr 4 16-18
PL Zagrożenia dla ludzi i środowiska, których źródłem są pyły, stanowią jeden z poważniejszych problemów cywilizacyjnych, wymagających szybkiego rozwiązania. Jeszcze do niedawna instalacje przemysłowe, głównie elektrociepłownie, stanowiły największe źródło emisji pyłów do atmosfery. Odpowiednie przepis[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2007 nr 2 46-47
13
51%
Zeszyty Naukowe. Fizyka / Politechnika Opolska
1998 z. 21 31-40
PL Opisano budowę i działanie termosonimetru - aparatury pomiarowej do badań przemian fazowych metodą emisji akustycznej, zbudowanej w Zakładzie Fizyki Politechniki Opolskiej. Przedstawiono także wyniki testu zestawu pomiarowego na przykładzie przemian fazowych (topnienie, przemiany polimorficzne) bizm[...]
EN The paper presents the construction and operation mode of thermosonimeter - a measuring apparatus for detection of phase transitions with the use of acoustic emission effect - built in the Physical Laboratory of the Opole Technical University. The test of the measuring apparatus has also been perfor[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe. Fizyka / Politechnika Opolska
1998 z. 21 73-83
PL Analizując dostępne w literaturze dane doświadczalne o dyfuzji domieszek w ołowiu wykazano istnienie korelacji pomiędzy wartościami energii aktywacji dyfuzji atomów domieszkowych w fazie stałej, Qs, i w fazie ciekłej, Q1: Qs/Q1=5. Wykazano też, że wartości energii aktywacji dyfuzji domieszek zarówno[...]
EN By analyzing the experimental data available in the literature on the impurity diffusion in solid and liquid phases of lead, the existence of a simple correlation between the values of the activation energy for impurity diffusion in liquid and solid phases of lead has been established. t has been al[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe. Fizyka / Politechnika Opolska
1998 z. 21 51-57
PL Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badan zjawiska elektroluminescencji anodowej towarzyszacej elektrolitycznemu utlenianiu niedeformowanych i deformowanych płytek kadmowych przy stalym napięciu U=45 V zasilającym komórkę elektrolityczną. Proces utleniania przeprowadzono w wodnym roztworze KOH/K2[...]
EN Results of experimental investigation of the anodic electroluminescence accompanying the electrolytic oxidation of undeformed and plastically deformed cadmium plates at a constant voltage Ug=45 V supplying the electrolytic cell have been presented. The registered spectra of anodic electroluminescenc[...]
16
51%
Chemia Analityczna
PL Wzrost powszechnej świadomości o zagrożeniach, dla ludzkiego zdrowia czy nawet życia, płynących z obecności w powietrzu wewnętrznym różnego rodzaju zanieczyszczeń jest motorem rozwoju metod kontroli jakości powietrza wewnętrznego. Celem niniejszej pracy jest zebranie dostępnych w literaturze wiadomo[...]
EN Increasing knowledge of health hazards related to indoor air pollution drives the development of methods for indoor air quality (IAQ) control. The paper presents a literature review of the devices used for isolation and preconcentration of indoor air pollutants. Operating principles of selected devi[...]
17
51%
Analityka : nauka i praktyka
2011 nr 3 18-22
PL Technika kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej, wykorzystująca dwa różne mechanizmy rozdzielania, pozwala na rozdzielenie znacznie większej ilości składników mieszanin niż inne techniki, co w rezultacie daje pełniejszą informację o składzie analizowanej próbki.
18
51%
Chemik
2012 Vol. 66, nr 12 1308--1310
PL W pracy zbadano zdolność osadu czynnego do dekoloryzacji roztworów modelowych barwników azowych pochodnych kwasu Schäffera i soli R. Stwierdzono spadek efektywności usuwania barwnika z roztworu przy wprowadzeniu do cząsteczki dodatkowej grupy sulfonowej. Wprowadzenie reszty kwasu D-glukonowego do cz[...]
EN In this study the ability of activated sludge to perform the discoloration of solutions of azo dyes, Schäffer acid and R salt derivatives, was investigated. It was found that the efficiency of dye removal from solution decreased when an additional sulfonic group was introduced to the dye molecule. M[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Fizyka / Politechnika Opolska
1998 z. 21 85-93
PL Wychodząc z podstawowych założeń wakansowego modelu procesu topnienia zestalonych gazów szlachetnych, wyprowadzono równanie opisujące zmianę szybkości rozchodzenia się podłużnych fal dźwiękowych w gazach szlachetnych przy przejściu z fazy stałej do ciekłej. Otrzymane z równania wartości teoretyczne [...]
EN The vacancy model of melting has been utilized as the starting point for deriving an expression for changes in the velocity of propagation of longitudinal sound waves in rare gases on passing from the solid to the liquid state. The results of theoretical calculations agree well with the experimental[...]
20
51%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Badano przydatność zjawiska fotoakustycznego (PA) do detekcji przemian fazowych (polimorfizm i topnienie) w czystych n-alkanach n-C22, n-C28 i n-C32) oraz w trzech woskach parafinowych o różnej dystrybucji liczby atomów węgla w składnikach. Stosując spektrometr fotoakustyczny własnej konstrukcji rej[...]
EN The usability of photoacoustic (PA) effect for detection of phase transitions (polymorphism and melting) in pure n-alkanes (n-C22, n-C28 and n-C32) and in three paraffin waxes with different carbon number distribution, has been examined. The temperature dependencies of the amplitude and phase of the[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last