Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było przedstawienie wpływu materiału podłoża w boksach legowiskowych na zróżnicowanie preferencji związanych z zajmowaniem boksów przez krowy utrzymywane w systemie wolnostanowiskowym. Analizowanym w badaniach materiałem podłoża w boksach legowiskowych był piasek. Uwzględnione w badaniac[...]
EN The purpose of the paper was to present influence of bedding material in den boxes on diversity of preferences related with boxes occupation by cows maintained in loose housing system. Sand was used as an analysed bedding material in the investigations which were carried out. Two cases were consider[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 175-182
PL Celem pracy było przedstawienie wyników badań dotyczących rurowych elementów w konstrukcji boksów legowiskowych dla bydła mlecznego i ich reakcji w przypadku symulowanych uderzeń, odzwierciedlających kontakt zwierząt z elementami konstrukcyjnymi boksu. Inspiracją podjętych badań było określenie znac[...]
EN The purpose of the work was to present the results of tests on tubular elements in the structure of lair pens for milk cattle, and the reaction of the animals in case of simulated hits reflecting their contact with constructional elements of the pen. The research was inspired by the need to determin[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było przedstawienie możliwości doskonalenia metody zbierania i opracowania danych dotyczących zachowania zwierząt inwentarskich. Narzędziem do realizacji celu było wykorzystanie programu Excel for Windows i jego wybranych funkcji roboczych. Zakresem szczegółowej analizy objęto zachowanie[...]
EN The purpose of the work was to present possible ways for improvement of the method used to collect and prepare data concerning behaviour of farm animals. The tool allowing to accomplish the goal involved using the Excel for Windows application and its selected working functions. The scope of detaile[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących zużycia materiału pokrywającego dwa typy boksów legowiskowych w modułowych pomieszczeniach dla krów mlecznych utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym. Nie stwierdzono jednoznacznej tendencji określającej wpływ typu konstrukcji boksów na ilość materiału zuży[...]
EN Some results of the investigations were presented to indicate differences in use of material covering lying stalls for cows kept in loose-housing system. There weren't noted significance differences in amount of material used on two analysed type of lying stalls. Basing on the results of investigati[...]
5
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem pracy była analiza skutków towarzyszących wdrażaniu automatycznych systemów doju rozpatrywanych przez pryzmat techniczny, technologiczno-organizacyjny, ekonomiczny i behawiorystyczny. Zestawiając wymierne i niewymierne efekty działania robota udojowego podkreślono ograniczenia w jego komplekso[...]
EN The study aimed at the analysis of the consequences concomitant with application of automatic milking systems, in technical, technological and organizational, economic and behavioural aspects. The measurable and incommensurabie effects of milking robot operation were cinfronted and some limitations [...]
6
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem pracy była analiza zagospodarowania mleka surowego po doju z pominięciem etapu jego schładzania. Ta charakterystyczna dla produkcji sera Parmigiano-Reggiano metoda postępowania z mlekiem surowym na etapie poprzedzającym przetwarzanie została poddana analizie pod kątem zużycia nośników energii,[...]
EN The study aimed at an analysis of raw milk management after milking, at neglection of the milk cooling. Characteristic to manufacturing of Parmigiano-Reggiano cheese method of raw milk preparation at the stage previous to its processing, was analysed in respect of energy carrier consumption, labour [...]
7
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Celem pracy było porównanie długości okresu spłaty robota udojowego z przychodów pochodzących ze sprzedaży mleka przez producentów w kilkunastu krajach europejskich. Uwzględniając zakup jednostanowiskowego robota udojowego o wartości 160 tys. euro, obsługującego stado 55 krów, stwierdzono nawet pona[...]
EN The study aimed at comparing the duration of milking rabot repayment from milk sale income obtained by the producers in several European countries. Considering the purchase of single-stand milking robot valued 160 thousand EURO, to servicing a dairy herd of 55 cows, even three times differentiated d[...]
8
100%
Agricultural Engineering
PL Celem pracy były badania wpływu okresu przebywania krów w strefie legowiskowej z piaskiem na czas leżenia i inne formy zachowań zwierząt w sytuacji, gdy materiał podłoża nie był w boksach legowiskowych uzupełniany w okresie badań. Rejestrację zachowania krów w badanej strefie prowadzono w sposób cią[...]
EN The paper aimed to show effect of period, when cows were kept in pens with a free-stall system, on lying time and other form of behaviour, including one circumstance: bedding material (sand) was not delivered during the investigation period. Two technological groups of dairy cows kept in the barn wi[...]
9
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 10 91--98
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących preferencji krów przy zajmowaniu boksów legowiskowych w oborach z wolno stanowiskowym systemem utrzymania. Zastosowana metodyka badań, uwzględniająca wykorzystanie specjalistycznej aparatury do nagrywania i odtwarzania materiału filmowego ilustrującego zachowan[...]
EN The results oh investigations ions were presented to indicate sonic preferences showed by cows in respect of choice of sonic lying stalls in the pen with loose housing system. The research method with specialist video-computer equipment was used in order to record cows' behaviour and – in the next s[...]
10
100%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 11 71--78
PL Przedstawiono procedurę badań dwóch typów podłoży legowiskowych dla krów mlecznych w oborach wolnostanowiskowych z uwzględnieniem techniki filmowej. Na podstawie wyników filmowej rejestracji zachowania krów mlecznych określono zbiór wskaźników charakteryzujących preferencje zwierząt w zakresie badan[...]
EN A research method to carry out comparative analysis of two types of bedding on stalls for dairy cows kept in a cowshed with loose housing system was presented. Tasks performed by technical systems with film monitoring were emphasised in the method as well as the process of improvement of environment[...]
