Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2013 R. 48, nr 6 36--38
PL W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia próbek mięsa pochodzących z szynki wieprzowej. Zaprezentowano stanowisko badawcze oraz wyniki pomiarów szybkości schładzania i związane z nimi współczynniki wnikania ciepła. Określono eksperymentalnie krzywe chłodzenia dla rożnego ciśni[...]
EN This paper presents the use of microjets to cool samples of meat from pork ham. Experimental stand and preliminary results are presented. Experimentally determined cooling curves for different gas supply pressure for microjet head. The temperature distribution in the sample by solving inverse heat c[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2014 R. 49, nr 2 32--34
PL Szybkość schładzania mięsa wieprzowego ma duży wpływ zarówno na jakość końcowego produktu, jak i na efektywność energetyczną procesu. Zbyt wolne chłodzenie powoduje, że zbyt szybko spada pH mięsa. Zbyt szybkie chłodzenie sprawia, ze może wystąpić tak zwany skurcz chłodniczy [9] Obecne badania wskazu[...]
EN Pork cooling rate has a major impact on both the quality of the final product and the energy efficiency of the process. Too slow cooling causes the pH drops too quickly meat. Too rapid cooling causes that you may experience a so-called cooling shrinkage [9]. Current research indicates that the contr[...]
3
100%
Rynek Energii
2013 Nr 5 112--116
PL Problemy chłodzenia układów elektronicznych występują na różnych poziomach, od dużych systemów kom-puterowych (w tym centrów obliczeniowych), poprzez pojedyncze komputery (poziom obwodu drukowanego z licznymi źródłami ciepła – procesorami, pamięciami) do pojedynczych elementów elektronicznych. W pra[...]
EN Electronics cooling issues are encountered on various levels, from large computer systems (including data centres), single computers (at the printed circuit board level, with multiple heat sources, including processors and memory chips) to single electronic components. In the paper, a data centre co[...]
4
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia mięsa. Zaprezentowano stanowisko badawcze oraz wyniki wstępnych badań. Określono eksperymentalnie krzywe chłodzenia dla różnych gatunków mięsa dla zadanych parametrów gazu w mikrostrumieniach. Następnie modelowano rozkład temperatury w [...]
EN The paper presents the use microjets to cool the meat. Presented a research position and results of preliminary studies. Experimentally determined cooling curves for different species of meat for the given parameters of gas in microjets. Then modeled the temperature distribution in the samples and h[...]
5
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2013 T. 18, nr 1 69--76
PL W publikacji dokonano prezentacji opracowanego w COBRABiD sp. z o.o. uniwersalnego systemu monitoringu parametrów przebiegu procesów apertyzacji żywności hermetycznie zamkniętej w oparciu o innowacyjne rozwiązania, zastosowane w wykonanym prototypie tego systemu oraz pierwsze efekty wdrożeniowe w pr[...]
EN The paper presents the developed by COBRABiD Ltd. universal parameter monitoring system of processes hermetically sealed food appertization. It presents innovative solutions used in the prototype of this system and the first results of implementation in practice, research and production.
6
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2013 T. 18, nr 3 253-258
PL W pracy przedstawiono stanowisko badawcze do wyznaczania współczynników przejmowania ciepła. Transport ciepła możliwy jest pomiędzy płynem a nagrzewaną powierzchnią, płyn podawany jest z głowicy mikrostrumieniowej. W ramach stanowiska możliwa jest zmiana geometrii mikrostrumieni w analizowanej głowi[...]
EN The paper presents the investigations to determine the heat transfer coefficients. Heat transfer is possible between the fluid and the heating of the surface. The liquid is fed from the micro-jet head. It is possible to change the geometry of the analyzed micro-jet head. The position can be controll[...]
7
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2014 T. 19, nr 2 135-139
PL Rozwój elektroniki, którego celem jest wzrost funkcjonalności urządzeń elektronicznych, polega na zwiększaniu upakowania tranzystorów w układach scalonych oraz zwiększaniu szybkości taktowania, czyli liczby elementarnych operacji wykonywanych w ciągu sekundy. Osiągnięciu założonego celu towarzyszy n[...]
EN The development of electronics, which aims to increase the functionality of electronic devices is increasing the packing of transistors on a chip and increasing clock speed, which is the number of elementary operations per second. To achieve the objective pursued is accompanied by the growing proble[...]
8
88%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy przedstawiono zastosowanie mikrostrumieni do chłodzenia mięsa pochodzącego ze schabu wieprzowego. Porównano szybkość chłodzenia w stosunku do chłodzenia owiewowego w komorze chłodniczej. Wykazano korzyści energetyczne przy chłodzeniu mięsa przejawiające się skróceniem czasu chłodzenia i zwię[...]
EN This paper describes the use of microjets to cool the meat of pork loin. Waft cooling rate compared to the cooling rate for cooling in the refrigerator. It has been shown in cooling energy benefits of meat manifested in shorter cooling time and increase cooling efficiency ratio for two popular refri[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last