Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono istotne problemy niezawodnościowo-eksploatacyjne dotyczące układów zasilających elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Liczne badania długofalowe umożliwiły określenie istotnych wskaźników eksploatacyjnych i niezawodnościowych tak ważnych dla prawidłowego funkcjonowania elekt[...]
EN In the paper the important reliability and operation aspects of power supply units for electronic safety systems are presented. The author has done an extensive long-term research which made possible the identification of reliability and operation indicators important for the proper functioning of e[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2014 R. 18, nr 1 67--75
PL W artykule przeanalizowano funkcjonalność 28 stanowisk laboratoryjnych do zastosowań dydaktycznych i badawczych, które utworzono w unikalnym Zespole Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa.
EN The article is devoted to the analysis of 28 laboratory stands in the unique Alarm System Laboratories built and operated in the Department of Applied Computer Science of the Warsaw Management Academy.
3
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 2 45-48
4
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono analizę porównawczą prawa unijnego i polskiego w odniesieniu do pomocy publicznej dla sektora stalowego i na tej podstawie podjęto próbę odpowiedzi, czy pomoc publiczna dla sektora hutnictwa żelaza i stali udzielana na zasadach ogólnych jest dopuszczalna od roku 2004.
EN The comparative analysis of the European Union and Polish law with regard to the public aid for the steelmaking sector was carried out and an attempt to answer the question whether the public aid for the steel sector is in line with general principles has been permissible since 2004 was made.
5
100%
Rynek Energii
2007 nr 2 66-68
PL W referacie opisano obecny mechanizm regulacji cen ciepła, jego zalety i wady i wspomniano o już istnieniu konkurencyjnego rynku zaopatrzenia w ciepło, w stosunku do systemów scentralizowanych. Aktualnie ceny ciepła określone w taryfach zatwierdza URE, wcześniej jednak proponuje je przedsiębiorstwo [...]
EN This article includes description of present regulation mechanism of heat prices with its good and bad points. Existence of competitive market connected with supply in heat. Heat prices, defined in tariffs are approved by ERO, proposed by heat enterprise but it must be also accepted by customer as[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 11 80-81
PL Samorząd poprzez swoje działania administracyjne lub rzeczowe nie jest w stanie podjąć się zadania likwidacji niskiej emisji, ale z pewnością podoła temu przedsiębiorstwo energetyczne. W zdecydowanej większości miast zaopatrzenie w ciepło, które jest zadaniem gminy, wynikającym z ustawy o samorządzi[...]
7
100%
Rynek Energii
2006 nr 5 87-92
PL W artykule omówiono miejsca i rodzaje strat technicznych w przedsiębiorstwie ciepłowniczym. Bardziej szczegółowo opisano straty ciepła i straty ubytków wody sieciowej. Przedstawiono wpływ sposobu eksploatacji systemu ciepłowniczego na wielkość strat. Omówiono najczęściej stosowane przedsięwzięcia zm[...]
EN This article presents places and kinds of technical waste in a heating enterprise. In detail, wastage of heat and wastage of circulating water are described. There is also an influence of a kind of operating of heating system on the value of waste and the most often used measures that reduces waste [...]
8
100%
Rynek Energii
2002 nr 5 8-11
PL Osiągnięcie pozycji dominującej na rynku ciepła przez komunalne przedsiębiorstwo ciepłownicze wymaga poza restrukturyzacją całościową przedsiębiorstwa rozszerzenie zakresu działalności poza sferę użyteczności publicznej. Ponadto prywatyzacja przedsiębiorstwa umożliwi pozyskanie dużych środków finans[...]
EN To reach the dominant position in heat market by a district heating enterprise requires in addition to total restructurization of an enterprise to develop the range of new offers. Besides, privatisation of an enterprise is beneficial in terms of gaining money for its development.
9
100%
Rynek Energii
2003 nr 5 56-58
PL Przedstawiono ogólne informacje dotyczące prywatyzacji i restrukturyzacji komunalnych krajowych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Ponadto omówiono doświadczenia wynikające z restrukturyzacji PEC Bełchatów.
EN General information concerning restructurization, privatization and municipal Polish heat enterprises has been given. Results of experience in restructurization of PEC Bełchatów are also described.
10
100%
Problemy Kolejnictwa
2007 Z. 144 73-102
PL W artykule przedstawiono opracowane przez autora wagonowe systemy rozgłoszeniowe nowej generacji. Stabilizację sygnałów akustycznych zapewniają - stosowane w wagonach pasażerskich w ruchu miejskim (metro), podmiejskim i dalekobieżnym -systemy rozgłoszeniowe z układami kompandorowymi. Efekty uzyskane[...]