11
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2005 R. 13, nr 2 65--74
PL Celem pracy była analiza zachowania krów mlecznych w pomieszczeniach obory z wolnostanowiskowym systemem utrzymania. Na podstawie materiału filmowego, ilustrującego różne formy aktywności krów określono czas spędzony przez zwierzęta na stanowiskach boksowych. Wyodrębniono grupy stanowisk o najkrótsz[...]
EN Study analysed the behaviour of dairy cows in a cowshed of free-stall housing system. On the basis of film material illustrating different forms of animals' activity, the time spent by cows within lying boxes was recorded. Lying stands were divided into groups longest and shortest occupied by the an[...]
12
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 3 89--97
PL Celem pracy było określenie wpływu zastosowanych systemów utrzymania i żywienia krów mlecznych na ich wskaźniki produkcyjne, w tym wydajność mleczną. Zakresem pracy objęto osiem krajowych gospodarstw mlecznych, w tym cztery z wolnostanowiskowym i cztery z uwięziowym systemem utrzymania krów. Kryteri[...]
EN The paper aims at analysis of effect of cows keeping system and feeding system on some dairy production indices, including annual milk yield per cow. The 8 dairy farms under recording system were analyzed, including 4 farms with freestall housing system and 4 farms with tied system. As another crite[...]
13
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2011 R. 19, nr 2 107-115
PL Przedstawiono założenia podjęcia chowu bydła opasowego w przykładowym gospodarstwie rolnym, które utrzymywało się dotychczas z produkcji roślinnej. Zakresem pracy objęto zbiór działań podejmowanych w przypadku standardowej technologii produkcji bydła. Kryterium oceny efektywności produkcji bydła opa[...]
EN Paper discussed the assumptions to begin beef cattle raising in an exemplary farm, specialized until now in crop production. Detailed considerations deal with the range of activities undertaken in standard beef cattle production technology. The main criterion to assess the effectiveness of beef catt[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie ekonomicznej efektywności przejścia z produkcji zbóż na uprawy sadownicze z uwzględnieniem nakładów związanych z doskonaleniem technicznego wyposażenia rozpatrywanego gospodarstwa. Z analizy wynika, że odejście od uprawy zbóż na rzecz roślin sadowniczych zwiększy dochód w[...]
EN The purpose of the study was to analyse some problems concerning economic efficiency of farm transformation from cereal to fruit production, including inputs on the improvement of the farm technical infrastructure. The analysis proves that transformation from cereal production into orchard productio[...]
15
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem analizy było przedstawienie propozycji wskaźników charakteryzujących stan wyposażenia krajowych gospodarstw mlecznych w urządzenia do pozyskiwania i zagospodarowania mleka. Zaproponowano podział urządzeń do doju i schładzania mleka na rozwiązania pierwszej (I) i drugiej (II) generacji rozwoju.[...]
EN The main purpose of our paper was to show some indices, which describe technical potential of Polish dairy farms. We sugested to divide dairy farm equipment into two generations, including bucket milking machines and cans with mechanical refrigeration as a generation I, while pipeline milking system[...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki analizy dotyczącej określenia uwarunkowań wdrażania automatycznych systemów doju krów mlecznych. W dyskusji poświęconej korzyściom z użytkowania robotów udojowych w gospodarstwach zwrócono uwagę na możliwość pojawiania się ograniczeń i barier w rozpowszechnieniu na szeroką skalę[...]
EN The main aim of our paper was to show possible differences in effectiveness of use of automatic milking systems (AMS) in some European countries as a result of variable conditions created by biological progress in dairy farms. The biological progress was expressed by annual cow milk productivity in [...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem analizy było przedstawienie warunków doskonalenia produkcji rolniczej w gospodarstwach z udziałem różnych form doradztwa. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w jednej z gmin wschodniej Polski stwierdzono, że aż ok. 80% producentów rolnych oczekuje doradczej pomocy w zakresie doboru sp[...]
EN The paper presents the current situation of advisory service in Poland with the special attention to private advisory service. The possibilities of further development of sector are shown. The basic element of the analysis was the market research conducted in Bełżyce region. The results permitted to[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była analiza czynników kształtujących efektywność odbioru i transportu mleka surowego cysternami samochodowymi, na przykładzie obsługi bazy surowcowej zakładu mleczarskiego z terenu województwa mazowieckiego. Zakres badań uwzględniał zmiany produkcji mleka na terenie bazy surowcowej dane[...]
EN The objective of the paper was to analyze some factors influencing the effectiveness of collection and transport of raw milk by auto-cisterns on the example of dairy production area in Mazowieckie province. Detailed investigations covered changes of milk production in the considered dairy area as we[...]
19
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Na podstawie danych z okresu minionych kilku lat przedstawiono technologiczne aspekty transformacji systemu obrotu mlekiem surowym w Polsce, z uwzględnieniem odbioru mleka autocysternami bezpośrednio z gospodarstw i punktów zbiorowego chłodzenia. Określono powiązania procesu upraszczania technologii[...]
EN On the basis of data from the last few years the system's transformation of raw milk turnover in Poland was analysed in technological aspects. Direct milk collection from the farms and collective cooling points by means of the tank trucks was taken into consideration. The relations between simplific[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było wyodrębnienie nowych wskaźników oceny budynków inwentarskich dla bydła mlecznego ze szczególnym uwzględnieniem ich technicznego wyposażenia. Zakresem pracy objęto obory z uwięziowym i wolnostanowiskowym systemem utrzymania, zróżnicowane pod względem pogłowia zwierząt w stadach. W op[...]
EN The paper aimed at distinguishing new indices for evaluation of barns for dairy cows including their technical equipment. The detailed investigations covered barns with tied and free-stall maintenance systems including farms with different size of dairy herds. The elaborated research questionnaire t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last