Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Problems
2015 T. 10, z. 2 57--68
PL Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat liczba pojazdów rejestrowanych w Polsce dynamicznie rośnie. Jednocześnie obserwowany jest stosunkowo niewielki wzrost długości sieci drogowej. W wyniku ograniczonej przepustowości dostępnej infrastruktury prowadzi to do znacznego zatłoczenia i zwiększenia praw[...]
EN Over the past twenty years, the number of vehicles registered in Poland has grown rapidly. At the same time, a relatively small increase in the length of the road network has been observed. As a result of the limited capacity of available infrastructure, it leads to significant congestion and to inc[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1402--1406, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu hałasu komunikacyjnego rejestrowanego w otoczeniu drogi krajowej DK69 na odcinku łączącym miasta Bielsko-Biała i Żywiec. Do czasu otwarcia drogi ekspresowej S69 droga krajowa pełniła funkcję tranzytową. Badania przeprowadzono przed i po otwarciu drogi ek[...]
EN The paper presents research results of traffic noise level recorded in the national road DK69 between cities Bielsko-Biała and Żywiec. Until the opening of the ex-pressway S69 the national road had a transit function. The study was conducted before and after the opening of the expressway S69. Measur[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 9860--9865
PL W pracy omówiono problem emisji hałasu pochodzenia transportowego, charakterystykę miejsca pomiarów i badanej przegrody akustycznej.Ponadto omówiono wykorzystaną aparaturę pomiarową i metodykę badań. W dalszej części przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych poziomu hałasu komunikacyjnego oraz sk[...]
EN The paper discusses the problem of noise emissions of the transport, characteristics of the measurement place points and characteristics of tested acoustic baffle. Moreover it describes ameasuring equipmentandthe research methodology.It also presents the results of experimental research of communica[...]
4
63%
Logistyka
PL Ryzyko transportu materiałów niebezpiecznych uwzględniające poszczególne etapy procesu transportowego może być analizowane ze względu na szereg kryteriów, z czego za istotne kryteria można uznać: potencjalny zakres negatywnego oddziaływania na środowisko, ewentualne szkody w infrastrukturze technicz[...]
EN A risk associated with the particular stages of the transport process of hazardous materials can be analyzed and classified due to a number of criteria. As the essential criteria for th classification one can consider the potential environmental impact, possible damages in the transport infrastructu[...]
5
63%
Logistyka
2014 nr 3 766--772
PL W pracy przedstawiono schemat systemu bazy danych służącego do przechowywania i efektywnego wyszukiwania danych mających wpływ na klimat akustyczny w obszarze drogi. Baza agreguje dane pochodzące z pomiarów poziomu dźwięku oraz zestawia je z czynnikami mogącymi mieć potencjalny wpływ na powstawanie [...]
EN The paper presents a schema of the database system used to store and efficient retrieve data influencing the acoustic climate of the road area. The database aggregates data from the sound level measurements and compile it with factors that have a potential impact on formation and propagation of the [...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 420--424, CD
PL Zapobieganie nadmiernemu obciążeniu środowiska w wyniku emisji ze środków transportu wymaga skutecznego systemu monitoringu. Skuteczność takiego systemu w pierwszej kolejności determinuje właściwa lokalizacja. W artykule przedstawiono sposób oceny potencjalnych lokalizacji w obszarze skrzyżowań ze w[...]
EN An effective monitoring system is required in order to prevent excessive environmental burden due to transport means emission. The effectiveness of such kind of a system is determined in the first place by the proper location. The article presents the method of assessing potential locations on the i[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena postrzegania czynników wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego przez jego uczestników. Jednocześnie oceniano poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz to, w jaki sposób przekłada się on na zachowania kierującyc[...]
EN The paper presents results of studies aimed to assess perceptions of the factors affecting road safety by its participants. At the same time was assessed the level of knowledge about road safety and how it reflects in the behavior of drivers. Collected data were referred to the literature and to ann[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 244--248, CD
PL W artykule przedstawiono propozycję definicji indeksu jakości klimatu akustycznego. Indeks stanowi miarę umożliwiającą ocenę negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na klimat akustyczny w najbliższym otoczeniu infrastruktury drogowej. Miara ta będzie przydatna w systemach, których zadaniem jest oc[...]
EN The article presents a proposal for the definition of the acoustic climate quality index. The index is a measure to assess the negative impact of road traffic on the acoustic climate in the immediate vicinity of the road infrastructure. This measure will be useful in systems whose task is to assess [...]
9
63%
Logistyka
2014 nr 3 2104--2113
PL W artykule omówiono program bezpieczeństwa ruchu drogowego, jego historię i stan implementacji w Polsce. Przedstawiono również wybrane aspekty stanu BRD na terenie powiatu Bielsko – Biała. Przeanalizowano informacje dotyczące infrastruktury drogowej miasta, jego dogodne położenie na szlakach transpo[...]
EN The paper discusses road safety program, its history and the state of implementation in Poland. It also presents selected aspects of the BRD in the district of Bielsko - Biala. There was analyzed information related to the road infrastructure as well as the number of registered vehicles in the last [...]
10
51%
Archives of Transport System Telematics
EN The article presents a method of a crossroad traffic load estimation based on the registered noise level. Data on the current noise level and the equivalent traffic intensity for the selected crossroad was recorded as part of the test installation of the road traffic impact assessment system for the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last