EN The paper presents, designed by the author, coach public address systems of new generation. Stabilization of audio signals is ensured - circuits in coaches for urban (underground), suburban and long distance traffic - by application of compander systems. Results optained during operation of public a[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 59 453-460
PL Wprowadzenie nowych, alternatywnych technologii spowodowało ogromny postęp w dziedzinie rozwoju pociągów pasażerskich. Obszarem szczególnego zainteresowania dla tych technologii jest ochrona przeciwpożarowa. Artykuł poświęcono opracowaniu koncepcji aktywnej formy zabezpieczenia przeciwpożarowego wag[...]
EN Implementation of new alternative technologies resulted in the great progress of development of passenger trains. The area of specjal interest for these technologies is fire protection. The paper discusses the development of a concept of active fire-control protection of cars. The fire-control syste[...]
12
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 1 65--70
PL W artykule przedstawiono istotne problemy niezawodnościowo-eksploatacyjne dotyczące układów elektronicznego systemu bezpieczeństwa (ESB). Zaprezentowano strukturę elektronicznego systemu bezpieczeństwa. Zawarto ogólne informacje dotyczące budowy i zasad działania ESB ze szczególnym uwzględnieniem po[...]
EN The paper presents important reliability and operation aspects of Electronic Security System units, as well as their structure. As the result of the extensive long-term research done by the author, the reliability and operation indicators important for the proper functioning of electronic safety sys[...]
13
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono istotne problemy dotyczące nadzoru i zarządzania dużym elektronicznym systemem bezpieczeństwa, jak również zarządzania danymi istotnymi z punktu widzenia prawidłowej pracy rozległego i rozproszonego systemu. Autor zbudował również niezawodnościowo-eksploatacyjny model, w któ[...]
EN In the article the author presents important problems related to management of large electronic security systems as well as management of data significant for the correct functioning of extended dispersed systems. Additionally he designed the reliable operating model with the SSH tunnel to increase [...]
14
100%
Rynek Energii
2005 nr 5 14-16
PL Stosowany dotychczas kosztowy model regulacji obejmował jedynie ceny za ciepło i za przesył. Zarówno odbiorcy jak i dostawcy nie byli zadowoleni. Poprawa jakości dostaw jak i poprawa efektywności i wartości przedsiębiorstw wymaga zmiany modelu regulacji, aby poprawić ich konkurencyjność na prywatyzu[...]
EN A model of regulation based on expenses, which was applied, incuded only the prices for heat and transmission. Not only customers but also suppliers were not satisfaied. Improvement of supplies quality and improvement of effectiveness and values of enterpises' needs a change of regulation model to i[...]
15
100%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 2 42--45
PL Z roku na rok zapotrzebowanie na wdrożenia robotów przemysłowych rośnie. Branża automotive, przemysł elektroniczny, metalurgiczny, chemiczny, spożywczy – wszędzie tam można już spotkać roboty przemysłowe. W 2016 roku w Niemczech, najbardziej zrobotyzowanym kraju w Europie, wskaźnik zagęszczenia robo[...]
16
100%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 4 16--18
PL Opel, Volkswagen, BMW, Mercedes, Land Rover, a obecnie również amerykańska Tesla - producenci samochodów na całym świecie, prześcigając się w automatyzacji i robotyzacji swoich linii produkcyjnych, nie mogą się mylić. Wprowadzenie nowego modelu do sprzedaży na rynku kontynentalnym lub światowym nie [...]
17
100%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 3 65--66
PL Poprawiające się warunki zatrudnienia w naszym kraju oraz malejąca stopa bezrobocia wymuszają stosowanie rozwiązań zastępujących lub uzupełniających regularnych pracowników w zakładach produkcyjnych. Jeżeli zakład produkcyjny nie posiada wystarczającego wkładu potrzebnego do robotyzacji procesów pro[...]
18
100%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 2 32--35
PL W artykule postaramy się pokazać, kiedy i jak należy zabezpieczać się podczas pracy z robotem. Pokażemy także, jaki jest obecny poziom bezpieczeństwa pracy z robotami.
19
100%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 3 52--53
PL Efektywna integracja środków bezpieczeństwa jest wyzwaniem wymagającym zarówno wysokich kompetencji, jak również dużego doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa technicznego. Spełnienie funkcji bezpieczeństwa jest tylko fragmentem procesu minimalizacji ryzyka. Końcowa ocena wszystkich środków, zaró[...]
20
100%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 4 10--11
PL Współdziałanie robotów przemysłowych w twojej firmie. Współpraca robotów z twoim pracownikiem. Wreszcie, roboty kolaboracyjne na twojej linii produkcyjnej.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last